Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Laren

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLaren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgelden
CiteertitelVerordening marktgelden 2014Verordening marktgelden 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de 'Verordening marktgelden 2013', vastgesteld d.d. 19 december 2012, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten die zich vóór die datum hebben voorgedaan. De 'Verordening marktgelden 2013' vervalt met ingang van de datum van heffing van de Verordening marktgelden 2014, zijnde 1 januari 2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Gemeentewet, art. 149
 3. Gemeentewet, art. 219
 4. Gemeentewet, art. 220
 5. Gemeentewet, art. 221
 6. Gemeentewet, art. 222
 7. Gemeentewet, art. 223
 8. Gemeentewet, art. 224
 9. Gemeentewet, art. 225
 10. Gemeentewet, art. 226
 11. Gemeentewet, art. 227
 12. Gemeentewet, art. 228
 13. Gemeentewet, art. 229

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-201301-01-2015nieuwe regeling

18-12-2013

Larens Journaal 27-12-2013

Raadsbesluit 2013/65-V

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden

Raadsbesluit

2013/65-V

 

De raad van de gemeente Laren;

 

gelezen voorstel 2013/65 d.d. 5 november 2013 van burgemeester en wethouders;

 

gelet op de artikelen 147 jo. 149 en 219 tot en met 229 van de Gemeentewet;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de:

 

"Verordening op de heffing en de invordering van Marktgelden"

Deel  

Artikel 1 Voorwerp van belasting; belastbaar feit

Onder de naam marktgelden wordt een recht geheven voor het op een marktdag innemen van een standplaats op de voor markt aangewezen plaatsen gedurende de voor de markt aangegeven tijd.

Artikel 2 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van degene die een standplaats inneemt.

Artikel 3 Heffingsgrondslag

Het recht wordt geheven naar de frontbreedte van de toegewezen standplaats en bedraagt € 4,05 per strekkende meter.

Artikel 4 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven door middel van een mondelinge dan wel gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een van een doorlopend volgnummer voorziene bon, nota, kwitantie of andere schriftuur. Het recht van een vaste standplaats wordt in afwijking van het bepaalde in het eerste lid geheven door middel van een gedagtekende kwartaalnota.

Artikel 5 Tijdstip van betaling

Het marktgeld dient te worden voldaan ingeval de kennisgeving:

als bedoeld in artikel 4, eerste lid, mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving; als bedoeld in artikel 4, tweede lid, schriftelijk wordt gedaan, binnen acht dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 6 Kwijtschelding

Bij de invordering van de marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 7 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

De “Verordening Marktgelden 2013”, vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad van 19 december 2012, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich vóór die datum hebben voorgedaan. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. De datum van de ingang van de heffing is 1 januari 2014. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening marktgelden 2014".

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Laren in zijn openbare vergadering van 18 december 2013.

drs. T.W. Zwemmer drs. E.J. Roest

griffier voorzitter