Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Laren

Verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLaren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 2018
CiteertitelVerordening begraafrechten 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Gemeentewet
 3. Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201801-01-2019Nieuwe regeling

29-11-2017

Gemeenteblad

224511

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 2018

Raadsbesluit 2017/

De raad van de gemeente Laren;

gelezen het voorstel d.d. 10 oktober 2017 van burgemeester en wethouders;

gelet op artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, 216 en 156 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

de navolgende

"Verordening op de heffing en de invordering van

BEGRAAFRECHTEN2018"

vast te stellen:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats de gemeentelijke begraafplaats gelegen aan de Hilversumseweg te Laren.

 • b.

  particulier graf een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as.

  • -

   dit graf wordt verhuurd voor de periode van twintig jaren. Deze periode kan telkens worden verlengd met tien jaren

 • c.

  algemeen graf een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken.

 • d.

  urnenmuur een muur, beheerd door de gemeente en voorzien van nissen, waar ieder in de gelegenheid wordt gesteld daarin asbussen met of zonder urnen bij te zetten.

 • e.

  urnennis een nis, waarvoor voor bepaalde en onbepaalde tijd het recht is verkregen tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen of urnen.

 • f.

  urn een voorwerp ter berging van één of meer asbussen.

 • g.

  asbus een bus ter berging van as van een overledene.

 • h.

  grafbedekking een gedenkteken, al of niet gecombineerd met beplanting, op een graf.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam begraafrechten worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten genoemd in de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1.

  De onderhoudsrechten, als bedoeld in hoofdstuk 5.3 van de tarieventabel, zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt zijn de rechten bedoeld in 5.3 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstuk 5.3 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990, moeten de rechten worden betaald binnen één maand na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de begraafrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels stellen met betrekking tot de heffing en invordering van begraafrechten.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening Begraafrechten 2017”, vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad van 21 december 2016, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich vóór die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van de ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening begraafrechten 2018".

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Laren in zijn openbare vergadering van

29 november 2017.

mw. C.J.E. Holtslag, mw. drs. R. Kruisinga,

raadsgriffier voorzitter

TARIEVENTABEL

behorende bij de "Verordening begraafrechten 2018"

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf wordt geheven:

 

1.1.1

voor de eerste uitgifte van een volwassen graf voor een periode van twintig jaren

€ 1.553,00

1.1.2

voor een algemeen graf voor tien jaren

234,00

1.1.3

voor de eerste uitgifte van een graf voor een kind tot 1 jaar voor een periode van twintig jaren

466,00

1.1.4

voor de eerste uitgifte van een asbussen graf voor een periode van twintig jaren

590,00

 

 

 

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht om in de urnenmuur een urnennis te gebruiken wordt een recht geheven:

 

1.2.1

voor de eerste uitgifte voor een periode van twintig jaren

538,00

 

 

 

1.3

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1 en 1.2 met tien jaar, wordt geheven:

 

1.3.1

voor een particulier graf

777,00

1.3.2

voor een particulier graf voor kinderen tot 1 jaar

240,00

1.3.3

voor een asbussengraf

296,00

1.3.4

voor een urnennis

269,00

 

 

 

1.4

Voor het inschrijven of overboeken van particuliere graven en particuliere asbussengraven in het daartoe bestemde register wordt een bedrag geheven van:

27,00

 

 

 

Hoofdstuk 2 Begraven en verstrooien van as

2.1

Voor het begraven van een lijk van een persoon van twaalf jaar of ouder wordt geheven:

 

2.1.1

in een particulier graf, 1 en 2 diep

€ 1.243

,00

2.1.2

In een particulier graf, 3 diep

€ 1.450,00

2.1.3

bij het begraven op zaterdag worden rechten verhoogd met 75%

-

 

 

 

2.2

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden één jaar of levenloos geboren

487,00

2.2.1

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden twaalf jaar

487,00

2.2.2

Indien het begraven plaatsvindt op werkdagen na 15.00 uur worden de rechten verhoogd met 25%.

 

 

 

 

2.3

Voor het verstrooien van as van een overledene op een door de gemeente aangegeven plaats op de gemeentelijke begraafplaats wordt een recht geheven van

208,00

 

 

 

Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen

3.1

Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven:

 

3.1.1

in een urnennis

331,00

3.1.2

in een particulier graf of asbussen graf

331,00

3.1.3

Indien het bijzetten plaatsvindt op werkdagen na 15.00 uur worden de rechten verhoogd met 25%.

 

3.1.4

Indien het bijzetten plaatsvindt op een zaterdag worden de rechten verhoogd met 75%.

 

Hoofdstuk 4 Opgraven en ruimen

4.1.1

Voor het opgraven van een lijk 1 en 2 diep wordt geheven

€ 1.243,00

4.1.2

Voor het opgraven van een lijk 3 diep wordt geheven

€ 1.450,00

4.1.3

Voor het ruimen (herschikken) van een bestaand graf wordt geheven

€ 311,00

4.1.4

Indien de opgraving geschiedt op rechterlijk gezag worden de rechten in dit hoofdstuk niet geheven.

 

Hoofdstuk 5 Grafbedekkingen en aanbrengen grafkelder

5.1

Voor het verkrijgen van de bevoegdheid tot het inrichten van een grafkelder wordt geheven

124,00

 

 

 

5.2

Voor het plaatsen van een monument, zerk, grafsteen, zwerfkei e.d. en voor het planten van heesters, struiken e.d. wordt geheven:

 

5.2.1

voor het plaatsen op een particulier graf

117,00

5.2.2

voor het plaatsen op een algemeen graf

117,00

5.2.3

voor het plaatsen op een graf voor kinderen tot 1 jaar

117,00

5.2.4

voor het plaatsen op een asbussen graf

117,00

 

 

 

5.3

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van particuliere graven en grafbedekkingen wordt geheven voor een periode van één jaar:

 

5.3.1

volwassen graf

156,00

5.3.2

kindergraf

78,00

5.3.3

asbussengraf

78,00

5.3.4

gereserveerd graf

78,00

5.3.5

gereserveerd asbussengraf

78,00

 

 

 

5.4

Onderhoud particulier graf voor de duur van de grafhuur

 

5.4.1

Voor 10 jaar

€ 1560,00

5.4.2

Voor 20 jaar

€3120,00

5.5

Onderhoud algemeen graf, eenmalig voor 10 jaar

518,00

 

 

 

Hoofdstuk 6 Overige heffingen

6.1

Voor het gebruik van de aula wordt geheven:

124,00

6.1.2

zonder dat verder van de begraafplaats gebruik wordt gemaakt:

-van maandag tot en met vrijdag

-zaterdag

259,00

518,00

6.2

Het uitzoeken van een graf

84,00

 

 

 

6.3

De kosten van een afdekplaatje voor een urnennis

259,00

 

 

 

Behorende bij raadsbesluit van 29 november 2017.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 november 2017.

De voorzitter, De griffier,