Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Laren

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN MARKTGELDEN 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLaren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN MARKTGELDEN 2020
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van de ingang van de heffing is 1 januari 2020

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 229 van de Gemeentewet
 2. artikel 216 van de Gemeentewet
 3. artikel 156 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-12-2019nieuwe regeling

27-11-2019

gmb-2019-306502

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN MARKTGELDEN 2020

De raad van de gemeente Laren:

gelezen het voorstel d.d. 5 november 2019 van burgemeester en wethouders;

gelet op de artikelen 229, 216 en 156 van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T :

 

de volgende

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN

MARKTGELDEN 2020

 

vast te stellen:

Artikel 1 Voorwerp van belasting; belastbaar feit

Onder de naam marktgelden wordt een recht geheven voor het op een marktdag innemen van een standplaats op de voor markt aangewezen plaatsen gedurende de voor de markt aangegeven tijd.

Artikel 2 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van degene die een standplaats inneemt.

Artikel 3 Heffingsgrondslag

Het recht wordt geheven naar de frontbreedte van de toegewezen standplaats en bedraagt € 2,35 per strekkende meter.

Artikel 4 Wijze van heffing

 • 1.

  Het recht wordt geheven door middel van een mondelinge dan wel gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een van een doorlopend volgnummer voorziene bon, nota, kwitantie of andere schriftuur.

 • 2.

  Het recht van een vaste standplaats wordt in afwijking van het bepaalde in het eerste lid geheven door middel van een gedagtekende kwartaalnota.

Artikel 5 Tijdstip van betaling

Het marktgeld dient te worden voldaan ingeval de kennisgeving:

 • 1.

  als bedoeld in artikel 4, eerste lid, mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • 2.

  als bedoeld in artikel 4, tweede lid, schriftelijk wordt gedaan, binnen acht dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 6 Kwijtschelding

Bij de invordering van de marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 7 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening Marktgelden 2019”, vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad van 28 november 2018, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich vóór die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van de ingang van de heffing is 1 januari 2020.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening marktgelden 2020".

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 27 november 2019.

De voorzitter, dhr. N. Mol

De griffier, mw. C. Holtslag