Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Laren

Sloopverordening Laren 1996

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLaren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSloopverordening Laren 1996
CiteertitelSloopverordening Laren 1996
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpRuimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Externe bijlageSloopverordening Laren 1996 Bijlage

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Gemeentewet, art. 154

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-07-1996nieuwe regeling

26-06-1996

Laarder Courant De BEL 04-07-1996

Raadsbesluit C52/96

Tekst van de regeling

Intitulé

Sloopverordening Laren 1996

De raad van de gemeente Laren;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van juni 1996;

 

gelet op artikel 149 en 154 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

 

Sloopverordening Laren 1996.

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen

Artikel 1  

Deze verordening verstaat onder:

a. karakteristiek pand: elke onroerende zaak die is vermeld op de bij deze verordening gevoegde lijst, met uitzondering van monumenten als bedoeld in de Monumentenwet 1988 en de provinciale monumentenverordening;

b. de commissie: de monumentencommissie als bedoeld in artikel 3 van de monumentenverordening, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 20 december 1989.

Hoofdstuk II Verbodsbepaling/vergunning

Artikel 2  

 • 1

  Het is verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders een karakteristiek pand geheel of gedeeltelijk af te breken.

 • 2

  Een vergunning als bedoeld in het eerste lid dient schriftelijk te worden aangevraagd.

 • 3

  Burgemeester en wethouders beslissen omtrent een aanvraag om vergunning binnen drie maanden na de dag waarop de aanvraag is ontvangen. Zij kunnen deze termijn eenmaal met ten hoogste twee maanden verdagen.

 • 4

  Voordat burgemeester en wethouders beslissen, vragen zij advies aan de commissie.

 • 5

  Indien burgemeester en wethouders niet binnen de in het derde lid genoemde termijn een beslissing op de aanvraag nemen, wordt de vergunning geacht te zijn geweigerd.

Hoofdstuk III Strafbepalingen

Artikel 3  

 • 1

  Degene, die handelt in strijd met artikel 2 van deze verordening wordt gestraft met een hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie.

 • 2

  Overtreding van artikel 2 van deze verordening kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Hoofdstuk IV Slotbepalingen

Artikel 4  

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Artikel 5  

Deze verordening kan worden aangehaald als:

“Sloopverordening Laren 1996”.

Vastgesteld in de vergadering van 26 juni 1996

 

 

Mw. W.C.M. Lissenberg-Van Dam                                 F.V.M. Vos

secretaris, loco                                                                  burgemeester, loco