Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Laren

Verordening Werkleeraanbod WIJ (Wet investeren in jongeren)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLaren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Werkleeraanbod WIJ (Wet investeren in jongeren)
CiteertitelVerordening Werkleeraanbod WIJ
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpMaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening treedt per 1 oktober 2009 met terugwerkende kracht in werking.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet investeren in jongeren

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-05-201226-05-2012Intrekking

25-04-2012

Larens Journaal 18-05-2012

Raadsbesluit 2012/16
14-11-200901-10-200926-05-2012nieuwe regeling

23-09-2009

Larens Journaal 06-11-2009

Raadsbesluit 2009/43-I  

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Werkleeraanbod WIJ (Wet investeren in jongeren)

De raad van de gemeente Laren;

 

gelezen het voorstel d.d. 25 augustus 2009 van burgemeester en wethouders;

B e s l u i t :

de Verordening Werkleeraanbod WIJ (Wet investeren in jongeren) vast te stellen.

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. wet: de Wet investeren in jongeren;

b. algemeen geaccepteerde arbeid: alle arbeid, niet zijnde arbeid in het kader van de Wet sociale werkvoorziening, die algemeen maatschappelijk aanvaard is en niet indruist tegen de openbare orde of goede zeden;

c. startkwalificatie: een diploma van een opleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen b tot en met e, van de Wet educatie en beroepsonderwijs of een diploma hoger algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend wetenschappelijk onderwijs als bedoeld in artikel 7 onderscheidenlijk 8 van de Wet op het voortgezet onderwijs;

d. college: het college van burgemeester en wethouders.

Paragraaf 2 Beleid en financiën

Artikel 2 Opdracht college

 • 1

  Het college biedt jongeren die recht hebben op een werkleeraanbod, algemeen geaccepteerde arbeid, ondersteuning bij de arbeidsinschakeling of een voorziening gericht op arbeidsinschakeling aan.

 • 2

  Het college kan het werkleeraanbod ook invullen met een combinatie van algemeen geaccepteerde arbeid, ondersteuning bij de arbeidsinschakeling dan wel één of meerdere voorzieningen.

 • 3

  In afwijking van het tweede lid kan een werkleeraanbod ook bestaan uit een voorbereidingsperiode op een zelfstandig beroep of bedrijf, als bedoeld in artikel 17, zesde lid van de wet.

 • 4

  Het college stemt het werkleeraanbod af op de omstandigheden, krachten en bekwaamheden van de jongere, wiens recht op een werkleeraanbod is vastgesteld. Bij de invulling van het werkleeraanbod onderzoekt het college de mogelijkheden en omstandigheden van de jongere. Zij beziet daarbij tevens in hoeverre de wensen van de jongere bij de invulling van het werkleeraanbod kunnen worden betrokken.

Artikel 3 Aanspraak op ondersteuning

 • 1

  Jongeren die recht hebben op een werkleeraanbod komen in aanmerking voor ondersteuning bij de arbeidsinschakeling en op de naar het oordeel van het college noodzakelijk geachte en beschikbare voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling.

 • 2

  Het college doet een werkleeraanbod dat past binnen de criteria die gesteld zijn in deze verordening en de in artikel 4 genoemde beleidslijn..

Artikel 4 Beleidslijn

 • 1

  Het college stelt ter nadere uitvoering van deze verordening een beleidslijn vast.

 • 2

  Bij de beleidslijn wordt het advies van de cliëntenraad aangaande deze beleidslijn gevoegd.

 • 3

  Deze beleidslijn omvat in elk geval

  a. een omschrijving van het beleid ten aanzien van de arbeidsinschakeling van jongere en de wijze waarop aandacht wordt besteed aan de volgende doelgroepen:

  i. jongeren die zich richten op arbeid in zelfstandig bedrijf of beroep;

  ii. jongeren met een arbeidshandicap;

  iii. alleenstaande ouders;

  iv. allochtone jongeren;

  v. jongeren zonder startkwalificatie;

  b. een omschrijving van de beschikbare voorzieningen;

  c. een omschrijving van de beschikbare instrumenten ter ondersteuning van de arbeidsinschakeling;

  d. het beschikbare budget per voorziening;

  e. de wijze waarop de voorzieningen worden ingezet voor de verschillende doelgroepen;

  f. de afspraken, die met derden zijn of worden gemaakt over de arbeidsinschakeling van, en het aanbieden van voorzieningen aan jongeren;

  g. een omschrijving van de maatregelen die worden genomen om het niet-gebruik van voorzieningen tegen te gaan.

Artikel 5 De voorzieningen

Onverminderd artikel 4, kan het college jongeren die recht hebben op een werkleeraanbod, één of meer van de voorzieningen, bedoeld in de geldende Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand van de gemeente Laren aanbieden. Daarnaast kan het college de volgende voorzieningen aanbieden:

a. ondersteuning bij een beroep op maatschappelijke opvang of medische zorg;

b. ondersteuning bij maatschappelijke participatie;

c. arbeidsactivering en –toeleiding;

d. sociale activering;

e. stages bij bedrijven of instellingen;

f. opleidingen die de toegang tot de arbeidsmarkt bevorderen;

g. gesubsidieerd werk;

h. nazorg bij arbeidsinschakeling;

i. voorbereidingstrajecten voor zelfstandige arbeid;

j. diagnose-instrumenten;

k. ondersteunende instrumenten, waaronder kinderopvang, schuldhulpverlening, onderzoeken door deskundigen en taal- en beroepsgerichte scholing.

Artikel 6 Verplichtingen van de jongere

Een jongere die gebruik maakt van een voorziening is gehouden te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de wet, de Wet structuur uitvoering werk en inkomen, deze verordening, alsmede aan de verplichtingen die het college aan de aangeboden voorziening heeft verbonden.

Artikel 7 Intrekking werkleeraanbod

Het college kan het werkleeraanbod intrekken of herzien, indien wijziging optreedt in de omstandigheden, krachten of bekwaamheden van de jongere dan wel indien de jongere niet voldoet aan een of meer op hem rustende verplichtingen als bedoeld in hoofdstuk 5 van de wet en hem dit te verwijten valt.

Artikel 8 Budgetplafond

 • 1

  Het college kan een of meer budgetplafonds vaststellen voor de verschillende voorzieningen

 • 2

  Het college kan een plafond instellen voor het aantal personen dat in aanmerking komt voor een specifieke voorziening.

Paragraaf 3 Subsidie en vergoedingen

Artikel 9 Subsidies

 • 1

  Het college kan subsidie verlenen aan werkgevers die met een jongere een arbeidsovereenkomst sluiten, als tegemoetkoming in de loonkosten en in de kosten van voorbereiding op een beoogd dienstverband met de jongere.

 • 2

  Het college kan nadere regels stellen over de duur van de subsidie, de hoogte, en de verplichtingen die aan de subsidie worden verbonden.

 • 3

  Het college kan een subsidieplafond vaststellen.

 • 4

  Op de subsidies bedoeld in dit artikel is de Algemene subsidieverordening van de gemeente Laren van toepassing.

Artikel 10 Vergoedingen

Het college kan aan een jongere die ten behoeve van de uitvoering van een werkleeraanbod noodzakelijke kosten maakt, een vergoeding voor die kosten verstrekken.

Paragraaf 4 Slotbepalingen

Artikel 11 Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

 • 1

  In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

 • 2

  Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, als toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2009.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Werkleeraanbod WIJ.

Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 23 september 2009.

 

 

 

drs. T.W. Zwemmer                                          drs. E.J. Roest

griffier                                                                  voorzitter