Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Laren

Interne richtlijn beoordeling bijgebouwen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLaren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInterne richtlijn beoordeling bijgebouwen
CiteertitelInterne richtlijn beoordeling bijgebouwen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpVolkshuisvesting en woningbouw

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

n.v.t.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-03-2010nieuwe regeling

25-02-2010

Larens Journaal 12-03-2010

Collegebesluit 25-02-2010

Tekst van de regeling

Intitulé

Interne richtlijn beoordeling bijgebouwen

Toelichting algemeen

Zowel bij het team Vergunningen als bij het team Handhaving bestaat er behoefte om te beschikken over een interne richtlijn die wordt gehanteerd bij de beoordeling van bijgebouwen die voorzieningen bevatten die erop duiden dat het bijgebouw (mogelijk) voor bewoning zal worden gebruikt.

Medewerkers van het team Vergunningen moeten bouwaanvragen beoordelen van bijgebouwen waarin voorzieningen als een douche, badkamer, toilet, of keuken bevinden.

Medewerkers van het team Handhaving moeten in het kader van een lastgeving dwangsom of bestuursdwang indien illegaal is gebouwd precies in de aanschrijving aangeven wat er moet worden verwijderd om alsnog voor een bouwvergunning achteraf in aanmerking te kunnen komen.

Eenduidig optreden van de BEL-Combinatie is niet alleen gewenst maar ook noodzakelijk.

De richtlijn behandelt achtereenvolgens:

a. de uiterlijke verschijningsvorm van een bijgebouw in combinatie met interne

voorzieningen;

b. praktijkruimten of beroepen aan huis;

c. sauna, zwembad en atelierruimte in het bijgebouw.

De richtlijn is, als deze eenmaal is vastgesteld, niet ‘statisch’ maar kan snel, naar gelang de praktijk dat uitwijst, worden aangepast. Ook verandering van wetgeving, zoals vergunningvrij bouwen, kan aanleiding zijn de richtlijn aan te passen.

Deel A. Uiterlijke verschijningsvorm in combinatie met interne voorzieningen

Team Vergunningen:

Indien bij de beoordeling van een bouwaanvraag blijkt dat het bijgebouw, in combinatie met de uiterlijke verschijningsvorm, 2 of meer woonvoorzieningen bevat waaronder een toilet en/of een badkamer (douche) en/of een keukeninrichting (kitchenette), zonder dat er sprake is van een relatie met een wel toegestane voorziening, wordt de bouwvergunning, indien het bouwplan niet wordt aangepast, geweigerd wegens strijd met het bestemmingsplan.

Aanvrager krijgt eerst gelegenheid om zijn bouwplan aan te passen. Hierbij geldt het uitgangspunt dat er ten hoogste één voorziening toelaatbaar is.

Team Handhaving:

- Als blijkt dat een bijgebouw in strijd met het bestemmingsplan permanent wordt bewoond, wordt het handhavingstraject gestart.

- Indien een bijgebouw is gebouwd zonder of in afwijking van een verleende bouwvergunning wordt het handhavingstraject gestart. Als blijkt dat er zich in het bijgebouw, in combinatie met de uiterlijke verschijningsvorm, 2 of meer woonvoorzieningen bevinden, waaronder een toilet en/of een badkamer (douche) en/of keukeninrichting (kitchenette), zonder dat er sprake is van een relatie met een wel toegestane voorziening, zullen deze voorzieningen moeten worden verwijderd, met dien verstande dat ten hoogste één voorziening toelaatbaar is.

Er moet na de verwijdering uiteraard nog wel een bouwvergunning worden aangevraagd (in geval van bouwen zonder vergunning) of een wijzigingsvergunning worden aangevraagd (in geval van bouwen in afwijking van een vergunning), tenzij er om andere reden geen legalisatie mogelijk is, bijvoorbeeld wegens overschrijding van hoogte- of oppervlaktebepalingen of strijd met de welstand.

Toelichting

Een bijgebouw kan de uiterlijke verschijningsvorm van een woning hebben.

Bijvoorbeeld bijgebouwen met een oppervlakte variërend van circa 50 tot 100 m² die er qua verschijningsvorm uitzien als een woning (ramen, deuren, verdieping, etc.).

Maar het uiterlijk aanzien alleen is onvoldoende om te kunnen spreken van een woning. Intern moeten er ook voorzieningen zijn aangebracht die erop duiden dat het bijgebouw voor bewoning is bestemd. In de praktijk doet zich de vraag voor waar de grens ligt van het toelaatbare en het niet-toelaatbare.

In de richtlijn wordt die grens bepaald.

Het kan zijn dat een voorziening een relatie heeft met een wel toelaatbaar gebruik van het bijgebouw. In dat geval is die voorziening ook toelaatbaar. Te denken valt hierbij aan een toilet, een doucheruimte, of keukenblokje bij een sauna, of bij een atelier. Immers, een sauna of atelier in een bijgebouw is toelaatbaar en dan dus ook de voorzieningen die daar van ten dienste staan (zie ook Richtlijn III) .

Deel B. Praktijkruimten en aan huis gebonden beroepen

Team Vergunningen:

Indien het bouwplan voor het oprichten van een bijgebouw ten behoeve van een praktijkruimte of een aan huis gebonden beroep een toilet, en/of badkamer (douche) en/of keukeninrichting (kitchenette) bevat dan zijn deze voorzieningen toelaatbaar als voldoende aannemelijk wordt gemaakt dat de voorzieningen noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het beroep of de praktijk.

Team Handhaving:

Indien een bijgebouw waarin een praktijkruimte of een aan huis gebonden beroep is gevestigd is gebouwd zonder of in afwijking van een verleende bouwvergunning wordt het handhavingstraject gestart.

Indien zich in dat bijgebouw een toilet, en/of badkamer (douche) en/of keukeninrichting (kitchenette) bevinden dan zijn deze voorzieningen toelaatbaar als voldoende aannemelijk wordt gemaakt dat de voorzieningen noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het beroep of de praktijk.

Er moet alsnog een bouwvergunning worden aangevraagd (in geval van bouwen zonder vergunning) of een wijzigingsvergunning worden aangevraagd (in geval van bouwen in afwijking van de bouwvergunning), tenzij er om andere reden geen legalisatie mogelijk is, bijvoorbeeld wegens overschrijding van hoogte- of oppervlaktebepalingen of strijd met de welstand.

Toelichting

Het is toegestaan (al dan niet met ontheffing) om in een bijgebouw een praktijkruimte of een aan huis gebonden beroep uit te oefenen. Er is dan geen sprake van bewoning. Indien het bijgebouw een toilet, en/of een douche en/of een keukeninrichting bevat, kunnen deze noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het beroep. Zij staan ten dienste van de wel toegestane voorziening. Er is dan geen strijd met het bestemmingsplan. Wel moet voldoende aannemelijk zijn dat deze voorzieningen inderdaad ten dienste staan van de uitoefening van het beroep of de praktijk.

N.B. Deze richtlijn is geschreven voor de drie BEL-gemeenten. Voor wat de gemeente Blaricum betreft: in deze gemeente is het gebruik van bijgebouwen als praktijkruimte of als aan huis gebonden beroepen sowieso niet toegestaan.

Deel C. Sauna, overdekt zwembad, atelier

Team Vergunningen:

Indien het bouwplan voor het oprichten van een sauna, overdekt zwembad of atelier ook een toilet, badkamer (douche) of keukeninrichting (kitchenette) bevat dan zijn deze toelaatbaar. Immers, deze voorzieningen hebben naar objectieve maatstaven een relatie met de toegestane voorziening.

Team Handhaving:

Indien er zich in een bestaande sauna, bestaand overdekt zwembad of bestaand atelier een toilet, badkamer (douche) of keukenblok bevindt dan zijn deze voorzieningen toelaatbaar omdat deze naar objectieve maatstaven, een relatie hebben met de wel toegestane voorziening.

Indien een sauna, overdekt zwembad of atelier zonder of in afwijking van een vergunning is gebouwd, wordt het handhavingstraject gestart. Als zich in die ruimte een toilet en/of badkamer (douche) en/of keukeninrichting (kitchenette) bevindt dan is dat toelaatbaar, omdat dergelijke voorzieningen naar objectieve maatstaven een relatie hebben met het toegestane gebruik.

Er moet alsnog bouwvergunning of een wijzigingsvergunning worden aangevraagd ter legalisering, tenzij er andere redenen zijn die vergunningverlening in de weg staan.

Toelichting

Het is toegestaan om in een bijgebouw een sauna, zwembad of atelier te hebben.

Er is dus geen sprake van bewoning. Indien het bijgebouw een of meer van de hiervoor vermelde voorzieningen bevat, kunnen deze een relatie hebben met de wel toegestane voorziening. Te denken valt hierbij aan een toilet en een douche (wellicht een keukenblokje) bij een sauna, zwembad of atelier.

Vastgesteld door burgemeester en wethouders op 25 februari 2010.

Burgemeester en wethouders van Laren,

de secretaris, de burgemeester,

mr. W. Kleine Deters drs. E.J. Roest