Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Beleidsregel buitenevenementen gemeente Leeuwarden 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel buitenevenementen gemeente Leeuwarden 2014
CiteertitelBeleidsregel buitenevenementen gemeente Leeuwarden 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-07-2014wijziging

01-07-2014

GVOP: 9 juli 2014 en Huis aan Huis: 9 juli 2014

-
06-12-201210-07-2014nieuwe regeling

26-11-2012

Huis aan Huis; 5 december 2012

-
23-04-200906-12-2012nieuwe regeling

14-04-2009

Huis aan Huis; 22 april 2009

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel buitenevenementen gemeente Leeuwarden 2014

 

 

Artikel 1 Meldingsplicht voor buitenevenementen

Voor buitenevenementen kan met een melding worden volstaan als aan onderstaande punten wordt voldaan:

1. Het evenement vindt op maandag tot en met zaterdag niet voor 09.00 uur plaats en op zondag niet voor 13.00 uur.

 

2. Het evenement eindigt uiterlijk om 23.00 uur op dagen waarop een werkdag volgt en uiterlijk om 24.00 uur op dagen waarop een zaterdag, zondag of officiële feestdag volgt.

 

3. Het evenement vindt niet plaats op een industrieterrein;

 

4. a. Er worden uitsluitend wegen afgesloten die niet gebruikt worden door doorgaand (rijdend) verkeer, zoals doodlopende straten, hofjes, parkeerterreinen, etc.

b. hulpdiensten te allen tijde een vrije doorgang wordt geboden;

c. de betreffende wegen op de juiste wijze worden afgesloten ;

d. Er worden geen doorgaande wegen afgesloten binnen en buiten de bebouwde kom, gele markering (afbeelding 1 en 2, Bijlage A);

e. Er worden geen wegen, parkeerterreinen en/of pleinen gebruikt of afgesloten die zijn aangeduid in het stratenoverzicht met rode markering (afbeelding 1 en 2, Bijlage A);

 

5. Het luchtverkeer wordt niet gehinderd.

 

6. Het evenement is niet gerelateerd aan of vormt geen onderdeel van een groter evenement.

 

7. Voor feesten op de weg, inclusief (straat)barbecues gelden de volgende specifieke bepalingen:

a. Maximaal 300 bezoekers c.q. deelnemers;

b. Indien er één of meerdere tenten worden gebruikt, mag de gezamenlijk omvang van deze tenten maximaal 25m² bedragen.

 

8. Voor wedstrijden en optochten op de weg gelden de volgende specifieke bepalingen:

a. Deelnemers bewegen zich niet gemotoriseerd voort;

b. Het betreft geen wedstrijden waarbij aan mens of dier opzettelijk letsel wordt toegebracht;

c. Er worden geen obstakels op de weg aangebracht.

 

9. Er wordt niet bedrijfsmatig alcoholische drank verstrekt.

Artikel 2 Evenementen op industrieterreinen

1. Op industrieterreinen zijn evenementen niet toegestaan.

 

2. In afwijking van lid 1 van dit artikel kan de burgemeester besluiten om een evenement op een industrieterrein toe te staan, mits de locatie niet binnen de invloedsfeer valt van risicovolle activiteiten, waarop onder andere het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen en het Besluit Risico Zware Ongevallen van toepassing is.

Artikel 3 Kostenverhaal

Bij schade aan  openbaar groen, verharding en/of straatmeubilair, alsmede vervuiling van de locatie, voor zover zulks is veroorzaakt door het buitenevenement, worden de kosten op de organisator verhaald.

Artikel 4 Geluidsnormen

Ten aanzien van de voor buitenevenementen geldende geluidsnormen wordt verwezen naar het vigerende beleid van de gemeente Leeuwarden inzake geluidsnormen alsmede naar hetgeen in de Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden dienaangaande is bepaald.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking de eerstvolgende dag nadat hij is bekend gemaakt. Gelijktijdig vindt de intrekking van de Beleidsregel buitenevenementen gemeente Leeuwarden 2012 plaats.

Artikel 6 Citeertitel

De beleidsregel wordt aangehaald als “Beleidsregels buitenevenementen gemeente Leeuwarden 2014”.

Vastgesteld in de collegevergadering d.d. … 2014 en bekendgemaakt op …. 2014