Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Regeling subsidie grote producties cultuur

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling subsidie grote producties cultuur
CiteertitelRegeling subsidie grote producties cultuur
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene Subsidieverordening Leeuwarden 2007, art. 2 en 3, lid 3
 2. Gemeentewet, art. 156
 3. Programma Cultuur van de programmabegroting

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-10-200931-12-2011nieuwe regeling

13-10-2009

Huis aan Huis; 15 oktober 2009

285412

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling subsidie grote producties cultuur

 

 

 

Regeling subsidie grote producties cultuur

Artikel 1

Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Activiteit : het presenteren of tot stand brengen

van een culturele productie, zoals een voorstelling, concert of tentoonstelling.

Product : tastbaar object, bijvoorbeeld boek of

geluidsdrager.

Tendersysteem : een verdelingswijze van een

subsidieplafond waarbij de aanvragen voor een bepaalde datum moeten zijn ingediend, waarna op grond van kwalitatieve criteria een rangorde kan worden bepaald.

Subsidiabele kosten : naar het oordeel van het college

noodzakelijke kosten die direct verband houden met en uitsluitend gemaakt worden voor de activiteit waarvoor subsidie wordt gevraagd.

Adviesgroep Cultuur : een door het college ingesteld

onafhankelijk orgaan.

Artikel 2

Toepassingsbereik

Deze regeling is van toepassing op de presentatie of de totstandbrenging van activiteiten of producten die direct en concreet bijdragen aan het cultuuraanbod in de gemeente Leeuwarden.

De regeling is voorts van toepassing voor grootschalige culturele activiteiten en producties die bijdragen aan de ontwikkeling en versterking van het culturele klimaat in de gemeente Leeuwarden.

Artikel 3

Subsidieplafond

 • 1.

  Er wordt een subsidieplafond vastgesteld.

 • 2.

  Aanvragen worden behandeld volgens een tendersysteem.

 • 3.

  Er zijn jaarlijks twee subsidieperiodes. Per periode wordt maximaal 50% van het subsidieplafond verleend.

 • 4.

  De volgende periodes worden gehanteerd:

  • a.

   Periode 1: 1 januari t/m 30 juni

  • b.

   Periode 2: 1 juli t/m 31 december

 • 5.

  Als in een jaar het budget van de eerste periode op de eerste dag van de tweede periode nog niet is verbruikt, wordt het restant van het budget gevoegd bij het budget voor de tweede periode.

Artikel 4

Subsidieaanvraag, wanneer en hoe indienen

 • 1.

  Aanvragen voor subsidie worden bij het college ingediend:

  • a.

   voor activiteiten gedurende periode 1: uiterlijk op 1 juni voorafgaand aan de periode;

  • b.

   voor activiteiten gedurende periode 2: uiterlijk 1 januari voorafgaand aan de periode.

 • 2.

  Bij het indienen van de subsidieaanvraag worden de volgende gegevens overlegd:

  • a.

   Een activiteitenplan waaruit blijkt:

   • ·

    Het aangevraagde subsidiebedrag;

   • ·

    De omschrijving, aanleiding, doelstelling en motivering van de activiteit;

   • ·

    Het beoogd publieksbereik;

   • ·

    Het publiciteitsplan.

  • b.

   Een sluitende en naar het oordeel van het college voldoende gespecificeerde en toegelichte begroting van inkomsten en uitgaven.

 • 3.

  Uiterlijk 3 maanden na uiterlijke datum van indiening wordt op de aanvraag beschikt.

Artikel 5

Tender en wegingsfactoren

 • 1.

  Subsidie kan worden verleend wanneer wordt voldaan aan de volgende eisen:

  • a.

   De activiteit is van hoge kwaliteit, spraakmakend en aanvullend op het culturele aanbod in de gemeente Leeuwarden;

  • b.

   De activiteit heeft een openbaar karakter en is toegankelijk voor de inwoners van de gemeente Leeuwarden.

 • 2.

  Niet voor subsidie in aanmerking komen:

  • a.

   Activiteiten waarbij sprake is van een winstoogmerk;

  • b.

   Activiteiten die al anderszins door de gemeente Leeuwarden worden gesubsidieerd;

  • c.

   Activiteiten die naar het oordeel van het college behoren tot het reguliere takenpakket van een instelling.

 • 3.

  De te verlenen subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten van de activiteit in de gemeente Leeuwarden, met een minimum van € 5.000.

 • 4.

  De subsidieverlening gebeurt door middel van een tendersysteem. De subsidieaanvragen worden gewogen door middel van een prioriteitenlijst die jaarlijks door het college wordt vastgesteld en gepubliceerd. Subsidieaanvragen die minder dan 20 punten scoren worden niet gehonoreerd.

Artikel 6

Advies door Adviesgroep Cultuur

 • 1.

  Voordat een besluit wordt genomen over een subsidieaanvraag wordt advies gevraagd aan de Adviesgroep Cultuur.

 • 2.

  De Adviesgroep Cultuur toetst de subsidieaanvraag aan de eisen genoemd in artikel 5, de financiële onderbouwing en prioriteitenlijst.

 • 3.

  De inrichting en werkwijze van de Adviesgroep Cultuur wordt geregeld in een reglement.

Artikel 7

Citeertitel, inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling subsidie grote producties cultuur’ en treedt in werking 1 dag na publicatie.

Artikel 8

Horizonbepaling

Deze regeling eindigt van rechtswege op 31 december 2011.

De bekendmaking van deze regeling heeft plaatsgevonden op 14 oktober 2009.

 

 

Prioriteitenlijst Regeling subsidie grote producties cultuur 2010

 

Aanvrager:

 

Activiteit:

 

Maximaal zijn 42 punten te behalen. Aanvragen die minder dan 20 punten scoren worden niet gehonoreerd.

Score: 0 t/m 3

Toetsingscriteria

Score

Gewicht

Totaal punten

Inhoudelijke kwaliteit

 

 

 

Artistieke kwaliteit

 

2

 

Spraakmakend

 

2

 

Publieksbereik

 

2

 

Vernieuwend

 

2

 

 

 

 

 

Organisatiekracht

 

 

 

Organisatiekracht aanvrager

 

1

 

Zorg voor publiciteit en promotie

 

1

 

Verhouding kosten/kwaliteit

 

1

 

 

 

 

 

Lange termijneffect van de aanvraag

 

 

 

Activiteiten door samenwerking van instellingen en onderwijs

 

1

 

Activiteiten ten bate van het cultureel kwartier*

 

1

 

Bijzonder samenwerkingsverband

 

1

 

2

 

 

 

Totaal punten

 

 

 

* Cultureel kwartier

Indieners dienen uit het cultureel kwartier afkomstig te zijn en dienen projecten in ter versterking van het cultureel kwartier.