Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Instructie voor de griffier gemeente Leeuwarden 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInstructie voor de griffier gemeente Leeuwarden 2014
CiteertitelInstructie voor de griffier gemeente Leeuwarden 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 107

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-01-2014nieuwe regeling

06-01-2014

Huis aan Huis; 15 januari 2014

-
19-05-201006-01-2014wijziging

26-04-2010

Huis aan Huis; 19 mei 2010

7637/dp311715

Tekst van de regeling

Intitulé

Instructie voor de griffier gemeente Leeuwarden 2014

Instructie voor de griffier gemeente Leeuwarden 2014

 

Artikel 1 Algemene ondersteuning

De griffier draagt zorg voor een goede en doelmatige ondersteuning van de raad en de leden van de raad afzonderlijk.

 

Artikel 2 Agendering

De griffier ondersteunt de raad, zijn commissies, het presidium en de agendacommissie bij het vaststellen van de agenda van de betreffende vergaderingen en de lange termijnagenda.

 

Artikel 3 Bijstand voorzitter raad en commissie

 

 • 1.

  De griffier staat de voorzitter van de raad ter zijde bij zijn zorg voor een goede voorbereiding en een goed verloop van de vergaderingen van de raad.

 • 2.

  De griffier kan de voorzitters van de raadscommissies ter zijde staan bij zijn zorg voor een goede voorbereiding en een goed verloop van de vergaderingen van de raadscommissies.

   

Artikel 4 Vergaderingen van de raad en raadscommissie

 • 1.

  De griffier is aanwezig bij de raadsvergaderingen en draagt zorg voor een goede en tijdige verslaglegging van de vergaderingen.

 • 2.

  De griffier kan aanwezig zijn bij de vergaderingen van de raadscommissies.

 • 3.

  De griffier draagt zorg voor de verzending van de voorlopige agenda, notulen en overige stukken aan raadsleden.

   

Artikel 5 Ondersteuning presidium

 • 1.

  De griffier is aanwezig bij de vergaderingen van het presidium en draagt zorg voor een goede en tijdige verslaglegging van de vergaderingen.

 • 2.

  Indien het presidium aanvullende ondersteuning behoeft draagt de griffier er zorg voor dat deze gegeven wordt.

Artikel 6 Ondersteuning agendacommissie

 • 1.

  De griffier is aanwezig bij de vergaderingen van de agendacommissie en draagt zorg voor een goede en tijdige verslaglegging van de vergaderingen en tijdige publicatie van de vergaderingen.

 • 2.

  Indien de agendacommissie aanvullende ondersteuning behoeft draagt de griffier er zorg voor dat deze gegeven wordt.

   

Artikel 7 Ondersteuning onderzoekscommissie

Indien de raad een onderzoekscommissie als bedoeld in artikel 155a van de Gemeentewet instelt, ondersteunt de griffier deze commissie.

 

Artikel 8 Ambtelijke bijstand

De griffier draagt er, zo nodig in samenwerking met de secretaris, zorg voor dat de leden van de raad desgevraagd ambtelijke bijstand verkrijgen. Voorschriften hierover worden gesteld bij de verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning.

 

Artikel 9 Organisatie griffie

 • 1.

  De griffier geeft leiding aan de griffie.

 • 2.

  De griffier bewaakt de eenheid in de uitoefening van de taken van de griffie.

 • 3.

  De commissiegriffiers handelen overeenkomstig de aanwijzingen van de griffier.

   

Artikel 10 Verhindering en vervanging

Indien de griffier (meer dan 5 dagen) verhinderd is zijn ambt te vervullen, doet hij daarvan tijdig mededeling aan de voorzitter van de raad. De griffier is verantwoordelijk voor een tijdige en goede vervanging.

 

Artikel 11 Slotbepaling

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze instructie niet voorziet, pleegt de griffier voor zover nodig overleg met de voorzitter van de raad;

 • 2.

  Deze instructie treedt in werking op de dag na de vaststelling.

   

Artikel 12 Vervallenverklaring

 • 1.

  De Instructie voor de griffier van 26 april 2010 wordt vervallen verklaard, gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze verordening.

 • 2.

  Met ingang van 1 januari 2014 wordt de Instructie voor de griffier vervallen verklaard, voor zover deze verordening ziet op het grondgebied van de voormalige gemeente Boarnsterhim dat met ingang van 1 januari 2014 onderdeel is gaan uitmaken van de gemeente Leeuwarden, op grond van de Wet van 19 juni 2013 tot wijziging van de gemeentelijke indeling in een deel van de provincie Fryslân.

 

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 6 januari 2014.

 

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Instructie voor de griffier’.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 januari 2014

 

Burgemeester

 

Griffier