Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Aanwijzingsbesluit in- en verkoopregister voor handelaren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit in- en verkoopregister voor handelaren
CiteertitelAanwijzingsbesluit in- en verkoopregister voor handelaren
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bij besluit van de burgemeester van 9 januari 2018 is deze gemeentelijke regeling van toepassing verklaard op het hele grondgebied van de gemeente Leeuwarden, zoals dat per 1 januari 2018, op grond van de Wet van 8 maart 201 tot herindeling van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Sudwest-Fryslan, is ontstaan. N.B. besluit is van kracht per 01-01-2018

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wetboek van Strafrecht, art. 437, eerste lid
 2. Uitvoeringsbesluit ter uitvoering van art. 437, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht
 3. Algemene Plaatselijke Verordening, art. 2:67

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2014Nieuwe regeling

07-04-2014

GVOP en Huis aan Huis; 30 april 2014

7236

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit in- en verkoopregister voor handelaren

 

 

BURGEMEESTER VAN LEEUWARDEN;

 

Gelet op artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit ter uitvoering van artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van strafrecht en artikel 2:67 van de Algemene Plaatselijke Verordening;

 

Overwegende dat:

 

 • -

  Artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit van artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van strafrecht bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte en ongeregelde goederen die hij verworven of voorhanden heeft, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register;

 • -

  Artikel 2:67 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Leeuwaarden (APV) bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekeningen te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register;

 • -

  Er naast het papieren register een digitaal register ontworpen is om zo efficiënt en effectief mogelijk invulling te geven aan de registratieplicht;

 • -

  Ondanks de wettelijke kaders er nut en noodzaak (de frequentie van gestolen goederen en de waarde daarvan die op de markt worden aangeboden) moet zijn voor enerzijds de registratie van de in- en verkoop van gebruikte en ongeregelde goederen en anderzijds de controle van deze registratieplicht;  

 • -

  Dit digitale register gekoppeld is aan het landelijke systeem waarin gestolen goederen worden geregistreerd, zodat gecontroleerd wordt of een ingevoerd goed afkomstig is van diefstal en heling op effectieve wijze kan worden tegengegaan;  

   

  BESLUIT:

   

 • 1.

  Dat het papieren register naar bijgaand model wordt aangewezen als een doorlopend en gewaarmerkt register voor de registratie van de in- en verkoop van gebruikte of ongeregelde goederen.

 • 2.

  Het digitale in- en verkoopregister, naast het papieren register, aan te wijzen als doorlopend en gewaarmerkt register voor de in- en verkoop van gebruikte of ongeregelde goederen.

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie in de Huis aan Huis.

 • 4.

  Dit besluit wordt aangehaald als : Aanwijsbesluit in- en verkoopregister voor handelaren.  

Leeuwarden, 7 april 2014

De burgemeester van Leeuwarden,

Toelichting

Ingevolge artikel 437, eerste lid en artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit ter uitvoering van artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht en artikel 2:67 va de Algemene Plaatselijke Verordening is bepaald dat dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte en ongeregelde goederen die hij verworven of voorhanden heeft of die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register. Middels dit besluit wordt het papieren register en het digitale in- en verkoopregister aangewezen als

doorlopend en gewaarmerkt register.