Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Aanwijzingsbesluit overlastgebied Dr. Zamenhofpark en omgeving

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit overlastgebied Dr. Zamenhofpark en omgeving
CiteertitelAanwijzingsbesluit overlastgebied Dr. Zamenhofpark en omgeving
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp-

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, art. 2:1f en 2:1g (algemeen verblijfsverbod)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-07-201414-11-2017nieuw aanwijzingsbesluit

08-07-2014

GVOP: 16 juli 2014 en Huis aan Huis: 16 juli 2014

11670

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit overlastgebied als bedoeld in artikel 2:1f en 2:1g van de Algemene plaatselijke verordening Leeuwarden ( algemeen verblijfsverbod) Dr. Zamenhofpark en omgeving.

DE BURGEMEESTER VAN LEEUWARDEN;

Overwegende

Dat het gebied Dr. Zamenhofpark en zijn omgeving, waaronder het Comenius college, gelegen in de wijk Tjerk Hiddes en Cambuursterhoek al geruime tijd te kampen heeft met verstoringen van de openbare orde en de daarmee gepaard gaande overlast voor de omgeving die voornamelijk door jongeren veroorzaakt wordt;

Dat die overlast bestaat uit het samenscholen en maken van beledigende opmerkingen naar handhavers van de openbare orde, incidenteel drugsgebruik, gebruik van alcoholhoudende drank uit onder andere bierblikjes, vernielingen en anders;

Dat één en ander, gelet op de vele klachten van bewoners in de omgeving die binnenkomen bij het Meldpunt Overlast Leeuwarden, niet langer geaccepteerd kan worden;

Dat hierover gerapporteerd is in de 10e  editie wijkveiligheidsindex Leeuwarden, Veiligheidsprestatie index Leeuwarden 2013;

Dat sturing door de politie en straatcoaches van de betreffende jongeren niet afdoende blijkt te zijn om de overlast te verminderen, zodat andere ( wettelijke) maatregelen noodzakelijk zijn;

Dat ik om die reden meer mogelijkheden moet hebben om overlast gevende personen onmiddellijk te doen verwijderen uit het genoemd gebied, opdat de openbare orde onmiddellijk gehandhaafd kan worden;

Gezien de rapportage d.d. 24 april 2014 van de politie Fryslân en het Meldpunt Overlast Leeuwarden, waarin diverse feiten vanaf 1 januari 2013 tot april 2014, gebaseerd op mutaties van de politie en van de straatcoaches en meldingen bij het Meldpunt Overlast Leeuwarden, worden beschreven;

Gelet op

artikel 2:1f en 2:1g van de Algemene plaatselijke verordening Leeuwarden;

de beraadslaging in het driehoeksoverleg, als bedoeld in artikel 13 van de Politiewet 2012, d.d. 30 juni 2014;

BESLUIT:

het volgende gebied aan te wijzen als overlastgebied als bedoeld in artikel 2:1f van de Apv, waar de bepalingen van artikel 2:1g van die Apv van toepassing zijn:

 

Het Dr. Zamenhofpark en omgeving, d.i. het gebied dat omsloten wordt door de volgende straten: een deel van de Pasteursweg, Robert Kochstraat, een deel van de Archipelweg, de Jelle Bangastraat en in een rechte lijn door te trekken naar de Boerhaavestraat, een deel van de Boerhaavestraat tot de Pasteursweg. De genoemde wegen en straten of de betreffende delen van die straten of wegen maken deel uit van het aangewezen gebied.

Het exacte gebied is met rood aangegeven op onderstaande kaart.

Dit besluit treedt een dag na bekendmaking in werking.

 

Leeuwarden, 8 juli 2014

 

De Burgemeester voornoemd,

 

Drs Ferd J.M. Crone

 

 

 

Aanwijzingsbesluit overlastgebied als bedoeld in artikel 2:1f en 2:1g van de Algemene plaatselijke verordening Leeuwarden ( algemeen verblijfsverbod) Dr. Zamenhofpark en omgeving.

 

Motivering:

 

Het Dr. Zamenhofpark vervult in de wijk een belangrijke recreatieve functie door de aanwezigheid van een waterpartij en de kwalitatief goede beplanting. Ook zijn er voorzieningen getroffen voor sportieve recreatie en zijn er wat voorzieningen getroffen voor de “jongere” jeugd , zo blijkt uit de toelichting op het bestemmingsplan Dr. Zamenhofpark. Het betreffende park ligt tegen de achterzijde van de gebouwen van het Comenius College, locatie Zamenhof, en in de vijver ligt een vlonder.

De laatste jaren vormen het park en zijn directe omgeving, waaronder het terrein van het Comenius College aan de Robert Kochstraat aan de noordzijde en aan de zuidzijde van het park het buurthuis Cambuursterhoek een bron van overlast en irritatie. De oorzaak daarvan is voor een groot deel te vinden in het gedrag van de jongere bezoekers, die zich o.a. verzamelen bij genoemde locaties en in de omgeving er van. In de Veiligheidsprestatie index 2013 staat dat de jeugdoverlast zich bij het Comenius college concentreert. Daar komt jeugd samen. De betreffende jeugdgroep zorgt voor overlast in de omgeving.

De politie rapporteert de burgemeester op 24 april 2014 dat in het park en zijn omgeving regelmatig overlast en onmaatschappelijke gedrag van met name van en door jongeren geconstateerd wordt. Dit is al enige jaren aan de gang. De overlast ontstaat doordat een grote groep jongeren zich ophoudt in en rondom het Zamenhofpark en de directe omgeving van het Comenius college, locatie Zamenhof. De overlast bestaat in het samenscholen en maken van beledigende opmerkingen naar handhavers van de openbare orde, incidenteel drugsgebruik, drankgebruik uit bierblikjes en dergelijke, vernielingen ( o.a. van de aan de noordkant van het park gelegen vlonder achter Comenius) en anders. Daarnaast overtreden betrokkenen regelmatig het verbod om zich te bevinden op een anders terrein, terwijl dat verboden is te doen zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende. Indien betrokkenen op hun maatschappelijk onwenselijk gedrag aangesproken worden krijgen de politie, straatcoaches en andere maatschappelijke ondersteuners verwensingen en beledigingen naar hun hoofd gegooid.

Door politie en de straatcoaches zijn pogingen ondernomen om de overlast te kanaliseren. Dat leidt tot nu toe tot onvoldoende resultaat.

Ten opzichte van omwonenden, andere gebruikers van het park en Comenius en andere aanpalende rechthebbenden is dat niet meer acceptabel.

Om deze reden heeft de burgemeester het Zamenhofpark en omgeving aangewezen als overlastgebied, zoals bedoeld in artikel 2:1f en 2:1g van de Algemene Plaatselijke Verordening. Hierdoor kan de politie effectiever optreden ten aanzien van de betreffende verstoorders van de openbare orde.

Op grond van het besluit is het mogelijk om personen die zich in dit gebied ophouden met meer dan vier personen en overlast veroorzaken deze met onmiddellijke ingang te doen verwijderen. En wel voor 24 uur. Dat zelfde geldt het openlijk gebruiken van alcohol of om drugs voorhanden te hebben of het plegen van vernielingen. Mocht betrokkene binnen 3 maanden nog twee keer in de fout gaan en hem daarop een verwijderingsbevel voor 24 uur gegeven is kan hem dan voor de duur van 14 dagen de toegang tot het gebied ontzegd worden. Laatstgenoemd Apv -artikel biedt bij volgende verwijderingsbevelen de mogelijkheid om betrokkene nog langer de toegang tot het gebied te ontzeggen.

 

Het besluit heeft alleen werking ten aanzien van de openbare plaatsen binnen het aangewezen overlastgebied.

 

Bij handhaving van de gebiedsontzegging zal indien vrees bestaat dat betrokkene zich niet zal houden aan het aan hem gegeven gebiedsontzegging eveneens preventief een dwangsom op gelegd worden. Die kan oplopen tot maximaal € 1.500,--.

 

De keuze voor het in het besluit aangegeven gebied is ingegeven door de feiten dat zich in en nabij genoemd park de meeste voorvallen voordoen. De keuze van de omliggende straten is ingegeven om te voorkomen dat de overlast en de openbaar orde verstorende handelingen zich gaan verplaatsen naar de directe omgeving van het park. Indien de genoemde straten worden meegenomen zal er meer verspreiding van de overlastgevers plaatsvinden.

 

Aanwijzingsbesluit overlastgebied als bedoeld in artikel 2:1f en 2:1g van de Algemene plaatselijke verordening Leeuwarden ( algemeen verblijfsverbod) Dr. Zamenhofpark en omgeving.

 

Bezwaar

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken na publicatie van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Belanghebbende kan tegelijkertijd een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen.