Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Regeling subsidie Sportevenementen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling subsidie Sportevenementen
CiteertitelRegeling subsidie Sportevenementen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpRegeling subsidie Sportevenementen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Annex tot het programma Sport van de programmabegroting omschreven algemeen strategisch doel; doelen programma Sport van de programmabegroting; gelet op de doelstellingen van het gemeentelijk sportbeleid.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 156

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

ASV

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-04-201801-01-201831-12-2018wijziging

03-04-2018

gmb-2018-84398

26-03-201524-04-2018wijziging

17-03-2015

GVOP: 25 maart 2015 en Huis aan Huis: 25 maart 2015

--
10-07-201426-03-2015nieuwe regeling

01-07-2014

GVOP: 9 juli 2014

--
16-01-201417-07-2014nieuwe regeling

07-01-2014

Huis aan Huis; 15 januari 2014

--
05-04-201201-04-201216-01-2014wijziging

27-03-2012

Huis aan Huis; 4 april 2012

--
22-09-201105-04-2012nieuwe regeling

06-09-2011

Huis aan Huis; 21 september 2011

--
22-09-201101-03-2012nieuwe regeling

06-09-2011

Huis aan Huis; 21 september 2011

--
22-09-201124-11-2011nieuwe regeling

06-09-2011

Huis aan Huis; 21 september 2011

--
08-07-201022-09-2011nieuwe regeling

06-07-2010

Huis aan Huis; 7 juli 2010

--
08-07-201020-01-2011nieuwe regeling

06-07-2010

Huis aan Huis; 7 juli 2010

--

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling subsidie Sportevenementen

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN;

 

• In aanvulling op en ter nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Leeuwarden 2018 (ASV);

• Gelet op de ASV artikel 2;

• Gelet op de Gemeentewet artikel 156;

• Gelet op het in het programma Sport van de programmabegroting omschreven algemeen strategisch doel;

• Gelet op de doelen programma Sport van de programmabegroting

• Gelet op de doelstellingen van het gemeentelijk sportbeleid.

 

 

 •  

 •  

BESLUITEN:

de volgende regeling vast te stellen:

 

Regeling subsidie Sportevenementen

 

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 

 • 1.

  Aanvrager: rechtspersoon;

 • 2.

  Sport: het met een vastgestelde regelset en/of competitieaspecten, individueel of in teamverband, lichamelijke inspanningen leveren waarbij lichamelijke fitheid en bewegen centraal staan;

 • 3.

  Sportevenement: een openbaar toegankelijke sportactiviteit waarbij stimulering van sporten en bewegen en/of talentontwikkeling centraal staat;

 • 4.

  Openbaar toegankelijk: het sportevenement is bij te wonen door iedere geïnteresseerde;

 • 5.

  Vernieuwend: een evenement dat voor het eerst plaatsvindt of een evenement dat voor andere doelgroepen wordt georganiseerd dan de doelgroep van de eigen organisatie of een sport waarvoor nog niet eerder een evenement werd georganiseerd.

 • 6.

  Reguliere activiteiten: op geregelde tijdstippen in een jaar terugkerende activiteiten die gebruikelijk zijn om het behalen van de doelstellingen van de organisatie te ondersteunen;

 • 7.

  Toetsingssysteem: een verdelingswijze van een subsidieplafond waarbij de aanvragen binnen een bepaalde periode moeten zijn ingediend, waarna een beoordeling plaatsvindt op grond van (kwalitatieve) toetsingscriteria;

 • 8.

  Subsidieplafond: een maximaal door het college vastgesteld bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies op grond van onderliggende regeling;

 • 9.

  Incidenteel: eenmalig of één maal per jaar;

 • 10.

  Organisatiekosten: de directe kosten verbonden aan het organiseren van een sportevenement die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn;

 

 

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze regeling is van toepassing op sportevenementen die direct en concreet bijdragen aan de ontwikkeling en versterking van een gezond sportief klimaat in de gemeente Leeuwarden gericht op bewegen.

 

Artikel 3 Subsidieplafond

 • 1.

  Er wordt een subsidieplafond vastgesteld;

 • 2.

  Er zijn jaarlijks twee subsidieperiodes:

 • a.

  Periode 1: 1 januari t/m 30 juni;

 • b.

  Periode 2: 1 juli t/m 31 december;

  In periode 1 wordt maximaal 50% van het plafond verleend.

 • 3.

  Als in een jaar het budget van de eerste periode op de eerste dag van de tweede periode nog niet is verbruikt, wordt het restant van het budget gevoegd bij het budget voor de tweede periode.

   

Artikel 4 Hoogte subsidiebedrag
 • 1.

  De subsidie voor een sportevenement bedraagt maximaal € 2.500,-, maar nooit meer dan de organisatiekosten die worden gemaakt voor het sportevenement.

 • 2.

  De subsidie bedraagt nooit meer dan het begrotingstekort dat verband houdt met de organisatiekosten.

 

Artikel 5 Aanvullende bepalingen

 • 1.

  Per periode geldt dat één sportevenement in de zelfde tak van sport voor subsidie in aanmerking komt. De eerst onvangen volledige aanvraag wordt in behandeling genomen.

 • 2.

  Bij meerdere aanvragen per periode van één aanvrager, neemt het college slechts de eerst ingeboekte aanvraag in behandeling, in aansluiting op artikel 13, lid 6 van de Algemene Subsidieverordening Leeuwarden 2014-2.

   

Artikel 6 Subsidieaanvraag, wanneer en hoe indienen

 • 1.

  Aanvragen voor subsidie worden bij het college ingediend:

 • a.

  Voor activiteiten in periode 1: van 1 oktober tot 1 november voorafgaand aan periode 1;

 • b.

  Voor activiteiten in periode 2: van 1 april tot 1 mei voorafgaand aan periode 2;

 • 2.

  Voor het indienen van een subsidieaanvraag wordt gebruik gemaakt van het daarvoor bestemde aanvraagformulier.

 • 3.

  Uit het  ondertekende  aanvraagformulier moet in ieder geval blijken:

 • a.

  Het aangevraagde subsidiebedrag;

 • b.

  Het aantal sporters;

 • c.

  De leeftijdscategorie;

 • d.

  Het beoogd publieksbereik en -participatie;

 • e.

  Toegankelijkheid;

 • f.

  Deelnemersbijdrage;

 • g.

  PR-activiteiten;

 • h.

  Vernieuwend ja/nee;

 • i.

  Het internationaal rekeningnummer (IBAN).

 • 4.

  Met het aanvraagformulier worden de volgende gegevens door de aanvrager meegezonden:

 • a.

  De omschrijving, aanleiding, doelstelling en motivering van het evenement;

 • b.

  Een gespecificeerde kosten- en batenoverzicht.

 • 5.

  Slechts aanvragen die voldoen aan de vorige leden van dit artikel, worden in behandeling genomen. Informatie die na de indieningstermijn binnenkomt wordt dan ook niet meegewogen in de behandeling. 

   

Artikel 7 Subsidieaanvraag, beoordelingscriteria

 

Artikel 7.1 Algemene criteria

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet in ieder geval  aan criteria 1 t/m 4 worden voldaan. Daarnaast moet minstens worden voldaan aan één van de criteria, genoemd onder 5 of 6 van dit artikel.

 • 1.

  Het evenement vindt incidenteel plaats.

 • 2.

  Het evenement vindt geheel of voor een aanzienlijk deel plaats in de gemeente Leeuwarden.

 • 3.

  Het evenement is onderscheidend ten opzichte van andere in het subsidiejaar georganiseerde sportieve evenementen.

 • 4.

  Het sportevenement draagt bij aan de doelstelling van het programma Sport en aan de doelstellingen van het sportbeleid van de gemeente Leeuwarden: ‘meer burgers bewegen’.

 • 5.

  Het sportevenement is openbaar toegankelijk.

 • 6.

  Het sportevenement is geen onderdeel van de reguliere activiteiten van de aanvrager.

   

Artikel 7.2 Toekenning

 • 1.

  Het subsidiebedrag wordt berekend aan de hand van het ingevulde aanvraagformulier en het daarin opgenomen rekenmodel. Daarnaast wordt rekening gehouden met de overige bepalingen in deze regeling.

 • 2.

  Bij overschrijding van het subsidieplafond wordt het beschikbare budget evenredig percentueel over alle aanvragen van de betreffende periode verdeeld.

   

Artikel 7.3 Directe weigeringsgronden

Niet voor subsidie in aanmerking komen:

 • 1.

  Rechtspersonen die een budgetsubsidie van de gemeente Leeuwarden ontvangen.

 • 2.

  Activiteiten waarbij sprake is van een winstoogmerk.

 • 3.

  Activiteiten waarvoor de gemeente Leeuwarden al subsidie verleent op grond van een andere regeling

 • 4.

  Activiteiten waarvoor subsidie is verkregen bij een rechtspersoon die voor dergelijke activiteiten een budget- of exploitatiesubsidie van de gemeente Leeuwarden heeft ontvangen.

   

Artikel 7.4 Overgangsrecht

1. Deze regeling is vanaf 2018 van toepassing op alle aanvragen voor activiteiten van alle organisaties in de gemeente Leeuwarden waaronder activiteiten op de grondgebieden van de voormalige gemeenten Leeuwarderadeel en Littenseradiel.

2. Als uitzondering op het eerste lid, is deze regeling in 2018 niet van toepassing op activiteiten waar organisaties van de voormalige gemeenten Leeuwarderadeel en Littenseradiel voor die activiteiten in 2018 reeds subsidie hebben gekregen op basis van de regelgeving van de latende gemeente. Voor andere activiteiten die plaatsvinden op of na 1 januari 2018 kunnen ook deze organisaties wel een aanvraag indienen op grond van deze regeling.

 

Artikel 8 Citeertitel, inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling subsidie Sportevenementen’ en treedt met terugwerkende kracht in werking op per 1 januari 2018.