Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Verordening marktgelden Leeuwarden 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening marktgelden Leeuwarden 2017
CiteertitelVerordening marktgelden Leeuwarden 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-201601-01-2017Nieuwe regeling

07-11-2016

Gemeenteblad: 20 december 2016

405911

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening marktgelden Leeuwarden 2017

DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 oktober 2016 (Kenmerk 405911);

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet en Marktverordening Gemeente Leeuwarden;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de:

 

Verordening marktgelden Leeuwarden 2017

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  marktterreinen : de gehele openbare of voor het publiek toegankelijke oppervlakte

  grond, die bij of krachtens artikel 2 van de Marktverordening

  Gemeente Leeuwarden, is aangewezen voor het bedrijven van

  de markthandel;

 • b.

  marktstandplaats : de ruimte die voor de duur van de markt op het marktterrein is

  aangewezen voor het bedrijven van de markthandel;

 • c.

  standwerkersplaats : de marktstandplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld

  om te standwerken;

 • d.

  standwerker : de vergunninghouder die publiek om zich heen verzamelt, over het

  door hem of haar te verkopen artikel een aansprekende uiteenzetting houdt en tenslotte tracht een aantal personen gelijktijdig tot aankoop van het artikel te bewegen;

Artikel 2 Aard van de heffing en belastbaar feit

Onder de naam “marktgelden” wordt een recht geheven voor het innemen van een marktstandplaats dan wel standwerkersplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De marktgelden worden geheven van degene, die een marktstandplaats dan wel standwerkersplaats inneemt.

Artikel 4 Tarieven

 • 1.

  De marktgelden worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Bij de toepassing van de tarieven wordt, ter bepaling van de oppervlakte of een tijdsduur, een gedeelte van een eenheid voor een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Ontstaan van de belastingschuld

De marktgelden zijn verschuldigd:

 • a.

  voor een marktstandplaats dan wel standwerkersplaats, die voor één dag is toegewezen, op het tijdstip, waarop een marktstandplaats dan wel standwerkersplaats op een marktterrein is ingenomen;

 • b.

  voor een marktstandplaats, die tot wederopzegging is toegewezen, op de eerste dag van elke kalendermaand.

Artikel 6 Wijze van heffing

De marktgelden worden geheven bij wege van aanslag of bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, nota of andere schriftuur, waaronder mede wordt begrepen een stempeldruk of zegel.

Artikel 7 Tijdstip van betalen en betalen in termijnen

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de marktgelden worden betaald binnen dertig dagen na dagtekening van de aanslag, gedagtekende schriftelijke kennisgeving, nota of andere schriftuur, waaronder mede wordt begrepen een stempeldruk of zegel.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Overdracht bevoegdheden door de raad

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het redactioneel aanpassen van deze verordening en de bijbehorende tarieventabel alsmede het wijzigen van de tarieven die voortvloeien uit hogere regelgeving.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van marktgelden.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening marktgelden Leeuwarden 2017".

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  De "Verordening marktgelden Leeuwarden 2017", vastgesteld bij raadsbesluit Leeuwarden van 2 november 2015wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten tot de inwerkingtreding van deze verordening.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 november 2016.

De voorzitter,

De griffier,

Bijlage  

 

(Kenmerk 405911)

 

 

 

Tarieventabel behorende bij de

 

 

 

Verordening marktgelden Leeuwarden 2017

 

 

 

 

 

(Kenmerk 405911)

2016

2017

 

 

 

 

 

 

Wijzi-

gings-percen-

tage

 

 

Inflatiecorrectie

 

1,72%

 

 

 

Rekengetal

 

1,0172

 

1

 

Het tarief bedraagt op de

algemene goederen- en warenmarkt

op

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

 

vrijdag op het Wilhelminaplein

(Zaailand) - Ruiterskwartier,

Lombardplein en op zaterdag

op het Waagplein of de daarvoor aangewezen vervangende ruimte,

voor een marktstandplaats die:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1

a

voor één dag is toegewezen,

 

 

 

 

 

tarief per in beslag genomen

strekkende meter (breedte) per

 

 

 

 

 

categorie dieptemeters per dag:

 

 

 

 

 

Drie dieptemeters

€  1,97

€ 2,00

1,52%

 

 

Vier dieptemeters

 € 2,56

€ 2,60

1,56%

 

 

Vijf dieptemeters

 € 3,26

€ 3,31

1,53%

 

 

Zes dieptemeters

 € 3,86

€ 3,92

1,55%

 

 

 

 

 

 

 

b

Het marktgeld voor het innemen

van een marktstandplaats wordt

verhoogd met € 5,00 per dag.

Deze gelden dienen te worden

bestemd voor organisatie en

promotie activiteiten ten behoeve

van de desbetreffende markt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2

a

tot wederopzegging is toegewezen,

 

 

 

 

 

tarief per in beslag genomen

strekkende meter (breedte) per

 

 

 

 

 

categorie dieptemeters per

kalendermaand:

 

 

 

 

 

Drie dieptemeters

 € 6,83

€ 6,94

1,61%

 

 

Vier dieptemeters

 € 9,11

€ 9,26

1,65%

 

 

Vijf dieptemeters

€11,38

€11,57

1,67%

 

 

Zes dieptemeters

€ 13,67

€13,90

1,68%

 

 

 

 

 

 

 

b

Het marktgeld voor het innemen

van een marktstandplaats wordt

verhoogd met € 21,67 per maand.

Deze gelden dienen te worden

bestemd voor organisatie en

promotie activiteiten ten behoeve

van de desbetreffende markt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

a

maandag op het Waagplein of de

daarvoor aangewezen vervangende

ruimte, voor:

 

 

 

 

b

woensdagmorgen in de wijk Nylân

op het Prins Willem Alexanderplein (parkeerterrein) aan de noordzijde

of de daarvoor aangewezen vervangende ruimte, voor:

 

 

 

 

c

woensdagmiddag in de wijk Bilgaard

aan de westzijde naast het

winkelcentrum of de daarvoor

aangewezen vervangende ruimte,

voor:

 

 

 

 

d

zaterdag in de wijk Bilgaard aan de westzijde naast het winkelcentrum

of de daarvoor aangewezen

vervangende ruimte, voor:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1

 

voor één dag of dagdeel is toegewezen,

 

 

 

 

 

tarief per in beslag genomen

strekkende meter (breedte) per

 

 

 

 

 

categorie dieptemeters per dag of d

agdeel artikel 1.2.b en 1.2.c:

 

 

 

 

 

Drie dieptemeters

 € 1,18

€ 1,20

1,69%

 

 

Vier dieptemeters

 € 1,57

€ 1,59

1,27%

 

 

Vijf dieptemeters

 € 1,97

€ 2,00

1,52%

 

 

Zes dieptemeters

 € 2,37

€ 2,41

1,69%

 

 

 

 

 

 

1.2.2

 

tot wederopzegging is toegewezen,

 

 

 

 

 

tarief per in beslag genomen

strekkende meter (breedte) per

 

 

 

 

 

categorie dieptemeters per kalendermaand:

 

 

 

 

 

Drie dieptemeters

 € 4,15

€ 4,22

1,69%

 

 

Vier dieptemeters

 € 5,54

€ 5,63

1,62%

 

 

Vijf dieptemeters

 €  6,83

€ 6,94

1,61%

 

 

Zes dieptemeters

 € 8,22

€ 8,36

1,70%

 

 

 

 

 

 

2

 

Het tarief bedraagt voor een marktstandplaats op

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

 

de bloemenmarkt per in beslag-

genomen vierkante meter per dag

€  3,06

€ 3,11

1,63%

 

 

 

 

 

 

2.2

 

de voorjaarsmarkt en de jaarmarkt,

per in beslaggenomen strekkende

 € 7,67

€ 7,80

1,69%

 

 

meter per dag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

a

koningsdag op de Groeneweg op de aangewezen commerciële markt,

 

 

 

 

 

per in beslaggenomen strekkende

meter per dag

 € 9,90

€10,07

1,72%

 

 

 

 

 

 

 

b

koningsdag voor een commerciële standplaats van winkeliers op de

 

 

 

 

 

vrijmarktlocatie, per dag (gelijk aan

3.1.0 tarieventabel leges)

€ 59,80

€60,82

1,71%

 

 

 

 

 

 

2.4

 

de kerstbomenmarkt,

 

 

 

 

 

per in beslaggenomen vierkante meter

 

 

 

 

 

per dag

 € 0,44

€ 0,44

0,00%

 

 

 

 

 

 

2.5

 

de vlooienmarkt/zomermarkt,

 

 

 

 

 

per strekkende meter

 

 

 

 

 

per dag

 € 2,93

€ 2,98

1,71%

 

 

 

 

 

 

3

 

Het tarief voor het gebruik van

elektra per aansluiting bedraagt

per maand

 

 

 

 

 

Bij aantoonbaar energiezuinige

verlichting en/of apparaten kan

indeling in een lagere klasse

plaatsvinden

 

 

 

3.1

 

voor de markten genoemd onder

1.1 en 1.2d

 

 

 

3.1.1

 

bij laag elektraverbruik (kramen

met verlichting e.d.)

€ 10,22

€10,39

1,63%

3.1.2

 

bij midden elektraverbruik

(verkoopwagens met verlichting e.d.)

€ 20,49

€20,83

1,68%

3.1.3

 

bij hoog elektraverbruik (verkoopwagens bakken, braden, koelen e.d.)

€ 30,80

€31,33

1,72%

 

 

 

 

 

 

3.2

 

voor de markt genoemd onder 1.2a

 

 

 

3.2.1

 

bij laag elektraverbruik (kramen met verlichting e.d.)

 € 5,17

€ 5,25

1,53%

3.2.2

 

bij midden elektraverbruik

(verkoopwagens met verlichting e.d.)

€ 10,22

€10,39

1,63%

3.2.3

 

bij hoog elektraverbruik

(verkoopwagens bakken, braden,

koelen e.d.)

€ 15,39

€15,65

1,66%

 

 

 

 

 

 

3.3

 

voor de markt genoemd onder

1.2b en 1.2c

 

 

 

3.3.1

 

bij laag elektraverbruik (kramen met verlichting e.d.)

 € 7,53

€ 7,65

1,66%

3.3.2

 

bij midden elektraverbruik

(verkoopwagens met verlichting e.d.)

€ 15,04

€15,29

1,68%

3.3.3

 

bij hoog elektraverbruik

(verkoopwagens bakken, braden,

koelen e.d.)

€ 22,56

€22,94

1,68%

 

 

 

 

 

 

3.4

 

voor de markten genoemd onder 2

 

 

 

 

 

bij laag elektraverbruik (kramen

met verlichting e.d.)

 € 9,38

€ 9,53

1,64%

 

 

bij midden elektraverbruik

(verkoopwagens met verlichting

e.d.)

€ 18,76

€19,07

1,67%

 

 

bij hoog elektraverbruik

(verkoopwagens bakken, braden,

koelen e.d.)

€ 37,55

€38,19

1,72%

 

 

 

 

 

 

3.4

 

voor de markten genoemd onder 2

 

 

 

 

 

bij laag elektraverbruik (kramen met verlichting e.d.)

€ 9,38

€9,53

1,64%

 

 

bij midden elektraverbruik (verkoopwagens met verlichting e.d.)

€ 18,76

€19,07

1,67%

 

 

bij hoog elektraverbruik (verkoopwagens bakken, braden, koelen e.d.)

€ 37,55

€38,19

1,72%

 

 

 

 

 

 

4

 

In afwijking van het bepaalde in onderdeel 1 bedragen de marktgelden voor een standwerker, ongeacht het aantal vierkante meters dat in gebruik wordt genomen,

 

 

 

 

 

per dag

€ 10,71

€10,89

1,71%

 

 

 

 

 

 

 

 

Behorende bij het raadsbesluit van 7 november 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De griffier,