Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Ondermandaat sector Gebiedszaken, Economie en Bedrijfsvoering

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOndermandaat sector Gebiedszaken, Economie en Bedrijfsvoering
CiteertitelOndermandaat sector Gebiedszaken, Economie en Bedrijfsvoering
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageIntrekkingsbesluit

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-201601-01-2020Onbekend

12-07-2016

Gemeenteblad: 19 juli 2016 en Huis aan Huis: 20 juli 2016

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaat sector Gebiedszaken, Economie en Bedrijfsvoering

AA

DE DIRECTEUR STADSONTWIKKELING EN –BEHEER (Directeur II);

GELET OP:

 

 • 1.

  de bepalingen van Afdeling 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • 2.

  artikel 6 lid 3 juncto artikel 2 lid 3 van het op 12 juli 2016 door het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden vastgestelde Mandaatstatuut 12 juli 2016;

 • 3.

  de daarbij behorende Mandaatoverzichten voor de sector Gebiedszaken, Economie en Bedrijfsvoering (GEB) en Concernbreed Algemeen;  

   

  OVERWEGENDE:

   

 • 1.

  dat in binnen bovengenoemde sector GEB bepaalde bevoegdheden zijn (onder)gemandateerd aan de sectormanager GEB (strategisch manager I);

 • 2.

  dat de sectormanager een aantal van deze bevoegdheden dan wel onderdelen daarvan in (onder)mandaat wil geven aan een niet-leidinggevende binnen de sector;

 • 3.

  dat deze bevoegdheden specifiek betrekking hebben op de betreffende sector;

 • 4.

  dat het een (onder)mandaat betreft aan een specifieke persoon en niet aan alle personen die de zelfde functie vervullen binnen de sector;

 • 5.

  dat gelet op het bovenstaande de (onder)mandatering niet in het generieke mandaatoverzicht van de betreffende sector wordt opgenomen;

 

BESLUIT:

 

 • 1.

  de bevoegdheden, die zijn verleend aan sectormanager GEB in de bij het Mandaatstatuut 2016 behorende Mandaatoverzicht GEB en het Mandaatoverzicht Concernbreed Algemeen, mede te mandateren dan wel volmacht dan wel machtiging daartoe te verlenen om die uit te oefenen aan de heer F. Wesselius, Adviseur III voor zover het betreft: de bevoegdheden die aan de betreffende sectormanager toekomen en welke mede aan teamleiders binnen sector GEB toekomen, tot een bedrag c.q. waarde van € 10.000,--;

 • 2.

  te bepalen dat dit besluit voor zover nodig terugwerkt tot 1 april 2016.  

  Leeuwarden, 12 juli 2016

    

  

………………………………………….

drs. ing. H. de Haas

directeur Stadsontwikkeling en – beheer

   

Kopie: sector JVZ