Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Regeling groen innovatiefonds 2017/2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling groen innovatiefonds 2017/2018
CiteertitelRegeling Groen Innovatiefonds 2017- 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene Subsidieverordening Leeuwarden 2014-2, art. 2
 2. Gemeentewet, art. 156
 3. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-03-201704-07-2018Nieuwe regeling

07-03-2017

Gemeenteblad: 10 maart 2017

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling groen innovatiefonds 2017/2018

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN:

 

 • 1.

  In aanvulling op en ter nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Leeuwarden 2014-2 (ASVL);

 • 2.

  Gelet op het door College van burgemeester en wethouders van Leeuwarden op  13-01-2015 vastgestelde document “projectopdracht Groen Werkt” met als doel: het stimuleren van innovatie en werkgelegenheid in de gemeente Leeuwarden op het gebied van watertechnologie, duurzame energie en agro/ food;  

 • 3.

  Gelet op de Gemeentewet artikel 156; 

 • 4.

  Gelet op Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; 

  BESLUITEN:

    

  De volgende regeling vast te stellen:

  

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 

 • a.

  Watertechnologie:

  • waterzuiveringstechnologie;

 • • sensoren en water;

  • water besparing (reduceren drinkwatergebruik en verminderen hoeveelheid afval in water);

 • b.

  Duurzame energie:

  • duurzame energie productie;

  • energie-innovatie in de bebouwde omgeving;

  • energie uit reststromen;

 • c.

  Groene innovatie in de Agro en/of voedselketen:

 • •  duurzame energie en Agro en/of voedsel

 • •  energiebesparing en Agro en/of voedsel

 • •  watertechnologie en Agro en/of voedsel

 • d.

  circulaire economie en agro en/of voedsel

 • Circulaire economie: systeem waarin grondstoffen en (onderdelen van) producten zoveel mogelijk worden hergebruikt of biologisch worden afgebroken in de natuur.

 • e.

  Activiteit: het ontplooien van innovatieve projecten die binnen de gemeente Leeuwarden worden uitgevoerd op het gebied van watertechnologie, duurzame energie en of groene innovatie in de agro/ food keten, die op dat gebied een positieve bijdrage leveren aan de groei van de werkgelegenheid in Leeuwarden.

 • f.

  Subsidiabele kosten: de kosten die rechtstreeks aan de te ondernemen activiteit zijn toe te rekenen.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze regeling is van toepassing op kennisinstellingen en bedrijven welke ten tijde van aanvraag van de subsidie dan wel uiterlijk binnen één jaar na aanvraag zijn gevestigd in de gemeente Leeuwarden.

Artikel 3 Subsidieaanvraag: eisen

Subsidie wordt verleend indien wordt voldaan aan de volgende eisen:

1. De aanvrager dient ten tijde van de subsidieaanvraag dan wel uiterlijk binnen één jaar na aanvraag te zijn gevestigd in de gemeente Leeuwarden.

2. Het project dient te worden uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal twee partijen.

3. Het betreft een project gericht op samenwerking op het gebied van watertechnologie en/of duurzame energie en/of energiebesparing en/of groene innovatie in de agro en/of voedselketen.

4. Voorafgaand aan het doen van een aanvraag dient de aanvrager in overleg te treden met de gemeente Leeuwarden.

5. Het project wordt in de gemeente Leeuwarden uitgevoerd.

6. Het project levert een bijdrage aan de realisatie van werkgelegenheid.

7. Alle gevraagde bewijsstukken dienen volledig en tijdig te zijn ingediend.

8. De activiteiten dienen binnen één jaar na de verleningsbeschikking te zijn uitgevoerd.

9. Eventueel uitstel van één jaar kan, op basis van gegronde redenen en in overleg met de subsidieverstrekker, voor het bereiken van de in de beschikking opgenomen einddatum worden verleend. Hiervoor dient een schriftelijk verzoek te worden ingediend.

Artikel 4 Anti-cumulatie

Een aanvraag wordt geweigerd indien aan de aanvrager reeds subsidie is verstrekt op grond van de “Regeling Groen Werkt! 2015-2018”.

Artikel 5 Subsidieaanvraag: wanneer en hoe indienen, verleningsbeschikking, voorschot

 • 1.

  Aanvragen voor subsidie worden bij het College van burgemeester en wethouders ingediend voor aanvang van de activiteit.

 • 2.

  Subsidieaanvrager dient gebruik te maken van het door de gemeente beschikbaar gestelde format voor projectomschrijving en aanvraagformulier. Beide documenten dienen volledig te zijn uitgewerkt en door de daartoe bevoegde persoon te zijn ondertekend.

 • 3.

  Bij het indienen van een subsidieaanvraag worden de volgende gegevens overlegd, het aangeleverde format voor projectenomschrijving kan hierbij gehanteerd worden als vertrekpunt:

  a. Een activiteitenplan waaruit blijkt:

  - Het aangevraagde subsidiebedrag;

  - De omschrijving, aanleiding, doelstelling, motivering en te verwachten effecten van de activiteit;

  b Een sluitende en naar het oordeel van het college voldoende gespecificeerde en toegelichte begroting van inkomsten en uitgaven.

 • 4.

  De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst van de formele subsidieaanvraag.

 • 5.

  Uiterlijk één maand na uiterlijke datum van indiening wordt op de aanvraag beschikt door middel van een verleningsbeschikking.

 • 6.

  Gelijktijdig met de verleningsbeschikking als genoemd, wordt desgevraagd een voorschot van ten hoogste 60% van het gevraagde subsidiebedrag verstrekt.   

Artikel 6 Subsidieplafond, subsidiabele kosten en mogelijkheid tot het verstrekken van leningen en garantiestellingen

1. Het college stelt jaarlijks een subsidieplafond vast;

2. De minimale subsidiabele kosten per aanvraag bedragen € 5.000,-. Per aanvraag wordt maximaal 40% van de totale subsidiabele kosten als subsidie verleend;

3. Er wordt maximaal € 40.000,- per aanvraag aan subsidie verstrekt.

4. De subsidie kan uitgekeerd worden als een eenmalige bijdrage in de kosten, maar ook als lening of garantstelling. Deze keuze zal plaatsvinden op basis het uit te voeren project en het ondernemingsplan en wordt binnen het ambtelijk mandaat genomen.   

Artikel 7 Aanvullende subsidiebijdrage

Projecten die banen realiseren voor uitkeringsgerechtigden komen in aanmerking voor een aanvullende subsidiebijdrage. De hoogte van de aanvullende bijdrage is afhankelijk van de werkgelegenheid die het desbetreffende project oplevert. Het gaat daarbij om werkgelegenheid voor één of meer uitkeringsgerechtigden voor de duur van minimaal 1 jaar en meer dan 20 uur per week. Bij de eindafrekening van het project dient aangetoond te worden hoeveel werkgelegenheid het desbetreffende project voor uitkeringsgerechtigden uit Leeuwarden heeft opgeleverd. In onderstaande tabel is weergegeven hoe hoog de aanvullende bijdrage is. Deze bijdrage is afhankelijk van de hoeveelheid werkgelegenheid die het project voor uitkeringsgerechtigden oplevert.

 

Aantal uitkeringsgerechtigden die aan het werk gaan

Aanvullende bijdrage

1 tot 3

2.000 euro

3 tot 10

5.000 euro

10 of meer

10.000 euro

Artikel 8 Vaststelling van de subsidie

 • 1.

  Bij de aanvraag tot vaststelling van de subsidie wordt overlegd:

 • a.

  een inhoudelijk eindverslag over de realisatie van het project waaruit tenminste blijkt in welke mate de doelstelling(en) en de verwachtte effecten van de activiteit behaald zijn;

 • b.

  specificatie en de hierbij behorende bewijzen van de gemaakte kosten overeenkomstig de ingediende begroting;

 • c.

  benodigde bewijzen ter onderbouwing van de gerealiseerde werkgelegenheid;

 • d.

  als aanvullende voorwaarde bij de subsidievaststelling kan worden verzocht om een verklaring van een accountant;

 • e.

  bij de behandeling van het verzoek tot definitieve vaststelling van de subsidie bestaat de mogelijkheid dat overgegaan zal worden tot een verificatieonderzoek door een door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen onafhankelijke accountant. Aan de hand van de resultaten van dat onderzoek wordt vervolgens het definitieve subsidiebedrag vastgesteld;

 • f.

  de verleningsbeschikking als bedoeld in artikel 5 lid 5.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders neemt een besluit tot vaststelling van de subsidie uiterlijk 12 weken nadat de aanvraag tot vaststelling is ingediend. Het besluit geeft aanspraak op betaling van het vastgestelde bedrag.

 • 3.

  Indien binnen één jaar na de in de verleningsbeschikking genoemde einddatum van het project geen aanvraag tot vaststelling is ingediend, wordt de subsidie ambtshalve vastgesteld op

  € 0,00 (zegge nul euro).

 • 4.

  In het geval het reeds verstrekte bedrag hoger is dan het bedrag van de vaststelling dan vindt terugvordering van het teveel verstrekte bedrag plaats.

Artikel 9 Citeertitel, inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling groen innovatiefonds 2017/2018” en treedt in werking één dag na de bekendmaking. Gelijktijdig met het inwerkingtreding van de “Regeling groen innovatiefonds 2017/2018” wordt de “Regeling groen innovatiefonds 2016/2017” ingetrokken.

Subsidies welke op basis van de “Regeling groen innovatiefonds 2016/2017 zijn verleend, worden in het geheel afgewikkeld conform laatstgenoemde regeling, welke aldus voor de betreffende verleningen van toepassing blijft.