Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Mer-beoordelingsbesluit Foudering 1 Wergea

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMer-beoordelingsbesluit Foudering 1 Wergea
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-12-2017Mer-beoordelingsbesluit Foudering 1 Wergea

05-12-2017

stcrt-2017-71602

Tekst van de regeling

Intitulé

Mer-beoordelingsbesluit Foudering 1 Wergea

 

Planvoornemen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden maken bekend dat zij conform artikel 7.16 van de Wet milieubeheer een aanmeldingsnotitie mer-beoordeling hebben ontvangen van Pietersma en Spoelstra ROM bv, voor de oprichting van een ligboxenstal aan Foudering 1 in Wergea. In de stal zullen 300 melk- en kalfkoeien gehuisvest worden.

Besluit milieueffectrapportage

Overeenkomstig het Besluit milieueffectrapportage 1994, moet het college van burgemeester en wethouders vooraf bepalen of voor de beoogde uitbreiding een milieueffectrapportage vereist is. Naar aanleiding van de aanmeldingsnotitie hebben burgemeester en wethouders op 5 december 2017 besloten dat er geen Milieu Effect Rapport (MER) hoeft te worden opgesteld omdat er geen belangrijke gevolgen voor het milieu te verwachten zijn.

Inzage

Het mer-beoordelingsbesluit ligboxenstal Foudering 1 in Wergea met bijbehorende stukken kunt u van 14 december 2017 tot en met 25 januari 2018 inzien in het Gemeentehuis, Oldehoofsterkerkhof 2 te Leeuwarden (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur en op donderdag tot 19.30 uur).

Geen bezwaar

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als een beslissing ter voorbereiding van een besluit, waartegen geen bezwaar of beroep open staat tenzij het de belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn belang treft.

Zienswijzen en beroep kunnen te zijner tijd ingediend worden in de procedure van de omgevingsvergunning.