Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Aanwijzingsbesluit ligplaatsen, kaden en wallen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ligplaatsen, kaden en wallen
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-201801-12-2019Nieuwe regeling

13-02-2018

gmb-2018-67006

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ligplaatsen, kaden en wallen

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

 

Overwegen dat door herindeling van de gemeente per 1 januari 2018 en veranderde landelijke wetgeving het Aanwijzingsbesluit ligplaatsen, kaden en wallen opnieuw wordt vastgesteld;

 

Gelet op artikel 5.31.1.2. van de APV Leeuwarden;

 

Besluit vast te stellen:

 

Aanwijzingsbesluit ligplaatsen, kaden en wallen

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 

 • a.

  Vaartuig:

  zie artikel 5:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden.

 • b.

  Pleziervaartuig:

  zie artikel 5:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden.

 • c.

  Binnenvaartcruise:

  een vaartuig die bedrijfsmatig tegen betaling passagiers vervoert en voor een bepaalde duur op locaties aanlegt, niet zijnde een zeilend bedrijfsvaartuig.

 • d.

  Historisch woonschip:

  historische vaartuigen die oorspronkelijk voor de binnen vrachtvaart of zeevaart zijn gebouwd en nu uitsluitend gebruikt worden voor permanente bewoning en waarvan vaststaat, dat deze schepen zelfstandig kunnen varen.

 • e.

  Historisch schip:

  historische vaartuigen die oorspronkelijk voor de beroepsvrachtvaart zijn gebouwd en nu uitsluitend gebruikt worden voor andere doeleinden (detailhandel, horeca etc.) dan wonen en waarvan vaststaat, dat deze schepen zelfstandig kunnen varen.

 • f.

  Museaal (woon-)schip:

  een voormalig bedrijfsvaartuig waarvan het huidige beeld in belangrijke mate overeenkomt met het beeld van het schip tijdens haar actieve beroepsperiode, dat ruwweg het eerste kwart van de 20e eeuw beslaat.

 • g.

  Replica:

  een qua uiterlijke verschijningsvorm nauwkeurige kopie van een historisch schip. Het schip kan daarbij in gebruik zijn als woonschip.

 • h.

  Ligplaats:

  zie artikel 5:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden.

 • i.

  Aanlegplaats:

  zie artikel 5:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden.

 • j.

  Cruiseaanlegsteiger:

  aanlegsteiger die 150 meter ten wenste van de Verlaatsbrug is gelegen aan de Snekertrekweg.

 • k.

  Zeilend bedrijfsvaartuig:

  een in hoofdzaak met behulp van zeilen voorgestuwd voormalig vrachtschip, die:

  • a.

   in zeilklare staat, en in goede staat van onderhoud verkeert, volledig ingericht is en gebruiksgereed is;

  • b.

   bestemd is voor het bedrijfsmatig vervoer van passagiers tegen betaling, en een aaneengesloten periode van minimaal vier maanden per jaar feitelijk ook zo in gebruik is.

 • l.

  Rondvaartschip:

  vaartuig dat bestemd is voor het bedrijfsmatig vervoeren van passagiers tegen betaling en een aaneengesloten periode van minimaal vier maanden per jaar feitelijk ook zo in gebruik is, in goede staat van onderhoud verkeert en gebruiksgereed is.

 • m.

  Zakelijke vergunning:

  vergunning die gebonden is aan het vaartuig.

 • n.

  Persoonlijke vergunning:

  vergunning die zowel gebonden is aan het vaartuig als aan de persoon aan wie de vergunning in eerste instantie is verstrekt.

 • o.

  Doorgaande route van de Elfstedenvaarroute:

  de gehele doorgaande route langs het traject van de Elfstedenvaarroute in de gemeente Leeuwarden, met uitzondering van de insteekhaven, inhammen, opvaarten dan wel andere (doodlopende) vaargeulen langs of naast de route.

 

Artikel 2 Uitzonderingen op het algemene verbod

 

Het algemene verbod als genoemd in artikel 5:31.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden geldt niet voor:

 • 1.

  Het aanleggen met een pleziervaartuig in de periode van 1 april tot 1 november:

  • a.

   aan de Noorderstadsgracht langs beide oevers, vanaf 75 meter vanaf de Vrouwenpoortsbrug tot 50 meter vanaf de Noorderbrug;

  • b.

   aan de Westerstadsgracht, langs de oostelijke oever, van 50 meter vanaf de Vrouwenpoortsbrug tot 50 meter vanaf de Schaverneksbrug;

  • c.

   aan de Harlingertrekweg, Snekertrekweg en Dokkumertrekweg bij gesloten bruggen aan de beschikbare kades;

  • d.

   aan de cruiseaanlegsteiger tussen 09:00u en 18:00u, als de op locatie aanwezige bebording dit toestaat.

 • 2.

  Het aanleggen of aanlegplaats innemen met een pleziervaartuig buiten de in het eerste lid genoemde locaties aan de door, dan wel met toestemming van de gemeente aangelegde voorzieningen.

 • 3.

  Het tijdelijk innemen van een aanlegplaats met een zeilend bedrijfsvaartuig of rondvaartschip:

  • a.

   In de periode van 1 november tot 1 april aan de Westerkade;

  • b.

   In de periode van 1 april tot 1 november op de plaatsen genoemd onder het eerste lid van dit artikel.

 • 4.

  Het tijdelijk innemen van een aanlegplaats als passant met een beroepsvaartuig:

  • a.

   aan de Kanaalweg;

  • b.

   aan de laad- en loswallen genoemd in artikel 5 van dit besluit.

 • 5.

  Het tijdelijk innemen van een aanlegplaats als passant met een binnenvaartcruise, zeilend bedrijfsvaartuig of rondvaartschip aan de cruiseaanlegsteiger.

 • 6.

  Het afmeren met een rondvaartschip of een zeilend bedrijfsvaartuig voor het op- en afstappen van passagiers is toegestaan aan alle openbare kaden binnen de gemeente Leeuwarden.

 • 7.

  Het innemen van een ligplaats met een pleziervaartuig bij een historisch woonschip in de periode van 1 april tot en met 1 november en die in eigendom is bij de eigenaar van het historisch woonschip, met uitzondering van de eerste zes ligplaatsen ten westen van de Verlaatsbrug aan de Harlingertrekweg.

 • 8.

  Het innemen van een ligplaats met een onbewoond zeilend bedrijfsvaartuig bij een historisch woonschip, met uitzondering van de eerste zes ligplaatsen ten westen van de Verlaatsbrug aan de Harlingertrekweg.

 • 9.

  Het innemen van een ligplaats met een onbewoond vaartuig, in afwachting van een ligplaatsvergunning, aan de Snekertrekweg, vanaf 75 meter ten oosten van de Hermesbrug tot 325 meter ten oosten van de Hermesbrug.

 • 10.

  Het innemen van een ligplaats voor zover het geen oever betreft gelegen aan de doorgaande vaarroute van de Noordelijke Elfstedenvaarroute, tenzij:

  • a.

   De ligplaats wordt ingenomen met kleine open vaartuigen die zijn gebouwd en bestemd om uitsluitend of hoofdzakelijk door spierkracht te worden voortbewogen.

  • b.

   Hiervoor een ontheffing is verleend.

 

Artikel 3 aanwijzing ligplaatsen buiten de bebouwde kom

 

Buiten de bebouwde kom van de gemeente Leeuwarden, zijn aangewezen als kaden en wallen waar met een persoonlijke vergunning zoals bedoeld in het tweede lid van artikel 5:31.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden een ligplaats met een historisch woonschip mag worden ingenomen op de locaties die aangewezen zijn in het geldende bestemmingsplan en die voldoet aan de redelijke eisen van welstand.

 

Artikel 4 aanwijzing ligplaatsen binnen de bebouwde kom

 

De hierna genoemde kaden en wallen binnen de bebouwde kom van de gemeente Leeuwarden, zijn aangewezen als kaden en wallen waar met een persoonlijke vergunning zoals bedoeld in het tweede lid van artikel 5:31.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening een ligplaats mag worden ingenomen:

 • 1.

  Met een historisch (woon-)schip die oorspronkelijk gebouwd is voor de binnenvaart of een replica die voldoet aan redelijke eisen van welstand en waarvoor een persoonlijke vergunning is verstrekt, is toegestaan:

  • a.

   aan de Westersingel, 50 meter vanaf de Verlaatsbrug tot de Molenstraat;

  • b.

   aan de Oosterkade, tussen de Vlietsterbrug en de Oosterbrug;

  • c.

   aan de Oostergrachtswal, tussen de Vlietsterbrug en de Oosterbrug;

  • d.

   aan de Emmakade, 50 meter vanaf de Eerste Kanaalsbrug tot de Tweede Kanaalsbrug;

  • e.

   aan de Nieuwekade, tussen de Vlietsterbrug en Amelandsdwinger;

  • f.

   aan de Snekertrekweg, vanaf 400 meter ten oosten van de Hermesbrug tot 650 meter ten oosten van de Hermesbrug;

  • g.

   aan de Harlingertrekweg, 200 meter vanaf de Verlaatsbrug tot 50 meter vanaf de Hermesbrug;

  • h.

   op de locaties die daartoe in een geldend bestemmingsplan zijn aangewezen.

 • 2.

  Met een historisch woonschip dat oorspronkelijk gebouwd is voor de zeevaart. Hiervoor geldt dat zij in tegenstelling tot hetgeen gemeld onder lid 2 alleen een ligplaats met een persoonlijke vergunning mogen innemen op de locaties genoemd onder f en g van lid 2.

 • 3.

  Met een museaal (woon-)schip die voldoet aan de redelijke eisen van welstand en waarvoor een persoonlijke vergunning is verstrekt, is toegestaan:

  • a.

   aan de Nieuweweg vanaf direct ten westen van de Weaze tot direct ten oosten van de Wirdumerspoortbrug;

  • b.

   aan de Willemskade (NZ) vanaf direct ten westen van de Wirdumerpoortsbrug tot en met de bocht voor de Westerkade;

  • c.

   aan de Willemskade (ZZ), vanaf de bocht met de Snekerkade tot en met de Wirdumerpoortsbrug;

  • d.

   op de locaties die daartoe in een geldend bestemmingsplan zijn aangewezen.

 • 4.

  Met een zeilend bedrijfsvaartuig aan de Westerkade en voorzien van een persoonlijke vergunning in de periode van 1 november tot 1 april. Met uitzondering van de opstapplaats tegenover ‘De Harmonie’ en de locaties die daartoe in een geldend bestemmingsplan zijn aangewezen.

 • 5.

  Met een rondvaartschip, voorzien met een persoonlijke vergunning:

  • a.

   Aan de Harlingertrekweg, vanaf 145 meter ten westen van de Hermesbrug tot en met 170 meter van die brug;

  • b.

   aan de Hoeksterpoortbrug;

  • c.

   aan de Snekerkade direct te noord/westen van de Verlaatsbrug;

  • d.

   aan de zuidelijke kade van de Nieuwe Stad aan de steiger tegenover C&A;

  • e.

   op de locaties die daartoe in een geldend bestemmingsplan zijn aangewezen.

 

Artikel 5 laden en lossen

 

De hierna genoemde kaden en wallen aan te wijzen waaraan zonder vergunning tijdelijk een aanlegplaats mag worden ingenomen met een vaartuig voor het laden en lossen van dat vaartuig:

 • 1.

  de Lorentzkade

 • 2.

  de Junokade;

 • 3.

  de Harlingertrekweg, tussen de Hermesbrug en de voormalige spoorbrug;

 • 4.

  de Snekertrekweg, tussen de Hermesbrug en de voormalige spoorbrug;

 • 5.

  in de Zwettehaven en de Kalkhaven;

 • 6.

  aan de Kanaalweg direct ten oosten van de 2e Kanaalsbrug tot en met de afslag in de Kanaalweg naar de Schilkampen;

 • 7.

  op de locaties die daartoe in een geldend bestemmingsplan zijn aangewezen.

 

Artikel 6 ontheffing

 

 • 1.

  In geval van bijzondere feiten of omstandigheden mag van de in dit besluit genoemde locaties, periode, afstanden en de in de nota ‘Welstand op het water’ genoemde eisen worden afgeweken, met ontheffing van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Een ontheffing als bedoeld in artikel 2, lid 10 aanhef en onder b kan, voor zover de ontheffing betrekking heeft op het innemen van een ligplaats aan een oever van het erf van een woning aan de doorgaande vaarroute van de Elfstedenvaarroute, worden verleend indien:

  • a.

   De breedte van het vaartuig waarmee de ligplaats wordt ingenomen de breedte van het onderwater talud niet overschrijdt of;

  • b.

   Wanneer er een doorvaarbreedte van minimaal 10 meter blijft behouden.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het verbod in artikel 5:31.1 lid 1 en artikel 5:31.5 van de algemene plaatselijke verordening voor evenementen.

 

Artikel 7 citeertitel

 

Dit besluit kan worden aangehaald als het ‘Aanwijzingsbesluit ligplaatsen, kaden en wallen’.

 

Artikel 8 inwerkingtreding

 

Dit besluit treedt in werking per 1 april 2018.

De volgende regelingen worden vervallen verklaard per 1 april 2018:

 • 1.

  Het voorgaande ‘Aanwijzingsbesluit ligplaatsen, kaden en wallen’, vastgesteld op 15 december 2015;

 • 2.

  Het aanwijzingsbesluit Ligplaatsenverordening van de gemeente Littenseradiel, vastgesteld op 12 september 2000, voor zover deze van kracht is voor het gebied binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Leeuwarden zoals dat per 1 januari 2018, op grond van de Wet van 3 maart 2017 tot herindeling van de gemeente Frankeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslan is ontstaan.

 • 3.

  De beleidsregels ontheffing innemen ligplaats langs de doorgaande route van de Elfstedenvaarroute van de gemeente Leeuwarderadeel, vastgesteld op 24 januari 2012.

 

 

Leeuwarden,

Burgemeester en wethouders,

Burgemeester,

Secretaris