Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Financieel Besluit Jeugdhulp 2019 gemeente Leeuwarden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingFinancieel Besluit Jeugdhulp 2019 gemeente Leeuwarden
CiteertitelFinancieel Besluit Jeugdhulp 2019 gemeente Leeuwarden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpFinancieel Besluit Jeugdhulp 2019 gemeente Leeuwarden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Jeugdwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Verordening Jeugdhulp 2019 gemeente Leeuwarden

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-05-2019nieuw

11-12-2018

gmb-2018-279736

Tekst van de regeling

Intitulé

Financieel Besluit Jeugdhulp 2019 gemeente Leeuwarden

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden;

 

gelet op de Jeugdwet;

 

gelet op de Verordening Jeugdhulp 2019 gemeente Leeuwarden;

 

 

b e s l u i t

vast te stellen het:

Financieel Besluit Jeugdhulp 2019 gemeente Leeuwarden

 

 

 

 

Dit financieel besluit is vastgesteld op 11 december 2018.

 

Algemeen

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

 

1. De begrippen die in dit Financieel Besluit gehanteerd worden hebben, tenzij anders aangegeven, de betekenis zoals omschreven in de wet en de verordening van de gemeente Leeuwarden.

 

 

Artikel 2. Zorg in natura tarieven

 

1. De tarieven voor zorg in natura worden vastgesteld op basis van marktconsultatie en/of de prijs waarmee een aanbieder zich inschrijft bij een aanbesteding, welke indien van toepassing jaarlijks worden geïndexeerd.

De gunningen voor zorg in natura worden vastgesteld door het college. In deze gunningen zijn de tarieven per zorgaanbieder opgenomen.

De zorg in natura tarieven zijn opgenomen in een Productenboek Sociaal Domein dat ter beschikking wordt gesteld aan de sociale wijkteams en het Klant Contact Centrum.

 

 

Persoonsgebonden budget (PGB)

 

Artikel 3. Trekkingsrecht

 

1. Het college betaalt het PGB aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

De SVB betaalt, na het toekenningsbericht van het college, de zorgaanbieder met wie de jeugdige en/of ouder(s) een zorgovereenkomst is aangegaan.

 

 

Artikel 4. Verantwoording besteding PGB door jeugdige en/of ouder(s)

 

1. Een gedeelte van de verantwoording van het PGB vindt vooraf plaats via de zorgovereenkomst die de jeugdige en/of ouder(s) met de zorgaanbieder afsluit. Deze wordt goedgekeurd door de SVB (arbeidsrechtelijk) en de gemeente (zorginhoudelijk). Eenmaal per jaar vindt verantwoording aan de SVB achteraf plaats.

2. Iedere PGB budgethouder dient alle documenten die betrekking hebben op het PGB en de inhuur van een zorgaanbieder te bewaren.

3. De PGB budgethouder dient de in lid 2 betreffende documenten gedurende vijf jaar te bewaren en als daarom wordt gevraagd (een kopie van) de stukken aan de gemeente verstrekken.

De gemeente kan de stukken opvragen bij een steekproefsgewijze controle op de kwaliteit en/of rechtmatigheid van het PGB of een controle naar aanleiding van signalen over onjuiste besteding van het PGB door de budgethouder en/of de zorgaanbieder.

 

 

PGB Specialistische Jeugdhulp

 

Artikel 5. Tarieven PGB Specialistische Jeugdhulp

 

1. Bij de vaststelling van de PGB tarieven wordt, conform de verordening Jeugdhulp van de gemeente Leeuwarden, onderscheid gemaakt tussen formele ondersteuning en informele ondersteuning.

a. het tarief voor formele ondersteuning wordt gebaseerd op 80% van het zorg in natura tarief

b. Het tarief voor informele ondersteuning wordt gebaseerd op 60% van het zorg in natura tarief met een maximum van € 20 per uur en een maximum van € 20 per etmaal voor Specialistische Jeugdhulp met verblijf.

2. Het aantal uren, dagdelen en etmalen wordt vastgesteld aan de hand van de noodzakelijke ondersteuning op basis van een gestelde indicatie.

3. Een etmaal bestaat uit vier delen: ochtend, middag, avond en nacht. Daarom is het tarief voor een etmaal gedeeld door vier om te komen tot het tarief voor een dagdeel.

4. De PGB tarieven voor Specialistische Jeugdhulp, het verblijfscomponent en het ThuisPLUS-Jeugd component zijn gebaseerd op de geldende tarieven voor Zorg in Natura voorkomend uit de aanbesteding Specialistische Jeugdhulp in Fryslân 2018 en betreffen een maximum tarief.

5. De hoogte van het definitieve budget voor formele ondersteuning wordt vastgesteld op basis van:

a. de benodigde ondersteuning (activiteiten, omvang en frequentie) én het daarbij passende (marktconforme) tarief én

b. het door de bewoner opgestelde budgetplan én

c. het werkelijke uurtarief van de aanbieder, met een maximum van het in dit Financieel Besluit vastgestelde tarief.

6. De hoogte van het PGB tarief voor Specialistische Jeugdhulp is als volgt vastgesteld:

 

Formele ondersteuning

Informele ondersteuning

Specialistische Jeugdhulp

€ 66,66 per uur

€ 20 per uur

7. De hoogte van het PGB tarief voor het component ThuisPLUS-Jeugd is als volgt vastgesteld:

 

Formeel tarief

Informeel tarief

Thuisplus

€ 100,-- per etmaal

€ 25,-- per dagdeel

€ 20,-- per etmaal

€ 5,-- per dagdeel

8. De hoogte van de PGB tarieven voor het verblijfscomponent Specialistische Jeugdhulp is als volgt vastgesteld:

 

PGB Tarief Formele ondersteuning

PGB tarief Informele ondersteuning

Verblijfscomponent Laag

€ 100,-- per etmaal

€ 25,-- per dagdeel

€ 20,-- per etmaal

€ 5,-- per dagdeel

Verblijfscomponent Middel

€ 168,-- per etmaal

€ 42,-- per dagdeel

n.v.t.

n.v.t.

Verblijfscomponent Hoog

€ 206,-- per etmaal

€ 52,-- per dagdeel

n.v.t.

n.v.t.

 

 

Slotparagraaf

 

Artikel 7. Slotparagraaf

 

1. Vaststelling en inwerkingtreding

Het Financieel Besluit Jeugdhulp 2019 gemeente Leeuwarden is vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Leeuwarden op 11 december 2018 en treedt in werking op 1 januari 2019, onder gelijktijdige intrekking van het Besluit Jeugdhulp 2018.

2. Overgangsrecht

a. Het Financieel Besluit Jeugdhulp 2019 gemeente Leeuwarden treedt in werking op 1 januari 2019 en is van toepassing op alle aanvragen die vanaf de datum van inwerkingtreding worden ingediend;

b. Het Financieel Besluit Jeugdhulp gemeente Leeuwarden 2018 is van toepassing op alle aanvragen die vanaf 1 januari 2018 tot 1 januari 2019 worden ingediend.

3. Citeertitel

Dit Financieel Besluit wordt aangehaald als ‘Financieel Besluit Jeugdhulp 2019 gemeente Leeuwarden’.