Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Regels uitstallingen Leeuwarden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegels uitstallingen Leeuwarden
CiteertitelRegels uitstallingen Leeuwarden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpRegels uitstallingen Leeuwarden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-11-2019Wijziging

12-11-2019

gmb-2019-287429

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Regels uitstallingen Leeuwarden

Burgemeester en wethouders van gemeente Leeuwarden;

gelet op het bepaalde in artikel 2.10 van de Algemene plaatselijke verordening Leeuwarden;

besluiten de volgende nadere regeling vast te stellen:

Regels uitstallingen Leeuwarden

Artikel 1 Begripsbepalingen

a. Uitstalling: alle verplaatsbare zaken (voorwerpen) op of boven de openbare weg, welke geplaatst wordt door een bedrijf of toeristische attractie, teneinde producten of diensten, dan wel de vestiging zelve onder de aandacht brengen, waarbij geen sprake is van een standplaats en de verplaatsbare zaken (voorwerpen) geen onderdeel uitmaken van een terras;

b. Openbare weg: hetgeen wordt bedoeld onder ‘weg’ in de Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden;

c. Bedrijf: winkel of instelling;

d. Toeristische attractie: een aantrekkelijk punt voor recreatie welke zich in de openlucht bevindt;

Artikel 2 Tijdstip van uitstalling

Een uitstalling mag worden geplaatst gedurende de openingstijden van het bedrijf of de toeristische attractie. Gedurende de uren dat het bedrijf of de toeristische attractie gesloten is, moet de uitstalling worden verwijderd.

Artikel 3 Plaats en omvang

1. Een uitstalling mag alleen worden geplaatst voor het bedrijf. Bij een toeristisch attractie moet de uitstalling op een zo kort mogelijke afstand geplaatst worden.

2. Bij een toeristische attractie mag maximaal één uitstalling worden geplaatst.

3. De ruimte die de uitstalling beslaat bij een bedrijf, bedraagt maximaal één meter diepte, gemeten vanuit de gevel van de onroerende zaak waarin het bedrijf wordt uitgeoefend.

4. De uitstalling bij een bedrijf beslaat maximaal de breedte van de gevel van het bedrijf.

5. De hoogte van de uitstalling bedraagt maximaal 1,80 meter. In afwijking daarvan is voor een beachflag en soortgelijke objecten een maximale hoogte van 2,45 meter toegestaan.

Artikel 4 Voorwaarden

1. De opstelling van een uitstalling moet zodanig zijn dat:

a. de aanwezige brandkranen en bluswatervoorzieningen steeds onbelemmerd bereikbaar blijven;

b. de in-, en uit- en nooduitgangen en trappen onbelemmerd blijven en bereikbaar zijn;

c. een snelle en veilige ontruiming onder alle omstandigheden is gewaarborgd.

2. De uitstalling mag niet geplaatst worden:

a. tegen of op bomen, straatmeubilair, lichtmasten, brandkranen, of andere voor de openbare dienst bestemde voorwerpen.

b. wanneer de vrije doorgang voor het verkeer bij plaatsing van de uitstalling minder bedraagt dan 3.50 meter.

c. wanneer de vrije doorgang op het voor voetgangers gereserveerde gedeelte van de openbare weg bij plaatsing van de uitstalling minder bedraagt dan 1.50 meter.

d. wanneer de uitstalling de toegang tot het bedrijf behorende terreinen en gebouwen belemmert.

3. Het college van burgemeester en wethouders kan in uitzonderlijke gevallen gemotiveerd afwijken van deze regeling door middel van het verlenen van een vergunning.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze regels treden in werking één dag na bekendmaking van dit besluit.

Artikel 6 Citeertitel

Deze regels kunnen worden aangehaald als: Regels uitstallingen Leeuwarden.

Artikel 7 Vervallen oude regelingen

a. De regeling Winkelûtstallingen en terrassen, vastgesteld op 4 april 2006 door de gemeente Leeuwarderadeel, komt te vervallen.

b. De regeling “Uitstallingen en losse reclameborden bij winkels” van de gemeente Leeuwarden, vastgesteld op 23 november 2015, komt te vervallen.

Aldus vastgesteld op 12 november 2019

Burgemeester en wethouders voornoemd,

Burgemeester,

Secretaris,