Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Aanwijzingsbesluit ligplaatsen kaden en wallen 2003

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ligplaatsen kaden en wallen 2003
CiteertitelAanwijzingsbesluit ligplaatsen kaden en wallen 2003
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-12-200319-05-2005intrekking

09-12-2003

Huis aan Huis; 17 december 2003

11494/30776
18-12-2003art. 3

09-12-2003

Huis aan Huis; 17 december 2003

B&W besluit 30776
09-07-2003nieuwe regeling

01-07-2003

Huis aan Huis; 8 juli 2003

B&W besluit 11494

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ligplaatsen kaden en wallen 2003

Aanwijzingsbesluit ligplaatsen, kaden en wallen 2003 (als bedoeld in artikel 5.3.3.2 lid 3 van de Algemene plaatselijke verordening Leeuwarden)

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden;

gelet op artikel 5.3.3.2 van de Algemene plaatselijke verordening Leeuwarden en de Algemene wet bestuursrecht,

BESLUITEN:

 • 1.

  het bij besluit van oktober 2002 vastgestelde gewijzigde “Aanwijzingsbesluit ligplaatsen, kaden en wallen 2000” in te trekken;

 • 2.

  het “Aanwijzingsbesluit ligplaatsen, kaden en wallen 2003” (als bedoeld in artikel 5.3.3.2 lid 3 van de Algemene plaatselijke verordening Leeuwarden)” vast te stellen zoals het hieronder staat.

Artikel 1 begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a)

  “vaartuig”:  hetgeen daarover is bepaald in artikel 1.1 van de Algemene plaatselijke verordening Leeuwarden;

 • b)

  "woonschepen": hetgeen daarover is bepaald in artikel 1.1 van de Algemene plaatselijke verordening Leeuwarden;

 • c)

  “ligplaats innemen” en “aanleggen”: hetgeen daarover is bepaald in artikel 5.3.2.2, 5.3.2.3 en 5.3.3.2 van de Algemene plaatselijke verordening Leeuwarden;

 • d)

  “klein schip”: een klein schip in de zin van het Binnenvaartpolitie reglement;

 • e)

  "zeilend bedrijfsvaartuig", “ rondvaartschip”, “werkplaatsschip”, “werkschip”, “horecaschip”, “detailhandelschip”, “museuminformatieschip”: hetgeen daarover is bepaald in de beleidsnota “Ligplaatsenbeleid op de helling”;

 • f)

  “zakelijke vergunning”: hetgeen daarover is bepaald in artikel 5.3.1.1 van de Algemene plaatselijke verordening Leeuwarden.

 • g)

  “beschermd stadsgezicht” hetgeen daarover is bepaald in artikel 35 van de Monumentenwet 1988;

 • h)

  “ark voor kamerverhuur”: ark of een deel van een ark dat geschikt wordt gemaakt voor kamerverhuur en/of meerdere appartementen en die als hoofdverblijf apart zijn of kunnen worden bewoond door niet in een gezinsverband levende personen;

 • i)

  huishouden”: een alleenstaande, dan wel twee of meer personen die een gemeenschappelijke huishouding voeren.

 • j)

  “zelfstandige woonruimte”: Onder zelfstandige woonruimte wordt verstaan een woonruimte welke een eigen toegang heeft en welke door een huishouden kan worden bewoond zonder dat dit daarbij afhankelijk is van wezenlijke voorzieningen buiten die woonruimte.

Artikel 2 uitzonderingen op algemeen verbod

Het algemeen verbod als genoemd in artikel 5.3.3.2, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Leeuwarden (op grond waarvan het verboden is met een vaartuig aan te leggen of ligplaats in te nemen of een ligplaats beschikbaar te stellen) geldt niet voor:

 • a)

  het ligplaats innemen met een pleziervaartuig aan de daartoe door of vanwege, dan wel met toestemming van de gemeente aangelegde voorzieningen;

 • b)

  het tijdelijk ligplaats innemen als passant met een beroepsvaartuig

  • -

   aan de Kanaalweg;

  • -

   aan de laad- en loswallen genoemd in artikel 5;

 • c)

  het afmeren met een rondvaartboot ten behoeve van op- en afstappen van passagiers is toegestaan aan de laad- en loswallen genoemd onder artikel 5 alsmede aan de Harlingertrekweg vanaf de Hermesbrug tot en met 90 meter ten westen van deze brug.

Artikel 3 aanwijzing ligplaatsen

De hierna genoemde kaden en wallen in de gemeente Leeuwarden en beheerd door de gemeente Leeuwarden, zijn aangewezen als kaden en wallen waaraan slechts met een vergunning van het college ligplaats met een vaartuig mag worden ingenomen (als bedoeld in artikel 5.3.3.2, derde lid van de Algemene plaatselijke verordening Leeuwarden).

 • a)

  Het innemen van een ligplaats met een bewoonde woonark (zonder motor, met een minimale en maximale lengte van resp. 15 en 20 meter, waarvoor een zakelijke vergunning wordt verstrekt) is slechts toegestaan:

  • -

   aan de Oostersingel, tussen de Vlietsterbrug en het Cambuursterpad. Aan deze lokatie worden afwijkende eisen gesteld:

   • I.

    Afmeerrichting: parallel aan de kade;

   • II.

    Onderlinge afstand: 3 meter van kopzijde tot kopzijde van onderbouw woonark;

   • III.

    Afstand tussen wal en schip: minimaal 0,75 meter en maximaal 1,25 meter;

   • IV.

    Loopbrug of steiger: maximaal vier meerpalen per woonark, maximale afmetingen voor de loopbrug of steiger bedragen 2,00 x 2,50 x 1,20 meter (lxbxh). N.B. voor het plaatsen van meerpalen, een loopbrug of steiger is een vergunning vereist;

   • V.

    Buitenruimte: minimaal 10 % van de totale oppervlakte van de woonark aan een van de kopzijden;

   • VI.

    Maatvoering (lxbxh): lengte – minimaal 15 meter, maximaal 20 meter;

   • VII.

    Breedte ark: maximaal 6 meter;

   • VIII.

    Nokhoogte ark: maximaal 3 meter boven de waterlijn;

   • IX.

    Goothoogte ark: maximaal 2,5 meter boven de waterlijn.

   • X.

    Kleurstelling: in gedekte kleur, passend bij de omgeving;

   • XI.

    Ark voor kamerverhuur: het is verboden met een ark die (voor een deel) geschikt is of wordt gemaakt voor kamerverhuur en/of meerdere appartementen, ligplaats in te nemen. Onder een ark voor kamerverhuur wordt verstaan een ark of een deel van een ark met drie of meer woonvertrekken, niet zijnde zelfstandige woonruimte met drie of meer bewoners.

   • XII.

    Zelfstandige woonruimte: Onder zelfstandige woonruimte wordt verstaan een woonruimte welke een eigen toegang heeft en welke door een huishouden kan worden bewoond zonder dat dit daarbij afhankelijk is van wezenlijke voorzieningen buiten die woonruimte.

   • XIII.

    Huishouden: Onder een huishouden wordt verstaan een alleenstaande, dan wel twee of meer personen die een gemeenschappelijke huishouding voeren.

  • -

   aan de woonschepenlokaties de Leyte te Hempens, It Anker te Lekkum en de Boeg (op de hoek van de Jelsumervaart (z.z.) en de Dokkumer Ee).

  • -

   De directeur Stadsontwikkeling en –beheer kan een ontheffing verlenen voor het innemen van een ligplaats met een bewoonde ark van 12 meter.

  • -

   Bij het aanvragen van een ligplaats voor een woonark, nieuw of verbouwd zal een welstandsadvies worden gevraagd bij Hus en Hiem.

 • b)

  Het innemen van een ligplaats met een bewoond voormalig binnenvaartschip (met motor, met een minimale en maximale lengte van resp. 15 en 25 meter)is slechts toegestaan:

  • -

   aan de Westersingel, 50 meter vanaf de Verlaatsbrug tot de Molenstraat;

  • -

   aan de Willemskade z.z., 60 meter vanaf de Verlaatsbrug tot en met de Wirdumerpoortsbrug, uitgezonderd de plaatsen genoemd onder artikel 3 de leden d, e en g;

  • -

   aan de Oosterkade, tussen de Vlietsterbrug en de Oosterbrug;

  • -

   aan de Oostergrachtswal, tussen de Vlietsterbrug en de Oosterbrug;

  • -

   aan de Emmakade z.z., 50 meter vanaf de Eerste Kanaalsbrug tot de Tweede Kanaalsbrug;

  • -

   aan de Emmakade n.z., 50 meter vanaf de Eerste Kanaalsbrug tot de Tweede Kanaalsbrug;

  • -

   aan de Nieuwe Kade, tussen de Vlietsterbrug en de Amelandsdwinger (inclusief ter hoogte van het parkeerterrein);

  • -

   in de woonschepenlokatie “de Leyte” te Hempens.

  • -

   aan de Snekertrekweg, vanaf 400 meter ten oosten van de Hermesbrug tot 650 meter ten oosten van de Hermesbrug;

  • -

   aan de Harlingertrekweg, 200 meter vanaf de Verlaatsbrug tot 50 meter vanaf de Hermesbrug.

 • c)

  Het innemen van een ligplaats met een zeilend bedrijfsvaartuig is slechts toegestaan:

  • -

   aan de Westerkade van 1 oktober tot 1 april (m.u.v. de opstapplaats tegenover “de Harmonie”)

  • -

   op de plaatsen, genoemd onder 3b.

 • d)

  Het innemen van een ligplaats met een horeca-schip is slechts toegestaan:

  • -

   aan de Willemskade z.z., direct ten oosten van de Prins Hendrikbrug;

  • -

   aan de Harlingertrekweg, vanaf 90 meter ten westen van de Hermesbrug tot 145 meter ten westen van deze brug.

 • e)

  Aan de Willemskade z.z., tussen de Prins Hendrikbrug en de Wirdumerpoortsbrug, mag één van de ligplaatsen worden ingenomen door een detailhandelsschip.

 • f)

  Het innemen van een ligplaats met een bewoond voormalig zeeschip met een lengte van minimaal 15 en maximaal 30 meter is slechts toegestaan aan de Harlingertrekweg, 200 meter vanaf de Verlaatsbrug tot 50 meter vanaf de Hermesbrug.

 • g)

  Het innemen van een vaste ligplaats met een rondvaartboot is slechts toegestaan:

  • -

   aan de Willemskade z.z., tussen de Prins Hendrikbrug en 60 meter ten westen van die brug;

  • -

   aan het Woudmansdiep n.z., vanaf 10 meter ten oosten van de Wijde Greuns tot 60 meter ten oosten van de wijde Greuns;

  • -

   aan de Harlingertrekweg, vanaf 145 meter ten westen van de Hermesbrug tot en met 170 meter van die brug.

 • h)

  Het innemen van een vaste ligplaats met een werkschip is slechts toegestaan aan de Westersingel 76.

 • i)

  Het innemen van een vaste ligplaats met een werkplaatsschip is slechts toegestaan aan de Snekertrekweg 25 meter ten oosten van de Hermesbrug tot en met 75 meter ten oosten van de brug.

 • j)

  Het innemen van een vaste ligplaats met een museuminformatieschip is slechts toegestaan aan de Nieuweweg (vanaf direct ten westen van de Huizumerbrug (de brug over de Weaze) tot direct ten oosten van de Wirdumerpoortsbrug) en aan de Willemskade NZ (vanaf direct ten westen van de Wirdumerpoortsbrug tot aan de bocht voor de Westerkade).

Artikel 4 aanleggen/ligplaats innemen zonder vergunning

De hierna genoemde kaden en wallen aan te wijzen als kaden en wallen, waaraan zonder vergunning van hun college met een vaartuig mag worden aangelegd.

 • a)

  Het aanleggen als passant met een klein schip in de periode van 1 april tot 1 november is slechts toegestaan:

  • -

   aan de Noorderstadsgracht langs beide oevers, vanaf 50 meter vanaf de Vrouwenpoortsbrug tot 50 meter vanaf de Noorderbrug;

  • -

   aan de noordelijke oever/kade van het Vliet;

  • -

   aan de oevers van de Froskepôlle, die grenzen aan het Woudmansdiep;

  • -

   aan de passantenplaats te Camminghaburen (nabij Staniastate);

  • -

   aan de Westerstadsgracht, langs de oostelijke oever, van 100 meter vanaf de Vrouwenpoortsbrug tot 50 meter vanaf de Schaverneksbrug;

  • -

   aan de Harlingertrekweg, Snekertrekweg en Dokkumertrekweg bij gesloten bruggen.

 • b)

  Het aanleggen als passant met een woonschip (als bedoeld onder 3.b) in de periode van 1 april tot 1 november is slechts toegestaan langs de zuidelijke oever van het Woudmansdiep, vanaf 50 meter ten oosten van de Wijde Greuns tot aan de brug naar de Froskepôlle.

 • c)

  Het aanleggen als passant met een zeilend bedrijfsvaartuig is slechts toegestaan van 1 april tot 1 november:

  • -

   aan de Westerkade;

  • -

   op de plaatsen genoemd onder a.

 • d)

  Het innemen van een ligplaats met een onbewoond vaartuig is, in afwachting van een ligplaatsvergunning of als het schip tijdelijk in opslag ligt, slechts toegestaan aan de Snekertrekweg, vanaf 75 meter ten oosten van de Hermesbrug tot 400 meter ten oosten van de Hermesbrug.

 • e)

  Het innemen van een ligplaats met een klein schip op de plaats van of langzij een woonschip is toegestaan in de periode van 1 april tot en met 1 november op de plaatsen genoemd onder 3a, 3b en 3f, mits de vergunninghouder van het betreffende schip eigenaar of gebruiker van het kleine schip is.

 • f)

  Het innemen van een ligplaats met een onbewoond zeilend bedrijfsvaartuig langszij een woonschip zoals bedoeld onder 3b is slechts toegestaan op de plaatsen genoemd onder 3b, mits vrije doorvaart gegarandeerd blijft.

Artikel 5 laden en lossen

De hierna genoemde kaden en wallen zijn aangewezen als kaden en wallen waaraan zonder vergunning van hun college tijdelijk ligplaats mag worden ingenomen met een beroepsvaartuig voor het laden en of lossen van dat vaartuig:

 • -

  de Lorentzkade;

 • -

  de Junokade;

 • -

  de Harlingertrekweg, tussen de Hermesbrug en de spoorbrug (m.u.v. de plaatsen genoemd onder 3 d en 3 g);

 • -

  de Snekertrekweg, tussen de Hermesbrug en de spoorbrug (m.u.v. de plek genoemd onder 3 i).

Artikel 6 uitsterfbeleid

 • a)

  Aan de oevers van de Potmarge en het Bisschopsrak mag uitsluitend nog ligplaats worden ingenomen met een bewoond woonschip indien dat schip op de datum van het in werking treden van dit besluit reeds daadwerkelijk aldaar ligplaats heeft alsmede indien op die datum een vergunning als bedoeld in artikel C5, tweede lid van de voormalige Algemene politieverordening Leeuwarden van kracht is.

 • b)

  Het gestelde onder a is van overeenkomstige toepassing op de volgende lokaties:

  • -

   Skoalledyk te Hempens, tegenover de plaatselijke basisschool;

  • -

   de Wijde Greuns (Tijnje), nabij "de Marwei", a/d Holstmeerweg 18;

  • -

   Oude Potmarge, a/d Holstmeerweg 14;

  • -

   De noordelijke oever/kade van het Vliet, t/o de Poppeweg;

  • -

   Eebuurt;

  • -

   Blokhuisplein/Zuidergrachtswal;

  • -

   Voormalige binnenvaart aan de Harlingertrekweg, indien een vergunning als bedoeld in artikel 5.3.3.2 van de Algemene plaatselijke verordening Leeuwarden van kracht is.

 • c)

  Aan de kade van de Willemskade NZ mag uitsluitend nog ligplaats worden ingenomen met een bewoond woonschip dat niet voldoet aan de criteria van museuminformatieschip zoals die beschreven zijn in de nota ‘Ligplaatsenbeleid op de helling’ indien dat schip op de datum van het in werking treden van dit besluit reeds daadwerkelijk aldaar ligplaats heeft alsmede indien op die datum een vergunning als bedoeld in art. 5.3.3.2 van de Algemene plaatselijke verordening Leeuwarden van kracht is.

Artikel 7 ontheffing

In geval van bijzondere feiten of omstandigheden mag van de in deze regeling genoemde lengtematen en afstanden worden afgeweken, mits met ontheffing van de directeur van de dienst Stadsontwikkeling en -beheer;

Artikel 8 citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als het "Aanwijzingsbesluit ligplaatsen, kaden en wallen 2003".

Artikel 9 inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.

Leeuwarden, 18 december 2003

Burgemeester en wethouders voornoemd,

burgemeester

secretaris