Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Beleidsregels stadionomgevingsverbod

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels stadionomgevingsverbod
CiteertitelBeleidsregels stadionomgevingsverbod
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-05-200201-01-2008intrekking

23-04-2002

Huis aan Huis; 14 mei 2002

-
15-05-2002nieuwe regeling

23-04-2002

Huis aan Huis; 14 mei 2002

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels stadionomgevingsverboden (in relatie tot stadionverboden)

 

 

Algemeen

Ter voorkoming en bestrijding van de openbare ordeverstoring kan er naast een privaatrechtelijk stadionverbod, die door de voetbalclubs of de KNVB wordt opgelegd, een bestuursrechtelijk stadionomgevingsverbod worden opgelegd door de burgemeester. Op deze wijze wordt het voor supporters die zich schuldig hebben gemaakt aan orde verstorend gedrag, onmogelijk gemaakt zich in (op grond van het stadionverbod) of rond (op grond van het stadionomgevingsverbod) het stadion op te houden. Zodoende kan een toekomstige openbare ordeverstoring voorkomen worden.

Voor zover een stadionomgevingsverbod wordt opgelegd als aanvulling op een strafrechtelijk stadionverbod of wegens een verstoring van de openbare orde, zonder dat dit heeft geleid tot het opleggen van een (privaatrechtelijk dan wel strafrechtelijk) stadionverbod, zal bij het opleggen van een stadionomgevingsverbod steeds maatwerk worden geleverd. De onderstaande bepalingen kunnen overigens zoveel mogelijk analoog worden toegepast.

Juridisch kader stadionomgevingsverbod

Het juridische kader van een stadionomgevingsverbod vindt zijn grondslag in de Algemene plaatselijke verordening Leeuwarden. Op grond van artikel 2.2.5 eerste lid Apv, kan de burgemeester aan een persoon schriftelijk het verbod opleggen zich op te houden in de omgeving van het stadion vanaf vier uur voor het vastgestelde aanvangstijdstip tot twee uur na afloop van de voetbalwedstrijd van de organisator.

In artikel 2.2.5, eerste lid Apv, staat het gebied waarvoor het stadionomgevingsverbod geldt. Onder de omgeving van het stadion wordt verstaan het gebied dat wordt omsloten door de volgende straten: Noordvliet, Archipelweg, Esdoornstraat, Schieringerweg (tot/met rotonde Vrijheidsplein), Groningerstraatweg, Bleeklaan (tot/met rotonde Noordvliet). De wegen zelf tellen ook mee.

Het verbod geldt voor een bepaalde periode en is niet langer dan twee jaar. Indien de persoon woonachtig is in het genoemde gebied rondom het Cambuurstadion, dan geldt dat de persoon tijdens de periode van vier uur voor en twee uur na de wedstrijd, als in artikel 2.2.2a van de Apv is omschreven, in zijn/haar huis kan verblijven, maar zich niet in de openbare ruimte van het omschreven gebied mag bevinden.

De burgemeester kan overgaan tot het stadion-omgevingsverbod, nadat is vast komen te staan dat de persoon de openbare orde in het stadion of in de omgeving van het stadion heeft verstoord op de dag dat een wedstrijd door de organisator wordt gespeeld. Tevens kan een stadionomgevingsverbod worden opgelegd aan een persoon aan wie een strafrechtelijk op privaatrechtelijk stadionverbod is opgelegd.

Procedure

Wanneer door de KNVB of de club (Cambuur) aan Cambuursupporters een stadionverbod is opgelegd, wordt daarvan kennisgegeven aan de politie district Midden Friesland. De burgemeester kan vervolgens een stadionomgevingsverbod opleggen. Dit zal in de regel dienen te geschieden binnen zes weken na oplegging van het stadionverbod. Het stadionomgevingsverbod zal, evenals de vergelijkbare verblijfsontzegging, in mandaat worden uitgevoerd door de districtschef van de politie.

Als wordt overwogen aan een persoon een stadionomgevingsverbod op te leggen, wordt deze eerst in de gelegenheid gesteld zijn of haar zienswijze hieromtrent naar voren te brengen. Of naast een stadionverbod tevens een stadionomgevingsverbod wordt opgelegd, hangt af van de ernst van de gedragingen. Niet elke gedraging waarvoor een stadionverbod wordt opgelegd noodzaakt immers in het kader van de bescherming van de openbare orde tot het opleggen van een stadionomgevingsverbod. Wanneer wordt besloten tot een stadionomgevingsverbod correspondeert de duur van het verbod in beginsel met de duur van het stadionverbod volgens de richtlijn Termijn Stadionverbod KNVB. Er kan door de burgemeester van de termijnen worden afgeweken, indien er omstandigheden zijn die dit rechtvaardigen.

De afwijking dient te worden gemotiveerd. Het opleggen van een stadionomgevingsverbod, houdt automatisch in dat de persoon, mits hij/zij in het bezit is van een Club Card/ seizoenkaart van de BVO Cambuur, ook een civielrechtelijk stadionverbod krijgt opgelegd.

Wanneer door de KNVB of de club (Cambuur) wordt besloten tot oplegging van een voorwaardelijk stadionverbod, kan worden besloten daarbij aansluitend eveneens een voorwaardelijk stadionomgevingsverbod op te leggen. Een stadionomgevingsverbod geldt voor een bepaalde termijn en derhalve voor alle wedstrijden, omgeacht het risicoprofiel van die wedstrijden, in dat tijdvak.

De oplegging van het stadionomgevingsverbod is een beschikking waartegen bezwaar kan worden gemaakt bij de burgemeester en vervolgens beroep kan worden ingesteld bij de bestuursrechter. De bepalingen van de Algemene wet van bestuursrecht zijn van toepassing.

Termijnen

In onderstaande schema wordt weergegeven wanneer en voor hoelang er een stadion-(afgekort SV) en een stadion-omgevingsverbod (afgekort SOV) wordt opgelegd. De termijnen van het stadionverbod zijn conform de door de KNVB opgestelde richtlijnen. Een stadionomgevingsverbod tast de bewegingsvrijheid van de persoon in kwestie meer aan dan een stadionverbod. Daarom wordt er voor gekozen bij het stadionomgevingsverbod de maximale termijn aan te geven:

Gedraging

Maanden SOV

Maanden SV

Wet ID

-

3

Openbaar urineren

-

3

Belediging official of politieambtenaar

-

6

Poging tot binnendringen

-

6

Baldadigheid

-

6

Bezit of afsteken vuurwerk

-

6

Niet voldoen aan een bevel of verordening official of politieambtenaar

max. 6

6

Diefstal of verduistering

-

6

Openbare dronkenschap

max. 6

6

Opiumwet

max. 6

6

Bezit illegale kaarten

-

6

Ontduiken combiregeling

-

6

Schaden aanzien en belang voetbal

-

12

Opgeven valse naam

-

12

Misbruik Club Card

-

12

Opruiend gedrag

max. 12

12

Bezit slag- of steekwapens

max. 12

12

Illegale kaartverkoop

-

12

Binnendringen stadion

max. 12

12

Kwetsende of discriminerende uitingen

max. 12

12

Bedreiging official of politieambtenaar

max. 12

12

Eenvoudige mishandeling of vechten

max. 12

12

Eenvoudige brandstichting

max. 12

12

Betreden speelveld

-

12

Openlijke geweldpleging

max. 24

24

Afsteken vuurwerkbom

max. 24

24

Vernieling

max. 24

24

Verzet of belemmering bij aanhouding

max. 24

24

Binnendringen stadion met geweld

max. 24

24

Zware mishandeling

max. 24

36

Zware brandstichting

max. 24

36