Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Beleidsregels stadionomgevingsverbod

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels stadionomgevingsverbod
CiteertitelBeleidsregels stadionomgevingsverbod
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, art. 2.2.2 t/m 2.2.7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200822-12-2015nieuwe regeling

11-09-2007

Huis aan Huis; 31 december 2007

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels stadionomgevingsverbod

 

 

Afsprakenprotocol rondom de afgifte van het bestuursrechtelijk stadionomgevingsverbod (SOV)

 • 1.

  Het voornemen tot het opleggen van een stadionomgevingsverbod wordt afgegeven door de politiefunctionaris, die daartoe is gemandateerd door de teamchef Leeuwarden van de politie Fryslân (daartoe gemandateerd door de Burgemeester van Leeuwarden bij collegebesluit van 11 september 2007 en het raadsbesluit van 1 oktober 2007. Ondermandatering wordt uitgevoerd door de HOVJ’s, belast met het uitvoeren van het Operationeel of Algemeen Commando tijdens het betaald voetbal. Deze personen hebben een toetsende functie voor de groepscommandanten, die “in het heetst van de strijd” met de risicosupporters in aanraking komen en aanbevelingen aan de burgemeester doen voor opleggen van een SOV.

  De procedure is als volgt:

  • -

   Politie reikt formulier met voornemen uit

  • -

   Betrokkene kan binnen een week zijn zienswijze kenbaar maken (dit staat ook op de toelichting bij het formulier)

  • -

   Na deze week besluit de bgm of hij daadwerkelijk een sov oplegt

  • -

   Tegen deze brief kan bezwaar worden gemaakt.

 • 2.

  De duur van het stadionomgevingsverbod is gerelateerd aan het delict en geldt voor de termijn, zoals in de bijlage is omschreven (collegebesluit 11 september 2007). Er kan worden afgeweken van de termijn, mits dit goed wordt gemotiveerd. De motivering dient te worden overgelegd aan de burgemeester (via de sector JVZ gemeente Leeuwarden).

 • 3.

  Het door politie uit te reiken formulier voornemen tot het opleggen van een stadionomgevingsverbod wordt, indien de situatie het toelaat, ter plekke ingevuld en overhandigd aan de persoon in kwestie (gele doorslag voor de cliënt en het witte vel voor piketambtenaar JVZ). Het bovengenoemde formulier (de gele doorslag) bevat tevens informatie over het genoemde gebied, de mogelijkheden voor een zienswijzengesprek en het maken van bezwaar.

  Mocht de situatie zo dreigend zijn dat het voor de politie niet mogelijk is om ter plekke een stadionomgevingsverbod af te geven, dan kan het SOV alsnog achteraf overhandigd worden (bij voorkeur de eerstvolgende dag). Uiteraard dient goed gemotiveerd te worden waarom het stadionomgevingsverbod (achteraf) wordt opgelegd. De gele kopie van het formulier wordt met spoed, uiterlijk op de eerste werkdag om 10.00 uur na de wedstrijd, op het stadskantoor persoonlijk afgegeven aan een van de beleidsadviseurs OOV van de sector Juridische en Veiligheidszaken (JVZ) gemeente Leeuwarden (piketambtenaar, telnr. 06-52512006).

 • 4.

  De beleidsadviseur OOV van JVZ draagt zorgt voor de brief namens de burgemeester betreffende het bestuursrechtelijke stadionomgevingsverbod (standaardbrief), met daarin opgenomen de mogelijkheid tot het aantekenen van bezwaar en de uitnodiging voor een zienswijzengesprek in diezelfde week waar de persoon in kwestie kan toelichten waarom hij of zij het niet eens is met het opgelegde gebiedsverbod. De brief dient dezelfde dag per bode te worden bezorgd bij de persoon in kwestie. Bij het zienswijzegesprek is altijd de beleidsadviseur OOV van de gemeente Leeuwarden aanwezig, een politiebeambte die tijdens de wedstrijd in functie was en een jurist van de gemeente Leeuwarden (JVZ). Gemeente Leeuwarden maakt verslag. Ten behoeve van de “bewijsvoering” moeten, indien voorhanden, videobeelden van de situatie (in het stadion) worden overgelegd.

 • 5.

  Een kopie van de brief wordt verzonden naar de coördinator voetballen of zijn plaatsvervanger (Cambuur-politiebureau Gardeniersweg), de BVO Cambuur en het Buro Saris (tbv eventuele begeleiding).

 • 6.

  Met het Openbaar Ministerie is afgesproken dat indien het SOV genegeerd wordt en de persoon wordt aangehouden, hij ter zake art. 184 Sr (niet voldoen aan bevel of vordering....) wordt aangehouden en wordt middels KortOM afgehandeld. Dit in overleg met Ovj ten Boer.

 • 7.

  In onderstaand schema wordt weergegeven wanneer en voor hoelang er een stadionverbod(afgekort SV) en een stadionomgevingsverbod (afgekort SOV) wordt opgelegd. De termijnen van het stadionverbod zijn conform de door de KNVB opgestelde richtlijnen 2006-2007. Een stadionomgevingsverbod tast de bewegingsvrijheid van de persoon in kwestie meer aan dan een stadionverbod. Daarom wordt er voor gekozen bij het stadionomgevingsverbod de maximale termijn aan te geven. Het maximum is gesteld op een periode van twee jaar.

In schema:

Delictsomschrijving

Aantal maanden SV

Maximaal aantal maanden SOV

 

 

 

Wet ID in of rond het stadion

3 maanden voorwaardelijk

-

Opgeven van een valse naam

3 maanden

-

Overtreding APV

9 maanden

9

Poging tot brandstichting met geringe gevaarzetting

9 maanden

9

Niet voldoen aan een bevel of vordering van personen die belast zijn met de kaartcontrole en/of het handhaven van de orde, waaronder Politie en Stewards

9 maanden

9

Valsheid in geschrift

9 maanden

-

Beledigen en/of kwetsen van personen

9 maanden

-

Diefstal of verduistering

9 maanden

9

Baldadigheid/provocatie

9 maanden

9

Openbare dronkenschap in of rond het stadion

9 maanden

9

Overtreding van de Opiumwet

9 maanden

9

(Geringe) vernieling of beschadiging

9 maanden

9

Overtredingen van de KNVB standaardvoorwaarden niet nader en/of afzonderlijk vermeld in deze richtlijn

Afhankelijk van de overtreding

9 tot 24 maanden

Afhankelijk van de overtreding en altijd in relatie tot de OOV

9-24

 

 

 

Belediging van een ambtenaar in functie c.q. stewards e/o toezichthouders

9

9

Niet voldoen aan een verplichte combiregeling

12 maanden

12

Poging tot binnendringen

van het stadion

12 maanden

12

Schaden van het aanzien en/of het belang van het voetbal

12 maanden

12

Gooien van voorwerpen en/of vloeistoffen

Afhankelijk van het feit en/of de gevolgen:

12 tot 24 mnd

12-24

Aanbieden/Verkopen van toegangskaarten

18 maanden

-

Bezit of verkoop van illegale kaarten

18 maanden

-

Opruiing

18 maanden

18

Huisvredebreuk/lokaalvredebreuk buiten het stadion (stadionterrein en omgeving)

18 maanden

18

Brandstichting met geringe gevaarzetting

18 maanden

18

Wederspannigheid

18 maanden

18

Eenvoudige mishandeling

18 maanden

18

Overtreding van de Wet Wapens en Munitie

18 maanden

18

Delictsomschrijving

Aantal maanden SV

Maximaal aantal maanden SOV

Openlijke geweldpleging

Afhankelijk van de omschrijving en/of de gevolgen:

18 tot 36 mnd

18-24

Voorhanden hebben en/of afsteken van vuurwerk

18 maanden

18

Belediging groep c.q. verspreiding discriminatoire uitlatingen

24 maanden

24

(Ernstige) vernieling of beschadiging

24 maanden

24

 

 

 

Poging tot brandstichting met ernstige gevaarzetting

36 maanden

24

Poging zware mishandeling

36 maanden

24

Bedreiging o.a. van personen die belast zijn met de kaartcontrole e/o handhaven van de orde

36 maanden

24

Huisvredebreuk/lokaalvredebreuk in het stadion

36 maanden

24

Binnendringen van het stadion met geweld

48 maanden

24

Betreden van het speelveld (erfvredebreuk)

60 maanden

24

Vernieling met ernstige gevolgen

60 maanden

24

Afsteken van een vuurwerkbom

60 maanden

24

Mishandeling met zwaar lichamelijk letsel ten gevolge c.q. zware mishandeling

60 maanden

24

Brandstichting met ernstige gevaarzetting

60 maanden

24

Poging doodslag

60 maanden

24

Deelneming aan een aanval of een vechterij

60 maanden

24

 

 

 

Mishandeling met de dood ten gevolge

240 mnd/20 jaar

Nvt ivm detentie

Doodslag

240 mnd/20 jaar

Nvt ivm detentie

Deelneming aan aanval of vechterij met de

 

dood ten gevolge

240 mnd/20 jaar

Nvt ivm detentie

 

Artikel 2.2.2a Betaald voetbalwedstrijden

1. begripsomschrijvingen:

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • 1)

  organisator:

  • a.

   betaald-voetbalorganisatie BVO Cambuur indien het betreft een voetbalwedstrijd waarbij het eerste elftal van de betaald-voetbalorganisatie als thuisspelende ploeg betrokken is,

  • b.

   de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, indien het betreft een voetbalwedstrijd tussen voetbalorganisaties afkomstig buiten de gemeente Leeuwarden, waarbij ten minste één betaald-voetbalorganisatie is betrokken , dan wel in geval van wedstrijden tussen vertegenwoordigende elftallen

  • c.

   degene die buiten de gevallen, genoemd onder a en b een voetbalwedstrijd organiseert, waarbij ten minste één betaald-voetbalorganisatie is betrokken.

 • 2)

  voetbalwedstrijd: een voetbalwedstrijd georganiseerd door een organisator als bedoeld onder lid 1

 • 3)

  stadion: het voetbalstadion gelegen aan het Cambuurplein 44, 8921 RG te Leeuwarden, onder de omgeving wordt verstaan: het gebied dat wordt omsloten door de volgende straten:

  Noordvliet, Archipelweg tot/met rotonde, Esdoornstraat, Schieringerweg, Eikenstraat, vervolg Archipelweg (tot/met rotonde Vrijheidsplein), Groningerstraatweg, Bleeklaan (tot/met rotonde Noordvliet). De wegen zelf tellen ook mee.

Artikel 2.2.2b. Kennisgeving.

 • 1

  de organisator is verplicht ten minste dertig dagen voor de vastgestelde speeldag van een voetbalwedstrijd als bedoeld in het eerste lid daarvan schriftelijk kennisgeving te doen aan de burgemeester;

 • 2

  Indien een kennisgeving, gelet op het tijdstip waarop de speeldatum wordt vastgesteld, niet vier weken tevoren kan worden gedaan, dient de organisator van de na de vaststelling van de speeldatum hiervan de burgemeester schriftelijk in kennis te stellen, maar in ieder geval één week voor de speeldatum.

 • 3

  de burgemeester kan ontheffing verlenen van de onder 1. bepaalde termijn.

 • 4

  De kennisgeving bedoeld in het eerste lid kan meerdere wedstrijden betreffen.

 • 5

  De burgemeester kan, met betrekking tot een voetbalwedstrijd, aan de organisator voorschriften opleggen in het belang van de openbare orde en veiligheid.

 • 6

  De burgemeester kan het doen spelen van een voetbalwedstrijd verbieden:

  • a.

   uit vrees voor het ontstaan van ernstige verstoring van de openbare orde;

  • b.

   indien de krachtens het vijfde lid opgelegde voorschriften niet worden nageleefd;

  • d.

   indien geen of niet tijdig schriftelijke kennisgeving is gedaan als bedoeld in het tweede lid.

 • 7

  Het is verboden een voetbalwedstrijd te doen spelen, wanneer een verbod, als bedoeld in het zesde lid, is uitgevaardigd.

Artikel 2.2.3 Ordeverstoring

Het is verboden bij een evenement als bedoeld in artikel 1, lid 2 de orde te verstoren.

Artikel 2.2.4 Uitdagend gedrag e.d. bij een betaald voetbalwedstrijd

 • 1.

  Het is verboden bij een voetbalwedstrijd als bedoeld in artikel 2.2.2a door uitdagend gedrag aanleiding te geven tot wanordelijkheden of wanordelijkheden te veroorzaken.

 • 2.

  Vanaf 4 uur voor het vastgestelde begin van de wedstrijd tot 2 uur na afloop van de wedstrijd is het verboden messen, knuppels, slagwapens of andere voorwerpen, die als wapen c.q. projectiel kunnen worden gebruikt, op een zodanige wijze mee te voeren opdat de openbare orde of veiligheid in gevaar komt of kan komen.

 • 3.

  Een ieder is verplicht bij een voetbalwedstrijd als bedoeld in artikel 2.2.2.a alle aanwijzingen van ambtenaren van politie en brandweer in het belang van de openbare orde of veiligheid terstond en stipt op te volgen.

Artikel 2.2.5 Stadionomgevingsverbod

 • 1.

  De burgemeester kan aan een persoon schriftelijk het verbod opleggen zich op te houden in de omgeving van het stadion van de BVO Cambuur (dit gebied is omschreven in artikel 2.2.2a) van vier uur voor het vastgestelde aanvangstijdstip tot twee uur na afloop van voetbalwedstrijden van de in artikel 2.2.2a bedoelde organisator.

 • 2.

  De burgemeester kan overgaan tot het opleggen van het in het eerste lid bedoeld verbod, indien de persoon de openbare orde in of in de omgeving van genoemd stadion in ernstige mate heeft verstoord op een dag dat een wedstrijd van de in artikel 2.2.2a genoemde organisator in dit stadion is gespeeld.

Artikel 2.2.6.Verwijderingsplicht voetbalsupporters

Personen die zich door kleding, uitrusting of gedraging manifesteren als voetbalsupporters, en niet in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs voor de wedstrijd dan wel tegen wie het vermoeden bestaat dat zij voornemens zijn de orde te verstoren, zijn verplicht zich op een daartoe strekkend bevel van een ambtenaar van politie met inachtneming van diens aanwijzingen, naar een in het bevel aangegeven plaats, dan wel buiten de gemeentegrenzen te begeven.

Artikel 2.2.7. Supportersstromen

 • 1.

  Al diegenen die behoren tot de supportersaanhang van een bezoekende betaald voetbalclub en dat door bijvoorbeeld kleding, uitrusting, gedragingen of anderszins kenbaar maken en in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs voor de te bezoeken wedstrijd zijn verplicht in omstandigheden als bedoeld in artikel 175 van de Gemeentewet om hun weg naar het stadion te vervolgen zodra ze de gemeente bereiken.

 • 2.

  Al diegenen die behoren tot de supportersaanhang van een bezoekende betaald voetbalclub en dat door bijvoorbeeld kleding, uitrusting, gedragingen of anderszins kenbaar maken en in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs voor de te bezoeken wedstrijd zijn verplicht in omstandigheden als bedoeld in artikel 175 van de Gemeentewet om direct na afloop van de wedstrijd te vertrekken uit de Gemeente.

 • 3.

  Al diegenen die behoren tot de supportersaanhang van een bezoekende betaald voetbalclub en dat door bijvoorbeeld kleding, uitrusting, gedragingen of anderszins kenbaar maken en niet in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs voor de wedstrijd, alsmede op een of andere wijze de openbare orde verstoren of dreigen te verstoren dan wel racistisch gedrag vertonen of racistische uitlatingen te doen, zijn verplicht zich in omstandigheden als bedoeld in artikel 175 van de Gemeentewet op eerste aanzegging van de politie buiten de gemeentegrenzen te begeven in de door de politie aan te geven route en richting, behalve indien zij woonachtig zijn in de gemeente Leeuwarden.