Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Beleidsregels m.b.t. voorrang bij de uitgifte van bouwterreinen voor particuliere woningen in de dorpen van de gemeente Leeuwarden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels m.b.t. voorrang bij de uitgifte van bouwterreinen voor particuliere woningen in de dorpen van de gemeente Leeuwarden
CiteertitelBeleidsregels m.b.t. voorrang bij de uitgifte van bouwterreinen voor particuliere woningen in de dorpen van de gemeente Leeuwarden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

-

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010Intrekking

10-11-2009

Huis aan Huis; 5 mei 2010

11-10-200501-01-2010nieuwe regeling

11-10-2005

-

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels m.b.t. voorrang bij de uitgifte van bouwterreinen voor particuliere woningen in de dorpen van de gemeente Leeuwarden

 

 

Artikel 1 Toepassingsgebied

 • a.

  Deze voorrangsregeling is van toepassing bij de uitgifte van bouwterreinen voor particuliere woningen in alle dorpen binnen de gemeente Leeuwarden, met uitzondering van de nieuwbouwwijk De Zuidlanden (deels Goutum).

 • b.

  De voorkeursregeling is niet van toepassing op niet door de gemeente uit te geven bouwkavels.

Artikel 2 Maatschappelijke/sociale binding

 • a.

  Bij de toewijzing van de bouwterreinen is deze voorrangsregeling uitsluitend van toepassing op inwoners van het dorp waar de uitgifte plaatsvindt, die maatschappelijk/sociaal met dat dorp verbonden zijn.

 • b.

  Onder maatschappelijke/sociale binding wordt verstaan dat:

  • -

   de potentiële koper, of één of meer leden van diens gezin, in een periode van 10 jaar voorafgaand aan de kaveluitgifte ten-minste 5 jaar aaneengesloten heeft gewoond in het dorp waar de kavels worden uitgegeven.

  Het postadres en de datum van inschrijving in het bevolkingsre-gister zijn hierbij bepalend.

 • c.

  Uitgesloten van deze regeling is de potentiële koper, die in de afgelopen vijf jaar een kavel van de gemeente toegewezen heeft gekregen.

Artikel 3 Maximum aantal kavels

 • a.

  De voorrangsregeling is van toepassing op 50% van de uit te geven bouwkavels. Deze bouwkavels worden hierna verder aangeduid als ‘gebonden kavels’.

 • b.

  Het college van burgemeester en wethouders beslist voorafgaand aan de uitgifte over de plaatselijke situering van de kavels die onder de voorrangsregeling vallen.

 • c.

  De resterende 50% van de uit te geven bouwkavels, hierna ook te noemen ‘vrije kavels’, vallen buiten de voorkeursregeling. Een ieder kan zich, met inachtneming van de gebruikelijke procedure en onder de gebruikelijke voorwaarden, hiervoor inschrijven.

Artikel 4 Procedure

 • a.

  Bij uitgifte van bouwkavels worden in eerste instantie de inwoners van het dorp, waarin de uitgifte plaatsvindt, in de gelegenheid gesteld zich in te schrijven op de gebonden kavels. Deze inschrij-ving geschiedt conform de gebruikelijke voorwaarden van de ge-meente Leeuwarden.

 • b.

  Indien er meer inschrijvers zijn dan kavels, beslist het lot aan wie de gebonden kavels worden toegewezen. Degene die na loting nog geen kavel heeft toegewezen gekregen, wordt gevoegd bij de lijst van potentiële kopers voor de vrije kavels.

 • c.

  Indien er minder inschrijvers zijn dan kavels, worden de overgebleven gebonden kavels toegevoegd aan de vrije kavels. Hierop kan vervolgens een ieder zich inschrijven.

 • d.

  Nadat de procedure voor toewijzing van de gebonden kavels heeft plaatsgevonden, wordt de procedure herhaald voor de vrije kavels.