Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Verordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Leeuwarden 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Leeuwarden 2014
CiteertitelVerordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Leeuwarden 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bij besluit van de raad van Leeuwarden van 2 januari 2018 is deze gemeentelijke regeling van toepassing verklaard op het hele grondgebied van de gemeente Leeuwarden, zoals dat per 1 januari 2018, op grond van de Wet van 8 maart 201 tot herindeling van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Sudwest-Fryslan, is ontstaan. N.B. besluit is van kracht per 01-01-2018

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-01-2014nieuwe regeling

06-01-2014

GVOP: 11 januari 2014 en Huis aan Huis; 15 januari 2014

-
02-11-200011-01-2014nieuwe regeling

16-10-2000

Huis aan Huis; 25 oktober 2000

16663

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Leeuwarden 2014

 

 

Hoofdstuk I Onderscheidingen

Artikel 1

De navolgende gemeentelijke onderscheidingen kunnen worden toegekend:

 • a.

  het ereburgerschap van de gemeente Leeuwarden;

 • b.

  de penning van verdienste van de gemeente Leeuwarden;

 • c.

  de sportpenning van de gemeente Leeuwarden.

Artikel 2
 • 1.

  Aan het ereburgerschap zijn verbonden een oorkonde, bevattende naast persoonsgegevens van de begunstigde, de reden welke tot de toekenning heeft geleid, alsmede een gouden penning.

 • 2.

  Aan de penning van verdienste is verbonden een oorkonde, bevattende naast persoonsgegevens van de begunstigde de reden welke tot de toekenning heeft geleid.

 • 3.

  Aan de sportpenning is verbonden een oorkonde, bevattende naast gegevens van de begunstigde(n) de reden welke tot de toekenning heeft geleid.

Artikel 3
 • 1.

  Burgemeester en wethouders bepalen het model, de wijze van vervaardiging en het gehalte aan goud van de gouden penning, verbonden aan het ereburgerschap, alsmede de tekst op de oorkonde welke tot de toekenning heeft geleid, het seniorenconvent in beslotenheid gehoord.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders bepalen het model, de wijze van vervaardiging en de legering van de penning van verdienste, alsmede de tekst op de oorkonde, welke tot de toekenning heeft geleid.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders bepalen het model, de wijze van vervaardiging en het gehalte aan zilver van de sportpenning, alsmede de tekst die in voorkomende gevallen op deze penning wordt aangebracht en de tekst op de oorkonde, welke tot de toekenning heeft geleid.

Artikel 4
 • 1.

  Het ereburgerschap kan worden toegekend aan personen die op grond van een langdurige staat van dienst een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan het gemeentelijk beleid in brede zin en wier bijdrage door persoonlijke inzet publieke herkenning en erkenning heeft verkregen en/of aan personen die gedurende een reeks van jaren een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de beeldvorming van de gemeente in nationaal en/of internationaal verband door activiteiten op enigerlei gebied.

 • 2.

  de penning van verdienste van de gemeente Leeuwarden kan worden toegekend aan personen, die zich voor de gemeente Leeuwarden op algemeen erkende wijze op promotioneel, cultureel, wetenschappelijk, economisch, of maatschappelijk terrein, bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

 • 3.

  de sportpenning van de gemeente Leeuwarden kan worden uitgereikt aan personen, instellingen of verenigingen uit de gemeente Leeuwarden door het leveren van bijzondere prestaties op het terrein van sport dan wel in relatie hiermee.

Artikel 5
 • 1.

  Het besluit tot toekenning van:

  • a.

   het ereburgerschap wordt genomen door de gemeenteraad; op

   voordracht van burgemeester en wethouders, het seniorenconvent

   in beslotenheid gehoord;

  • b.

   de penning van verdienste wordt genomen bij besluit van

   burgemeester en wethouders;

  • c.

   de sportpenning wordt genomen bij besluit van burgemeester en

   wethouders.

Artikel 6

De uitreiking van de gouden penning en oorkonde behorende bij het ereburgerschap vindt plaats door de voorzitter van de gemeenteraad. De uitreiking van de overige onderscheidingen vindt plaats door een lid van het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 7

Van elke toekenning van een gemeentelijke onderscheiding houden burgemeester en wethouders aantekening in een register. In dit register worden vermeld de persoonsgegevens dan wel instellingsgegevens van de begunstigde, de reden van toekenning, de aard van de toegekende onderscheiding en de datum van uitreiking.

Hoofdstuk 2 Waarderingsteken

Artikel 1

Burgemeester en wethouders kunnen als blijk van waardering en erkentelijkheid een Leeuwarder Leeuwtje toekennen aan personen en/of organisaties die zich vanuit diverse terreinen ten behoeve van de gemeente Leeuwarden dan wel voor de Leeuwarder samenleving verdienstelijk hebben ingezet.

Artikel 2

Burgemeester en wethouders bepalen het model, de wijze van vervaardiging en het gehalte aan edelmetaal van het waarderingsteken.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 1

De verordening gemeentelijke onderscheidingen, vervalt.

Artikel 2

Deze verordening treedt de dag na de dag van de bekendmaking in werking

Artikel 3

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening gemeentelijke onderscheidingen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 januari 2014

voorzitter,

griffier.