Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2006
CiteertitelLegesverordening Leeuwarden 2006
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentwet, art. 229

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200607-09-2006nieuwe regeling

28-11-2005

Huis aan Huis; 14 december 2005

106633, 109681

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2006

DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2005 (kenmerk );

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. Invorderingswet:

de Invorderingswet 1990 (Stb. 221);

b. dag:

een aaneengesloten periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

c. week:

een aaneengesloten periode van zeven dagen;

d. maand:

een aaneengesloten periode van de (n)e dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

e. jaar:

een aaneengesloten periode van de (n)e dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1) dag in het volgende kalenderjaar;

f. kalenderjaar:

een aaneengesloten periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Aard van de heffing en belastbaar feit

Onder de naam "leges" worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

De leges worden geheven van de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het afgeven van stukken en het verstrekken van inlichtingen, die ten behoeve van onvermogenden in het persoonlijk belang op bewijs van onvermogen worden afgegeven of verstrekt, met inbegrip van de bewijzen van onvermogen zelf;

 • b.

  het afgeven van stukken, nodig voor de ontvangst van pensioenen, lijfrenten, wachtgelden, loon en bezoldiging;

 • c.

  het afgeven van beschikkingen op verzoekschriften en bezwaarschriften ter zake van plaatselijke belastingen;

 • d.

  het aan belanghebbenden uitreiken van beschikkingen of afschriften daarvan, houdende aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage, dan wel verhoging hiervan, betrekking hebbende op enige gemeentelijke functie of dienstverrichting jegens de gemeente;

 • e.

  het aan belanghebbende uitreiken van beschikkingen of afschriften daarvan, houdende beslissing op een verzoek op subsidie uit de gemeentekas;

 • f.

  het afgeven van beschikkingen of afschriften van beschikkingen op verzoeken terzake van bijstand ingevolge de Algemene Bijstandswet en andere uitkeringen in het persoonlijk belang van de uitkeringsgerechtigden;

 • g.

  het afgeven van raads- en commissiestukken ten behoeve van de Openbare Bibliotheken met de daarbij behorende filialen.

Artikel 5 Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van aanslag of bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 7 Tijdstip van betaling en betaling in termijnen

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald:

  • a.

   op het moment van het doen van de kennisgeving indien deze mondeling wordt gedaan, dan wel

  • b.

   op het moment van uitreiking van de kennisgeving indien deze schriftelijk wordt gedaan, dan wel

  • c.

   binnen dertig dagen na dagtekening van de aanslag.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid moeten de leges, indien zij worden geheven terzake van de afgifte van een stuk of het verstrekken van inlichtingen, worden betaald bij de afgifte van dat stuk of het verstrekken van de inlichtingen.

 • 3.

  In afwijking van het eerste lid geldt dat, ingeval het bedrag van de aanslag of het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen € 10.000,- of minder bedraagt, en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, de aanslagen moeten worden betaald in acht gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 4.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 8 Teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet (Stb. 1993, 611) en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Indien een abonnement, waarvoor de verschuldigde leges vooraf zijn voldaan, binnen het verstrijken van een half jaar na de aanvang van de geldigheidsduur wordt beëindigd, vindt teruggaaf plaats van de helft van het betaalde bedrag.

 • 3.

  Het bepaalde in het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op verleende jaarvergunningen.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de "Legesverordening Leeuwarden 2006".

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  De "Legesverordening Leeuwarden 2005", vastgesteld bij raadsbesluit van 20 december 2004, het laatst gewijzigd op 30 mei 2005, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voorzover ter zake daarvan de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2006.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van 28 november 2005.

voorzitter

griffier

Bijlage

 

Tarieventabel behorende bij de

 

 

Legesverordening Leeuwarden 2006

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

DIENST ALGEMENE ZAKEN

 

 

 

 

 

Algemeen

 

1.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot de verstrekking van:

 

1.1.1.a

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voorzover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

 

voor de eerste pagina

0,79

 

per gedaan verzoek of aanvraag

 

 

te vermeerderen met voor elke volgende pagina

0,17

1.1.1.b

een gewaarmerkt of een voor echt te verklaren afschrift, doorslag of fotokopie van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een wettelijke regeling een tarief is opgenomen

8,30

1.1.2

rapporten, nota's of andere verzamelingen dan wel publicaties van stukken, per rapport, nota of publicatie bevattende een aantal gedrukte pagina's tot maximaal 25 pagina's

4,70

1.1.3

idem van 26 tot en met 50 pagina's

8,00

1.1.4

idem van 51 tot en met 100 pagina's

12,05

 

te vermeerderen voor elke 100 pagina's meer met

3,40

1.1.5

drukwerk e.d. dat niet in eigen beheer is vervaardigd: de onder 1.1.1 genoemde bedragen

 

1.1.6

informatie uit documenten opgesteld voor intern beraad in geobjectiveerde vorm geformuleerd

 

 

per aanvraag

9,85

 

per aanvraag te vermeerderen met voor elk verstrekt stuk of elke kopie met de onder 1.1.1 genoemde bedragen met

2,10

 

 

 

 

Beschikkingen e.d.

 

1.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

1.2.1

het verstrekken van een gunstige beschikking op een verzoekschrift

5,55

1.2.2

het verstrekken van een vergunning of ontheffing

5,55

1.2.3

het waarmerken van een stuk

5,55

1.2.4

het verstrekken van andere stukken, in het persoonlijk belang van de aanvrager opgemaakt en voorzover deze stukken niet afzonderlijk in deze tabel of in een andere belastingverordening van deze gemeente, dan wel in andere rechtsregels, zijn genoemd,

 

 

per handeling

5,55

1.2.5

bemiddeling ten behoeve van het opstellen van verzoekschriften

10,45

 

 

 

Hoofdstuk 2

DIENST ALGEMEEN ZAKEN

 

 

 

 

2.1

Reserve

 

 

 

 

2.2

Reserve

 

 

 

 

 

Raads- en commissiestukken

 

2.3

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

een afschrift van het verslag van en van de stukken behorende bij een vergadering van de raad, raadsadviescommissie of van een commissie voor advies en bijstand aan burgemeester en wethouders

 

2.3.1

tot het afsluiten van een abonnement op afschriften van verslagen van en van stukken behorende bij de raadsvergaderingen, voor een kalenderjaar

143,45

2.3.2

idem indien de stukken worden afgehaald

110,50

2.3.3

tot het afsluiten van een abonnement op afschriften van verslagen van en van stukken behorende bij een vergadering van een raadsadviescommissie of een commissie van advies en bijstand aan burgemeester en wethouders, voor een kalenderjaar

40,20

 

 

 

 

Verordeningen

 

2.4

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot de verstrekking van:

 

2.4.1

een exemplaar van de Bouwverordening

37,15

2.4.2

en exemplaar van de overige verordeningen,

 

 

per pagina

0,47

 

met een maximum per exemplaar van

19,35

 

 

 

 

Burgerlijke stand

 

2.5

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

2.5.1

het verstrekken van opgaven omtrent geborenen,

 

 

overledenen en ondertrouwden, bij abonnement per jaar

431,00

2.5.2

het verstrekken van inlichtingen, waaronder de afgifte van uittreksels en afschriften, uit de registers van de burgerlijke stand, zonder abonnement, per inlichting (wet)

10,40

 

 

 

 

Trouw-/(geregistreerd) partnerschapsboekje

 

2.6.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

2.6.1.1

het verstrekken van een trouw-/(geregistreerd) partnerschapsboekje bij een kosteloze huwelijksvoltrekking dan wel registratie van een partnerschap of een duplicaat daarvan

21,40

2.6.1.2

indien gecalligrafeerd wordt het tarief bepaald in 2.6.1.1 verhoogd met

15,30

2.6.2

het calligraferen (bijschrijven) van een kind in het trouw-/(geregistreerd) partnerschapsboekje

7,65

 

 

 

 

Huwelijksvoltrekking/geregistreerd partnerschap

 

2.7.1

Het tarief bedraagt terzake van een huwelijk of registratie van een partnerschap op een andere tijd, wijze en locatie dan op grond van artikel 4 van de Wet van 23 april 1879, sedertdien gewijzigd, voor kosteloze voltrekking is bepaald

 

2.7.1.1

op maandag tot en met vrijdag (binnen reguliere kantoortijd 9.00-16.00 uur)

273,00

2.7.1.2

op zaterdag en niet reguliere tijdstippen

575,00

2.7.1.3

op een aangewezen locatie

275,00

2.7.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

2.7.2.1

afgifte van een verklaring van huwelijksbevoegdheid (wet)

19,00

2.7.2.2

het omzetten van een huwelijk in de bevestiging van een partnerschapsregistratie of van een partnerschapsregistratie in een huwelijk zonder decorum

52,00

2.7.2.3

het omzetten van een huwelijk in de bevestiging van een partnerschapsregistratie of van een partnerschapsregistratie in een huwelijk met decorum overeenkomstig het tarief genoemd in 2.7.1

 

2.7.2.4

het beschikbaar stellen van getuigen bij een huwelijksvoltrekking,

 

 

per getuige

35,70

 

 

 

 

Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

2.8.1

Voor de toepassing van 2.8 wordt onder een verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

2.8.2

Het tarief bedraagt

 

2.8.2.1

terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens,

 

 

per verstrekking

8,30

2.8.2.2

terzake van het afsluiten van een abonnement tot het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

 

voor 25 verstrekkingen

112,20

 

voor 100 verstrekkingen

299,00

 

voor 500 verstrekkingen

1.381,00

 

voor 1.000 verstrekkingen

2.433,00

 

voor 5.000 verstrekkingen

9.256,00

 

voor 10.000 verstrekkingen

15.749,00

2.8.3

In afwijking van het bepaalde in 2.8.1 en 2.8.2 bedraagt het tarief terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 6, zevende lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (wet)

 

 

per verstrekking

2,27

2.9

Indien op verzoek, ten gevolge van de aard van de aanvraag tot het verstrekken van gegevens een of meer kaartverzamelingen of registers geheel of gedeeltelijk manueel moeten worden doorlopen, bedraagt het tarief naast het gevorderde ingevolge de voorgaande onderdelen, voor ieder daaraan besteed half mensuur

12,30

2.10

Het tarief bedraagt

 

 

voor het periodiek verstrekken van opgaven van wijzigingen in het huisnummerbestand,

 

 

per jaar

206,95

 

 

 

 

Selecties

 

2.11

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

2.11.1

gegevens ten aanzien van door aanvrager niet met namen en/of adressen aangeduide personen, waarvoor de gemeentelijke basisadministratie geheel of gedeeltelijk langs elektronische weg moet worden gelezen, een basisbedrag van

259,00

 

verhoogd per verstrekking met

0,03

2.11.2

indien levering van de gegevens op etiketten wordt gewenst,

 

 

per etiket

0,04

2.11.3

andere gegevensverzamelingen,

 

 

per verzameling

36,30

2.11.4

bij levering in een bestandsvorm

71,90

 

 

 

 

Reisdocumenten

 

2.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

2.12.1.1

het verstrekken van een nationaal paspoort of vluchtelin-gen/vreemdelingenpaspoort dan wel Faciliteitenpaspoort (wet)

39,40

2.12.1.2

het verstrekken met spoed van een paspoort als genoemd in 2.12.1.1 (totaal tarief 2.12.1.1 plus 2.12.1.2 ) (wet)

40,40

2.12.2

bijschrijving van een kind bij gelijktijdige afgifte van een paspoort (wet)

8,20

2.12.3.1

bijschrijving van een kind achteraf in een paspoort (wet)

19,20

2.12.3.2

het bijschrijven met spoed van een kind als genoemd in 2.12.3.1 (totaal tarief 2.12.3.1 plus 2.12.3.2) (wet)

19,20

2.12.4

het verstrekken van zakenpaspoort (wet)

43,95

2.12.5

het verstrekken van een nationale indentiteitskaart (wet)

31,25

2.12.6

het doen opmaken van een procesverbaal bij aangifte van verlies van een reisdocument

36,40

2.12.7

Aan deze bedragen zijn voor het te betalen tarief toegevoegd de wettelijk vastgestelde rijksleges.

 

2.12.8

Er is teruggaaf mogelijk van het betaalde tarief genoemd in 2.12.6 indien binnen zes weken na aanvraag van het nieuwe reisdocument schriftelijk wordt verzocht om teruggaaf vanwege vermissing door straatroof met meesturing van het procesverbaal van vermissing door straatroof.

 

 

 

 

 

Verklaringen omtrent het gedrag

 

2.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

2.13.1

een verklaring omtrent het gedrag (wet)

30,00

 

 

 

 

Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) en

 

 

Documentaire Informatievoorziening (DIV)

 

2.14.1

Het tarief bedraagt ter zake van

 

 

administratiekosten per factuur/aanslag

6,30

 

vermeerderd met extra portokosten naar gewicht

 

 

vermeerderd met eventuele transferkosten buitenland

10,00

2.14.2

Het tarief bedraagt ter zake van het doen op aanvraag van:

 

 

onderzoek, ongeacht het resultaat, in de in het HCL berustende stukken door een ambtenaar van het HCL, voor ieder daaraan besteed kwartier

12,65

2.14.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het doen van onderzoek ten behoeve van het verkrijgen van, onverminderd het in 2.14.1 bepaalde:

 

2.14.3.1

transcripties dan wel vertalingen van een in het HCL berustend stuk, voor ieder daaraan besteed kwartier

12,65

2.14.3.2

kopieën uit boeken, tijdschriften, archivalia per kopie per op te zoeken bestandsdeel

6,30

2.14.3.3

een fotokopie, readerprint of computerprint, van

 

 

een in het HCL berustend stuk, per A4 kopie

0,40

 

idem per A3 kopie

0,50

2.14.3.4

een reproductie van een bouwtekening na vooraf

 

 

opgegeven begroting van de

 

 

administratiekosten in geval van spoed per tekening

13,00

2.14.3.5

een afdruk op fotopapier van

 

2.14.3.5.1

een gedigitaliseerde afbeelding van een in het HCL berustend stuk

 

 

per formaat 10 x 15

4,80

 

per formaat A4

7,40

 

per CD-Rom of e-mail (300 DPI)

7,25

2.14.3.5.2

waarbij een toeslag geldt in geval van het origineel moet worden gedigitaliseerd

 

 

per gedigitaliseerde afbeelding

6,20

2.14.4

Het tarief bedraagt ter zake van

 

 

commercieel gebruik van reproducties van archief- en beeldmateriaal, waarvan de eigendom berust bij het HCL

 

2.14.4.1

Per reproductie ten behoeve van een publicatie van onbewegend archief- en beeldmateriaal met een oplage tot 10.000 stuks

30,00

 

idem met een oplage van >10.000 stuks

50,00

 

per reproductie ten behoeve van een publicatie op een internetsite

50,00

2.14.4.2

Per reproductie ten behoeve van publicatie van bewegend

 

 

beeldmateriaal of geluidmateriaal, waarvan de eigendom berust bij het

 

 

HCL, het lenen van een kopie van een videoband, film of geluidband, voor

 

 

zover het auteurrecht en copyright dit toelaat onverminderd bepalingen

 

 

omtrent gebruiksvergoeding van

 

 

het lenen van een videoband, film of geluidsband

 

 

voor maximaal een week van een vertoningskopie, voor

 

 

zover het auteursrecht en copyright dit toelaat,

 

 

onverminderd bepalingen omtrent gebruikersvergoeding van

12,70

 

I. statiegeld/borg per videoband, film of geluidsband

50,80

 

II. gebruikersvergoeding, boven de kosten van een

 

 

kopie en met uitzondering van eventuele auteursrechten:

 

 

a. voor onderwijsdoeleinden

 

 

b. voor privé-doeleinden per 10 minuten

12,70

 

c. voor gebruik door een lokale of regionale omroep, per gebruikte

 

 

seconde per uitzending met een minimumafname van

 

 

€ 45,00

1,20

 

d. voor gebruik door landelijke omroep, per gebruikte

 

 

seconde per uitzending met een minimumafname

 

 

van € 45,00

5,10

 

e. voor gebruik in commercials bij uitzendingen of

 

 

door een regionele omroep,

 

 

per uitzending met een minimumafname van € 45,00,

 

 

per gebruikte seconde

127,25

 

f. voor gebruik in commercials, bij landelijke uitzendingen

 

 

t.v./radio, per gebruikte seconde

510,00

 

g. voor een digitale zwart/wit afdruk (300 DOI) van een in het

 

 

HCL berustende stuk op fotografisch papier A4 formaat

7,95

2.14.4.3

het inhuren van een vergader- werk- en/of een cursusruimte in het gebouw van HCL per dagdeel

 

 

a. Planetenzaal (40 m2)

63,60

 

b. andere ruimte per m2

1,60

 

c. apparatuur en catering

 

2.14.4.4

een rondleiding of een stadswandeling per keer

52,85

 

 

 

 

Pas 65

 

2.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

 

een Pas 65

8,30

 

 

 

 

Rijbewijzen

 

2.16

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

2.16.1

het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

44,65

2.16.2

het afgeven van een formulier voor het aanvragen van een geneeskundige verklaring

22,70

2.16.3

het doen opmaken van een procesverbaal bij aangifte van verlies van een rijbewijs

36,40

2.16.4

Aan deze bedragen worden voor het te betalen tarief toegevoegd de wettelijk vastgestelde rijksleges.

 

 

 

 

 

Demografisch-statistische gegevens

 

2.17

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

een exemplaar van demografisch-statistische gegevens van de gemeente Leeuwarden,

 

 

per exemplaar

4,90

 

 

 

 

Legaliseren handtekening

 

2.18

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

het legaliseren van een handtekening

8,30

 

 

 

 

Exploitatievergunning prostitutiebedrijven

 

2.19

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

2.19.1

een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.2.1 (Exploitatie prostitutiebedrijf) van de Algemene plaatselijke verordening (APV), per aanvraag

647,70

 

 

 

 

Drank- en Horecawet en muziekvergunningen c.a.

 

2.20

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

2.20.1

een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Drank- en Horecawet (Drank- en Horecawet vergunning, model A of B)

535,50

2.20.2

een vergunning als bedoeld in 2.20.1, bij wijziging van leidinggevende of bij wijziging van de grootte van de lokaliteit(en) van het horecabedrijf

120,40

2.20.3

een vergunning ingevolge artikel 2.3.1.2 van de APV (exploitatievergunning) tot:

 

 

a. het exploiteren van een horecabedrijf,

317,20

 

b. het exploiteren van een horecabedrijf, door een vereniging of stichting, zonder winstoogmerk en als nevenactiviteit – en daaraan ondergeschikt – en rechtstreeks betrokken bij en verband houdende met amateursport, recreatie, welzijnszorg (buurthuizen, clubhuizen, dorpshuizen en jeugdhonken) en religie - en daaraan ondergeschikt -

31,60

2.20.4

een vergunning als bedoeld in artikel 4.1.5 van de APV, geldig voor één of meer dagen,

39,80

 

per dag tot een maximum per kalenderjaar van

230,50

2.20.5

een vergunning als bedoeld in 2.20.4, indien geldig voor een kalenderjaar

275,90

2.20.6

een vergunning als bedoeld in 2.20.3 bij wijziging van leidinggevende of bij wijziging van de grootte van de lokaliteit(en) van het exploiteren van een horecabedrijf

61,70

2.20.7

een vergunning als bedoeld in 2.20.3 door een vereniging of stichting zonder winstoogmerk als nevenactiviteit, enzovoort

6,10

2.21

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

 

een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

5,30

 

 

 

 

Sluitingsuur (Drank en Horeca)

 

2.22

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

2.22.1

een ontheffing, als bedoeld in artikel 2.3.1.4 van de A.P.V. (sluitingsuur cafés, restaurants en dergelijke inrichtingen):

 

2.22.1.1

indien de ontheffing voor één of meer dagen wordt verleend, per dag

17,80

 

tot een maximum per kalenderjaar van

102,00

2.22.1.2

een ontheffing als bedoeld 4.22.1.1 verleend tot wederopzegging

125,20

 

 

 

 

Kansspel- en behendigheidsautomaten

 

2.23

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning, als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen voor:

 

2.23.1

een periode van twaalf maanden voor één

 

 

speelautomaat (wet)

59,20

2.23.2

een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten,

 

 

voor de eerste speelautomaat (wet)

59,20

 

en voor iedere volgende speelautomaat (wet)

23,45

2.23.3

één speelautomaat, waarvoor de vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd (wet)

234,60

2.23.4

twee of meer speelautomaten, waarvoor de vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste speelautomaat (wet)

234,60

 

en voor iedere volgende speelautomaat (wet)

140,80

2.23.5

een periode anders dan twaalf maanden, doch niet langer dan vier jaren: een naar evenredigheid bepaald bedrag, te berekenen volgens de breuk X/12 x Y, waar-bij X staat voor het aantal maanden waarvoor de vergunning geldt en Y voor de leges volgens het tarief genoemd in de 2.23.1 en 2.23.2 en een gedeelte van een maand voor een volle kalen-der-maand wordt aangemerkt.

 

2.23.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor 5 jaar, als bedoeld in artikel 30c, eerste lid, sub c van de Wet op de Kansspelen

1.479,00

2.23.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de Kansspelen (loterijvergunning)

18,40

2.23.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de Kansspelen (prijsvraagvergunning)

18,40

 

 

 

 

Verrekening en teruggaaf

 

 

 

 

 

Teruggaaf bij intrekken verleende horecavergunning

 

2.24.1

Indien van een verleende horecavergunning, als bedoeld in 2.19 tot en met 2.23, binnen 6 maanden na verlening geen gebruik wordt gemaakt en deze vergunning wordt ingetrokken, wordt op verzoek teruggaaf van 50% van de voor deze vergunning geheven leges verleend.

 

 

 

 

 

Teruggaaf bij intrekken binnen een maand na indiening aanvraag horecavergunning

 

2.24.2

Indien binnen één maand na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een horecavergunning, als bedoeld in 2.19 tot en met 2.23, doch vóór het verlenen van de vergunning, deze aanvraag wordt ingetrokken, wordt op verzoek teruggaaf van 75% van de voor deze vergunning geheven leges verleend.

 

 

 

 

 

Teruggaaf bij weigering horecavergunning en bij intrekken van de aanvraag van de horecavergunning voordat is beschikt en meer dan een maand na indiening van de aanvraag

 

2.24.3

Indien de gevraagde vergunning, als bedoeld in 2.19 tot en met 2.23, wordt geweigerd of meer dan een maand na de indiening van de aanvraag wordt ingetrokken, wordt op verzoek teruggaaf van 50% van de voor deze vergunning geheven leges verleend.

 

 

 

 

 

DIENST STADSONTWIKKELING EN BEHEER

 

 

 

 

 

Vergunning/ontheffing op grond van de Algemene Plaatselijke verordening Leeuwarden (APV)

 

3.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

3.1.0

een tijdelijke vergunning voor de verkoop van waren of goederen, als bedoeld in artikel 5.2.3 van de APV ten behoeve van een aanvrager die niet kan aantonen dat de opbrengst van de verkoop voor een ideëel doel is bestemd

52,30

3.1.1

een ontheffing tot het dempen of afdammen van een bermsloot

84,00

3.1.2

een vergunning voor het hebben van een uitweg naar de weg of te maken of te wijzigen, als bedoeld in artikel 2.1.5.3 eerste lid, van de APV, indien de vergunning betrekking heeft op een uitweg niet breder dan drie meter

112,60

3.1.3

een vergunning als bedoeld in 3.1.2, indien de vergunning betrekking heeft op een uitweg of een samenstelling van twee of meer aaneengesloten uitwegen, breder dan drie meter

220,60

3.1.4

een vergunning voor het gebruik van de weg, als bedoeld in artikel 2.1.5.1 van de APV en/of het houden van een evenement als bedoeld in artikel 2.2.2 van de APV

41,45

3.1.5

een vergunning als bedoeld in 3.1.4 voor de plaatsing van één of meer containers of keten e.d., uitgezonderd betaalde parkeerplaatsen

118,20

3.1.6

een vergunning voor het uitsteken, aanbrengen of hebben van voorwerpen boven een weg, alsmede voor het spannen van kabels, touw, kettingen of draden boven de weg, als bedoeld in artikel 2.1.5.1 van de APV

12,25

3.1.8

een ventvergunning, als bedoeld in artikel 5.2.2 van de APV, met een geldigheidsduur van drie maanden

39,00

3.1.9

een vergunning als bedoeld in 3.1.8, met een geldigheidsduur van zes maanden

67,00

3.1.10

een vergunning als bedoeld in 3.1.8, met een geldigheidsduur van een jaar

115,00

3.1.11.1

een reclamevergunning, als bedoeld in artikel 4.7.2 van de APV, per reclameobject

78,00

 

met een maximum per aanvraag van

234,00

3.1.11a

indien van toepassing wordt het in 3.1.11 genoemde tarief verhoogd met de kosten voor:

 

 

-welstandsadviezen, als bedoeld in 4.5.2.1 en/of

 

 

-geïntegreerde welstands-/monumentenadviezen als bedoeld in 4.5.2.2

 

3.1.12

een reclamevergunning, als bedoeld in de "Regeling uitstalling en losse reclameborden bij winkels"

58,60

3.1.13

een vergunning voor het vellen van een van de weg af zichtbare houtopstand (kapvergunning), als bedoeld in artikel 4.5.2 van de APV

12,25

3.1.14

een vergunning voor het houden van een snuffelmarkt/braderie zoals als bedoeld in artikel 5.2.4 van de APV

52,30

3.1.15

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een geschiktheidverklaring als bedoeld in artikel 3.3.2, eerste lid, onder d, van de APV per pand

 

 

per pand

1.304,00

3.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

3.2.1

een ontheffing of vergunning voor het innemen van een ligplaats, als bedoeld in artikel 5.3.2.3 van de APV of de Ligplaatsenverordening Friesland.

96,40

3.3

Indien tijdens de behandeling van de aanvraag, als bedoeld in 3.2.1, de aanvraag wordt ingetrokken, dan wel de gevraagde ontheffing of vergunning niet wordt verleend, bestaat aanspraak op teruggaaf van 50% van de verschuldigde leges.

 

3.4

Indien van toepassing, wordt het in 3.2.1 genoemde tarief verhoogd met de werkelijke kosten van welstandsbeoordeling door Hûs en Hiem.

 

 

 

 

Hoofdstuk 4

DIENST STADSONTWIKKELING EN BEHEER

 

 

 

 

 

Kadaster

 

4.1

Het tarief bedraagt ter zake van het raadplegen van bij het gemeentebestuur berustende stukken:

 

4.1.1

per kwartier

4,65

4.1.2

indien daarbij de bijstand van een ambtenaar van de gemeente is verkregen, per kwartier

11,10

 

 

 

 

Landmeetkundig archief

 

4.1.3

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van kaartmateriaal aan derden zijn voor:

 

 

a. digitale basiskaarten op GBKL-inhoud

 

 

per ha,

52,90

 

met een minimum van

135,00

 

b. digitale basiskaarten op L-info, geen topo

 

 

per ha,

14,65

 

met een minimum van

40,55

 

c. digitale matenplannen

 

 

per ha,

36,90

 

met een minimum van

94,40

 

d. plots basiskaarten op GBKL-inhoud

 

 

per ha,

7,90

 

met een minimum van

75,40

 

e. plots matenplannen

 

 

per ha,

5,60

 

met een minimum van

53,95

 

f. kopieën en lichtdrukken

 

 

f.1 op A4- en A3-formaat,

 

 

per stuk

7,90

 

f.2 op A0-formaat,

 

 

per stuk

35,90

4.1.4

De leges, genoemd in 4.1.1 , 4.1.2 en 4.1.3 zijn niet verschuldigd door het Rijk, de gemeenten of andere openbare lichamen of door de bedrijven van openbare lichamen, zomede de naar de vorm privaatrechtelijke bedrijven, welke zich geheel of nagenoeg geheel in handen van de overheid bevinden.

 

 

 

 

 

Bouwvergunningen c.a.

 

 

 

 

 

Bouwkosten/sloopkosten

 

4.5.1.1

Het bedrag der kosten van het bouwwerk/sloopwerk als bedoeld in 4.5.2, 4.5.4 en 4.5.7 wordt vastgesteld door of vanwege burgemeester en wethouders, uitgaande van de door de aanvrager over te leggen opgave van de aannemingssom, als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voorzover deze ontbreekt, een raming van de bouwkosten (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in NEN 2631. Burgemeester en wethouders geven van deze vaststelling schriftelijk kennis aan de aanvrager.

 

4.5.1.2

Kenbaar maken beloop en omvang leges

 

 

Van de verhoging bedoeld in 4.5.8.2 en 4.5.8.3 wordt de aanvrager vooraf op de hoogte gesteld.

 

 

 

 

 

Welstandsbeoordeling

 

 

 

 

4.5.2.1

Het tarief bedraagt ter zake van de beoordeling van welstand, berekend over de naar boven op gehele euro's afgeronde bouwkosten (sloop- en reclamekosten):

 

 

a. vrije bouwwerken

 

 

b. indien geen advies behoeft te worden ingewonnen bij de

 

 

commissie voor welstandsadvisering en monumentenzorg

21,00

 

c. bij inwinnen advies bij commissie voor

 

 

welstandsadvisering en monumentenzorg

 

 

 

 

 

c.1 lager of gelijk aan € 5.000

21,00

 

 

 

 

c.2 € 5.001 t/m € 10.000

26,25

 

 

 

 

c.3 € 10.001 t/m € 225.000

7,65

 

vermeerderd met

1,848 0/00

 

 

 

 

c.4 € 225.001 t/m € 450.000

431,45

 

boven € 225,000 over het meerdere verhoogd met

0,653 0/00

 

 

 

 

c.5 € 450.001 t/m € 1.135.000

582,40

 

boven € 450.000 over het meerdere verhoogd met

0,435 0/00

 

 

 

 

c.6 € 1.135.001 en hoger

890,45

 

boven € 1.135.000 over het meerdere

0,217 0/00

 

tot een maximum van

1.035,00

 

 

 

4.5.2.2

Het tarief bedraagt terzake van het inwinnen van welstandsadviezen ten behoeve van aanvragen op grond van de "Monumentenwet 1988", waarbij voor diezelfde activiteiten waarvoor deze aanvragen zijn vereist, niet tevens een bouw-, sloop- of reclamevergunning is vereist bij of krachtens een andere wet

 

 

per uur van de tijd die het adviesorgaan nodig heeft om de aanvraag te beoordelen

52,50

 

 

 

 

Schetsplan

 

4.5.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek tot beoordeling van een schetsplan met betrekking tot de vraag ter zake van een op basis van genoemd schetsplan uitgewerkt bouwplan een vergunning zou kunnen worden verleend,

 

 

per aanvraag

134,10

 

 

 

 

Bouwaanvraag

 

4.5.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van de hierna genoemde typen aanvragen om bouwvergunning, te berekenen over de naar boven op € 500 afgeronde bouwkosten:

 

 

 

 

 

a. lichte bouwvergunning

 

 

als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel q, van de

 

 

Woningwet

 

 

a.1 indien de bouwkosten lager zijn dan € 12.500:

 

 

voor de eerste € 500

58,00

 

vermeerderd met, voor elke volgende € 500

5,35

 

a.2 indien de bouwkosten hoger zijn dan

 

 

of gelijk zijn aan € 12.500 :

 

 

voor de eerste € 500

79,50

 

vermeerderd met, voor elke volgende € 500

7,50

 

 

 

 

b. reguliere bouwvergunning

 

 

als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel p, van de

 

 

Woningwet

 

 

b.1 indien de bouwkosten lager zijn dan

 

 

of gelijk zijn aan € 12.500:

58,00

 

vermeerderd met, voor elke volgende € 500

5,35

 

b.2 met bouwkosten groter of gelijk aan € 12.500

 

 

voor de eerste € 500

79,50

 

vermeerderd met, voor elke volgende € 500

7,50

 

 

 

 

c. Bouwvergunning eerste fase

 

 

als bedoeld in artikel 56a, tweede lid, van de Woningwet

 

 

van het bedrag berekend conform onderdeel b (reguliere bouwvergunning)

52%

 

 

 

 

d. bouwvergunning tweede fase

 

 

als bedoeld in artikel 56a, derde lid, van de Woningwet

 

 

van het bedrag berekend conform onderdeel b (reguliere bouwvergunning)

63%

 

 

 

4.5.5

Reserve

 

 

Monumentenvergunning

 

4.5.6

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een monumentenvergunning als bedoeld in artikel 11 van de Monumentenwet

294,05

 

 

 

 

Sloopaanvraag

 

4.5.7

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een sloopvergunning als bedoeld in artikel 8.1.1 lid 1 van de Bouwverordening van de gemeente Leeuwarden

 

 

van de naar boven op € 450 afgeronde sloopkosten,

0,5%

 

met een minimum van

146,40

 

 

 

 

Verhogingen

 

 

 

 

 

Welstand

 

4.5.8.1

Indien van toepassing, wordt het in 4.5.4

 

 

(bouwaanvraag), 4.5.6 (monumentaanvraag) en

 

 

4.5.7 (sloopaanvraag) genoemde tarief

 

 

verhoogd met de kosten voor de

 

 

welstandsbeoordeling als bedoeld in 4.5.2.

 

 

 

 

 

Vrijstellingsprocedure;

 

 

zonder specifieke verklaring van geen bezwaar GS

 

4.5.8.2

Indien de aanvraag tot het verkrijgen van een besluit betrekking heeft op een plan waarvaan medewerking kan worden verleend met toepassing van artikel 11, 15, 16, 17, of 19, tweede lid, indien geen verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten van de Provincie nodig is, of van artikel 19, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (Stb. 1962, 286) of artikel 50, vierde of zesde lid, van de Woningwet (Stb. 1991, 439), wordt het overeenkomstig 4.5.4 berekende bedrag verhoogd met

294,05

 

 

 

 

Vrijstellingsprocedure;

 

 

met specifieke verklaring van geen bezwaar GS

 

4.5.8.3

Indien de aanvraag tot het verkrijgen van een besluit betrekking heeft op een plan waaraan medewerking kan worden verleend met toepassing van artikel 19, eerste of tweede lid, indien vooraf een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten van de Provincie nodig is, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening of van artikel 50, vijfde lid, van de Woningwet, wordt het overeenkomstig in 4.5.4 berekende bedrag verhoogd;

vervallen

 

a. bij een bouwproject klasse 1; bouwkosten < € 0,75 miljoen, met

1.750,00

 

b. bij een bouwproject klasse 2; bouwkosten € 0,75 tot 2,00 milj. met

4.000,00

 

c. bij een bouwproject klasse 3; bouwkosten > € 2 miljoen, met

7.500,00

 

 

 

 

Beoordelen onderzoeksrapport

 

 

bodemgesteldheid

 

4.5.8.4

Indien ten behoeve van de aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning een onderzoeksrapport inzake de gesteldheid van de bodem, als bedoeld in artikel 1.2.6 onder e van de bijlage behorende bij het "Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning", moet worden beoordeeld, wordt het overeenkomstig 4.5.4 berekende bedrag verhoogd met

353,35

 

 

 

 

Bouwveiligheidsplan

 

4.5.8.5

Indien de aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een bouwveiligheidsplan, als bedoeld in artikel 1.2.5 onder a van de bijlage behorende bij het "Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning", moet worden beoordeeld, wordt het overeenkomstig 4.5.4 berekende bedrag verhoogd met

146,45

 

 

 

4.5.8.6

Reserve

 

 

 

 

 

Sloopveiligheidsplan

 

4.5.8.7

Indien bij de aanvraag tot het verkrijgen van een sloopvergunning een sloopveiligheidsplan ingediend moet worden, wordt het in 4.5.7 bedoelde bedrag verhoogd met

146,45

 

 

 

 

Vaststelling werkelijke bouwkosten/sloopkosten

 

4.5.8.8.1

Indien terzake van een vergunning, als bedoeld in 4.5.2 en 4.5.4, de werkelijke bouwkosten na het gereedkomen van de bouw afwijken van het op de voet van artikel 4.5.1.1 vastgestelde bedrag, zijn over het verschil afzonderlijke leges verchuldigd. Het verschuldigde bedrag wordt berekend door op de wettelijke bouwkosten het desbetreffende tarief toe te passenen vervolgens de reeds geheven leges als voorheffing in mindering te brengen.

 

4.5.8.8.2

Indien terzake van een vergunning, als bedoeld in 4.5.7, de werkelijke sloopkosten na het gereedkomen van de sloop afwijken van het op de voet van 4.5.1.1 vastgestelde bedrag, zijn over het verschil afzonderlijke leges verschuldigd. Het verschuldigde bedrag wordt berekend door op de werkelijke sloopkosten het desbetreffende atrief toe te passen en vervolgens de reeds geheven leges als voorheffing in mindering te brengen.

 

 

 

 

 

Verrekening en teruggaaf

 

 

 

 

 

Verrekening schetsplan

 

4.5.9.1

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning voor een op basis van het schetsplan uitgewerkt bouwplan in behandeling wordt genomen, worden de voor de behandeling van de bouwaanvraag te heffen leges met deze leges ter zake van het schetsplan verrekend.

 

 

 

 

 

Verrekening bij licht afwijkend bouwplan

 

4.5.9.2

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning betrekking heeft op het bouwen in afwijking van een eerder ingediend bouwplan, waarvoor reeds een vergunning is verleend, maar waarvan geen gebruik is gemaakt, worden de voor de oorspronkelijke vergunning, volgens 4.5.4 geheven leges, verrekend met het bedrag dat volgens 4.5.4 verschuldigd is voor het in behandeling nemen van de aanvraag. Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is, dat naar de omstandigheden beoordeeld, van een nieuw bouwplan sprake is.

 

 

 

 

 

Teruggaaf bij intrekken verleende bouwvergunning

 

4.5.9.3

Indien van een verleende bouwvergunning binnen 24 maanden na verlening geen gebruik wordt gemaakt en deze vergunning wordt ingetrokken, wordt op aanvraag teruggaaf van 50% van de geheven leges verleend, berekend overeenkomstig 4.5.4.

 

 

 

 

 

Teruggaaf bij intrekken binnen een maand na indiening bouwaanvraag

 

4.5.9.4

Indien binnen één maand na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning, doch vóór het verlenen van de vergunning, deze aanvraag wordt ingetrokken, wordt op aanvraag teruggaaf van 75% van de geheven leges verleend, berekend overeenkomstig 4.5.4.

 

 

 

 

 

Teruggaaf bij weigering bouwvergunning en bij intrekken van de bouwaanvraag voordat is beschikt en meer dan een maand na indiening van de bouwaanvraag

 

4.5.9.5

Indien de gevraagde vergunning wordt geweigerd of meer dan een maand na de indiening van de bouwaanvraag wordt ingetrokken, wordt op aanvraag teruggaaf van 50% van de geheven leges verleend, berekend overeenkomstig 4.5.4.

 

 

 

 

4.6

Reserve

 

 

 

 

 

Splitsings-, omzettings- en gebruiksvergunning en registratie kamerverhuurpanden

 

4.7

Het tarief bedraagt terzake van het in

 

 

behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

verkrijgen van:

 

 

 

 

 

Splitsingsvergunning

 

4.7.1

een vergunning als bedoeld in artikel 2.1.2 van de Huisvestingsverordening

632,00

 

te vermeerderen met

 

 

per appartement

17,00

 

 

 

 

Omzettingsvergunning

 

4.7.2

een vergunning als bedoeld in artikel 2.2.2 van de Huisvestingsverordening

292,50

 

 

 

 

Gebruiksvergunning

 

4.7.3.1

een vergunning als bedoeld in artikel 6a.1.2 van de

 

 

Bouwverordening van de gemeente Leeuwarden

 

 

per pand

801,00

4.7.3.2

indien in het pand, bedoeld in 4.7.3.1, meer dan 10 kamers worden

 

 

gerealiseerd, wordt het tarief, bedoeld in 4.7.3.1, vermeerderd

 

 

per kamer met

17,00

 

 

 

 

Gebruiksvergunning woningcomplexen

 

4.7.4.1

een vergunning als bedoeld in artikel 6a.1.2 van de

 

 

Bouwverordening en indien de aanvraag betrekking heeft

 

 

op een woningcomplex

 

 

per woningcomplex

801,00

4.7.4.2

vermeerderd per woning met

11,30

 

 

 

 

Hernieuwde aanvraag gebruiksvergunning

 

4.7.5

een vergunning als bedoeld in artikel 6a.1.12 van de

 

 

Bouwverordening van de gemeente Leeuwarden

 

 

per pand

349,25

 

 

 

 

Verplichte registratie kamerverhuurpanden

 

4.7.6

het registreren van kamerverhuurpanden als bedoeld in

 

 

artikel 6a.1.3 van de Bouwverordening van de gemeente

 

 

Leeuwarden

 

 

per pand

170,10

 

 

 

 

Vergunningvrijverklaring en overschrijving

 

4.8

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

 

 

 

Verklaring vergunningvrij bouwwerk

 

4.8.1

het verkrijgen van een verklaring dat een bouwwerk een ver-gunningvrij bouwwerk is als bedoeld in artikel 43 van de Woningwet

30,80

 

 

 

 

Overschrijving bouwvergunning

 

4.8.2

het overschrijven van een verleende bouwvergunning als bedoeld in artikel 10.3 van de Bouwverordening 1997

29,05

 

 

 

 

Aanlegvergunningen

 

4.9.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 14 of 21, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (aanlegvergunning)

146,45

4.9.2

Indien de aanvraag betrekking heeft op werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 16 of 46, zesde, achtste of tiende lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, wordt het overeenkomstige 4.9.1 berekende bedrag verhoogd met

294,05

4.9.3

Indien de aanvraag betrekking heeft op

 

 

werken of werkzaamheden waarvoor een

 

 

aanlegvergunning moet worden verleend met

 

 

toepassing van artikel 46, zevende lid,

 

 

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening,

 

 

wordt het overeenkomstig 4.9.1 berekende

 

 

bedrag verhoogd met

589,35

 

 

 

 

Bestemmingswijzigingen zonder bouwen

 

4.10.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vrijstelling van het geldende bestemmingsplan als bedoeld in artikel 11 (binnenplanse anticipatie), 15, 17 of 19, tweede lid, indien geen verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten van de Provincie nodig is, of van artikel 19, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist als bedoeld in 4.5.4 en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist als bedoeld in 4.9.1

595,00

4.10.2

Indien de aanvraag betrekking heeft op het verkrijgen van een vrijstelling van het geldende bestemmingsplan, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een vergunning is vereist als bedoeld in 4.5.4 en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist als bedoeld in 4.10.1, welke vrijstelling moet worden verleend met toepassing van artikel 19, eerste lid, of tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, indien vooraf een verklaring van geen bezwaar van gedeputeerde staten van de provincie nodig is, wordt het overeenkomstig 4.10.1 vermelde bedrag verhoogd met

1.377,00

 

 

 

 

Standaardinformatie t.b.v. taxatierapporten woonruimten

 

4.11

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een schriftelijke aanvraag tot het verstrekken van standaardinformatie ten behoeve van taxatierapporten van woonruimten,

 

 

per aanvraag

43,85

 

 

 

4.12 t/m 18

Reserve

 

 

 

 

 

Winkeltijdenwet

 

4.19

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

4.19.1

een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 182) of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 183)

26,15

4.19.2

toestemming om een in de vorige onderdelen als bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

22,15

4.19.3

een intrekking of wijziging van een in de vorige onderdelen bedoelde ontheffing.

13,85

 

 

 

4.20

Reserve

 

 

 

 

 

Berijden van de nieuwestad

 

4.21

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing voor het berijden van de Nieuwestad eo buiten de ingestelde venstertijden, toegestaan aan bewoners en houders van een gehandicaptenparkeerkaart,

 

 

per ontheffing,

 

 

per kalenderjaar

11,65

 

 

 

 

Vervoer van gevaarlijke stoffen

 

4.22

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2.6.1 van de APV:

 

4.22.1

per ontheffing voor twee maanden

20,00

4.22.2

per jaarontheffing

57,15

 

 

 

 

Gehandicaptenparkeerkaart (GPK)

 

4.23

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

4.23.1

een gehandicaptenparkeerkaart

23,75

4.23.2

een verlenging van een GPK

58,65

4.23.3

een duplicaat van een GPK

23,75

 

 

 

 

Wegenverkeersreglement

 

4.24

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van

 

 

een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

4.24.1

een ontheffing, als bedoeld in artikel 123 van het Wegenver-keersreglement

 

4.24.1.1

per ontheffing voor twee maanden

20,00

4.24.1.2

per jaarontheffing

57,15

4.24.2

een ontheffing voor exceptioneel wegtransport op basis

 

4.24.2.1

per ontheffing voor twee maanden

20,00

4.24.2.2

per jaarontheffing

57,15

 

 

 

 

Parkeerontheffing

 

4.25

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van:

 

 

een parkeerplaats op kenteken voor gehandicapten of eerste

 

 

lijns gezondheidszorg

 

 

per parkeerplaats

57,15

 

 

 

 

 

 

 

Instemmingbesluit kabellegging

 

4.26.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.2, derde lid, van de Telecommunicatiewet

325,00

4.26.1.1

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf vermeerderd met

1,55

4.26.1.2

indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf vermeerderd met

1,55

4.26.2

Het in 4.26.1 genoemde bedrag wordt:

 

 

indien over een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

325,00

4.26.2.2

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

4.26.3

Indien een begroting als bedoeld in 4.26.2.2 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

4.26.4

Het tarief als bedoeld in 4.26.1 wordt verminderd met de van de melder verkregen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan bedragen. In de tarieven 4.26.1. is het tarief voor beheerskosten (€ 1,00/m1) verwerkt.

 

 

 

 

 

Marktverordening

 

4.27

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag voor het verstrekken van:

 

4.27.1

een vergunning of ontheffing voor een vaste standplaats zoals

 

 

bedoeld in de Marktverordening 2003

52,00

 

 

 

Hoofdstuk 8

BRANDWEER

 

 

 

 

8

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

8.1.1

een gebruiksvergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een bouwwerk of inrichting, als bedoeld in artikel 6.1.1 van de geldende Bouwverordening van de gemeente Leeuwarden en/of artikel 2.1.1 van de Brandbeveiligingsverordening 1993

201,42

8.1.2

Het tarief terzake van bouwwerken en inrichtingen welke vallen onder categorie C (8.5), bedraagt in tegenstelling tot het in 8.1.1 bepaalde

61,20

 

 

 

 

Verhogingen basistarief gebruiksvergunningen

 

 

 

 

8.2

Het tarief als bedoeld in 8.1.1 wordt verhoogd met de bedragen genoemd in 8.3 indien en voor zover deze op het bouwwerk of de inrichting, waarop de aanvraag betrekking heeft, van toepassing zijn.

 

8.3

De verhoging als bedoeld in 8.2 bedraagt voor:

 

 

 

 

 

Categorie A.

 

 

 

 

 

Bouwwerken als bedoeld in artikel 6.1.1, eerste lid, onderdeel a (voorzover het geen tijdelijke bouwwerken betreft), alsmede voor bouwwerken als bedoeld in artikel 6.1.1, eerste lid, onderdeel c, d, e en f, van de Bouwverordening van de gemeente Leeuwarden en inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1.1, eerste lid, onderdeel a (voor zover het geen tijdelijke bouwwerken betreft), alsmede voor inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1.1, eerste lid, onderdeel c, d en e, van de Brandbeveiligingsverordening 1993, met een gebruiksoppervlakte van:

 

 

 

 

 

* minder dan 100 m2

128,00

 

* 101 m2 tot en met 499 m2

 

 

voor elke m2

1,280

 

* 500 m2 tot en met 1.999 m2

383,23

 

vermeerderd met voor elke m2

0,512

 

* 2.000 m2 tot en met 4.999 m2

1.086,88

 

vermeerderd met voor elke m2

0,160

 

* 5.000 m2 tot en met 49.999 m2

1.716,75

 

vermeerderd met voor elke m2

0,034

 

* 50.000 m2 of meer

2.466,74

 

vermeerderd met voor elke m2

0,019

 

 

 

 

Categorie B.

 

 

 

 

 

I Bouwwerken of inrichtingen als bedoeld in artikel 6.1.1, eerste lid, onderdeel b, van de geldende Bouwverordening van de gemeente Leeuwarden en/of artikel 2.1.1, eerste lid, onderdeel b, van de Brandbeveiligingsverordening 1993 met een gebruiksoppervlakte van:

 

 

* minder dan 100 m2

64,00

 

* 101 m2 tot en met 499 m2

 

 

voor elke m2

0,640

 

* 500 m2 tot en met 1.999 m2

191,62

 

vermeerderd met voor elke m2

0,256

 

* 2.000 m2 tot en met 4.999 m2

511,46

 

vermeerderd met voor elke m2

0,096

 

* 5.000 m2 tot en met 49.999 m2

896,38

 

vermeerderd met voor elke m2

0,019

 

* 50.000 m2 of meer

1.196,37

 

vermeerderd met voor elke m2

0,013

 

 

 

 

II De in categorie B I genoemde opslag moet worden verhoogd met een opslag voor zover het betreft de niet bebouwde, voor bedrijfsdoeleinden bestemde terreinen bij bouwwerken of inrichtingen als bedoeld in artikel 6.1.1, eerste lid, onderdeel a, van de geldende Bouwverordening van de gemeente Leeuwarden.

 

 

 

 

 

De opslag bedraagt voor terreinen met een oppervlakte van:

64,44

 

* minder dan 500 m2

128,89

 

* 500 m2 tot en met 1.999 m2

193,36

 

* 2.000 m2 tot en met 4.999 m2

193,36

 

* 5.000 m2 of meer

32,43

 

vermeerderd met per 5.000 m2

 

 

 

 

 

Verhoging van tijdelijke vergunningen

 

 

 

 

8.4

Het tarief in 8.1.2 wordt verhoogd met de bedragen genoemd in 8.5 indien en voorzover deze op het bouwwerk of de inrichting, waarop de aanvraag betrekking heeft, van toepassing is.

 

 

 

 

8.5

De verhoging als bedoeld in 8.4 bedraagt voor:

 

 

 

 

 

Categorie C.

 

 

 

 

 

Bouwwerken of inrichtingen als bedoeld in artikel 6.1.1 van de geldende Bouwverordening van de gemeente Leeuwarden dan wel artikel 2.1.1 van de Brandbeveiligingsverordening 1993 voor zover het betreft tijdelijke bouwwerken of inrichtingen en de gebruikersduur niet langer zal zijn dan maximaal vier weken met een gebruiksoppervlakte van:

 

 

* minder dan 100 m2

-

 

* meer dan 100 m2, per 100 m2

6,12

 

 

 

 

Behorende bij het raadsbesluit van 19 december 2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

De griffier van Leeuwarden,

 

 

 

 

 

 

 

 

Inwerkingtreding op 15 december 2005 door

 

 

Bekendmaking in Huis Aan Huis op 14 december 2005