Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Leeuwarden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Leeuwarden
CiteertitelRechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Leeuwarden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp-

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bekendmaking heeft schriftelijk plaatsgevonden aan belanghebbenden.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Boek 1 BW
 2. Besluit burgerlijke stand 1994

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200501-04-2005nieuwe regeling

28-09-2004

-

56676

Tekst van de regeling

Intitulé

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Leeuwarden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden,

gelet op het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand, kortweg ‘het Reglement op de burgerlijke stand’ genoemd, zoals vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. ...,

BESLUITEN:

vast te stellen de navolgende regeling:

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan:

 • a

  buitengewoon ambtenaar: de bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, zoals bedoeld in het Reglement op de burgerlijke stand.

 • b

  CAR/UWO: de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst van de gemeente Leeuwarden

Artikel 2 Aanstelling

 • 1

  Aanstelling geschiedt in tijdelijke dienst voor de duur van maximaal vijf jaar en kan eenmaal worden verlengd voor de duur van maximaal vijf jaar.

 • 2

  Een aanstelling voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege.

 • 3

  De aanstelling eindigt in ieder geval per 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt.

Artikel 3 Bezoldiging

 • 1

  De buitengewoon ambtenaar ontvangt een bezoldiging in de vorm van een vergoeding per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap.

 • 2

  De bezoldiging wordt vastgesteld in de verordening bezoldiging ambtenaren burgerlijke stand.

 • 3

  Naast de vergoeding wordt een parkeervergunning ten behoeve van de te verrichten werkzaamheden verstrekt, alsmede worden de reiskosten binnen Friesland ten behoeve van het bezoek aan een aanstaand bruidspaar vergoed.

 • 4

  Elke buitengewoon ambtenaar verkrijgt een abonnement op het blad Burgerzaken en Recht.

Artikel 4 Ontslag en schorsing

 • 1

  Tussentijds ontslag kan worden verleend overeenkomstig de artikelen 8:1 (op verzoek), 8:4 (wegens reorganisatie), 8:5 (wegens arbeidsongeschiktheid), 8:6 (wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid), 8:11 (wegens FPU), 8:13 (als disciplinaire straf), 8:7 en 8:8 (overige ontslaggronden) van de CAR/UWO.

 • 2

  Schorsing van de buitengewoon ambtenaar vindt plaats overeenkomstig artikel 8:15:1 en 8:15:2 van de CAR/UWO.

Artikel 5 Overige rechten en plichten

 • 1

  De artikelen 15:1:1, 15:1:3, 15:1:4, 15:1:5, 15:1:6, 15:1:12, 15:1:15, 15:1:16 en 15:1:19, 15:1:20, 15:1:23 van de CAR/UWO zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 2

  De buitengewoon ambtenaar dient voordat hij aangesteld wordt te verklaren dat hij bereid is alle werkzaamheden, zoals aangegeven in het Burgerlijk Wetboek, te vervullen.

Artikel 6

De buitengewoon ambtenaar die de hem opgelegde verplichtingen niet nakomt of zich overigens schuldig maakt aan plichtsverzuim, kan disciplinair worden gestraft, overeenkomstig hoofdstuk 16 van de CAR/UWO.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1.

  De bepaling van artikel 5, tweede lid, is niet van toepassing op de buitengewoon ambtenaar die, op 31 december 2004, als zodanig bij de gemeente Leeuwarden aangesteld is en daarop voor een direct aansluitende periode en – voor het geval zich voordoet – voor een direct daarop weer aansluitende periode wordt benoemd.

 • 2.

  De bepaling van het eerste lid van dit artikel vervalt op 31 december 2014

Artikel 8

Deze regeling treedt in werking, na verkregen instemming van het georganiseerd overleg, op de achtste dag na bekendmaking.

Artikel 9

Deze regeling kan worden aangehaald als de rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Leeuwarden

Toelichting op de rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

Tot op heden was geen enkele rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand vastgesteld. Nu deze ambtenaren wel ambtenaar zijn in de zin van de wet, is thans gekomen tot een beperkte toepassing van de CAR/UWO op deze ambtenaren.

Artikel 2 Aanstelling

De buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (babs) wordt aangesteld door het college van burgemeester en wethouders (Burgerlijk Wetboek, Boek 1: artikel 16). Er is in de vergadering van Burgemeester en wethouders d.d. 17 februari 2004 reeds besloten om de duur van de aanstelling te beperken tot maximaal vijf jaar, welke periode eenmalig voor de duur van vijf jaar kan worden verlengd.

Artikel 3 Bezoldiging

Artikel 125 van de Ambtenarenwet stelt dat voor ambtenaren nadere regels voor bezoldiging moeten worden getroffen. Artikel 3 van deze regeling voorziet hierin. Het eerste lid maakt duidelijk dat de bezoldiging bestaat uit een vergoeding per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap. In het tweede lid wordt verwezen naar de hoogte van de bezoldiging, die apart wordt vastgesteld in de Verordening bezoldiging ambtenaren burgerlijke stand.

Het derde en vierde lid regelen een aantal secondaire arbeidsvoorwaarden, ten behoeve van het op een correcte wijze kunnen uitoefenen van het beroep.

Artikel 4 Schorsing en ontslag

De babs wordt geschorst en ontslagen door het college van burgemeester en wethouders (Burgerlijk Wetboek, Boek 1: artikel 16). Artikel 125 van de Ambtenarenwet stelt dat voor schorsing, ontslag en uitkering nadere regels worden getroffen. Er wordt een limitatieve opsomming gegeven van de ontslaggronden voor de babs, onder verwijzing naar de CAR/UWO. Schorsing is in artikel 8:15:1 van de CAR/UWO geregeld en kan om uiteenlopende redenen plaatsvinden.

Artikel 5 Overige rechten en plichten

De rechten en plichten van hoofdstuk 15 van de CAR/UWO worden hier voor een groot gedeelte ook op de babs van toepassing verklaard. Voor de inhoud van de artikelen wordt verwezen naar de CAR/UWO.

Voorts is in het tweede lid opgenomen dat de buitengewoon ambtenaar voordat hij aangesteld wordt dient te verklaren dat hij bereid is ieder huwelijk en partnerschap waartoe de wet de mogelijkheid biedt, te voltrekken dan wel te registreren

Artikel 6

Bij het niet nakomen van verplichtingen of bij plichtsverzuim kunnen disciplinaire maatregelen worden genomen tegen de buitengewoon ambtenaar, die uiteenlopen van een schriftelijke berisping tot ontslag. Hierbij is aansluiting gezocht bij hoofdstuk 16 van de CAR/UWO. In dit hoofdstuk is ook de strafprocedure geregeld.

Artikel 7 Slotbepalingen

Dit artikel moet worden gezien als overgangsrecht. De op 31 december 2004 nog in dienst zijnde BABSEN hoeven de verklaring als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van deze regeling voor hun volgende ambtstermijnen niet afleggen. Dit geldt indien betrokkenen voor direct achter elkaar gelegen aaneengesloten perioden worden benoemd.

Artikel 8

De regeling dient voorgelegd te worden aan het Georganiseerd Overleg, nu dit een rechtspositieregeling betreft.

Het georganiseerd overleg dient instemming te geven, alvorens de regeling in werking kan treden.