Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Regeling subsidie ondersteuning jongerenplatforms

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling subsidie ondersteuning jongerenplatforms
CiteertitelRegeling subsidie ondersteuning jongerenplatforms
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. ASV, art. 2 en art. 3, lid 3
 2. Gemeentewet, art. 156

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-07-200722-09-2011nieuwe regeling

03-07-2007

Huis aan Huis; 4 juli 2007

180513

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling subsidie ondersteuning jongerenplatforms

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEEUWARDEN;

 • -

  in aanvulling op en ter nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Leeuwarden 2007 (ASV);

 • -

  gelet op de ASV artikel 2 en artikel 3 lid 3;

 • -

  gelet op de Gemeentewet artikel 156;

 • -

  gelet op het in het programma Jeugd en Onderwijs van de programmabegroting omschreven effect:

  ohet vergroten van jongerenparticipatie op wijk- en gemeentelijk niveau;

mede te realiseren door de in het programma Jeugd en Onderwijs van de programmabegroting benoemde prestatie: het in stand houden en uitbreiden van jongerenplatforms in de wijken;

BESLUITEN:

de volgende regeling vast te stellen:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

aanvrager

:

dorps-, buurt- of wijkorganisatie, wijkpanel of vergelijkbaar rechtspersoon in het verzorgingsgebied;

jongerenplatform

:

jongeren die zich binnen het verzorgingsgebied als zodanig hebben georganiseerd en door aanvrager ook als zodanig zijn erkend;

verzorgingsgebied

:

een door de raad vastgesteld wijkpanel-gebied van de gemeente Leeuwarden zoals vastgelegd in de hoofdlijnennotitie Gebiedsgericht werken van september 2004;

ondersteuning

:

degene die uit hoofde van zijn of haar beroep het jongerenplatform begeleidt/begeleiden bij activiteiten van het platform;

activiteiten

:

alle acties gericht op het bevorderen of in stand houden van maatschappelijke betrokkenheid van jongeren, alsmede acties gericht op het uitdenken/ontwikkelen van plannen en ideeën die voortkomen uit deze betrokkenheid.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze regeling is van toepassing op ondersteuning van de oprichting of de activiteiten van de jongerenplatforms binnen verzorgingsgebieden, voor zover daar geen gesubsidieerd jongerenwerk wordt verricht.

Artikel 3 Subsidieplafond

 • 1.

  Er wordt een subsidieplafond vastgesteld.

 • 2.

  De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

 • 3.

  Per verzorgingsgebied wordt slechts éénmaal per jaar een aanvraag behandeld.

 • 4.

  De subsidie bedraagt maximaal 10 % van het subsidieplafond.

Artikel 4 Subsidieaanvraag, wanneer indienen

De aanvraag wordt uiterlijk 6 weken voor de aanvang van de activiteit ingediend.

Artikel 5 Subsidieaanvraag, eisen

Subsidie kan worden verleend indien wordt voldaan aan de volgende eisen:

 • 1.

  De activiteit is geschikt voor inzet van professionele ondersteuning.

 • 2.

  Uit de aanvraag blijkt dat ondersteuning van het jongerenplatform leidt tot betrokkenheid bij ontwikkelingen in het verzorgingsgebied en het opstellen van actie- of activiteitenplan(nen) door het jongerenplatform.

 • 3.

  De activiteit is het resultaat van samenspraak tussen aanvrager en jongerenplatform.

 • 4.

  Per aanvraag wordt nauwkeurig omschreven voor welke periode de subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 6 Citeertitel, inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling subsidie ondersteuning jongerenplatforms” en treedt in werking 1 dag na publicatie.