Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Regeling subsidie vrijwilligers speciaal jeugdwerk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling subsidie vrijwilligers speciaal jeugdwerk
CiteertitelRegeling subsidie vrijwilligers speciaal jeugdwerk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. ASV, art. 2
 2. Gemeentewet, art. 156

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-07-200701-03-2012nieuwe regeling

03-07-2007

Huis aan Huis; 4 juli 2007

180515
05-07-200701-03-2012nieuwe regeling

03-07-2007

Huis aan Huis; 4 juli 2007

180515
05-07-200701-03-2012nieuwe regeling

03-07-2007

Huis aan Huis; 4 juli 2007

180515

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling subsidie vrijwilligers speciaal jeugdwerk

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEEUWARDEN;

 • -

  in aanvulling op en ter nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Leeuwarden 2011 (ASV);

 • -

  gelet op de ASV artikel 2;

 • -

  gelet op de Gemeentewet artikel 156;

 • -

  gelet op het programma Jeugd en Onderwijs van de programmabegroting;

BESLUITEN:

de volgende regeling vast te stellen:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

aanvrager

:

rechtspersoon;

speciaal jeugdwerk

:

activiteiten gericht op educatieve, sociale, recreatieve en creatieve ontplooiing van jeugdigen met een verstandelijke of een lichamelijke handicap of verkerend in een sociale achterstandssituatie in de leeftijd van 5 tot en met 17 jaar;

vrijwilliger

:

degene die anders dan als beroepskracht uitvoerend werk verricht in het speciaal jeugdwerk.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze regeling is van toepassing op speciaal jeugdwerk dat wordt uitgevoerd door vrijwilligers (eventueel ondersteund door beroepskrachten).

Artikel 3 Subsidieplafond

 • 1.

  Er wordt een subsidieplafond vastgesteld.

 • 2.

  De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Artikel 4 Subsidieaanvraag, wanneer indienen

De aanvraag wordt uiterlijk 8 weken voor aanvang van de activiteit ingediend.

Artikel 5 Subsidieaanvraag, eisen

Subsidie kan worden verleend indien wordt voldaan aan de volgende eisen:

 • 1.

  De activiteit is gericht op ontmoeting en ontplooiing.

 • 2.

  De activiteit is gericht op de in de gemeente Leeuwarden woonachtige jeugdigen.

 • 3.

  Aan de activiteit wordt gemiddeld door tenminste 8 jeugdigen deelgenomen.

Artikel 6 Citeertitel, inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling subsidie vrijwilligers speciaal jeugdwerk” en treedt in werking 1 dag na publicatie.