Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Reglement op de verlening van een vierjaarlijkse culturele prijs de letteren betreffende, door de gemeente Leeuwarden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement op de verlening van een vierjaarlijkse culturele prijs de letteren betreffende, door de gemeente Leeuwarden
CiteertitelReglement Piter Jelles Priis
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

-

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-01-200206-01-2014art. 1

17-12-2001

Huis aan Huis; 16-01-2002

23754
01-01-1995nieuwe regeling

16-01-1995

-

16-01-1995

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement op de verlening van een vierjaarlijkse culturele prijs de letteren betreffende, door de gemeente Leeuwarden

(Rb. 16-01-1995)

Artikel 1
 • 1.

  Er is ingesteld een culturele prijs de letteren betreffende, bestaande uit een bedrag van € 2.270,- en een oorkonde waarin de reden van toekenning vermeld is. Deze prijs wordt een keer in de vier jaar toegekend.

 • 2.

  De in het vorig lid bedoelde prijs draagt de naam "Piter Jelles Priis".

Artikel 2

De prijs kan beschikbaar worden gesteld voor alle facetten en genres van en activiteiten op het gebied van de letteren in de Friese en Nederlandse taal.

Artikel 3

De prijs kan worden toegekend voor zowel Friestalige als Nederlandstalige werken, met dien verstande dat hetzij door de gebruikte taal, hetzij door het gekozen onderwerp de relatie met Friesland tot uitdrukking dient te worden gebracht en dat (zoveel mogelijk) afwisselend Friestalige en Nederlandstalige werken voor toekenning in aanmerking kunnen komen. Voor onderscheiding komen in aanmerking werk en activiteiten die tot stand zijn gekomen in de aan het jaar van prijsuitreiking voorafgaande vier kalenderjaren.

In zeer bijzondere gevallen, ter beoordeling van de jury, kan van de in dit artikel gestelde voorwaarden worden afgeweken.

Artikel 4
 • 1.

  De toekenning van de prijs geschiedt door een jury.

 • 2.

  De uitreiking van de prijs geschiedt door of namens het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 5
 • 1.

  De jury bestaat uit drie leden.

 • 2.

  De leden van de jury worden iedere vier jaar benoemd door het college van burgemeester en wethouders.

 • 3.

  De jury kan zich met toestemming van burgemeester en wethouders laten bijstaan door een of meer deskundigen ad hoc.

 • 4.

  De jury wijst uit haar midden een voorzitter aan.

  Aan de jury wordt door het college van burgemeester en wethouders een secretaris - niet lid - toegevoegd.

Artikel 6
 • 1.
  • a.

   De jury kan slechts tot toekenning van de prijs besluiten bij meerderheid van stemmen.

  • b.

   De onder lid a. genoemde toekenning dient schriftelijk te worden gemotiveerd in een juryrapport dat binnen 1 maand na toekenning aan burgemeester en wethouders dient te worden gezonden.

 • 2.

  Wanneer binnen de jury geen meerderheid van stemmen bereikt wordt, kan op verzoek van de voorzitter van de jury door het college van burgemeester en wethouders een suppletoir lid aan de jury worden toegevoegd.

Artikel 7

Het college van burgemeester en wethouders bepaalt de wijze waarop de prijs wordt uitgereikt.

Artikel 8

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 9

Dit reglement kan worden aangehaald als "Reglement Piter Jelles Priis".

Artikel 10

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 1995.

De prijs wordt in (april) 1997 uitgereikt en vervolgens elke vier jaar.

 

 

1) Rb. 17-12-2001, nr. 23754