Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Subsidie buurt- en wijkwerk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidie buurt- en wijkwerk
CiteertitelDeel-subsidieverordening buurt- en wijkwerk
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze deel-subsidieverordening is een onderdeel van de Subsidieverordening Leeuwarden

Op 28-11-2005 heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten een aantal deel-subsidieverordeningen in te trekken en te wijzigen. Hierdoor is de nummering van de deel-subsidieverordening gewijzigd.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

-

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-02-200003-02-2000intrekking

17-01-2000

Huis aan Huis; 26 januari 2000

72/171822
03-02-2000nieuwe regeling

17-01-2000

Huis aan Huis; 26-01-2000

72

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidie buurt- en wijkwerk

Titel1Subsidie buurt- en wijkwerk

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In aanvulling op artikel 1 van het Algemeen deel van de Subsidieverordening Leeuwarden wordt voor de toepassing van deze deel-subsidieverordening verstaan onder:

aanvrager

:

organisatie op wijk-, buurt- of dorpsniveau die binnen een bepaald verzorgingsgebied bepaalde activiteiten organiseert en/of uitvoert, en daartoe een accommodatie in gebruik heeft, met de restrictie dat slechts één organisatie binnen het verzorgingsgebied voor subsidie in aanmerking komt.

activiteiten

:

activiteiten gericht op het bevorderen van maatschappelijke betrokkenheid van bewoners, met als nevendoel het opheffen c.q. voorkomen van sociaal isolement van (groepen) buurt-/wijk- en dorpsbewoners en activiteiten gericht op het tot stand brengen c.q. het in stand houden van communicatiekanalen tussen wijk, buurt, dorp en lokaal bestuur.

verzorgingsgebied

:

een gedeelte van de gemeente, dat sociaal en/of geografisch kan worden onderscheiden van de overige delen van de gemeente; dit verzorgingsgebied kan op verzoek van buurt-, wijk- en dorpsorganisaties door het college van burgemeester en wethouders worden gewijzigd, echter niet eerder dan in een daaropvolgend kalenderjaar.

Artikel 2 Reikwijdte van de deel-subsidieverordening

Deze deel-subsidieverordening is van toepassing op wijk-, buurt- en dorpsorganisaties die bepaalde activiteiten ontplooien welke gericht zijn op de inwoners van een bepaald verzorgingsgebied.

Artikel 3 Besluit tot subsidieverstrekking/subsidieplafond

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het nemen van besluiten omtrent het subsidiëren van de aanvragen binnen het jaarlijks beschikbaar gestelde budget voor deze deel-subsidieverordening.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders stelt jaarlijks de bij deze deel-subsidieverordening behorende bijlagen A en B vast;

 • 3.

  Aan de betrokken raadsadviescommissie wordt jaarlijks over het gevoerde beleid gerapporteerd.

Paragraaf 2 Subsidieaanvraag

Artikel 4 Waar en wanneer indienen

 • 1.

  De aanvraag voor de subsidie van de huisvestings- en/of de organisatie- en activiteitenkosten, voorzien van een activiteitenplan en begroting, wordt éénmaal per jaar ingediend en wel voor 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 • 2.

  Het activiteitenplan, voorzien van de begroting, wordt getoetst aan de daartoe opgestelde eisen, zoals omschreven in artikel 5;

 • 3.

  In bijzondere gevallen kan door het college van burgemeester en wethouders worden afgeweken van het bepaalde in artikel 4, lid 1.

Artikel 5 Eisen aan de subsidieaanvraag

 • 1.

  De eisen met betrekking tot subsidiering van de in artikel 4, lid 1 bedoelde huisvestingslasten zijn:

  • a.

   de accommodatie dient beschikbaar te worden gesteld voor op de buurt gerichte activiteiten die door instellingen, door bewonersorganisaties en/of door de gemeente worden georganiseerd;

  • b.

   de aanvrager dient desgevraagd medewerking te verlenen aan het huisvesten van een peuterspeelzaal in de accommodatie;

  • c.

   de accommodatie moet goed beheerd en onderhouden worden.

 • 2.

  De eisen met betrekking tot subsidiering van de in artikel 4, lid 1 bedoelde activiteiten zijn:

  • a.

   de aanvrager dient aannemelijk te maken dat het aanbod van activiteiten van de organisatie erop gericht is dat dit de maatschappelijke betrokkenheid van de burgers bevordert;

  • b.

   de aanvrager dient aannemelijk te maken dat het aanbod van activiteiten van de organisatie gericht is op het bevorderen van de communicatie tussen burgers en de (lokale) overheid;

  • c.

   de aanvrager dient aannemelijk te maken dat aan minstens de helft van de groepering, zoals hieronder omschreven binnen het verzorgingsgebied ruimte geboden wordt voor activiteiten. Deze groeperingen zijn: peutergroepen, ouderen, jeugd en jongeren, allochtonen, eenoudergezinnen, alleenstaanden, vrouwen en gehandicapten;

  • d.

   de aanvrager dient aannemelijk te maken dat er in het activiteitenaanbod aandacht wordt besteed aan de twee hieronder omschreven hoofdfuncties en aan minstens 5 van de 10 daaronder genoemde subfuncties.

  De functies welke een organisatie met betrekking tot haar doelgroepen kan vervullen zijn:

  Hoofdfunctie: bevorderen van de maatschappelijke participatie van burgers:

  • -

   Ontmoeting

  • -

   Vorming/Educatie

  • -

   Creatieve (culturele) ontplooiing

  • -

   Dienstverlening

  • -

   Activering

  • -

   Afstemming

  Hoofdfunctie: bevorderen van de communicatie tussen burgers en de (lokale) overheid:

  • -

   Signalering

  • -

   Informeren

  • -

   Activering

  • -

   Belangenbehartiging

Artikel 6 Afwijzing van de subsidieaanvraag

Afwijzing van een subsidieaanvraag kan in ieder geval plaatsvinden, indien de aanvraag niet voldoet aan de in artikel 5 gestelde eisen.

Paragraaf 3 Subsidieverlening

Artikel 7 Verlening van de subsidie

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders besluit éénmaal per jaar over verlening van subsidie voor buurt- en wijkwerk.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan in bijzondere gevallen van het bepaalde in artikel 7, lid 1 afwijken. De aanvrager wordt hiervan met opgaaf van redenen schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 8 Wijze van subsidieverlening (5)

De subsidie bestaat uit:

 • 1.

  huisvestingskosten, te weten:

  • a.

   de door het bestuursorgaan geaccepteerde huurlasten c.q. kapitaallasten van de in gebruik zijnde accommodatie met dien verstande dat:

   • -

    de kapitaallasten geen betrekking mogen hebben op de inventaris;

   • -

    voor het uitbreiden c.q. het verbouwen van de accommodatie toestemming moet worden verkregen van het bestuursorgaan;

  • b.

   een bedrag, genormeerd op basis van de grootte van de accommodatie, ten behoeve van de huisvestingskosten, waaronder de kosten van klein onderhoud, schoonmaak, verzekeringen, belastingen, heffingen, energie en water van de accommodatie met dien verstande dat de hoogte van deze afkoopsom gebaseerd is op het aantal m2 van de accommodatie conform het gestelde in bijlage A bij deze deel-subsidieverordening;

 • 2.

  organisatie- en activiteitenkosten, te weten:

de organisatie ontvangt jaarlijks een basisbedrag ad. € 455,-. Daarnaast wordt jaarlijks een maximale subsidie verleend op basis van het aantal inwoners van het aangewezen verzorgingsgebied. Het subsidiebedrag wordt bepaald aan de hand van het aantal inwoners binnen het verzorgingsgebied, conform het gestelde in bijlage B bij deze deel-subsidieverordening. Ten behoeve van de zogenoemde achterstandswijken wordt een extra subsidiebedrag per inwoner bepaald, conform het gestelde in bijlage B bij deze deel-subsidieverordening. Ter bepaling van het aantal inwoners geldt de peildatum 1 januari van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar.

 

Paragraaf 4 Overige bepalingen

Artikel 9 Stimuleringspremie samenvoeging organisaties

Indien twee of meer organisaties, die op basis van deze deel-subsidieverordening in aanmerking komen voor subsidie in de huisvestingslasten, als bedoeld in artikel 8, lid 1, onder b, overgaan tot een fusie en de nieuw te vormen organisatie slechts een accommodatie in gebruik heeft, wordt aan de nieuw gevormde organisatie een samenvoegpremie toegekend. De hoogte van deze premie wordt vastgesteld conform het bepaalde in bijlage C bij deze deel-subsidieverordening.

Paragraaf 5 Slotbepaling

Artikel 10 Citeertitel

Deze titel kan worden aangehaald als "Deel-subsidieverordening buurt- en wijkwerk".

Bijlage A

2)

Huisvestingskosten

Kapitaallasten/huur

De volgende organisaties ontvangen een bedrag als vergoeding voor kapitaallasten/huur:

Organisatie

bedrag

laatste termijn

De Wielenpôlle

€ 2.042,-

2010

 

 

 

Sinneljocht

€ 6.805,-

(huur)

 

 

 

Totaal

 

€ 8.847,-

Afkoopsommen huisvesting

De afkoopsom behelst:

 • -

  vergoeding kosten van energie en water;

 • -

  vergoeding huisvestingslasten (schoonmaak en klein onderhoud)

 • -

  vergoedingen van OZB (gebruikersdeel), verzekeringen, provinciale verontreinigingsheffing, waterschapslasten e.d.

De afkoopsom huisvesting bedraagt f 45,- (€ 20,42) per vierkante meter. De accommodaties worden ingedeeld in 6 categorieën; dit resulteert in de volgende bedragen per categorie:

Categorie 1

0

-

100 m2

€ 2.042,-

Categorie 2

100

-

200 m2

€ 4.084,-

Categorie 3

200

-

300 m2

€ 6.126,-

Categorie 4

300

-

400 m2

€ 8.168,-

Categorie 5

400

-

500 m2

€ 10.210,-

Categorie 6 500 en meer m2

€ 12.252,-

Opbouw budget Huisvestingskosten:

afkoopsommen

€ 265.461,-

kapitaallasten/huur

€ 8.847,-

Totaal

€ 274.308,-

Bijlage B 5) Rb. 17-12-2001, nr. 23754

Subsidie Organisatie- en Activiteitenkosten

 

Opbouw budget:

 • *

  een basisbedrag per organisatie van € 455,-

 • *

  een bedrag gebaseerd op het inwoneraantal, waarbij de inwoners in 4 categorieën worden verdeeld, te weten:

  - eerste 1000 inwoners

  € 0,68 per "kop"

  - tweede 1000 inwoners

  € 0,56 per "kop"

  - derde 1000 inwoners

  € 0,45 per "kop"

  - vierde 1000 inwoners en meer

  € 0,34 per "kop"

 • *

  Een bedrag ten behoeve van de zogenoemde achterstandswijken is gesteld op € 0,68 per inwoner. Dit betreft de wijken:

  Schepenbuurt

  Wielenpôlle

  Schieringen

  Insulinde

  Valeriuskwartier

  Lekkumerend

  Achter de Hoven

  Hollanderwijk

  Huizum-Oost

  Molenpad

  Oldegalileën

  Sinneljocht

  Tjerk Hiddes

  Vluchtheuvel

  Welgelegen

De inwoners van verzorgingsgebied De Meenthe zijn bij wijkvereniging Bilgaard ondergebracht.

Overzicht budget

32 organisaties basisbedrag van € 455,-

€ 14.560,-

verdeling subsidie op basis van inwoneraantal aflopend van € 0,68 naar € 0,34 per "kop"

€ 44.900,-

extra toekenning wijken met stedelijke problematiek € 0,68 per "kop"

19.900,-

 

 

Totaal

€ 79.360,-

Bijlage C

Opbouw premie voor vrijwillige samenvoeging:

1. Subsidie huisvestingskosten

De nieuwe organisatie ontvangt bij samenvoeging een premie van 100% die in 5 jaar tijd wordt afgebouwd naar 0. In schema:

Afbouwtijd

fusiejaar

2e jr.

3e jr.

4e jr.

5e jr.

 

 

 

 

 

100%

75%

50%

25%

0


5 (Rb. 17-12-2001, nr. 23754)

2)

(B en w-besluit 20-03-2001, nr. 2 – notanr. 21647)

5) Rb. 17-12-2001, nr. 23754