Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Subsidie "Zadelfonds"

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidie "Zadelfonds"
CiteertitelDeel-subsidieverordening "Zadelfonds"
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze deel-subsidieverordening is een onderdeel van de Subsidieverordening Leeuwarden

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

-

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-01-200214-11-2019intrekking

17-12-2001

Huis aan Huis; 16 januari 2002

23754/171822
24-01-200214-11-2019nieuwe regeling

17-12-2001

Huis aan Huis; 16-01-2002

23754

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidie "Zadelfonds"

(Rb. 17-12-2001, nr. 23754)

Titel3Subsidie "Zadelfonds"

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Reikwijdte van de deel-subsidieverordening

 • 1.

  Deze deel-subsidieverordening is van toepassing op entamering en stimulering van kleinschalige, eenmalige en naar hun aard uiteenlopende projecten op het terrein van de monumentenzorg in de ruimste zin des woords, daaronder begrepen archeologische activiteiten, waarvoor reguliere subsidieregelingen niet of in onvoldoende mate soelaas bieden.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid vallen hier ook onder:

  • a.

   de subsidiëring van het onderhoud van de molens van de Stichting De Fryske Môle op het grondgebied van de gemeente Leeuwarden, tot een maximum van 30% van de door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg op basis van het Besluit Rijkssubsidiëring Onderhoud Monumenten goed te keuren kosten;

  • b.

   de subsidiëring van de organisatie van de Open Monumentendag Leeuwarden.

Artikel 2 Besluit tot subsidieverstrekking/subsidieplafond

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het nemen van besluiten omtrent het subsidiëren van de aanvragen binnen het jaarlijks beschikbare budget.

 • 2.

  Het jaarlijks besteedbare budget wordt gevormd door de rente die jaarlijks wordt getrokken uit de “reserve Zadelfonds”.

 • 3.

  Aan de betrokken raadsadviescommissie wordt jaarlijks aan het begin van het kalenderjaar over het gevoerde beleid en over de stand van de reserves en de bestedingen gerapporteerd.

Paragraaf 2 Subsidieaanvraag

Artikel 3 Gegevens bij de subsidieaanvraag

Naast de in hoofdstuk 1 (in het Algemeen deel) van de Subsidieverordening Leeuwarden gestelde verplichtingen, dient de aanvraag vergezeld te gaan van:

 • -

  een opzet;

 • -

  een toelichting;

 • -

  een gespecificeerde begroting;

 • -

  (indien van toepassing) foto- en ander documentatiemateriaal.

Artikel 4 Afwijzing van de subsidieaanvraag

Afwijzing van een subsidieaanvraag kan in ieder geval plaatshebben, indien de aanvraag een project betreft dat naar de mening van het college van burgemeester en wethouders onvoldoende bijdraagt tot de monumentenzorg in de gemeente Leeuwarden.

Paragraaf 3 Subsidieverlening

Artikel 5 Verlening van de subsidie

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders besluit over de verlening van subsidie.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan aan de verlening van subsidie voorschriften verbinden.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders kan aan de verlening van subsidie de voorwaarde verbinden van vermelding van het Zadelfonds.

Artikel 5 Wijze van subsidieverlening

 • 1.

  De subsidie bedraagt 45% van de door het college van burgemeester en wethouders goed te keuren kosten.

 • 2.

  Van de bepaling bedoeld in het eerste lid kan het college van burgemeester en wethouders in bijzondere gevallen afwijken.

Paragraaf 4 Subsidievaststelling

Artikel 6 Wijze van vaststelling

 • 1.

  Vaststelling van de subsidie heeft plaats na de voltooiing van de werkzaamheden en de goedkeuring door het college van burgemeester en wethouders van het geleverde eindresultaat.

 • 2.

  Alvorens tot vaststelling van de subsidie wordt overgegaan dient de aanvrager een financiële eindverantwoording met betalingsbewijzen te overleggen.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders kan aanwijzingen geven omtrent de inrichting van de financiële eindverantwoording.

Paragraaf 5 Slotbepaling

Artikel 7 Citeertitel

 • 1.

  Deze titel kan worden aangehaald als "Deel-subsidieverordening `Zadelfonds'".

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze verordening vervalt de "Subsidieverordening Zadelfonds", zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 13 maart 1995 en sedertdien gewijzigd.