Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Verordening begraafrechten Leeuwarden 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening begraafrechten Leeuwarden 2008
CiteertitelVerordening begraafrechten Leeuwarden 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 229, lid 1
 2. Wet op de lijkbezorging
 3. Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen van de gemeente Leeuwarden 2008

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200829-05-2008nieuwe regeling

29-10-2007

Huis aan Huis; 7 november 2007

17061

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening begraafrechten Leeuwarden 2008

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2007 (kenmerk 170601);

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet, Wet op de lijkbezorging en de Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen van de gemeente Leeuwarden 2008;

BESLUIT:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 2008.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

Invorderingswet:

de Invorderingswet 1990(Stbl. 221);

b.

begraafplaats:

1.

de Noorderbegraafplaats gelegen op het terrein kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie D, nrs. 1149, 1673, 1676;

 

 

2.

de Huizumerbegraafplaats gelegen op het terrein kadastraal bekend gemeente Huizum, sectie G, nr. 516;

c.

rechthebbende:

de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een eigen graf;

d.

begraving:

het begraven van een lijk in een eigen graf of kindergraf;

e.

opgraving:

het opgraven van een lijk binnen de wettelijke termijn van grafrust;

f.

ruiming:

het opgraven van lijken na de wettelijke termijn van grafrust, met de bedoeling deze daarna elders opnieuw te begraven of te cremeren;

g.

schudden:

ruiming van een individueel graf door het zorgvuldig bijeen garen van alle beenderen, die vervolgens dieper in hetzelfde graf begraven worden;

h.

graf:

een eigen graf, waarvoor aan rechthebbende het uitsluitend recht is verleend tot:

 

 

1.

het doen begraven en begraven houden van lijken;

 

 

2.

het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen;

 

 

3.

het doen verstrooien van as;

i.

kindergraf:

een eigen graf, waarvoor aan rechthebbende het uitsluitend recht is verleend tot:

 

 

1.

het doen begraven en begraven houden van overleden kinderen beneden de leeftijd van twaalf jaar;

 

 

2.

het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen;

 

 

3.

het doen verstrooien van as;

j.

urnengraf:

een eigen graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan rechthebbende het uitsluitend recht is verleend tot:

 

 

1.

het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen;

 

 

2.

het doen verstrooien van as;

k.

asbus:

een bus ter berging van as van een overledene;

l.

urnenkelder:

een voorziening in een graf ter berging van één of meer asbussen;

m.

strooiveld:

een gedeelte van de begraafplaats dat speciaal is aangewezen voor verstrooiing van as van een overledene;

n.

grafbedekking:

gedenktekens en grafbeplanting op een graf, een verstrooiingsplaats of gedenkplaats, waarvoor vergunning is vereist;

o.

grafkelder:

een uit steenachtige materialen gebouwde grafruimte.

p.

naam- of letterplaatje:

bordje op een van de gedenkzuilen op het strooiveld.

Artikel 2 Aard van de heffing en belastbaar feit

Onder de naam “begraafrechten” worden rechten geheven voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de gemeentelijke begraafplaatsen.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven ter zake van het opgraven van een lijk of asbus op rechterlijk gezag en het opgraven van een lijk of asbus op verzoek van de Oorlogsgravenstichting.

Artikel 5 Grondslag en maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in onderdeel 4.2.3 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten, worden geheven bij wege van aanslag, met dien verstande dat per belastbaar feit een afzonderlijke aanslag kan worden opgelegd.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1.

  De rechten, als bedoeld in hoofdstuk 4 en 5 van de tarieventabel, zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Andere rechten als bedoeld in hoofdstuk 4 en 5 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9 Tijdstip van betaling en betaling in termijnen

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald binnen dertig dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt dat, ingeval het bedrag van de aanslag of het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen € 10.000,- of minder bedraagt, en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, de aanslagen moeten worden betaald in acht gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de begraafrechten.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening begraafrechten Leeuwarden 2008”.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  De "Verordening begraafrechten Leeuwarden 2007”, vastgesteld bij raadsbesluit van 18 december 2006, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de begraafrechten in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2008.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van.

voorzitter

griffier

Tarieventabel behorende bij de Verordening begraafrechten Leeuwarden 2008 (kenmerk 170600)

Hoofdstuk 1 Eigen graven voor bepaalde tijd

 

 

 

1.1

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van

 

 

het uitsluitend recht in een eigen graf

 

 

te doen begraven en begraven te houden,

 

 

ingaande op de datum

 

 

van uitgifte en geldig gedurende 20 daarop

 

 

volgende jaren:

 

1.1.1

voor uitgifte op afdeling 1 (klasse) en

 

 

bestemd voor één of twee begravingen,

 

 

per uitgifte

920,00

1.1.1.1

bestemd voor drie begravingen,

 

 

per uitgifte

 

 

de helft meer van het in 1.1.1 genoemde tarief;

 

1.1.2

voor uitgifte op afdeling 2 en bestemd voor

 

 

één of twee begravingen,

 

 

per uitgifte

460,00

1.1.2.1

bestemd voor drie begravingen,

 

 

per uitgifte

 

 

de helft meer van het in 1.1.2 genoemde tarief;

 

 

 

 

1.2

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van

 

 

het uitsluitend recht in een eigen graf

 

 

te doen begraven en begraven te houden,

 

 

ingaande op de datum

 

 

van uitgifte en geldig gedurende 40 daarop

 

 

volgende jaren:

 

1.2.1

voor uitgifte op afdeling 1 (klasse) en

 

 

bestemd voor één of twee begravingen,

 

 

per uitgifte

1.840,00

1.2.2

voor uitgifte op afdeling 2 en bestemd voor

 

 

één of twee begravingen,

 

 

per uitgifte

920,00

 

 

 

1.3

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van

 

 

het uitsluitend recht in een eigen graf te

 

 

doen begraven en begraven houden van

 

 

een kind beneden de leeftijd van 12 jaar,

 

 

ingaande op de datum

 

 

van uitgifte en geldig gedurende 20 daarop

 

 

volgende jaren:

 

1.3.1

voor uitgifte op de kinderafdeling en bestemd

 

 

voor één of twee begravingen,

 

 

per uitgifte

230,00

 

 

 

1.4

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van

 

 

het uitsluitend recht in een eigen graf te

 

 

doen begraven en begraven houden van

 

 

een kind beneden de leeftijd van 12 jaar,

 

 

ingaande op de datum

 

 

van uitgifte en geldig gedurende 40 daarop

 

 

volgende jaren:

 

1.4.1

voor uitgifte op de kinderafdeling en bestemd

 

 

voor één of twee begravingen,

 

 

per uitgifte

460,00

 

 

 

1.5

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van

 

 

het uitsluitend recht in een eigen urnengraf

 

 

tot het doen bijzetten en bijgezet houden

 

 

van asbussen,

 

 

ingaande op de datum van uitgifte en geldig

 

 

gedurende 20 daarop volgende jaren:

 

1.5.1

voor uitgifte op het urnenhof en bestemd voor

 

 

één of meerdere bijzettingen,

 

 

per uitgifte

460,00

 

 

 

1.6

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van

 

 

het uitsluitend recht in een eigen urnengraf

 

 

tot het doen bijzetten en bijgezet houden

 

 

van asbussen,

 

 

ingaande op de datum van uitgifte en geldig

 

 

gedurende 40 daarop volgende jaren:

 

1.6.1

voor uitgifte op het urnenhof en bestemd voor

 

 

één of meerdere bijzettingen,

 

 

per uitgifte

920,00

 

 

 

1.7

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen/wijzigen van

 

 

het uitsluitend recht in een eigen graf,

 

 

urnengraf of kindergraf te doen begraven en

 

 

begraven houden dan wel het doen bijzetten

 

 

en geplaatst te houden van asbussen,

 

 

ingaande op de datum dat

 

 

de verlenging ingaat en geldig gedurende 10

 

 

daarop volgende jaren:

 

1.7.1

per verlenging op afdeling 1 (klasse)

460,00

1.7.2

per verlenging op afdeling 2

230,00

1.7.3

per verlenging op het urnenhof

230,00

1.7.4

per verlenging op de kinderafdeling

115,00

1.8

per wijziging voor een termijn van 20 jaren,

 

 

het dubbele van de in 1.7 genoemde tarieven.

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Begraven overledene, bijzetten en verstrooien as

 

 

 

 

Begraven

 

2.1

Het tarief bedraagt:

 

2.1.1

voor het begraven van een overledene in een graf op:

 

2.1.1.1

maandag tot en met vrijdag,

 

 

per graf

570,00

2.1.1.2

zaterdag,

 

 

per graf,

 

 

de helft meer van het in 2.1.1.1 genoemde tarief;

 

 

 

 

 

Bijzondere bepalingen

 

2.1.2.1

Het tarief bedraagt,

 

 

indien tegelijkertijd meer dan één overledene

 

 

in een eigen graf wordt begraven:

 

 

per iedere volgende overledene,

 

 

de helft meer dan het tarief genoemd in 2.1.1

 

2.1.2.2

Het tarief bedraagt,

 

 

voor het op verzoek in de derde laag begraven:

 

 

boven het tarief genoemd in 2.1.1,

 

 

per overledene

300,00

 

 

 

 

Begraven van kinderen

 

2.2

Het tarief bedraagt:

 

2.2.1

voor het begraven van een kind beneden de leeftijd

 

 

van één jaar of van een doodgeboren kind op:

 

2.2.1.1

maandag tot en met vrijdag,

 

 

per graf,

 

 

een vierde deel van het in 2.1.1.1 genoemde tarief;

 

2.2.1.2

zaterdag,

 

 

per graf,

 

 

de helft meer dan het in 2.2.1.1 genoemde tarief;

 

2.2.1.3

zon- en feestdagen,

 

 

per graf,

 

 

het dubbele van het in 2.2.1.2 genoemde tarief;

 

2.2.2

voor het begraven van een kind in de leeftijd

 

 

van 1 tot 12 jaar op:

 

2.2.2.1

maandag tot en met vrijdag,

 

 

per graf,

 

 

de helft van het in 2.1.1.1 genoemde tarief;

 

2.2.2.2

zaterdag,

 

 

per graf,

 

 

de helft meer dan het in 2.2.2.1 genoemde tarief;

 

 

 

 

 

Bijzondere bepalingen

 

2.2.3.1

Het tarief bedraagt:

 

 

indien tegelijkertijd meer dan één kind

 

 

in een eigen graf wordt begraven:

 

 

per ieder volgend kind,

 

 

de helft meer dan het tarief genoemd in 2.2.1

 

 

en 2.2.2.

 

2.2.3.2

Het tarief bedraagt:

 

 

voor het op verzoek in de derde laag begraven:

 

 

boven het tarief genoemd in 2.2.1.en 2.2.2,

 

 

per overledene

150,00

 

 

 

 

Bijzetten asbussen

 

2.3

Het tarief bedraagt:

 

2.3.1

voor het bijzetten van een asbus

 

 

in een graf of urnengraf,

 

2.3.1.1

maandag tot en met vrijdag,

 

 

per asbus

175,00

2.3.1.2

zaterdag,

 

 

per asbus,

 

 

de helft meer dan het in 2.3.1.1 genoemde tarief;

 

 

 

 

 

Bijzondere bepalingen

 

2.3.2

Het tarief bedraagt:

 

 

indien tegelijkertijd meer dan één asbus

 

 

in een graf of urnengraf wordt bijgezet:

 

 

per iedere volgende asbus,

 

 

de helft meer dan het tarief genoemd in 2.3.1.

 

 

 

 

 

Urnenkelder

 

2.4

Het tarief bedraagt:

 

2.4.1

voor het leveren en plaatsen van een door de gemeente

 

 

te plaatsen urnenkelder in een graf,

 

 

per urnenkelder

160,00

 

 

 

 

Verstrooien as

 

2.5

Het tarief bedraagt:

 

2.5.1

voor het verstrooien van as uit de asbus in een

 

 

graf, urnengraf of op het daarvoor aangewezen strooi-

 

 

veld op de Noorderbegraafplaats:

 

2.5.1.1

maandag tot en met vrijdag,

 

 

per asbus

160,00

2.5.1.2

zaterdag,

 

 

per asbus,

 

 

de helft meer dan het in 2.5.1.1 genoemde tarief;

 

 

 

 

 

Bijzondere bepalingen

 

2.5.2

Het tarief bedraagt:

 

 

indien tegelijkertijd meer dan één asbus worden

 

 

uitgestrooid, in een eigen graf, urnengraf

 

 

of op het strooiveld:

 

 

per asbus,

 

 

de helft van de rechten vermeld onder 2.5.1.

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Opgraven, ruimen en schudden graf

 

 

 

 

Opgraven, ruimen en schudden

 

3.1

Het tarief bedraagt voor:

 

3.1.1

het op verzoek opgraven, ruimen en verwijderen,

 

 

of het schudden van een lijk uit een graf

 

 

per opgraving, ruiming, verwijdering

560,00

3.1.2

het op verzoek ruimen en verwijderen van

 

 

een asbus uit een graf of urnengraf,

 

 

per asbus

160,00

3.2

Voor het na opgraven opnieuw begraven van een

 

 

lijk in een ander graf op dezelfde begraaf-

 

 

plaats worden de van toepassing zijnde tarieven

 

 

geheven.

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Onderhoud eigen graven

 

 

 

 

Noorderbegraafplaats en Huizumerbegraafplaats

 

4.1

Het tarief bedraagt voor de bijdrage in de

 

 

kosten van algemeen onderhoud van paden,

 

 

plantsoenen en watervoorziening, de bereik-

 

 

baarheid van de eigen graven en de begraaf-

 

 

plaats in het algemeen, bij verlenging

 

 

van het uitsluitend recht voor de termijn,

 

 

ingaande op de dag van aanvang van de verlenging,

 

4.1.1

per termijn van 10 jaar

500,00

4.1.2

per termijn van 20 jaar

 

 

het dubbele van het in 4.1.1 genoemde tarief;

 

4.1.3

per termijn van 40 jaar

 

 

het dubbele van het in 4.1.2 genoemde tarief.

 

 

 

 

 

Overgangsregeling

 

4.2

In afwijking van 4.1 bedraagt het tarief voor:

 

4.2.1

een graf op de Noorderbegraafplaats

 

 

uitgegeven vóór 1989 of nadien verlengd,

 

 

per kalenderjaar

45,00

4.2.2

een graf op de Huizumerbegraafplaats

 

 

uitgegeven vóór 1969 of nadien verlengd,

 

 

per kalenderjaar

35,00

4.2.3

Het tarief bedoeld in 4.2.1 en 4.2.2 kan worden

 

 

afgekocht op 1 januari van elk kalenderjaar.

 

 

De afkoopsom bedraagt de contante waarde van

 

 

de op dat tijdstip nog te verschijnen

 

 

belastingbedragen berekend naar een

 

 

percentage van 6% per jaar.

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Grafbedekking en onderhoud grafbedekking

 

 

 

 

Onderhoud

 

5.1

Het tarief bedraagt voor het door of vanwege

 

 

de gemeente onderhouden (waaronder niet

 

 

begrepen het herstellen of vernieuwen)van

 

 

grafbedekking, geplaatst op een graf, kindergraf of

 

 

urnengraf:

 

5.1.1

per 10 jaar

175,00

5.1.2

per 20 jaar

 

 

het dubbele van het in 5.1.1. genoemde tarief;

 

5.1.3

per 40 jaar

 

 

het dubbele van het in 5.1.2. genoemde tarief.

 

 

 

 

 

Afnemen en herplaatsen

 

5.2

herplaatsen van voorwerpen, gedenktekens

 

 

en beplantingen op of bij de graven:

 

5.2.1

per uur

50,00

 

met een maximum van 3 uren.

 

 

 

 

 

Vergunning

 

5.3

Het tarief bedraagt voor het afgeven van een

 

 

vergunning voor het plaatsen van grafbedekking

 

 

op eigen graven, kindergraven of urnengraven:

 

5.3.1

per vergunning

50,00

 

 

 

 

Gedenkplaatje

 

5.4

Het tarief bedraagt voor het plaatsen van een

 

 

(metalen) gedenkplaatje op één van de gedenkzuilen

 

 

op het strooiveld op de Noorderbegraafplaats,

 

 

ingaande op de datum van uitgifte en geldig

 

 

gedurende 20 daarop volgende jaren, exclusief de

 

 

kosten van het naam- of letterplaatje

 

 

per gedenkplaatje

150,00

 

 

 

Hoofdstuk 6 Overboeken/administratiekosten van het uitsluitend recht.

 

 

 

6.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek van

 

 

de rechthebbende of, indien deze is overleden,

 

 

van de erfgenamen, mits dit verzoek is gedaan

 

 

binnen één jaar na het overlijden, overboeken

 

 

van het uitsluitend recht op een eigen graf,

 

 

urnengraf of kindergraf, op naam van de

 

 

echtgenoot, levenspartner, of de door de

 

 

verzoeker(s) aangewezen bloed- of aanverwant

 

 

van de rechthebbende tot en met de derde graad,

 

6.1.1

per overboeking

50,00

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Diverse rechten

 

 

 

 

Grafkelder

 

7.1

Het tarief bedraagt voor:

 

7.1.1

het afgeven van een vergunning tot het

 

 

plaatsen van een grafkelder in een graf

 

 

waarvoor een uitsluitend recht is verleend,

 

 

per vergunning

500,00

 

 

 

 

Aula Noorderbegraafplaats

 

7.2

Het tarief bedraagt voor:

 

7.2.1.

het gebruik van de aula, anders dan voor het formeren

 

van de rouwstoet

 

 

voor het eerste halfuur

100,00

 

voor ieder half uur, aansluitend daarna

50,00

 

 

 

 

Geluidsinstallatie Noorderbegraafplaats

 

7.3

Het tarief bedraagt voor:

 

7.3.1

het gebruik van de mobiele geluidsinstallatie

 

 

bij een begrafenis,

 

 

 

 

 

per gebruik

50,00

Behorende bij het raadsbesluit van

De griffier van Leeuwarden,