Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2008
CiteertitelVerordening brandweerrechten Leeuwarden 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-200824-12-2008intrekking

15-12-2008

Huis aan Huis; 23 december 2008

238669
01-01-2008nieuwe regeling

17-12-2007

Huis aan Huis; 31 december 2007

24168

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2008

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. Invorderingswet

: de Invorderingswet 1990 (Stbl. 221);

b. etmaal

: een aaneengesloten periode van 24 uur;

c. dag

: een aaneengesloten periode van 24 uur;

d. dagdeel

: een aaneengesloten periode van 4 uur voor 12.00 uur of een aaneengesloten periode van 4 uur na 12.00 uur;

Artikel 2 Aard van de heffing en belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam “brandweerrechten” worden rechten geheven voor:

  • a.

   het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde bezittingen van de gemeentelijke brandweer of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeentelijke brandweer in beheer of in onderhoud zijn;

  • b.

   het genot van door de gemeentelijke brandweer verstrekte diensten.

 • 2.

  Geen rechten als bedoeld in het eerste lid worden geheven ter zaken van:

  • a.

   het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;

  • b.

   het beperken van brandgevaar;

  • c.

   het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand;

  • d.

   al hetgeen met de onderdelen a, b en c verband houdt;

  • e.

   het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;

  • f.

   de bestrijding en beperking van rampen, als bedoeld in artikel 1 van de Rampenwet.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van

 • a.

  degene die gebruik maakt van de bezittingen, werken of inrichtingen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a;

 • b.

  degene die een dienst aanvraagt dan wel degene te wiens behoeve een dienst is verleend, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b.

Artikel 4 Grondslag en maatstaf van de heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten, als bedoeld in de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het gebruik of bij de aanvang van de dienst.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De rechten worden geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  Indien zich ten aanzien van eenzelfde belastingplichtige meerdere belastbare feiten voordoen, kunnen de rechten ter zake daarvan worden geheven bij wege van één aanslag.

Artikel 7 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald binnen dertig dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van rechten.

Artikel 9 citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening brandweerrechten Leeuwarden 2008”.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1.

  De ‘Verordening brandweerrechten Leeuwarden 2007, vastgesteld bij raadsbesluit van 18 december 2006, wordt ingetrokken met ingang van met de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in het voorgaande lid bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2008.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 december 2007.

voorzitter

griffier

Tarieventabel behorende bij de Verordening brandweerrechten Leeuwarden 2008

Hoofdstuk 1 Brandslangen

 

 

 

 

1.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

1.1.1

het repareren en bendelen van brandslangen

 

 

 

per lek/koppeling

 

12,45

1.1.2

het wassen van brandslangen,

 

 

 

per brandslang

 

8,10

1.2

Het tarief bedraagt ter zake van het verhuren van brandslangen,

 

 

 

per eerste etmaal

 

17,12

 

per ieder volgend etmaal

 

8,41

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Verrichtingen ten behoeve van adembescherming

 

 

 

 

2.1

Het tarief bedraagt ter zake van

 

 

2.1.1

het onderhouden van ademluchtapparatuur,

 

 

 

per toestel en masker

 

27,16

 

per masker

 

11,84

 

per afsluiter

 

7,64

2.1.2

het vullen van een ademluchtcilinder,

 

 

 

per cilinder op 200 bar

 

6,56

 

per cilinder op 300 bar

 

8,35

2.1.3

het gebruik van een duiktoestel,

 

 

 

per dag

 

55,30

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Verrichten van diensten

 

 

 

 

3.1

Het tarief bedraagt ter zake van

 

 

3.1.1

het voorrijden van een tankautospuit

 

44,28

3.1.2

verhoogd met,

 

 

 

per bemanningslid

 

18,35

3.1.3

verhoogd met,

 

 

 

na een actietijd van meer dan

 

 

 

een half uur,

 

 

 

per kwartier

 

22,55

3.1.4

verhoogd met,

 

 

 

per bemanningslid,

 

 

 

per kwartier

 

12,40

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Overige diensten

 

 

 

 

4.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van

 

 

 

een aanvraag tot

 

 

4.1.1

het ter beschikking stellen van

 

 

 

een leslokaal,

 

 

 

per dagdeel

 

30,55

4.1.2

het ter beschikking stellen van een kan thee of koffie tijdens het gebruik van het leslokaal

 

7,89

4.1.3

het ter beschikking stellen van

 

 

 

een kelderpomp,

 

 

 

per half uur

 

4,05

4.1.4

het wassen en drogen van uitrukkleding,

 

 

 

per uitruktenue

 

6,77

 

eventueel te verhogen met haal- en brengkosten:

 

 

 

per kilometer

 

0,23

 

per kwartier reistijd

 

12,40

4.1.5

het wassen en drogen per set van 6 werkoveralls

 

 

 

per wasbeurt

 

9,02

 

eventueel te verhogen met haal- en brengkosten:

 

 

 

per kilometer

 

0,23

 

per kwartier reistijd

 

12,40

Behorende bij het raadsbesluit van 17 december 2007.

De griffier van Leeuwarden,