Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Verordening brandweerrechten Leeuwarden 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening brandweerrechten Leeuwarden 2009
CiteertitelVerordening brandweerrechten Leeuwarden 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van deze heffing is 1 januari 2009

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 220, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-200830-12-2009nieuwe regeling

15-12-2008

Huis aan Huis; 23 december 2008

238669

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening brandweerrechten Leeuwarden 2009

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. etmaal

: een aaneengesloten periode van 24 uur;

b. dag

: een aaneengesloten periode van 24 uur;

c. dagdeel

: een aaneengesloten periode van 4 uur

 

voor 12.00 uur of een aaneengesloten periode van 4 uur na 12.00 uur;

Artikel 2 Aard van de heffing en belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam “brandweerrechten” worden rechten geheven voor:

  • a.

   het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde bezittingen van de gemeentelijke brandweer of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeentelijke brandweer in beheer of in onderhoud zijn;

  • b.

   het genot van door de gemeentelijke brandweer verstrekte diensten.

 • 2.

  Geen rechten als bedoeld in het eerste lid worden geheven voor:

  • a.

   het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;

  • b.

   het beperken van brandgevaar;

  • c.

   het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand;

  • d.

   al hetgeen met de onderdelen a, b en c verband houdt;

  • e.

   het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;

  • f.

   de bestrijding en beperking van rampen, als bedoeld in artikel 1 van de Rampenwet.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van

 • a.

  degene die gebruik maakt van de bezittingen, werken of inrichtingen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a;

 • b.

  degene die een dienst aanvraagt dan wel degene te wiens behoeve een dienst is verleend, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b.

Artikel 4 Grondslag en maatstaf van de heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten, als bedoeld in de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het gebruik of bij de aanvang van de dienst.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De rechten worden geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  Indien zich ten aanzien van eenzelfde belastingplichtige meerdere belastbare feiten voordoen, kunnen de rechten daarvan worden geheven bij wege van één aanslag.

Artikel 7 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald binnen dertig dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande lid gestelde termijn.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van rechten.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening brandweerrechten Leeuwarden 2009”.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1.

  De ‘Verordening brandweerrechten Leeuwarden 2008, vastgesteld bij raadsbesluit van 17 december 2007, wordt ingetrokken met ingang van met de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in het voorgaande lid bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2009.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 december 2008.

voorzitter

griffier

Tarieventabel behorende bij de Verordening begraafrechten Leeuwarden 2009

(Kenmerk 238678)

 

 

2009

Hoofdstuk 1 Eigen graven voor bepaalde tijd

 

 

 

 

1.1

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van het uitsluitend recht in een eigen graf te doen begraven en begraven te houden, ingaande op de datum van uitgifte en geldig gedurende 20 daarop volgende jaren:

 

1.1.1

voor uitgifte op afdeling 1 (klasse) en bestemd voor één of twee begravingen,

 

 

per uitgifte

€ 956,00

1.1.1.1

bestemd voor drie begravingen,

 

 

per uitgifte

 

 

de helft meer van het in 1.1.1 genoemde tarief;

 

1.1.2

voor uitgifte op afdeling 2 en bestemd voor

 

 

één of twee begravingen,

 

 

per uitgifte

€ 478,00

1.1.2.1

bestemd voor drie begravingen,

 

 

per uitgifte

 

 

de helft meer van het in 1.1.2 genoemde tarief;

 

 

 

 

1.2

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van het uitsluitend recht in een eigen graf te doen begraven en begraven te houden, ingaande op de datum van uitgifte en geldig gedurende 40 daarop volgende jaren:

 

1.2.1

voor uitgifte op afdeling 1 (klasse) en

 

 

bestemd voor één of twee begravingen,

 

 

per uitgifte

€ 1.912,00

1.2.2

voor uitgifte op afdeling 2 en bestemd voor

 

 

één of twee begravingen,

 

 

per uitgifte

€ 956,00

 

 

 

1.3

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van het uitsluitend recht in een eigen graf te doen begraven en begraven houden van een kind beneden de leeftijd van 12 jaar, ingaande op de datum van uitgifte en geldig gedurende 20 daarop volgende jaren:

 

1.3.1

voor uitgifte op de kinderafdeling en bestemd voor één of twee begravingen,

 

 

per uitgifte

€ 194,00

 

 

 

1.4

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van het uitsluitend recht in een eigen graf te doen begraven en begraven houden van een kind beneden de leeftijd van 12 jaar, ingaande op de datum van uitgifte en geldig gedurende 40 daarop volgende jaren:

 

1.4.1

voor uitgifte op de kinderafdeling en bestemd voor één of twee begravingen,

 

 

per uitgifte

€ 388,00

 

 

 

1.5

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van het uitsluitend recht in een eigen urnengraf tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen, ingaande op de datum van uitgifte en geldig gedurende 20 daarop volgende jaren:

 

1.5.1

voor uitgifte op het urnenhof en bestemd voor één of meerdere bijzettingen,

 

 

per uitgifte

€ 478,00

 

 

 

1.6

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van het uitsluitend recht in een eigen urnengraf tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen, ingaande op de datum van uitgifte en geldig gedurende 40 daarop volgende jaren:

 

1.6.1

voor uitgifte op het urnenhof en bestemd voor één of meerdere bijzettingen,

 

 

per uitgifte

€ 956,00

 

 

 

1.7

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen/wijzigen van het uitsluitend recht in een eigen graf, urnengraf of kindergraf te doen begraven en begraven houden dan wel het doen bijzetten en geplaatst te houden van asbussen, ingaande op de datum dat de verlenging ingaat en geldig gedurende 10 daarop volgende jaren:

 

1.7.1

per verlenging op afdeling 1 (klasse)

€ 478,00

1.7.2

per verlenging op afdeling 2

€ 239,00

1.7.3

per verlenging op het urnenhof

€ 239,00

1.7.4

per verlenging op de kinderafdeling

€ 97,00

1.8

per wijziging voor een termijn van 20 jaren, het dubbele van de in 1.7 genoemde tarieven.

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Begraven overledene, bijzetten en verstrooien as

 

 

 

 

 

Begraven

 

2.1

Het tarief bedraagt:

 

2.1.1

voor het begraven van een overledene in een graf op:

 

2.1.1.1

maandag tot en met vrijdag,

 

 

per graf

€ 533,00

2.1.1.2

zaterdag,

 

 

per graf,

€ 800,00

 

 

 

 

Bijzondere bepalingen

 

2.1.2.1

Het tarief bedraagt, indien tegelijkertijd meer dan één overledene in een eigen graf wordt begraven:

 

 

per iedere volgende overledene,

 

 

de helft meer dan het tarief genoemd in 2.1.1

 

2.1.2.2

Het tarief bedraagt,

 

 

voor het op verzoek in de derde laag begraven:

 

 

boven het tarief genoemd in 2.1.1,

 

 

per overledene

€ 312,00

 

 

 

 

Begraven van kinderen

 

2.2

Het tarief bedraagt:

 

2.2.1

voor het begraven van een kind beneden de leeftijd van één jaar of van een doodgeboren kind op:

 

2.2.1.1

maandag tot en met vrijdag,

 

 

per graf,

€ 110,00

2.2.1.2

zaterdag,

 

 

per graf,

€ 165,00

2.2.2

voor het begraven van een kind in de leeftijd van 1 tot 12 jaar op:

 

2.2.2.1

maandag tot en met vrijdag,

 

 

per graf,

€ 220,00

2.2.2.2

zaterdag,

 

 

per graf,

€ 330,00

 

 

 

 

Bijzondere bepalingen

 

2.2.3.1

Het tarief bedraagt: indien tegelijkertijd meer dan één kind in een eigen graf wordt begraven:

 

 

per ieder volgend kind,

 

 

de helft meer dan het tarief genoemd in 2.2.1 en 2.2.2.

 

2.2.3.2

Het tarief bedraagt:

 

 

voor het op verzoek in de derde laag begraven:

 

 

boven het tarief genoemd in 2.2.1.en 2.2.2,

 

 

per overledene

€ 156,00

 

 

 

 

Bijzetten asbussen

 

2.3

Het tarief bedraagt:

 

2.3.1

voor het bijzetten van een asbus

 

 

in een graf of urnengraf,

 

2.3.1.1

maandag tot en met vrijdag,

 

 

per asbus

€ 182,00

2.3.1.2

zaterdag,

 

 

per asbus,

 

 

de helft meer dan het in 2.3.1.1 genoemde tarief;

 

 

 

 

 

Bijzondere bepalingen

 

2.3.2

Het tarief bedraagt:

 

 

indien tegelijkertijd meer dan één asbus

 

 

in een graf of urnengraf wordt bijgezet:

 

 

per iedere volgende asbus,

 

 

de helft meer dan het tarief genoemd in 2.3.1.

 

 

 

 

 

Urnenkelder

 

2.4

Het tarief bedraagt:

 

2.4.1

voor het leveren en plaatsen van een door de gemeente

 

 

te plaatsen urnenkelder in een graf,

 

 

per urnenkelder

€ 166,00

 

 

 

 

Verstrooien as

 

2.5

Het tarief bedraagt:

 

2.5.1

voor het verstrooien van as uit de asbus in een graf, urnengraf of op het daarvoor aangewezen strooiveld op de Noorderbegraafplaats:

 

2.5.1.1

maandag tot en met vrijdag,

 

 

per asbus

€ 166,00

2.5.1.2

zaterdag,

 

 

per asbus,

 

 

de helft meer dan het in 2.5.1.1 genoemde tarief;

 

 

 

 

 

Bijzondere bepalingen

 

2.5.2

Het tarief bedraagt:

 

 

indien tegelijkertijd meer dan één asbus worden uitgestrooid, in een eigen graf, urnengraf

 

 

of op het strooiveld:

 

 

per asbus,

 

 

de helft van de rechten vermeld onder 2.5.1.

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Opgraven, ruimen en schudden graf

 

 

 

 

 

Opgraven, ruimen en schudden

 

3.1

Het tarief bedraagt voor:

 

3.1.1

het op verzoek opgraven, ruimen en verwijderen,

 

 

of het schudden van een lijk uit een graf

 

 

per opgraving, ruiming, verwijdering

€ 582,00

3.1.2

het op verzoek ruimen en verwijderen van een asbus uit een graf of urnengraf, per asbus

€ 166,00

3.2

Voor het na opgraven opnieuw begraven van een lijk in een ander graf op dezelfde begraafplaats worden de van toepassing zijnde tarieven geheven.

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Onderhoud eigen graven

 

 

 

 

 

Noorderbegraafplaats en Huizumerbegraafplaats

 

4.1

Het tarief bedraagt voor de bijdrage in de kosten van algemeen onderhoud van paden, plantsoenen en watervoorziening, de bereikbaarheid van de eigen graven en de begraafplaats in het algemeen, bij verlenging van het uitsluitend recht voor de termijn, ingaande op de dag van aanvang van de verlenging,

 

4.1.1

per termijn van 10 jaar

€ 365,00

4.1.2

per termijn van 20 jaar

€ 730,00

4.1.3

per termijn van 40 jaar

€1.095,00

 

 

 

 

Overgangsregeling

 

4.2

In afwijking van 4.1 bedraagt het tarief voor:

 

4.2.1

een graf op de Noorderbegraafplaats uitgegeven vóór 1989 of nadien verlengd,

 

 

per kalenderjaar

€ 47,00

4.2.2

een graf op de Huizumerbegraafplaats uitgegeven vóór 1969 of nadien verlengd,

 

 

per kalenderjaar

€ 37,00

4.2.3

Het tarief bedoeld in 4.2.1 en 4.2.2 kan worden afgekocht op 1 januari van elk kalenderjaar. De afkoopsom bedraagt de contante waarde van de op dat tijdstip nog te verschijnen belastingbedragen berekend naar een percentage van 6% per jaar.

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Grafbedekking en onderhoud grafbedekking

 

 

 

 

 

Onderhoud

 

5.1

Het tarief bedraagt voor het door of vanwege de gemeente onderhouden (waaronder niet begrepen het herstellen of vernieuwen)van grafbedekking, geplaatst op een graf, kindergraf of urnengraf:

 

5.1.1

per 10 jaar

€ 181,00

5.1.2

per 20 jaar

€ 362,00

5.1.3

per 40 jaar

€ 543,00

 

 

 

 

Afnemen en herplaatsen

 

5.2

herplaatsen van voorwerpen, gedenktekens en beplantingen op of bij de graven:

 

5.2.1

per uur

€ 52,00

 

met een maximum van 3 uren.

 

 

 

 

 

Vergunning

 

5.3

Het tarief bedraagt voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen van grafbedekking op eigen graven, kindergraven of urnengraven:

 

5.3.1

per vergunning

€ 52,00

 

 

 

 

Gedenkplaatje

 

5.4

Het tarief bedraagt voor het plaatsen van een (metalen) gedenkplaatje op één van de gedenkzuilen op het strooiveld op de Noorderbegraafplaats, ingaande op de datum van uitgifte en geldig gedurende 20 daarop volgende jaren, exclusief de kosten van het naam- of letterplaatje per gedenkplaatje

€ 156,00

 

 

 

Hoofdstuk 6 Overboeken/administratiekosten van het

 

 

 

 

 

uitsluitend recht

 

 

 

 

6.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek van

 

 

de rechthebbende of, indien deze is overleden,

 

 

van de erfgenamen, mits dit verzoek is gedaan

 

 

binnen één jaar na het overlijden, overboeken

 

 

van het uitsluitend recht op een eigen graf,

 

 

urnengraf of kindergraf, op naam van de

 

 

echtgenoot, levenspartner, of de door de

 

 

verzoeker(s) aangewezen bloed- of aanverwant

 

 

van de rechthebbende tot en met de derde graad,

 

6.1.1

per overboeking

€ 52,00

 

 

 

Hoofdstuk 7 Diverse rechten

 

 

 

 

 

Grafkelder

 

7.1

Het tarief bedraagt voor:

 

7.1.1

het afgeven van een vergunning tot het plaatsen van een grafkelder in een graf waarvoor een uitsluitend recht is verleend, per vergunning

€ 266,50

 

 

 

 

Aula Noorderbegraafplaats

 

7.2

Het tarief bedraagt voor:

 

7.2.1.

het gebruik van de aula,

 

 

voor het eerste halfuur

€ 104,00

 

voor ieder half uur, aansluitend daarna

€ 52,00

 

 

 

 

Geluidsinstallatie Noorderbegraafplaats

 

7.3

Het tarief bedraagt voor:

 

7.3.1

het gebruik van de mobiele geluidsinstallatie

 

 

bij een begrafenis,

 

 

per gebruik

€ 52,00

Behorende bij het raadsbesluit van 15 december 2008.

De griffier van Leeuwarden,