Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Verordening klachtenverdringing en concurrentieverstoring WIW en Besluit in- en doorstroombanen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening klachtenverdringing en concurrentieverstoring WIW en Besluit in- en doorstroombanen
CiteertitelVerordening klachtenverdringing en concurrentieverstoring WIW en Besluit in- en doorstroombanen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet inschakeling werkzoekenden en Regeling in- en doorstroombanen voor langdurig werklozen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-06-200101-01-200121-04-2011Nieuwe regeling

28-05-2001

Huis aan Huis; 06-06-2001

8514

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening klachtenverdringing en concurrentieverstoring WIW en Besluit in- en doorstroombanen

(Rb. 17-01-2000, nr. 74)

HOOFDSTUK I Begripsbepalingen

Artikel 1 1)Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  bestuursorgaan: het college van b & w van de gemeente van de klager;

 • 2.

  commissie: de commissie als bedoeld in artikel 2;

 • 3.

  deelnemende gemeenten: de gemeente of de gemeenschappelijke regeling van samenwerkende gemeenten die te kennen heeft gegeven deelnemer te zijn aan de klachtenverordening;

 • 4.

  klager: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een klacht heeft ingediend over de toepassing van artikel 6 Wiw, lid 2 en 3, en artikel 7, lid 2, Besluit I/D-banen;

 • 5.

  Besluit I/D-banen: het Besluit in- en doorstroombanen;

 • 6.

  sociale partners: de werkgeversorganisaties VNO NCW Noord en MKB Noord en de werknemersorganisaties FNV Regio Noord en CNV Noord.

 • 7.

  Wiw: de Wet inschakeling werkzoekenden;

HOOFDSTUK II Behandeling van de klachten

Paragraaf 1 De commissie

Artikel 2 Instelling klachtencommissie

Er is een regionale klachtencommissie verdringing en concurrentieverstoring die adviseert over klachten met betrekking tot overtreding van artikel 6, lid 2 en 3, van de Wiw en over klachten met betrekking tot overtreding van artikel 7, lid 2, van het Besluit I/D-banen.

Artikel 3 Samenstelling klachtencommissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit een voorzitter en tenminste vier leden, die worden benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur van de Vereniging van Friese Gemeenten;

 • 2.

  Het bestuur van de Vereniging van Friese Gemeenten benoemt vier plaatsvervangende leden.

 • 3.

  De sociale partners doen op verzoek van het bestuur van de Vereniging van Friese Gemeenten een voordracht voor een lid en een plaatsvervangend lid.

 • 4.

  De voorzitter en de leden van de commissie kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van een der deelnemende gemeenten of van een organisatie die belast is met de uitvoering van de Wiw en het Besluit I/D-banen.

 • 5.

  De commissie regelt de vervanging van de voorzitter.

Artikel 4 Secretaris

 • 1.

  De secretaris en zijn plaatsvervanger zijn door het bestuursorgaan van een van de deelnemende gemeenten, aangewezen ambtenaren.

 • 2.

  Het secretariaat kan om de vier jaar uitgevoerd worden door een van de deelnemende gemeenten.

Artikel 5 Zittingsduur

 • 1.

  De voorzitter en de leden van de commissie treden af op de dag van het aftreden van de raad.

 • 2.

  De voorzitter en de leden kunnen op ieder moment ontslag nemen.

 • 3.

  De aftredende voorzitter en de aftredende leden van de commissie blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

Paragraaf 2 De procedure

Artikel 6 Ingediende klacht

 • 1.

  Op de ingediende klacht wordt de datum van ontvangst door het betreffende bestuursorgaan aangetekend.

 • 2.

  Het bestuursorgaan legt de klacht en de daarbij overgelegde stukken binnen twee weken na ontvangst in handen van de commissie.

 • 3.

  De klager ontvangt van het bestuursorgaan een bericht van ontvangst en de mededeling dat de commissie over de klacht zal adviseren.

Artikel 7 Inhoud klacht

 • 1.

  De klacht wordt schriftelijk ingediend en ondertekend en bevat tenminste:

  • a.

   de naam en het adres van de klager;

  • b.

   de dagtekening;

  • c.

   een omschrijving van de klacht;

  • d.

   een motivatie.

 • 2.

  Indien niet is voldaan aan het gestelde in lid 1, dan kan de commissie het bestuursorgaan adviseren de klacht niet-ontvankelijk te verklaren, mits de klager de gelegenheid heeft gehad het verzuim binnen 4 weken te herstellen.

Artikel 8 Vooronderzoek

 • 1.

  De commissie is in verband met de voorbereiding van de behandeling van de klacht bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te doen inwinnen bij een deskundige.

 • 2.

  De commissie kan de in het eerste lid bedoelde deskundige(n) uitnodigen op de zitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden is vooraf machtiging van het bestuursorgaan vereist.

Artikel 9 Hoorzitting

 • 1.

  De voorzitter bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de klager en de vertegenwoordiger van het bestuursorgaan op wiens besluit de klacht betrekking heeft in de gelegenheid worden gesteld te worden gehoord.

 • 2.

  De hoorzitting vindt plaats binnen 4 weken nadat de klacht is ontvangen.

  Deze termijn kan met ten hoogste 4 weken worden verlengd.

 • 3.

  Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.

 • 4.

  De secretaris maakt een verslag van de hoorzitting. Het verslag bevat:

  • -

   de namen en de functie van de aanwezigen;

  • -

   een zakelijke weergave van wat over en weer is gezegd.

 • 5.

  Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en secretaris.

Artikel 10 Quorum

Voor het houden van een zitting is vereist dat tenminste drie leden, onder wie de voorzitter of zijn plaatsvervanger, aanwezig zijn.

Artikel 11 Niet-deelneming aan de behandeling

De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een klacht indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.

Artikel 12 Openbare zitting

 • 1.

  De zitting van de commissie is openbaar.

 • 2.

  De deuren worden gesloten indien de voorzitter, een lid van de commissie, de klager of de vertegenwoordiger van het bestuursorgaan daarom verzoekt.

Artikel 13 Advies

 • 1.

  De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het advies.

 • 2.

  Het advies is gemotiveerd en bevat een voorstel voor de te nemen beslissing.

 • 3.

  Het advies wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

 • 4.

  De commissie zendt het advies en het verslag van de hoorzitting binnen 4 weken na de hoorzitting naar het bestuursorgaan dat over de klacht beslist. Deze termijn kan met ten hoogste 4 weken worden verlengd.

 • 5.

  Van de verlenging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en het betreffende bestuursorgaan.

Artikel 14 Beslissing op advies

 • 1.

  Het bestuursorgaan neemt binnen 4 weken na ontvangst van het advies van de commissie een besluit. Deze termijn kan met ten hoogste 4 weken worden verlengd.

 • 2.

  Van de verlenging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en de commissie.

 • 3.

  Het bestuursorgaan stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte van het genomen besluit. Het advies van de commissie en het verslag van de hoorzitting zijn bij dit besluit gevoegd.

 • 4.

  De commissie ontvangt een exemplaar van het in lid 3 genoemde besluit.

Artikel 15 Jaarverslag

De commissie brengt jaarlijks aan de raden van de deelnemende gemeenten schriftelijk verslag uit van de verrichte werkzaamheden met daarbij een financieel overzicht van de inkomsten en uitgaven.

Artikel 16 Financiële regeling

Het financiële “Besluit Klachtencommissie Wiw en Regeling I/D-banen” maakt deel uit van deze verordening.

Artikel 17 Zaken waarin de verordening niet voorziet

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist het bestuursorgaan.

Artikel 18 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2001.

Artikel 19 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening klachten verdringing en concurrentieverstoring Wiw en Besluit I/D-banen”.

De oorspronkelijke versie van deze verordening is niet bekendgemaakt.

Besluit klachtencommissie Wiw en Besluit I/D-banen

(Rb. 17-01-2000, nr. 74)

Artikel 1 Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • 1.

  commissie: de klachtencommissie als bedoeld in artikel 2 van de Verordening klachten verdringing en concurrentieverstoring Wiw en Regeling I/D-banen;

 • 2.

  fonds: het fonds waaruit de vergoedingen voor de reguliere bijeenkomsten van de commissie worden betaald en dat wordt beheerd door de secretaris;

 • 3.

  lid: de leden en de voorzitter van voornoemde commissie;

 • 4.

  secretaris: de ambtenaar zoals aangehaald in artikel 4 van de Verordening klachten verdringing en concurrentieverstoring Wiw en het Besluit I/D-banen.

Artikel 2 Schadeloosstelling

Een lid ontvangt per bijgewoonde vergadering van de commissie een schadeloosstelling van f 300,- (€ 136,-) exclusief reiskosten.

Artikel 3 Reiskosten

Een lid heeft per vergadering van de commissie aanspraak op vergoeding van de in verband met het bijwonen van die vergadering gemaakte reiskosten.

Voor deze reiskosten wordt een bedrag vergoed overeenkomstig het geldende fiscale maximum.

Artikel 4 Het fonds

 • 1.

  De vergoedingen voor de bijeenkomsten van de commissie, bedoeld in artikel 2 en 3 van deze regeling, worden betaald uit het fonds.

 • 2.

  De vergoedingen voor vergaderfaciliteiten en kosten voor secretariële ondersteuning worden betaald uit het fonds.

 • 3.

  Het fonds wordt jaarlijks als volgt gevuld door financiële bijdragen naar rato van het aantal Wiw-dienstbetrekkingen èn het aantal I/D-banen van de deelnemende gemeenten, met als peildatum 1 januari van het voorafgaande jaar.

  Aantal Wiw-dienstbetrekkingen plus I/D-banenbijdragen per jaar per gemeente:

  Tot 25

  f

  250,-

  (€ 113,-)

  25 – 50

  f

  500,-

  (€ 227,-)

  50 - 100

  f

  1.000,-

  (€ 454,-)

  100 – 150

  f

  1.500,-

  (€ 681,-)

  150 – 200

  f

  2.000,-

  (€ 908,-)

  200 – 250

  f

  2.500,-

  (€ 1.134,-)

  250 – 300

  f

  3.000,-

  (€ 1.361,-)

  300 – 400

  f

  4.000,-

  (€ 1.815,-)

  400 en meer

  f

  5.000,-

  (€ 2.269,-)

 • 4.

  Indien de kosten van de commissie aan het eind van het jaar hoger of lager uitvallen dan begroot is zal het overschot c.q. het tekort met de deelnemende gemeenten worden verrekend.

Artikel 5 Uitbetaling vergoedingen

Uitbetaling van de in de artikelen 2 en 3 genoemde vergoedingen, vindt plaats na daartoe door de afzonderlijke leden van de commissie ingediende declaraties. Hiervoor bestemde declaratieformulieren zijn te verkrijgen bij de secretaris van de commissie.

Artikel 6 Meerdere vergaderingen op een dag

Voor de bepalingen van deze regeling worden twee of meer vergaderingen van de commissie op een en dezelfde dag beschouwd als één vergadering.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking overeenkomstig artikel 18 van de Verordening klachten verdringing en concurrentieverstoring WIW en Besluit I/D-banen.

Artikel 8 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als “Besluit klachtencommissie Wiw en Regeling I/D-banen”.

De oorspronkelijke versie van deze regeling is niet bekendgemaakt.


1)

Rb. 30-05-2001, nr. 8514