Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Verordening taaktoedeling BV Sport Leeuwarden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening taaktoedeling BV Sport Leeuwarden
CiteertitelVerordening taaktoedeling BV Sport Leeuwarden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-05-200601-01-200628-10-2010Wijziging: art. 2, lid 2c is vervallen

24-04-2006

Huis aan Huis; 17-05-2006

-
01-05-1999nieuwe regeling

12-04-1999

Huis aan Huis; 02-06-1999

4701

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening taaktoedeling BV Sport Leeuwarden

(Rb. 12-4-1999, nr. 4701)

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

BV Sport Leeuwarden:

de statutair gevestigde Besloten Vennootschap waarvan de gemeente Leeuwarden enig aandeelhouder is en die krachtens haar statuten tot doel heeft de exploitatie van de gemeentelijke sportvoorzieningen en zwembaden en het stimuleren van sport binnen de gemeente Leeuwarden en omgeving.

Artikel 2 Overheidsopdracht dienstverlening

 • 1.

  Als organisatie, belast met het beheer en de exploitatie van sportaccommodaties van de gemeente Leeuwarden en overige taken als bedoeld in het tweede lid, wordt - met uitsluiting van anderen - aangewezen de BV Sport Leeuwarden.

 • 2.

  Op grond van haar taakopdracht, bedoeld in het eerste lid, dient de BV Sport Leeuwarden in ieder geval de volgende taken uit te voeren:

  • a.

   Beheer en exploitatie van de volgende gemeentelijke sportaccommodaties:

   • -

    Zwembad ‘Kalverdijkje’;

   • -

    Zwembad ‘De Blauwe Golf’;

   • -

    3 sporthallen;

   • -

    18 gymnastieklokalen;

   • -

    70 sportvelden;

   • -

    1 atletiekbaan.

  • b.

   Het ontwikkelen en aanbieden van sport-, spel- en andere activiteiten, in de ruimste zin van het woord, ter uitvoering van het gemeentelijk beleid met betrekking tot de sportstimulering.

Artikel 3 Uitvoering

 • 1.

  De gemeente kan met de BV Sport Leeuwarden overeenkomsten sluiten over de uitvoering van de taken bedoeld in artikel 2.

 • 2.

  Het gemeentebestuur kan aan de BV Sport Leeuwarden subsidies verstrekken voor het uitvoeren van de taken bedoeld in artikel 2.

Artikel 4 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de ‘Verordening taaktoedeling BV Sport Leeuwarden’.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 mei 1999.