Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leidschendam-Voorburg

Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeidschendam-Voorburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen
CiteertitelKwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen, retributies en heffingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2006.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 255 en 255 a
 2. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-08-2010intrekking

13-04-2010

Leidschendammer / Voorburgse Courant 19-8-2010

2010/358
06-11-200901-01-200927-08-2010nieuwe regeling

22-09-2009

Leidschendammer / Voorburgse Courant 29-10-2009

2009/16588

Tekst van de regeling

Intitulé

Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen

 

De Raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg;

gezien het voorstel van het college d.d. 16 juni 2009 (2009/16588);

gelet op Artikel 255 en 255a van de Gemeentewet, alsmede de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende “Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen”.

Artikel 1 Toepassing

Deze regeling vindt toepassing met betrekking tot een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen.

Artikel 2 Belastingsoorten

 • 1.

  Kwijtschelding is mogelijk voor:

  • a.

   de afvalstoffenheffing;

  • b.

   het rioolrecht.

 • 2.

  Voor de overige gemeentelijke belastingen en heffingen wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 3 Kwijtscheldingsnorm

Voor de toepassing van het kwijtscheldingsbeleid voor de gemeentelijke belastingen worden de kosten van bestaan bedoeld in artikel 16 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, gesteld op 100% van de in genoemd artikel bedoelde normuitkering.

Artikel 4 Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen 2008

Onverminderd hetgeen in deze kwijtscheldingsregeling is bepaald, is de Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen 2008, voor zover betrekking hebbend op Artikel 26 van de Invorderingswet 1990, van overeenkomstige toepassing.  

Artikel 5 Termijn van indiening

Om voor behandeling in aanmerking te komen dient het kwijtscheldingsverzoek te worden ingediend binnen zes maanden na dagtekening van de aanslag afvalstoffenheffing en rioolrecht. Wanneer het kwijtscheldingsverzoek na de zes maandentermijn wordt ingediend, kan het kwijtscheldingsverzoek door toepassing van de hardheidsclausule alsnog in behandeling worden genomen.

Artikel 6 Automatische kwijtschelding

In de navolgende situaties wordt automatisch kwijtschelding verleend.

 • a.

  er is twee jaar achtereen een verzoek om kwijtschelding gehonoreerd; en

 • b.

  op 1 januari van het betreffende belastingjaar is er nog steeds recht op een uitkering op grond van de Wet Werk en Bijstand.

 • c.

  ieder jaar wordt een deel van de groep, die voor automatische kwijtschelding in aanmerking komt, geselecteerd voor steekproefsgewijze controle. De controle vindt plaats door de geselecteerde personen een formulier toe te sturen. Dit formulier dient volledig ingevuld en voorzien van de bijlagen te worden teruggestuurd. De controle vindt één maal per drie jaar plaats bij bijstandsgerechtigden met een uitkering op grond van de Wet Werk en Bijstand.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

 • 2.

  De “Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2006”, aldus vastgesteld in de openbare  vergadering van de raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg van 6 juni 2006 wordt hiermee ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op verzoeken die zich voor de datum van ingang hebben voorgedaan.

 • 3.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg

van 22 september 2009.

de griffier, de voorzitter,

mr. G.A. van Egmond, drs. J.W. van der Sluijs