Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leidschendam-Voorburg

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeidschendam-Voorburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college 2010
CiteertitelReglement van orde college 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 52

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-02-201227-11-2018art. 9 en 9A

07-02-2012

Geen

691494
01-07-201008-02-2012Nieuwe regeling

22-06-2010

Geen

147671

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college 2010

Het college van de gemeente Leidschendam-Voorburg;

 

gelet op artikel 52 van de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen het: Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college 2010

Artikel 1 - Verdeling werkzaamheden en onderlinge vervanging

 • 1.

  Het college regelt de verdeling van zijn werkzaamheden.

 • 2.

  Het college regelt de onderlinge vervanging in geval van verhindering of ontstentenis van één van de wethouders.

 • 3.

  Het college regelt de vervanging van de burgemeester in geval van diens verhindering of ontstentenis.

 • 4.

  Indien een wethouder verhinderd is zijn activiteiten uit te oefenen, meldt hij zich zo spoedig mogelijk af bij de burgemeester of de secretaris.

 • 5.

  Indien de burgemeester verhinderd is zijn activiteiten uit te oefenen, geeft hij daarvan zo spoedig mogelijk kennis aan de secretaris.

Artikel 2 - Tijd en frequentie van vergaderen

 • 1.

  Het college vergadert als regel wekelijks. De wekelijkse vergadering vindt plaats op dinsdag en begint uiterlijk 09:30 uur. Voorts vinden vergaderingen plaats zo dikwijls de voorzitter het nodig oordeelt of twee wethouders dit met opgave van redenen aan de voorzitter vragen.

 • 2.

  Indien twee wethouders om een vergadering vragen, wordt zo’n vergadering binnen tweemaal 24 uur gehouden nadat de voorzitter dit verzoek heeft ontvangen.

 • 3.

  Indien in een week niet wordt vergaderd of indien op een andere dag dan dinsdagmorgen wordt vergaderd, wordt dit zo spoedig mogelijk aan alle leden meegedeeld.

 • 4.

  De vergaderingen worden als regel in het gemeentehuis gehouden.

Artikel 3 – Agenda

 • 1.

  Ambtelijke adviezen waarover door het college moet worden besloten worden door de secretaris aangedragen voor agenda geplaatst.

 • 2.

  Van de te behandelen stukken wordt door de secretaris, in overleg met de burgemeester, een agenda opgesteld.

 • 3.

  Alvorens de secretaris het voorstel doet om een ambtelijk advies tot besluitvorming te brengen, legt hij dit ter accordering aan de betreffende portefeuillehouder voor.

 • 4.

  De portefeuillehouder accordeert of het voorstel bedoeld in het tweede lid op de conformlijst wordt geplaatst of bij de bespreekpunten van de agenda.

  • a.

   De portefeuillehouder heeft de mogelijkheid zijn reactie op het voorstel kenbaar te maken via het adviesformulier, waarna de secretaris deze reactie aan het voorstel toevoegt.

  • b.

   Indien de portefeuillehouder niet instemt met het advies, als bedoeld in lid 1, moet het worden geretourneerd aan de secretaris;

 • 5.

  De portefeuillehouder moet uiterlijk op donderdagmiddag 12.00 uur zijn akkoord hebben gegeven, om het te kunnen behandelen in de collegevergadering van de dinsdag daaropvolgend.

 • 6.

  In het geval een advies meerdere portefeuillehouders aangaat, geldt de procedure zoals in het eerste tot en met het derde lid genoemd voor elk van hen.

 • 7.

  De wethouders kunnen vooraf aan de burgemeester en de secretaris verzoeken een onderwerp aan de agenda toe te voegen.

 • 8.

  Op deze agenda komen in de regel de volgende zaken voor:

  • a.

   dag en plaats van de vergadering en tijdstip van de opening;

  • b.

   de vast te stellen besluitenlijsten en overige stukken (zowel interne als externe) die ter informatie aan het college worden voorgelegd;

  • c.

   de te bespreken onderwerpen;

  • d.

   de zogenaamde conformstukken, als bedoeld in artikel 9;

  • e.

   rondvraag.

 • 9.

  Deze agenda plus een kopie van alle agendastukken worden uiterlijk vrijdag om 12 uur, voorafgaande aan de vergadering, aan de leden en de notulist gestuurd.

 • 10.

  In spoedeisende gevallen kunnen door de secretaris in overleg met de burgemeester, zo nodig via een aanvullende agenda, nog op maandag voor 12.00 uur voor de vergadering agendastukken worden toegestuurd.

 • 11.

  Vertrouwelijke stukken worden op groen papier afgedrukt en worden op een aparte agenda geplaatst.

Artikel 4 - Openbaar/besloten

 • 1.

  Tenzij het college anders beslist, zijn de vergaderingen van het college besloten en alleen toegankelijk voor die personen die door het college hiervoor zijn uitgenodigd.

 • 2.

  Indien het college beslist dat een vergadering of een deel van de vergadering van het college openbaar is, maakt de burgemeester dag, plaats en agenda van de te houden openbare vergadering en het tijdstip van de opening bekend. Eventuele voorstellen die daarin worden behandeld, liggen bij het Servicecentrum te Leidschendam en het Servicecentrum te Voorburg ter inzage en worden op de gemeentelijke website geplaatst.

Artikel 5 - Besluitenlijst

 • 1.

  De secretaris draagt zorg voor de besluitenlijst van de vergadering; vertrouwelijke beraadslaging wordt in een aparte vertrouwelijke besluitenlijst vermeld.

 • 2.

  De besluitenlijst vermeldt:

  • a.

   de namen van de aanwezige en afwezige collegeleden, de secretaris of diens plaatsvervanger en de notulist;

  • b.

   de namen van andere personen die hebben deelgenomen aan de beraadslaging;

  • c.

   de behandelde agendapunten, en het genomen besluit.

 • 3.

  Indien bij een agendapunt een minderheidsstandpunt door een deel van het college wordt ingenomen, wordt dat op verzoek in de besluitenlijst vermeld. De inhoud en overwegingen van zo’n minderheidsstandpunt worden tevens in de besluitenlijst opgenomen indien het college daartoe besluit.

 • 4.

  De conceptbesluitenlijst wordt zo spoedig mogelijk aan de leden toegezonden en in de vergadering volgend op die waarop het betrekking heeft, ter vaststelling aangeboden.

 • 5.

  Na vaststelling wordt de besluitenlijst door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

Artikel 6 - Vergaderorde

 • 1.

  Bij het leiden van de vergadering zorgt de voorzitter dat de volgorde van de agenda wordt aangehouden, daarna eventueel onderwerpen van een aanvullende agenda, daarna eventueel onderwerpen van de vertrouwelijke agenda en tot slot mogelijke onderwerpen bedoeld in het zesde lid van artikel 3. De vergadering kan besluiten de volgorde om te draaien.

 • 2.

  Degene wiens portefeuille het te behandelen agendapunt betreft, wordt als laatste in de gelegenheid gesteld bij het agendapunt het woord te voeren ter beantwoording van de door de overige collegeleden gestelde vragen.

 • 3.

  Indien degene wiens portefeuille het te behandelen agendapunt betreft, voorafgaande aan de behandeling van het agendapunt een mondelinge toelichting wil geven, meldt hij dit vooraf aan de vergadering of voorafgaand aan het agendapunt aan de voorzitter en secretaris.

 • 4.

  Indien het quorum in de vergadering niet aanwezig is, kunnen in deze vergadering geen besluiten worden genomen. Alle te nemen besluiten worden in de eerstvolgende vergadering weer aan de orde gesteld. Op de agenda wordt duidelijk aangegeven welke onderwerpen in deze hoedanigheid weer worden geagendeerd. Ten aanzien van deze onderwerpen is dan geen quorum meer vereist om besluiten te kunnen nemen.

 • 5.

  De voorzitter bepaalt de volgorde voor het gebruikmaken van de rondvraag.

Artikel 7 - Stemmingen

 • 1.

  Indien geen van de leden van het college bij het nemen van een besluit stemming vraagt wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

 • 2.

  Indien een lid van het college bij het nemen van een besluit stemming vraagt wordt mondeling gestemd tenzij het derde lid wordt toegepast.

 • 3.

  Indien:

  • a.

   een lid van het college dat verlangt wordt bij het nemen van een besluit over een benoeming, voordracht of aanbeveling van personen gestemd bij gesloten en ondertekende stembriefjes.

  • b.

   daarbij de stemming beperkt is tot een persoon en de stemmen staken beslist het lot.

  • c.

   in de overige gevallen bij een eerste stemming door niemand de volstrekte meerderheid is verkregen dan heeft een tweede stemming plaats tussen de twee personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Zijn bij die eerste stemming de meeste stemmen over meer dan twee personen verdeeld dan wordt bij een tussenstemming uitgemaakt tussen welke twee personen de tweede stemming zal plaatshebben. Indien bij de tussenstemming of bij de tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.

Artikel 8 - Verhindering

 • 1.

  Indien de burgemeester is verhinderd een vergadering bij te wonen, laat hij dit zo spoedig mogelijk weten aan de secretaris.

 • 2.

  Indien een wethouder is verhinderd een vergadering bij te wonen, meldt hij zich zo spoedig mogelijk af bij de burgemeester of de secretaris.

 • 3.

  Indien de secretaris is verhinderd een vergadering bij te wonen, laat hij dit zo spoedig mogelijk weten aan de voorzitter, alsmede aan degene die de secretaris vervangt.

Artikel 9 - Conformlijst

 • 1.

  Ambtelijke adviezen waarover door het college moet worden besloten, maar die niet door het college hoeven te worden besproken, worden op een verzamellijst (= conformlijst) geplaatst die onderdeel uitmaakt van de agenda, als bedoeld in artikel 3, tweede lid.

 • 2.

  De secretaris doet het voorstel om een ambtelijk advies via de in het eerste lid bedoelde lijst tot besluitvorming te brengen en legt dit ter accordering aan de betreffende portefeuillehouder voor.

 • 3.

  De portefeuillehouder beslist over het voorstel bedoeld in het tweede lid:

  • a.

   indien de portefeuillehouder akkoord gaat met het voorstel als bedoeld in het tweede lid en het advies als bedoeld in het eerste lid, kan het college conform besluiten door middel van het in de vergadering vaststellen van deze verzamellijst;

  • b.

   indien de portefeuillehouder niet instemt met dit voorstel, kan hij dat kenbaar maken op het adviesformulier, waarna de secretaris het advies als bedoeld in het eerste lid aan de agenda toevoegt. Dit zal doorgaans de agenda van de volgende vergadering zijn;

  • c.

   indien de portefeuillehouder niet instemt met het advies, moet het worden geretourneerd aan de secretaris.

 • 4.

  In het geval een advies meerdere portefeuillehouders aangaat, geldt de procedure zoals in het eerste tot en met het derde lid genoemd voor elk van hen.

 • 5.

  Nadat de secretaris het voorstel heeft gedaan om een advies via de in het eerste lid bedoelde lijst tot besluitvorming te brengen, is het niet toegestaan hierin wijzigingen aan te brengen.

 • 6.

  De adviezen zoals bedoeld in het tweede lid moeten voorzien van de akkoordbevindingen zoals genoemd in het derde lid uiterlijk tijdens de collegevergadering in het bezit zijn van de secretaris. Indien deze adviezen later terugkomen, zullen zij bij de eerstvolgende verzamellijst aan de orde komen.

 • 7.

  De vastgestelde verzamellijst wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

 • 8.

  Indien een collegelid verzoekt om bespreking van een voorstel op de conformlijst, wordt dit voorstel aangehouden en overgeheveld naar de agenda van de eerstvolgende vergadering.

Artikel 9A Vertrouwelijke conformlijst

 • 1.

  Ambtelijke adviezen waarover door het college moet worden besloten, maar die niet door het college hoeven te worden besproken, kunnen eveneens op een vertrouwelijke conformlijst worden geplaatst, die onderdeel uitmaakt van de aparte (vertrouwelijke) agenda als bedoeld in artikel 3, elfde lid.

 • 2.

  Het bepaalde in artikel 9, tweede tot en met achtste lid, is van toepassing.

Artikel 10 Parafenbesluiten

 • 1.

  Een parafenbesluit is een besluit dat buiten de collegevergadering tot stand komt door middel van een conceptbesluit waarop binnen een circulatietermijn van vijf werkdagen door geen van de collegeleden is aangegeven dat bespreking in een vergadering is gewenst en waarop binnen die circulatietermijn door ten minste vier leden van het college voor akkoord is geparafeerd;

 • 2.

  Direct na het plaatsen van de laatste paraaf dateert de secretaris het parafenbesluit;

 • 3.

  Het parafenbesluit wordt geacht te zijn genomen op de datum van de dagtekening van de secretaris;

 • 4.

  De secretaris verstrekt elk lid van het college een kopie van het genomen parafenbesluit;

 • 5.

  Voorzover de aard en inhoud van de besluiten zich daartegen niet verzetten, draagt de secretaris zorg voor spoedige toezending van de parafenbesluitenaan de raad en voor openbaarmaking alsmede bekendmaking van de parafenbesluiten.

Artikel 11 - Informatie aan overige raadsleden, ambtenaren en overigen

 • 1.

  Alle raadsleden wordt voorafgaand aan de vergadering een agenda, bevattende de te behandelen niet-vertrouwelijke onderwerpen, beschikbaar gesteld.

 • 2.

  Met uitzondering van de vertrouwelijke besluitenlijsten worden de vastgestelde besluitenlijst en de laatst vastgestelde conformlijst zo spoedig mogelijk aan alle raadsleden beschikbaar gesteld.

 • 3.

  De secretaris draagt er zorg voor dat de ambtelijke organisatie op juiste en adequate wijze wordt geïnformeerd over de te bespreken onderwerpen, de conformlijst en over de besluitenlijst.

 • 4.

  Met uitzondering van de vertrouwelijke besluitenlijsten zijn de besluitenlijsten en conformlijsten openbaar op het moment dat zij zijn vastgesteld.

Artikel 12 - Inwerkingtreding en aanhalingstitel

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2010 en kan worden aangehaald als ‘Reglement van orde college 2010’.

 • 2.

  Op het in het eerste lid bedoelde tijdstip wordt het op 10 maart 2009 vastgestelde Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

het college op 22 juni 2010

de secretaris, de burgemeester,

G. Brinkman, MBA, drs. J.W. van der Sluijs

Toelichting  

Algemeen

 

Ingevolge artikel 52 van de Gemeentewet dient het college een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden vast te stellen. Blijkens de Memorie van Toelichting wordt onder ‘andere werkzaamheden’ onder meer verstaan de bekendmaking van besluiten. Ook de onderlinge vervanging tussen de wethouders behoort daartoe.

 

Artikel 1 - Verdeling werkzaamheden en onderlinge vervanging

In het eerste lid van dit artikel wordt een onderwerp geregeld dat aan de orde komt in het zogenaamd constituerend beraad, de eerste vergadering van het college direct voor de raadsvergadering waarin de wethouders zijn benoemd. Wellicht ten overvloede wordt erop gewezen dat het college als geheel de verantwoordelijkheid draagt voor de uitgeoefende taken, dit ondanks de portefeuilleverdeling en het eventueel gebruik maken van de mogelijkheid die artikel 168 van de Gemeentewet biedt (mandaat aan individuele leden van het college).

 

Naast de verdeling van de werkzaamheden kan de onderlinge vervanging worden geregeld.

Door de Wet dualisering is het niet meer mogelijk een raadslid aan te wijzen als vervanger van een wethouder. De vervanging zal onderling geregeld moeten worden of, indien mogelijk gezien het aantal wethouders (artikel 36 Gemeentewet), door het (tijdelijk) aanstellen van een extra wethouder.

Met het derde lid wordt voldaan aan het gestelde in artikel 77 Gemeentewet. Ter wille van de nodige flexibiliteit is gekozen voor een algemene formulering. Het vierde en vijfde lid is een voorwaarde om de vervangingsprocedure in werking te kunnen zetten.

 

Artikel 2 - Tijd en frequentie van vergaderen

Dit artikel vormt een uitwerking van artikel 53, eerste lid, van de Gemeentewet. In bijzondere gevallen bestaat de mogelijkheid om van de algemene regel af te wijken. Uit het eerste en tweede lid volgt dat ook de burgemeester, in zijn hoedanigheid van voorzitter van het college, en twee wethouders ervoor kunnen zorgen dat een extra vergadering wordt gehouden. Uit de imperatieve formulering van het tweede lid volgt dat de burgemeester niet de bevoegdheid heeft om een, door twee wethouders gevraagde, extra vergadering tegen te houden. De voorzitter en gemeentesecretaris regelen alle verdere huishoudelijke aspecten voor wat betreft de vergaderingen.

 

Artikel 3 - Agenda

Op grond van artikel 103, eerste lid, van de Gemeentewet staat de secretaris onder meer het college bij de uitoefening van zijn taak terzijde. Het opstellen van de agenda voor het college is een onderdeel van het takenpakket van de secretaris. In het kader van de Wet dualisering gemeentebestuur heeft de burgemeester de bevoegdheid om onderwerpen aan de agenda voor een vergadering van het college toe te voegen (artikel 53a, tweede lid). Het eerste lid van de onderhavige bepaling biedt hiervoor ruimte.

 

In het zesde lid is deze bevoegdheid voor de wethouders vastgelegd. De agenda en de daarbij behorende agendastukken worden vrijdag naar de leden verstuurd (achtste lid). Slechts in spoedeisende gevallen kan hiervan worden afgeweken (negende lid).

 

De portefeuillehouder kan, indien hij niet akkoord is met een voorstel het betreffende voorstel terugtrekken. Indien het voorstel meerdere portefefeuillehouders betreft vindt onderling overleg plaats. Bij een patstelling vindt overleg plaats met burgemeester en secretaris. Indien ook dit niet tot een oplossing leidt, wordt aan het voorstel een memo van de gemeentesecretaris toegevoegd met zijn visie op het voorstel.

 

Artikel 4, eerste lid, maakt het mogelijk dat het college personen uitnodigt voor zijn vergaderingen. Op basis van artikel 10, derde lid, kan de secretaris bepalen dat bijvoorbeeld de leden van de Concerndirectie eveneens een kopie van de agenda en daarbij behorende stukken ontvangen.

 

Artikel 4 - Openbaar/besloten

De vergaderingen van het college worden met gesloten deuren gehouden, voor zover het college niet anders heeft bepaald (artikel 54, eerste lid, Gemeentewet).

Op basis van artikel 54, tweede lid, van de Gemeentewet kan het reglement van orde regels geven omtrent de openbaarheid van de vergaderingen van het college (artikel 54, tweede lid). De onderhavige bepaling beoogt hierin te voorzien.

 

 • 1.

  Ten aanzien van de eventuele geheimhouding van het besprokene of de stukken van de besloten vergaderingen is artikel 55 van de Gemeentewet van toepassing

 

Artikel 5 –Besluitenlijst

In dit artikel zijn afspraken vastgelegd over de verslaglegging van de vergaderingen. De conceptbesluitenlijst wordt zo spoedig mogelijk aan de leden toegezonden. In de eervolgende vergadering wordt de besluitenlijst vastgesteld. In de verdere uitwerking is de algemene afspraak gemaakt dat zowel inhoudelijke als redactionele wijzigingen vooraf gemeld zullen worden. Dit ter voorkoming van onnodige discussies over het verslag in de vergadering zelf.

 

Zowel redactionele als inhoudelijke aanpassingen worden bij voorkeur uiterlijk maandag voor 12:00 gemeld bij de gemeentesecretaris. Bij redactionele aanpassingen zal de gemeentesecretaris ervoor zorgdragen dat de voorgestelde redactionele aanpassing per e-mail bij de andere leden van het college kenbaar wordt gemaakt. Bij twijfel over de juistheid van de voorgestelde aanpassing zal hij dit ter besluitvorming voorleggen aan de voorzitter. Voor inhoudelijke aanpassingen zal hij in overleg met de voorzitter komen tot een voorstel tot aanpassing van de redactie en daarover terugkoppelen naar de indiener van het voorstel tot aanpassing. De gemeentesecretaris zal per e-mail de voorgestelde aanpassingen kenbaar maken aan de andere leden van het college. Het verslag wordt formeel in de eerstevolgende vergadering vastgesteld.

 

Artikel 6 - Vergaderorde

Het vierde lid vormt een uitwerking van artikel 56 van de Gemeentewet. In de vergadering van het college kan slechts worden beraadslaagd of besloten, indien ten minste de helft van het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is (artikel 56, eerste lid). Indien het vereiste aantal leden niet tegenwoordig is, belegt de burgemeester, onder verwijzing naar artikel 56, opnieuw een vergadering (artikel 56, tweede lid). Bij de nieuwe vergadering is geen quorum vereist. Het college kan echter over andere aangelegenheden dan die waarvoor de eerdere vergadering was belegd alleen beraadslagen of besluiten, indien ten minste de helft van het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is (artikel 56, derde lid).

 

Artikel 7 - Stemmingen

Ten aanzien van het stemmen wordt opgemerkt dat in de praktijk slechts zelden wordt gestemd. In verband hiermee en gelet op de uitgebreide regeling in de Gemeentewet ten aanzien van het stemmen is alleen het strikt noodzakelijke over stemmingen opgenomen. Artikel 58 van de Gemeentewet bepaalt dat de artikelen 28, eerste tot en met derde lid, 29 en 30 ten aanzien van de vergaderingen van het college van overeenkomstige toepassing zijn.

 

Een lid van het college neemt niet deel aan de stemming over:

a. een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of waarbij hij als vertegenwoordiger is betrokken (artikel 28, eerste lid, onder a);

b. de vaststelling of goedkeuring der rekening van een lichaam waaraan hij rekenplichtig is of tot welks bestuur hij behoort (artikel 28, eerste lid, onder b).

 

Bij een schriftelijke stemming wordt onder het deelnemen aan de stemming verstaan het inleveren van een stembriefje. (artikel 28, tweede lid). Een benoeming gaat iemand persoonlijk aan, wanneer hij behoort tot de personen tot wie de keuze door een voordracht of bij een herstemming is beperkt (artikel 28, derde lid).

 

Een stemming is alleen geldig, indien meer dan de helft van het aantal leden dat zitting heeft en zich niet van deelneming aan de stemming moet onthouden, daaraan heeft deelgenomen (artikel 29, eerste lid). Dit is niet van toepassing:

 • a.

  ingeval opnieuw wordt gestemd over een voorstel of over een benoeming, voordracht of aanbeveling van een of meer personen ten aanzien van wie in een vorige vergadering een stemming op grond van dat lid niet geldig was (artikel 29, tweede lid, onder a);

 • b.

  in een naar aanleiding van onvoldoende quorum door de burgemeester belegde nieuwe vergadering, voor zover het betreft onderwerpen die in de daaraan voorafgaande, ingevolge artikel 20, eerste lid, niet geopende vergadering aan de orde waren gesteld (artikel 29, tweede lid, onder b).

 

Voor het tot stand komen van een besluit bij stemming wordt de volstrekte meerderheid vereist van hen die een stem hebben uitgebracht (artikel 30, eerste lid). Bij een schriftelijke stemming wordt onder het uitbrengen van een stem verstaan het inleveren van een behoorlijk ingevuld stembriefje (artikel 30, tweede lid).

 

Indien bij een stemming, anders dan over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen, de stemmen staken, wordt opnieuw gestemd (artikel 59, eerste lid). Staken de stemmen andermaal over hetzelfde voorstel, dan beslist de stem van de voorzitter (artikel 59, tweede lid).

 

Artikel 8 - Verhindering

Dit artikel is naast een vastlegging van de procedure ook van belang om wellicht al voorafgaand aan de vergadering te kunnen constateren dat het benodigde quorum voor besluitvorming niet gehaald wordt (artikel 56 Gemeentewet). De voorzitter kan dan een nieuwe vergadering beleggen.

 

Artikel 9 – Conformlijst

Dit artikel gaat over ambtelijke adviezen waarover door het college moet worden besloten, maar die niet hoeven te worden besproken. Ook hiervoor geldt dat pas op het voorstel is besloten als het quorum hiermee instemt. Dit betekent dat in een periode van afwezigheid geen besluiten kunnen worden genomen als het quorum niet aanwezig is. Ambtelijke adviezen die op de conformlijst staan kunnen pas worden uitgevoerd wanneer het quorum hiermee heeft ingestemd.

 

Artikel 10

Van de mogelijkheid tot het nemen van een parafenbesluit wordt uitsluitend in bijzondere omstandigheden gebruik gemaakt. Dit kan zich voordoen gedurende het zomerreces, waardoor geen collegevergaderingen plaatsvinden. Een voorwaarde hierbij is dat het uitsluitend gaat om routinematige voorstellen.

 

Artikel 11 - Informatie aan overige raadsleden, ambtenaren en overigen

Op basis van artikel 60 van de Gemeentewet kan de raad regelen van welke besluiten door het college aan de leden van de raad kennisgeving wordt gedaan. Daarbij kan de raad de gevallen bepalen waarin met terinzagelegging kan worden volstaan. Het staat het college uiteraard vrij om zèlf ook een regeling ter zake te treffen. Bovendien worden de besluitenlijsten, direct na vaststelling, in het raadsinformatiesysteem (RIS) opgenomen. In het licht van het dualisme is er vanaf gezien voor de raadsleden ook de agendastukken ter inzage te leggen.

 

De openbaarmaking geschiedt op de in de gemeente gebruikelijke wijze. Het college laat de openbaarmaking achterwege voor zover het aangelegenheden betreft ten aanzien waarvan op grond van artikel 55 Gemeentewet geheimhouding is opgelegd of ten aanzien waarvan openbaarmaking in strijd is met het openbaar belang (artikel 60, derde lid).