Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leidschendam-Voorburg

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeidschendam-Voorburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2008
CiteertitelLegesverordening 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen, retributies en heffingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De verordening is vóór inwerkingtreding gewijzigd bij raadsbesluit van 18 december 2007 (raadsvoorstel 2007/27407).

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 216 en 229, eerste lid, aanhef en onder a. en b.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200811-07-2008nieuwe regeling

06-11-2007

Leidschendammer / Voorburgse Courant 13 en 20-12-2007

2007/21083 2007/21093 en 2007/27407

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2008

De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg;

gelezen het desbetreffende voorstel van het college van burgemeester en wethouders (2007/24753);gelet op de artikelen 216 en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet;b e s l u i t :vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2008

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a.

dag

de periode van 00.00 tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

b.

week

een aaneengesloten periode van zeven dagen;

c.

maand

het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

d.

jaar

het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

e.

kalenderjaar

de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 - Belastbaar feit

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven ter zake van het genot van of door het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbijbehorende tarieventabel.

Artikel 3 - Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 - Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • 1.

  verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • 2.

  openbare besturen, ambtenaren en instellingen voor diensten door hen in het openbaar belang verzocht, echter met uitzondering van vergunningen als bedoeld in de tarieventabel, hoofdstuk 5 - Bouwvergunningen, sub. 5.3;

 • 3.

  de op basis van artikel 1.1.10 van de tarieventabel berekende leges, voorzover de vergunning wordt aangevraagd door een charitatieve instelling, zonder winstoogmerk, die een cultureel, sociaal of een voor de gemeente promotioneel doel nastreeft.

Artikel 5 - Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 - Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van aanslag, een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 7 - Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet moeten de leges worden betaald in geval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 - Kwijtschelding

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 - Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 - Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de leges.

Artikel 11 - Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Legesverordening 2007”, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 24 april 2007, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2008.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als 'Legesverordening 2008'.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg

van 6 november 2007

de griffier

mr. G.A. van Egmond

de voorzitter

mr.drs. B.J. Bruins

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2008

 

Hoofdstuk 1 Algemeen

 

 

1.1

Gereserveerd

 

 

 

Hoofdstuk 2 Bestuurszaken

 

 

2.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot verstrekking van:

 

 

2.1.1

de raadsstukken (zonder losse bijlagen) voorzover voor publicatie bestemd bij abonnement per kalenderjaar:

inclusief verzendkosten

exclusief verzendkosten

132,55

84,50

2.1.2

de commissiestukken (zonder losse bijlagen) per commissie voorzover voor publicatie bestemd bij abonnement per kalenderjaar:

inclusief verzendkosten

exclusief verzendkosten

90,95

56,20

2.1.3

een exemplaar van de Algemene Plaatselijke Verordening Leidschendam -Voorburg 2003

35,90

 

Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand

 

 

3.1

Het tarief bedraagt terzake van de voltrekking van een huwelijk of een registratie van een partnerschap op:

 

 

3.1.1

maandag tot en met vrijdag:

vanaf 08.00 uur tot 16.45 uur

vanaf 16.45 uur tot 22.00 uur

zaterdag:

zondag:

303,25

579,65

803,60

874,35

3.2

Het tarief bedraagt terzake van het verstrekken van:

 

 

3.2.1

een trouw- of partnerschapsboekje in geval van kosteloze huwelijksvoltrekking of kosteloze registratie van het partnerschap

30,70

3.2.2

een duplicaat trouw- of partnerschapsboekje

30,70

3.3

het van gemeentewege zorg dragen voor de aanwezigheid van getuigen bij een kosteloze huwelijksvoltrekking per kwartier per getuige

17,30

3.4

Het tarief bedraagt terzake van het verstrekken van een lijst, voorzover voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend, per wekelijks abonnement waarop zijn vermeld:

 

 

3.5

Het tarief bedraagt terzake van het doen van nasporing in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier, ongeacht het resultaat

17,05

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een beschikking waarbij toestemming wordt verleend de lijkbezorging te doen plaatsvinden buiten de daartoe in de Wet op de lijkbezorging gestelde termijn

7,80

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

 

 

4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder een verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent een persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd

 

 

4.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

4.2.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking of gewaarmerkt afschrift uit de Gemeentelijke Basisadministratie

9,35

4.3

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

4.3.1

tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in art. 6, 7e lid van het Besluit gemeentelijke basisadministratiegegevens (GBA No-Hit)

2,40

4.4

Het tarief bedraagt terzake van het verstrekken van informatie per gelichte persoonskaart

9,35

4.5

Het tarief bedraagt terzake van het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

17,30

4.6

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van inlichtingen door middel van een selectie uit de basisadministratie per geselecteerd record

0,30

4.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring uit de basisadministratie

17,90

4.8

Het tarief bedraagt voor het verstrekken aan ingeschrevenen van een afschrift van de gegevens die omtrent zijn persoon zijn opgenomen in de basisadministratie

14,30

 

Hoofdstuk 5 Bouwen en Ruimtelijke Ordening

 

 

5.1

Bouwkosten

 

 

5.1.1

Definitie bouwkosten

Onder bouwkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan de aannemingssom als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid van de Uniforme administratieve voorwaarden voor uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voorzover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten als bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

Onder bouwkosten is mede begrepen de verschuldigde BTW.

 

 

5.1.2

Ambtshalve vaststelling bouwkosten

Indien de bouwkosten burgemeester en wethouders onjuist voorkomen, als ook in het geval dat de belanghebbende in gebreke blijft een behoorlijke opgaaf te overleggen, worden de bouwkosten ambtshalve vastgesteld. De ambtshalve vaststelling wordt gebaseerd op de geschatte bouwkosten.

 

 

5.1.3

Wijziging bouwkosten

Indien in een nog niet uitgevoerd bouwplan wijzigingen worden aangebracht, ten gevolge de bouwkosten wijzigen of een nieuwe vergunning wordt vereist, waardoor een gewijzigd of opnieuw te bepalen legesbedrag verschuldigd zou zijn, vindt verrekening met de voor het niet uitgevoerde plan betaalde leges plaats.

Indien op enig moment, nadat de vergunning is verleend, blijkt dat de geraamde bouwkosten in werkelijkheid op een lager bedrag uitkomen dan worden de verschuldigde leges niet aangepast.

 

 

5.2

Beoordeling schetsplan/vooroverleg

 

 

5.2.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek om te beoordelen of de in gang te zetten vrijstellingsprocedure op basis van de Wet op de Ruimtelijke Ordening tot een positief resultaat zal leiden bedraagt

103,50

5.2.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot beoordeling van een schetsplan i.v.m. de aanvraag of een op basis van genoemd schetsplan, uitgewerkt bouwplan een vergunning zou kunnen worden verleend bedraagt € 53,00

Indien het schetsplan tevens een verzoek inhoudt als bedoeld in art. 5.2.1 dan worden de leges voor de beoordeling van het schetsplan verhoogd met het bedrag als vermeld in art. 5.2.1.

 

 

5.2.3

Verrekening leges bij verzoek om bouwvergunning

Indien na een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning voor een op basis van het schetsplan uitgewerkt bouwplan in behandeling wordt genomen, worden de voor het schetsplan geheven leges met deze leges verrekend.

 

 

5.2.4

Verrekening leges bij verzoek om vrijstelling WRO

Indien na een vrijstellingsverzoek als bedoeld in 5.2.1 een definitief (gelijkluidend) verzoek om vrijstelling van de voorschriften van het bestemmingsplan in behandeling wordt genomen, al dan niet in combinatie met een bouwvergunning-aanvraag, dan worden de geheven leges met de nieuwe leges verrekend.

 

 

5.3

Bouwvergunningaanvragen

 

 

 

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van:

 

 

5.3.1

lichte bouwvergunning

een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning, waaronder die als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel q, van de Woningwet,

1,00% van de bouwkosten met een minimum van € 103,50

 

 

5.3.2

reguliere bouwvergunning

een aanvraag tot het verkrijgen van een reguliere bouwvergunning als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel p, van de woningwet,

1,75% van de bouwkosten tot € 25.000,00, vermeerderd met

1,50% van de bouwkosten tot € 500.000,00, vermeerderd met

1,25% van de bouwkosten boven € 500.000,00

met een minimum van € 103,50

 

 

5.3.3

reguliere bouwvergunning 1e fase

een aanvraag tot het verkrijgen van een reguliere bouwvergunning:

1e fase bedraagt 40% van het tarief overeenkomstig 5.3.2 berekende bedrag

 

 

5.3.4

reguliere bouwvergunning 2e fase

een aanvraag tot het verkrijgen van een reguliere bouwvergunning:

2e fase bedraagt 70% van het tarief overeenkomstig 5.3.2 berekende bedrag

 

 

5.3.5

wijziging verleende bouwvergunning

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een wijziging van een, al dan niet gefaseerde, verleende bouwvergunning waarvan nog geen gebruik is gemaakt, wordt berekend overeenkomstig de wijze zoals in 5.3.1 tot en met 5.3.4 is aangegeven, verminderd met het voor de oorspronkelijke vergunning berekende leges, met dien verstande dat het berekende legesbedrag niet minder bedraagt dan € 100,00 en het oorspronkelijk geheven legesbedrag is betaald.

Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de afwijking naar het oordeel van burgemeester en wethouders zodanig is, dat sprake is van een nieuw bouwplan.

Uit de wijziging van de bouwvergunning voortvloeiende kosten voor deskundige adviezen en stedenbouwkundige procedures worden daarnaast afzonderlijk in rekening gebracht.

 

 

5.3.6

wijziging bouwvergunningaanvraag

Indien tussentijds een bouwplan wordt gewijzigd, waarvoor reeds een bouwvergunningaanvraag is ingediend, dan wordt het nieuwe legesbedrag bepaald overeenkomstig de berekeningwijze in de artikelen 5.3.1 tot en met 5.3.4.

 

 

5.3.7

Het verder niet in behandeling nemen of een niet-ontvankelijke vergunningsaanvraag

Indien een vergunningaanvraag verder niet in behandeling wordt genomen danwel niet-ontvankelijk wordt verklaard, dan bedragen de leges € 53,00.

 

 

5.3.8

Van rechtswege verleende vergunning

Voor een van rechtswege verleende vergunning is de bouwleges als bedoeld in de artikelen 5.3.1 tot en met 5.3.4. verschuldigd.

Indien een extern advies is ingewonnen dan wel een vrijstellingsprocedure op basis van de Wet Ruimtelijke ordening is gevolgd, wordt het op basis van dit artikel berekende legesbedrag verhoogd met de bedragen die hierop van toepassing zijn (zie artikel 5.10).

 

 

5.3.9

Bouwaanvraag ter legalisering reeds gerealiseerd bouwwerk

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning welke wordt ingediend, nadat de bouw zonder vergunning is aangevangen of heeft plaatsgevonden, wordt het onder 5.3.1 tot en met 5.3.4 berekende tarief verhoogd met € 157,50. Indien de aanvraag als bedoeld in dit artikel wordt geweigerd, dan blijft de toeslag van € 157,50 achterwege.

 

 

5.4

Restitutie Leges

 

 

5.4.1

Intrekking bouwvergunningaanvraag

Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning als bedoeld in de artikelen 5.3.1 t/m 5.3.4, doch voor het verlenen van de vergunning, deze aanvraag op schriftelijke wijze wordt ingetrokken, dan bedragen de verschuldigde leges € 53,00.

 

 

5.4.2

Geen gebruikmaking bouwvergunning

Indien van een bouwvergunning geen gebruik wordt gemaakt, kan de aanvrager binnen 52 weken nadat de vergunning is verleend, op schriftelijke wijze verzoeken om de bouwvergunning in te trekken; op basis van de intrekking wordt een teruggaaf verleend van 50% van de geheven c.q. verschuldigde leges, als becijferd in de artikelen 5.3.1 tot en met 5.3.4, maar waarbij het verschuldigde minimale legesbedrag uitkomt dan € 103,50.

 

 

5.4.3

Geweigerde vergunning

Indien sprake is van een geweigerde vergunning, als bedoeld in de artikelen 5.3.1 5.3.2, wordt een verrekening toegepast c.q. teruggaaf verleend van 50% van de geheven c.q. verschuldigde leges, maar waarbij het verschuldigde legesbedrag niet lager uitkomt dan het minimum van € 103,50.

 

 

5.5

Overschrijving bouwvergunning

 

 

 

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een verzoek tot het overschrijven van een verleende bouwvergunning als bedoeld in artikel 10.3 van de Bouwverordening.

16,20

5.6

Externe adviezen

 

 

5.6.1

Toepassing sneltoetscriteria lichte bouwvergunning

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een lichte vergunning moet worden verleend en toetsing plaatsvindt aan de welstandscriteria als bedoeld in artikel 12a van de Woningwet, dan wordt het tarief als berekend in artikel 5.3.1 verhoogd met € 25,95.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.2

Welstands- en monumentencommissie

Indien artikel 5.6.1. niet van toepassing is en voor het verlenen van een bouwvergunning een extern advies van de Stichting Dorp, Stad & Land noodzakelijk is, wordt het overeenkomstig artikel 5.3.1 tot en met 5.3.4 berekende legesbedrag verhoogd met een vast bedrag te vermeerderen met een variabel bedrag afhankelijk van de hoogte van de bouwkosten, afgerond naar boven op € 5,00 of een veelvoud daarvan, volgens onderstaande tabel

 

 

 

a.lager dan € 4.000,99 een vast bedrag van

29,65

 

b.€ 4.001 doch minder dan € 25.000,99 het vaste bedrag van

plus 2 promille van de bouwkosten

40,40

 

c.€ 25.001 doch minder dan € 120.000,99 het vaste bedrag van

plus 1,1 promille van de bouwkosten

67,30

 

d.€ 120.001 doch minder dan € 230.000, 99 het vaste bedrag van

plus 1,1 promille van de bouwkosten

115,80

 

e.€ 230.001 doch minder dan € 455.000,99 het vaste bedrag van plus 0,6 promille van de bouwkosten

261,20

 

…f. € 455.001 of meer het vaste bedrag van plus 0,25 promille van de bouwkosten

503,60

5.6.3

Agrarische adviescommissie bouw- en aanlegvergunningen

Indien naar het oordeel van burgemeester en wethouders een advies benodigd is van de agrarische advies- en beoordelingscommissie of een andere agrarische deskundige dan wordt het tarief van de becijferde leges verhoogd (ongeacht of tot het verlenen van de vergunning wordt overgegaan) met

450,00

5.6.4

Andere externe advieskosten

Indien bij een aanvraag van een bouwvergunning of stedenbouwkundige procedure naar het oordeel van burgemeester en wethouders een advies van een niet hiervoor in de artikelen 5.6.2 en 5.6.3 vermelde deskundige dient te worden verkregen, worden de hiervoor door de gemeente verschuldigde kosten aan de aanvrager doorberekend.

Hiervoor zendt de gemeente vooraf aan aanvrager een namens de gemeente opgestelde begroting van de totale kosten en wordt een aanvraag om bouwvergunning verder in behandeling genomen één week na de datum waarop deze begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

Binnen de vermelde termijn van één week is de aanvrager gerechtigd de aanvraag in te trekken. Artikel 5.4.1. en 5.4.2 zijn van toepassing.

 

 

5.7

Bouwveiligheidsplan

 

 

 

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan, waarvoor een bouwveiligheidsplan als bedoeld in artikel 1.2.5. van de bijlagen van het ‘Besluit Indieningvereisten aanvraag bouwvergunning’ ingediend moet worden, wordt het tarief als becijferd in artikel 5.3.1 t/m 5.3.4 verhoogd met een bedrag van € 52,00

 

 

5.8

Bouwverordening

 

 

5.8.1

Het tarief bedraagt voor een exemplaar van de Bouwverordening

35,90

5.9

Bodemgesteldheidonderzoek

 

 

 

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van de onderzoeksopzet van een onderzoeksrapport inzake de gesteldheid van de bodem, als bedoeld in artikel 2.1.5 van de bouwverordening;

 

 

5.9.1

Vooronderzoek

Indien de aanvraag uitsluitend een vooronderzoek als bedoeld in de NEN 5740, uitgave 1999, naar het historisch en naar de bodemgesteldheid betreft

65,90

5.9.2

Verkennend onderzoek

Indien de aanvraag verkennend onderzoek volgens NEN 5740, uitgave 1999, naar de bodemgesteldheid betreft

65,90

5.9.3

Nader onderzoek cf. Leidraad bodembescherming

Indien de aanvraag een nader onderzoek als bedoeld in de Leidraad bodembescherming betreft

65,90

5.10

Vrijstellingen Wet Ruimtelijke ordening en wijzigings-/uitwerkingsplannen

 

 

5.10.1

Vrijstelling o.g.v. artikel 11 of 19, 1e lid WRO(zonder bouwvergunningaanvraag)

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag waaraan met toepassing van artikel 11 en artikel 19, eerste lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening wordt verleend, waarbij geen sprake is van een bouwvergunning als bedoeld in de artikelen 5.3.1 tot en met 5.3.4 en geen sprake is van werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist als bedoeld in artikel 5.11

934,15

5.10.2

Vrijstelling o.g.v. artikel 19, 2e lid WRO (zonder bouwvergunningaanvraag)

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag waaraan met toepassing van artikel 19, tweede lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening wordt verleend, waarbij geen sprake is van een bouwvergunning als bedoeld in de artikelen 5.3.1 tot en met 5.3.4 en geen sprake is van werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist als bedoeld in artikel 5.11

467,10

5.10.3

Vrijstelling o.g.v. artikel 16,17 of 19 3e lid WRO (zonder bouwvergunning-aanvraag)

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag waaraan met toepassing van artikel 16, 17 en19, derde lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (Wet RO), waarbij geen sprake is van een bouwvergunning als bedoeld in de artikelen 5.3.1 tot en met 5.3.4 en geen sprake is van werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist als bedoeld in artikel 5.11

363,25

5.10.4

Vrijstelling op basis van het geldende bestemmingsplan (ingevolge artikel 15 WRO, in combinatie met een bouwvergunningaanvraag

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een bouwvergunning moet worden verleend op grond van het geldende bestemmingsplan (de zogenaamde binnenplanse vrijstelling) wordt het overeenkomstig 5.3.1. tot en met 5.3.4 berekende bedrag aan leges verhoogd met

104,80

 

 

 

 

5.10.5

Vrijstelling o.g.v. artikel 11 of 19, 1e lid (in combinatie met bouwvergunning-aanvraag)

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een vergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 11 of 19, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening of artikel 50, vijfde lid, van de Woningwet wordt het overeenkomstig 5.3.1 tot en met 5.3.4 berekende bedrag aan leges verhoogd met het bedrag als vermeld in 5.10.1

 

 

5.10.6

Vrijstelling o.g.v. artikel 19, 2e lid WRO (in combinatie met een bouwvergunning-aanvraag)

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een vergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 19, tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening of artikel 50, vijfde lid, van de Woningwet wordt het overeenkomstig 5.3.1 tot en met 5.3.4 berekende bedrag aan leges verhoogd met het bedrag als vermeld in 5.10.2

 

 

5.10.7

Vrijstelling o.g.v. artikel 15, 16, 17 of 19 3e lid WRO (in combinatie met een bouwvergunningaanvraag)

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een vergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 15, 16, 17 of 19, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening of artikel 50, vierde of zesde lid, van de Woningwet wordt het overeenkomstig 5.3.1 tot en met 5.3.4 berekende bedrag aan leges verhoogd met het bedrag als vermeld in de artikelen 5.10.3 of 5.10.4

 

 

5.10.8

Voorbereidingsbesluit

Indien voor een aanvraag vermeld in artikel 5.10.1 of 5.10.3 een voorbereidingsbesluit noodzakelijk is, wordt het overeenkomstige die artikelen berekende bedrag verhoogd met

377,10

5.10.9

Het tarief voor het in behandeling nemen van een vrijstelling op grond van het bestemmingsplan (anders dan hiervoor bedoeld) of de bouwverordening, waarbij sprake is van een gebruikswijziging van gronden of opstallen bedraagt

158,40

5.10.10

Indien aan een vrijstelling als bedoeld in 5.10.1 tot en met 5.10.9 (met uitzondering van lid 5.10.8) geen medewerking wordt verleend, dan bedragen de leges 50% van de leges als vermeld in de betreffende lidnummers.

 

 

5.11

Aanlegvergunningen

 

 

5.11.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 14 of 21, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (aanlegvergunning), 2 promille van elk geheel bedrag van € 100,00 van de kosten met een minimum van

43,45

5.11.2

Indien de aanvraag betrekking heeft op werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 16 of 46, zesde, achtste of tiende lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, wordt het overeenkomstig 5.11.1 berekende bedrag verhoogd met

69,30

5.11.3

Indien de aanvraag betrekking heeft op werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 46, zevende lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, wordt overeenkomstig 5.11.1 berekende bedrag verhoogd met

69,30

5.11.4

Indien de aanvraag verder niet in behandeling wordt genomen of ontvankelijk is, dan bedragen de leges

52,95

5.12

Bestemmingsplan, uitwerkingsplan of wijzigingsplan

 

 

5.12.1

Het tarief bedraagt voor een exemplaar van een bestemmingsplan, uitwerkings-plan of wijzigingsplan met een aantal bladzijden van de toelichting en de voorschriften:

maximaal 100 bladzijden

van 100 tot 200 bladzijden

boven de 200 bladzijden of kleurendruk

Indien als bijlagen meer dan twee tekeningen bij het plan behoren, dan wordt het bedrag per tekening verhoogd met

26,00

39,00

65,00

5,15

5.13

Sloopvergunning en sloopmelding

 

 

5.13.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een sloopvergunning als bedoeld in artikel 8.1.1 van de Bouwverordening

87,65

5.13.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in artikel 8.1.2 van de Bouwverordening

26,05

5.13.3

Indien sprake is van een geweigerde sloopvergunning, wordt een verrekening toegepast c.q. teruggaaf verleend van 50% van de geheven c.q. verschuldigde leges

 

 

5.14

Splitsingsvergunning

 

 

5.14.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 27 van de Huisvestingsverordening Stadsgewest Haaglanden per appartementsrecht of een afzonderlijke woning

161,40

5.14.2

Indien een vergunningaanvraag verder niet in behandeling wordt genomen danwel niet-ontvankelijk wordt verklaard, dan bedragen de leges € 53,00

 

 

5.15

Gebruiksvergunning in verband met de brandveiligheid

 

 

5.15.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een permanente gebruiksvergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een bouwwerk als bedoeld in artikel 6.1.1 van de Bouwverordening

196,50

 

Wordt verhoogd voor een bouwwerk met een oppervlakte van

 

 

 

0 – 100m²

214,45

 

101 – 500m² + € 2,11 per m²

107,10

 

501 – 1.000m² + € 0,98 per m²

691,30

 

1.001 – 2.000m² + € 0,87 per m²

804,50

 

2.001 – 4.000m² + € 0,32 per m²

1.945,35

 

4.001 – 6.000m² + € 0,22 per m²

2.3260,15

 

6.001 - > + € 0,05 per m²

3.418,70

 

Bij het voortijdig in gebruik nemen van een object na nieuw- en verbouw terwijl er nog geen gebruiksvergunning is afgegeven wordt het basisbedrag verhoogd per m² vloeroppervlakte

0,95

5.15.1.1

Voor het wijzigen van een vergunning als bedoeld in 5.15.1

a.voor het overschrijven op naam van een ander dan degene op wiens naam de

vergunning is gesteld

b.bij ongewijzigd gebruik, wanneer het bouwwerk is vergroot, vermeerderd met

50% van het tarief genoemd onder 5.15.1; voor de bepaling van de leges wordt

de oppervlakte van de uitbreiding berekend

c.voor de controle naar aanleiding van een melding op grond van een

vergunning als hiervoor bedoeld met nevenactiviteit

d.voor hercontrole van een bouwwerk waarvoor een vergunning als hiervoor

bedoeld is afgegeven; indien niet is voldaan aan naleving van de vergunnings-

voorwaarden vermeld in bovengenoemde toestemming

73,95

261,05

73,95

73,95

5.15.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een tijdelijke gebruiksvergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een bouwwerk als bedoeld in artikel 6.1.1 van de Bouwverordening

 

 

 

Indien de vergunning wordt aangevraagd voor een maximale duur van 7 x 24 uur ten behoeve van:

0 tot 150 personen

150 tot 250 personen

250 tot 1.000 personen

1001 tot 2.500 personen

meer dan 2.500 personen

65,25

130,50

256,55

326,30

570,90

5.15.2.1

Indien de vergunning wordt aangevraagd voor een gebruiksperiode van langer dan 7 x 24 uur doch niet langer dan 12 maanden

387,75

5.15.2.2

Voor hercontrole van een inrichting waarvoor een vergunning als hiervoor is bedoeld is afgegeven; indien niet is voldaan aan naleving van de vergunnings-voorwaarden vermeld in bovengenoemde toestemming

63,85

5.15.3

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een permanente gebruiksvergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting als bedoeld 2.1.1. van de Brandbeveiligingsverordening

 

 

5.15.3.1

Voor inrichtingen op grote terreinen (o.a. campings)

a. met een oppervlakte van <10.000 m²

b. met een oppervlakte van 10.001 tot 20.000 m²

c. met een oppervlakte van > 20.000 m²

739,25

1.077,20

1.774,30

5.15.4

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een tijdelijke gebruiksvergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting als bedoeld 2.1.1. van de Brandbeveiligingsverordening

 

 

5.15.4.1

Indien de vergunning wordt aangevraagd voor een maximale duur van 7 x 24 uur ten behoeve van:

0 t/m 150 personen

151 t/m 250 personen

251 t/m 1.000 personen

boven de 1.000 personen

65,25

130,50

256,55

326,30

5.15.4.1

Indien de vergunning wordt aangevraagd voor een gebruiksperiode van langer dan 7 x 24 uur doch niet langer dan 12 maanden

391,60

5.15.4.2

Voor hercontrole van een inrichting waarvoor een vergunning als hiervoor is bedoeld is afgegeven; indien niet is voldaan aan naleving van de vergunnings-voorwaarden vermeld in bovengenoemde toestemming

65,25

5.16

Overige

 

 

5.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing of een andere beschikking voorzover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen.

107,70

5.16.2

a.Voor het overschrijven op naam van een ander, dan degene op wiens naam de vergunning is gesteld

26,00

 

b.Bij een uitbreiding van een bouwwerk of inrichting (indien de oppervlakte van deze uitbreiding minimaal 10% van de bestaande oppervlakte bedraagt): het legesbedrag vermeld in art. 5.1.1 en art. 5.1.2, met dien verstande dat de verhoging in art. 5.1.2 alleen wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding

 

 

 

c.Bij een herindeling, interne verbouwing of wijziging van het gebruik van het gehele bouwwerk of de inrichting, danwel een gedeelte daarvan (indien de oppervlakte waarop deze wijziging van toepassing is minimaal 10% van de bestaande oppervlakte bedraagt): 50% van het legesbedrag vermeld in art. 5.1.1 en 5.1.2, met dien verstande dat de verhoging in art. 5.1.2 alleen wordt berekend over de oppervlakte van het deel waarop de wijziging van toepassing is.

 

 

 

Hoofdstuk 6 Gemeentearchief

 

 

6.1

Het tarief bedraagt terzake van het op verzoek doen van nasporingen in de in het Gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier, ongeacht het resultaat

17,30

6.1.2

Het tarief bedraagt terzake van het op verzoek opzoeken van in het Bouwarchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier, ongeacht het resultaat

17,30

6.1.3

Het tarief bedraagt voor een afschrift of fotokopie van een in het Bouwarchief berustend stuk:

per kopie A4-formaat

per kopie A3-formaat

per kopie groter dan A3-formaat

0,45

0,55

7,15

6.2

Het tarief bedraagt voor een afschrift of fotokopie van een in het Gemeentearchief berustend stuk:

voor de eerste kopie A4-formaat

voor elke volgende kopie A4-formaat (tarief 1.1.2)

voor de eerste kopie A3-formaat

voor elke volgende kopie A3-formaat (tarief 1.1.2)

0,45

0,45

0,55

0,55

6.3.1

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van foto’s uit het fotoarchief bedraagt het tarief per foto:

voor het formaat 9 cm x 14 cm

voor het formaat 12 cm x 18 cm

voor het formaat 18 cm x 24 cm

voor een formaat groter dan 18 cm x 24 cm

4,10

4,30

4,65

5,00

6.3.1.1

Het tarief voor het gebruiksrecht van verstrekte foto’s zoals bedoeld in 6.3.1 bedraagt per foto voor:

-niet commerciële reproductie (stichtingen en verenigingen)

-commerciële reproductie

10,00

40,00

6.3.2

Indien voor het afdrukken van een foto het vervaardigen van een negatief noodzakelijk is, worden de bedragen per foto verhoogd met

1,10

6.3.3

Het tarief terzake van het opzoeken, kopiëren en verzenden van akten (via Genlias besteld) met betrekking tot burgerlijke standgegevens

6,15

 

Hoofdstuk 7 Kiezersregister

 

 

7.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer, bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

11,50

 

Hoofdstuk 8 Kadaster

 

 

8.1

Het tarief bedraagt terzake van het op verzoek doen van nasporingen in het Gemeentelijk kadaster voor ieder daaraan besteed kwartier, ongeacht het resultaat

7,70

8.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen omtrent de kadastrale, dan wel de plaatselijke aanduiding, per inlichting

3,90

 

Hoofdstuk 9 Reisdocumenten

 

 

9.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

9.1.1

Een nationaal paspoort

48,35

9.1.2

Een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

48,35

9.1.3

Een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 9.1.1 (zakenpaspoort)

54,00

9.1.4

Een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers van 9 september 1976 als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

48,35

9.1.5

Een Nederlandse identiteitskaart

40,70

9.1.6

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

9.1.6.1

bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 en 9.1.4 direct bij aanvraag van een nieuw document

8,50

9.1.7

Aanbrengen van een wijziging in een reisdocument als bedoeld in 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 en 9.1.4 met een bijschrijvingsticker in een reeds bestaand document

19,80

9.1.8

Het tarief dat als bijkomende leges moet worden betaald bij het in behandeling nemen van een aanvraag tot het met spoed verstrekken van een reisdocument (inclusief het bijschrijven van kinderen) bedraagt

41,00

9.1.9

Het tarief dat als bijkomende leges moet worden betaald bij het in behandeling nemen van een aanvraag tot het met spoed bijschrijven van kinderen door middel van een bijschrijvingsticker bedraagt per bijschrijving

19,80

9.1.10

Het tarief dat als bijkomende leges moet worden betaald bij vermissing van een vorig reisdocument, voor het nazoeken of opvragen van het vorige aanvraagformulier om de identiteit te kunnen vaststellen

9,65

 

Hoofdstuk 10 Rijbewijzen

 

 

10.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

22,25

10.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen

5,50

10.3

Het tarief dat als bijkomende leges moet worden betaald, bij vermissing van een vorig reisdocument, voor het nazoeken of opvragen van het vorige aanvraagformulier om de identiteit te kunnen vaststellen

9,70

10.4

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het met spoed afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

40,60

 

Hoofdstuk 11 Wet op de kansspelen

 

 

11.1

Een vergunning tot het exploiteren van een speelgelegenheid, zoals bedoeld in art. 2.3.3.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Leidschendam-Voorburg 2003

,

62,45

11.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen

 

 

11.2.1

Voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

voor een periode van minder dan twaalf maanden wordt het bedrag ad € 59,15 naar evenredigheid toegepast

62,45

11.2.2

Voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, voor de eerste speelautomaat

en voor iedere volgende speelautomaat

voor een periode van minder dan twaalf maanden, worden de tarieven naar evenredigheid toegepast

62,45

37,50

11.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

21,45

11.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de kansspelen (prijsvraagvergunning)

21,45

 

Hoofdstuk 12 Drank- en Horecawet

 

 

12.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet

159,85

12.1.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

21,45

12.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in art. 30 van de Drank- en Horecawet

21,45

12.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot verkrijging van exploitatievergunning tot het uitoefenen van een horecabedrijf, als bedoeld in artikel 2.3.1.2 van de Algemene Plaatselijke verordening Leidschendam-Voorburg 2003

62,45

12.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing tot het na algemeen sluitingsuur geopend houden van inrichtingen als bedoeld in artikel 2.3.1.4 van de Algemene Plaatselijke verordening Leidschendam-Voorburg 2003:

per maand of minder

per jaar of minder, doch langer dan een maand

22,40

64,35

12.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank en Horecawet wegens wijziging leidinggevenden in de zin van artikel 1 onder 3o van de DHW, zijnde de natuurlijke persoon, die onmiddellijke leiding geeft aan de uitoefening van het horeca- of slijtersbedrijf (‘de beheerder’).

21,45

 

Hoofdstuk 13 Huisvestingswet

 

 

13.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

 

13.1.1

Een indicatiestelling om aangemerkt te worden als urgent woningzoekende (als bedoeld in de artikelen 17 en volgende van de Huisvestingsverordening Stadsgewest Haaglanden) indien noodzakelijke verhoogd met de kosten zoals genoemd in artikel 13.1.2

43,05

13.2

Een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 7, eerste lid van de Huisvestingswet

15,75

 

Hoofdstuk 14 Verkeer en vervoer

 

 

14.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het:

 

 

14.1.1

Verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

21,45

14.1.2

Verkrijgen van een ontheffing, ingevolge artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, uitsluitend voorzover het betreft artikel 25 van dit Reglement, per keer of per mutatie op adres met een geldigheidsduur van 4 jaar

41,90

14.1.3a

Verkrijgen van een Europese gehandicaptenparkeerkaart of een gewestelijke gehandicaptenparkeerkaart

67,00

14.1.3b

Verkrijgen van een verlenging van een Europese gehandicaptenparkeerkaart of een gewestelijke gehandicaptenparkeerkaart

67,00

14.1.3c

Vervallen

 

 

14.1.3d

Verstrekken van duplicaten van Europese gehandicapten parkeerkaarten of Gewestelijke gehandicapten parkeerkaarten danwel omzetten of wijzigen van een kenteken bij een Gewestelijke gehandicapten parkeerkaart

30,40

14.1.3e

Toekennen van een gehandicaptenparkeervak

75,20

14.1.3f

Verplaatsen van een gehandicaptenparkeerplaats binnen de gemeentegrens

75,20

14.1.3g

Wijzigen van een onderbord op de gehandicaptenparkeerplaats

30,40

14.1.4

Verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de Wet personenvervoer (Stb. 1987, 175)

16,90

14.1.5

Verkrijgen van een ontheffing voor het regime van betaald parkeren zonder gereserveerde plaats in de Corbulogarage, per maand

13,30

14.1.6

Verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.1.5.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Leidschendam-Voorburg 2003 (uitweg of uitritvergunning)

21,45

14.1.7

De bij 14.1.3a en 14.1.3b vermelde tarieven worden, indien van toepassing, verhoogd met de door de keuringsinstantie in rekening te brengen kosten voor het niet verschijnen op een keuringsafspraak en/of voor het brengen van een huisbezoek door de keuringsarts

 

kostprijs

 

Hoofdstuk 15 Diversen

 

 

15.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het:

 

 

15.1.1

verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

5,00

15.1.2

terzake van het waarmerken van een kopie

5,00

15.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verkrijging van:

 

 

15.2.1

een vergunning tot venten, met een geldigheidsduur van één dag

21,75

15.2.2

een vergunning tot venten, met een geldigheidsduur van een kalenderjaar of een gedeelte daarvan

21,75

15.2.3

een standplaatsvergunning

425,45

15.2.4

een vergunning voor het hebben van een standplaats met een geldigheids-duur van drie kalenderjaar of een gedeelte daarvan (minimaal acht weken)

106,55

15.2.5

een vergunning voor het hebben van een standplaats voor een beperkte periode (maximaal acht weken)

21,75

15.2.6

plaatsing op een wachtlijst voor een standplaatsvergunning

18,85

15.2.7

een vergunning om op grond van artikel 5 van de Marktverordening Leidschendam-Voorburg 2004 een standplaats in te nemen

18,85

15.2.8

Een vergunning om op grond van artikel 5.2.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Leidschendam-Voorburg 2003 een snuffelmarkt te organiseren

21,45

15.3

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het inzamelen van:

 

 

15.3.1

oude materialen en afvalstoffen, per jaar

37,40

15.3.2

schillen en resten van levensmiddelen, per jaar

37,40

15.4

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

15.4.1

een vergunning ingevolge de artikelen 2.1.4.1 en 2.2.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Leidschendam-Voorburg 2003 voor een vertoning, feest en muziek op of aan de weg of een evenement

21,45

15.5

Het tarief bedraagt terzake van het verstrekken van:

 

 

15.5.1

Vervallen

 

 

15.5.1.1

Vervallen

 

 

15.5.1.2

Vervallen

 

 

15.6

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag van

 

 

15.6.1

een vergunning ingevolge het artikel 2.1.4.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Leidschendam-Voorburg 2003 voor een vertoning, feest en muziek op of aan de weg

een vergunning ingevolge het artikel 2.2.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Leidschendam-Voorburg 2003 voor een evenement

21,45

42,95

15.6.1

voorzover de in deze verordening vermelde vergunningen, verklaringen, inlichtingen, ontheffingen, fotokopieën, enz. worden toegestuurd, bedragen de leges minimaal

De aanvrager zal hiervan vooraf in kennis worden gesteld.

2,65

15.7

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van:

 

 

15.7.1

een vergunning tot het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.2, derde lid van de Telecommunicatiewet en als bedoeld in artikel 2.1.5, tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Leidschendam-Voorburg 2003, voor ieder daaraan besteed half uur

38,65

15.7.1.1

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, per halfuur overleg, per van gemeentewege aanwezige persoon verhoogd met

38,65

15.7.1.2

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die terzake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

15.7.1.3

indien een begroting als bedoeld in 15.10.1.2 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

15.8

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke huur en verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15 van de Leegstandswet

18,15

15.9

Een vergunning voor het hebben van reclame objecten als bedoeld in artikel 4.7.2 van de algemene Plaatselijke Verordening Leidschendam-Voorburg 2003

met dien verstande dat indien ten behoeve van de vergunning het advies wordt gevraagd van de stichting Dorp, Stad & Land het bedrag verhoogd wordt met

79,15

13,30

15.10

Een exploitatievergunning tot het uitoefenen van een seksinrichting of escortbedrijf als bedoeld in artikel 3.2.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Leidschendam-Voorburg 2003

62,45

15.11

Elke hierna niet afzonderlijk genoemde vergunning, ontheffing, verklaring of inlichting, verleend of verstrekt in het persoonlijk belang van de aanvrager, voorzover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

21,45