Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leidschendam-Voorburg

Besluit van de raad van Leidschendam-Voorburg houdende de gedragscode voor zijn leden, het college en de burgemeester (Gedragscode van het gemeentebestuur Leidschendam-Voorburg 2018)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeidschendam-Voorburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de raad van Leidschendam-Voorburg houdende de gedragscode voor zijn leden, het college en de burgemeester (Gedragscode van het gemeentebestuur Leidschendam-Voorburg 2018)
CiteertitelGedragscode van het gemeentebestuur Leidschendam-Voorburg
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 15 van de Gemeentewet
 2. artikel 41c van de Gemeentewet
 3. artikel 69 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-04-2018Nieuwe Regeling

03-04-2018

gmb-2018-84926

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de raad van Leidschendam-Voorburg houdende de gedragscode voor zijn leden, het college en de burgemeester (Gedragscode van het gemeentebestuur Leidschendam-Voorburg 2018)

De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg,

Gelet op de voorbereidingen van de raadsledenwerkgroep bestuurlijke vernieuwing,

Gezien het voorstel van het presidium d.d. 15 maart 2018,

 

B e s l u i t:

 

Vast te stellen de Gedragscode van het gemeentebestuur Leidschendam-Voorburg 2018 en te bepalen dat deze code direct na vaststelling in werking treedt onder gelijktijdige intrekking van de eerder vastgestelde gedragscodes.

 

Gedragscode van het gemeentebestuur Leidschendam-Voorburg 2018

 

Onze kernwaarden

Dienstbaarheid

Ons handelen is altijd gericht op het belang van de gemeente, de inwoners en de organisaties die daarvan onderdeel zijn.

 

Onafhankelijkheid

Ons handelen kenmerkt zich door neutraliteit. Wij waken voor elke schijn van belangenverstrengeling.

 

Vertrouwelijkheid

Wij gebruiken kennis en informatie waarover wij op grond van ons ambt beschikken alleen voor het doel waarvoor het is gegeven.

 

Openheid

Ons handelen is transparant, zodat optimale verantwoording mogelijk is en volledig inzicht bestaat in ons handelen en onze beweegredenen.

 

Zorgvuldigheid

Wij behandelen alle inwoners en organisaties op gelijke wijze. Wij zorgen ervoor dat belangen van partijen op een evenwichtige wijze worden afgewogen.

 

Respectvol

Wij hebben respect voor elkaar, voor onze inwoners en voor onze ambtenaren.

Wij praten in het openbaar met elkaar, maar niet over elkaar, of over inwoners en ambtenaren. Wij vervullen een voorbeeldfunctie, ook op sociale media. Raadslid, wethouder, burgemeester zijn wij 24/7.

 

Onze gedragsregels

Belangenverstrengeling

 • 1.

  Wij doen opgave van onze financiële belangen in ondernemingen en organisaties waarmee de gemeente zakelijke betrekkingen onderhoudt. De opgave is openbaar en door derden te raadplegen via de gemeentelijke website.

 • 2.

  Bij privaat-publieke samenwerkingsrelaties voorkomen wij (de schijn van) bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.

 • 3.

  Wij nemen van een aanbieder van diensten aan de gemeente geen geld, goederen of diensten aan die onze onafhankelijke positie kan beïnvloeden.

 • 4.

  Indien wij een rechtstreekse zakelijke of persoonlijke relatie hebben met een aanbieder van diensten aan de gemeente nemen wij geen deel aan de besluitvorming over de betreffende opdracht.

 

Nevenfuncties

 • 1.

  Wij vervullen geen nevenfuncties die een integere invulling van ons ambt niet mogelijk maakt.

 • 2.

  Wij maken openbaar welke andere functies wij vervullen, wat het tijdsbeslag is en of de functies bezoldigd zijn. De openbaarmaking geschiedt via de gemeentelijke website

 

Informatie

 • 1.

  Wij verspreiden geen geheime of vertrouwelijke informatie.

 • 2.

  Wij zorgen ervoor dat geheime en vertrouwelijke stukken veilig worden opgeborgen en dat digitale bestanden beveiligd zijn.

 • 3.

  Wij houden geen informatie achter, tenzij dit geheim of vertrouwelijk is of gegrond is op artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur.

 • 4.

  Wij maken geen gebruik van in de uitoefening van ons ambt verkregen informatie ten bate van onszelf of onze persoonlijke betrekkingen.

 

Geschenken

 • 1.

  Wij accepteren geen geld, goederen of diensten indien onze onafhankelijke positie daardoor kan worden beïnvloed. In onderhandelingssituaties weigeren wij door betrokken relaties aangeboden geschenken of andere gunsten.

 • 2.

  Wij doen opgave van geschenken en gunsten die wij vanwege onze functie ontvangen en die een geschatte waarde van meer dan € 50, - vertegenwoordigen. De opgave is openbaar en door derden te raadplegen via de gemeentelijke website.

 

Declaraties

 • 1.

  Wij declareren gemaakte kosten alleen als met de uitgave het belang van de gemeente is gediend; de uitgave voortvloeit uit de functie.

 • 2.

  Wij declareren geen kosten die al op andere wijze worden vergoed.

 

Gemeentelijke voorzieningen

Wij maken geen gebruik van gemeentelijke eigendommen, voorzieningen of diensten voor privédoeleinden, tenzij het betreft bruikleen van een gemeentelijke pc, tablet of telefoon die mede voor privédoeleinden mag worden gebruikt.

 

Reizen

 • 1.

  Wij nemen alleen deel aan buitenlandse reizen op kosten van de gemeente indien dit functioneel en in het belang van de gemeente is en de gemeente dit voorstelt.

 • 2.

  Het verlengen van een buitenlandse reis voor privédoeleinden is toegestaan. De kosten hiervan worden gedragen door de privépersoon.

 • 3.

  Reizen, excursies en werkbezoeken op uitnodiging en rekening van derden accepteren wij alleen indien deze functioneel en in het belang van de gemeente zijn.

 • 4.

  Reizen vermelden wij in een gemeentelijk jaarverslag.

 

Meningsuitingen

 • 1.

  Wij stellen de persoonlijke integriteit van leden van de raad, het college, de ambtelijke organisatie of inwoners niet onbewezen ter discussie.

 • 2.

  Wij streven ernaar dat de toonzetting in al onze communicatie niet geschiedt in persoonlijk grievende bewoordingen.

 • 3.

  De privacy van raadsleden, wethouders en de burgemeester, ambtenaren of inwoners wordt in al onze communicatie gerespecteerd.

 

Onderlinge verhoudingen

 • 1.

  Wij respecteren de positie van de raad als hoogste bestuursorgaan en die van de individuele raadsleden als onderdeel daarvan. Wij geven er in ons optreden er blijk van het college en de burgemeester te respecteren als bestuursorganen van de gemeente. Wij respecteren de professionaliteit van ambtelijke medewerkers.

 • 2.

  Wij zijn zorgvuldig, open en betrouwbaar in de omgang met elkaar en met ambtelijke medewerkers.

 • 3.

  Wij hebben transparante werkrelaties met elkaar en met ambtelijke medewerkers.

 • 4.

  Wij behandelen alle fracties als gelijkwaardig; Het college deelt informatie met alle fracties en niet met één of enkele fracties.

 

Handhaving van de gedragsregels

 • 1.

  Wij ontvangen bij benoeming een exemplaar van de gedragscode en verklaren dat wij de gedragscode hebben ontvangen.

 • 2.

  Onverminderd de voor ieder van ons geldende plicht aangifte te doen van strafbare feiten met betrekking tot schendingen van de ambtsplicht of onrechtmatige toepassing van bevoegdheden, spreken wij elkaar aan op onze regels en op ongewenst gedrag.

 • 3.

  Wanneer ernstige vermoedens bestaan dat de wet of gedragscode geschonden worden, kan de burgemeester een gesprek aangaan met betrokkene(n).

 • 4.

  De burgemeester stelt de gedragscode en de naleving ervan één keer per jaar in een gezamenlijke bijeenkomst van raad en college aan de orde.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg van 3 april 2018.

de griffier, de voorzitter,

G.A. van Egmond, dhr. K. Tigelaar