Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leidschendam-Voorburg

Verordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeidschendam-Voorburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten 2019
CiteertitelVerordening Lijkbezorgingsrechten 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Lijkbezorgingsrechten 2018.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Leidschendam-Voorburg/CVDR434696/CVDR434696_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-01-2020nieuwe regeling

13-11-2018

gmb-2018-268555

664

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten 2019

De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a. en b. van de Gemeentewet en de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg 2010;

Besluit vast te stellen:

De Verordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten 2019

 

 

Artikel 1 – Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de algemene begraafplaats gelegen aan de Parkweg, aan de Rodelaan (genaamd “Oosterbegraafplaats”) en aan de Tuinenlaan (genaamd “algemene begraafplaats Noorthey”);

 • b.

  particulier graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 3.

   het doen verstrooien van as;

 • c.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • d.

  urnenkelder: een kelder, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 2.

   het inrichten van een gedenkplaats;

 • e.

  algemeen kindergraf: een algemeen graf, bestemd voor het doen begraven van overleden kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar;

 • f.

  particulier kindergraf: een graf, bestemd voor overleden kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 3.

   het doen verstrooien van as;

 • g.

  urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen in urnen;

 • h.

  plaats op een urnenheuvel: een plaats op een urnenheuvel ten aanzien waarvan voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het plaatsen en geplaatst houden van een urn boven de grond;

  • 2.

   het plaatsen van een ander gedenkteken;

 • i.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • j.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • k.

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • l.

  grafbedekking: gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf of gedenkplaats. Hieronder wordt, voor zover van belang, mede verstaan, bovengronds geplaatste urnen;

 • m.

  gedenkplaats: een plaats ingericht om overledenen te gedenken;

 • n.

  een keuzegraf: een particulier graf waarbij het graf gekozen kan worden uit graven waarvan afstand is gedaan van het recht tot begraven en graven welke vervallen zijn aan de gemeente. Deze graven liggen over de begraafplaats(en) verspreid.

 • o.

  plaats in de urnenvijver: een plaats in de vijver, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot: het laten bijzetten en bijgezet houden van asbussen.

 • p.

  plaats voor een strooi-urn: een plaats waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot het laten plaatsen van een bronzen strooi-urn.

 

Artikel 2 - Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van de diensten in verband met de begraafplaats.

 

Artikel 3 - Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag, dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van de degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

 

Artikel 4 - Vrijstellingen

 • 1.

  De in hoofdstuk 4 van de bij deze verordening behorende tabel bedoelde rechten worden niet geheven voor het opgraven van een stoffelijk overschot of een asbus of voor het verwijderen van een urn op rechterlijk gezag.

 • 2.

  Het in hoofdstuk 6 van de bij deze verordening behorende tabel bedoelde recht wordt niet geheven indien het een wijziging of aanvulling van een reeds bestaande grafbedekking betreft, alsmede indien voorwerpen worden vervangen door andere van dezelfde afmetingen.

 

Artikel 5 - Maatstaven van heffing en belastingtarieven

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 

Artikel 6 - Belastingjaar

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 1 en de onderdelen 6.4 en 6.5 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

 

Artikel 7 - Wijze van heffing

Alle rechten, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel worden geheven bij wege van aanslag.

 

Artikel 8 - Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1.

  De rechten, bedoeld in onderdeel 6.4 van de bij deze verordening behorende tabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt zijn de rechten bedoeld in onderdeel 6.3 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de rechten bedoeld in onderdeel 6.3 van de tarieventabel voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Andere rechten dan die bedoeld in onderdeel 6.3 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

 • 5.

  Belastingbedragen van minder dan € 10,00 worden niet geheven.

 • 6.

  Ontheffing wordt niet verleend indien deze minder dan € 10,00 bedraagt.

 

Artikel 9 - Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de eerste maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

 

Artikel 10 - Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 11 - Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de lijkbezorgingsrechten.

 

Artikel 12 – Overgangsrecht

 • 1.

  De “Verordening Lijkbezorgingsrechten 2018” vastgesteld bij raadsbesluit van 31 oktober 2017 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in de periode plaatsvindt.

 

Artikel 13 – Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 • 3.

  De verordening kan worden aangehaald als “Verordening Lijkbezorgingsrechten 2019”.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg

d.d. 13 november 2018.

de griffier, de voorzitter,

mr. G.A. van Egmond , K. Tigelaar

Bijlage Tarieventabel behorende bij de Verordening Lijkbezorgingsrechten 2019

 

 

 

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten tot begraven en bijzetten van urnen

 

 

 

1.1

Het uitsluitend recht tot het begraven in een bepaalde grafruimte (particulier graf) bedraagt onverminderd hetgeen krachtens het bepaalde in de volgende artikelen worden geheven, bedraagt voor:

 

 

 

1.1.1

In de afdelingen bestemd voor het inrichten van grafkelders voor de “Oosterbegraafplaats en begraafplaats Noorthey”: (Kosten van de grafkelder zie hfdst 3.)

 

 

 

 

voor de eerste twintig jaar ( 3 laags)

2.768,00

 

 

voor elke verlenging met vijf jaar (3 laags)

784,00

 

 

voor elke verlenging met tien jaar ( 3 laags)

1.568,00

 

 

voor elke verlenging met twintig jaar ( 3 laags)

2.768,00

 

1.1.2

In de afdelingen bestemd voor zandgraven voor de “Oosterbegraafplaats en begraafplaats Noorthey”:

 

 

 

 

voor de eerste twintig jaar ( 3 laags)

1.818,00

 

 

voor elke verlenging met vijf jaar ( 3 laags)

529,00

 

 

voor elke verlenging met tien jaar ( 3 laags)

1.058,00

 

 

voor elke verlenging met twintig jaar ( 3 laags)

1.818,00

 

1.1.3

Keuzegraven voor de “Oosterbegraafplaats en begraafplaats Noorthey”:

 

 

 

 

voor de eerste twintig jaar ( 3 laags)

2.127,00

 

 

voor elke verlenging met vijf jaar ( 3 laags)

529,00

 

 

voor elke verlenging met tien jaar ( 3 laags)

1.058,00

 

 

voor elke verlenging met twintig jaar (3 laags)

1.818,00

 

1.1.3a

Keuzegraven voor de begraafplaats aan de Parkweg:

 

 

 

 

voor de eerste twintig jaar ( 3 laags)

2.700,00

 

 

voor elke verlenging met vijf jaar ( 3 laags)

694,00

 

 

voor elke verlenging met tien jaar ( 3 laags)

1.388,00

 

 

voor elke verlenging met twintig jaar ( 3 laags)

2.700,00

 

1.1.4

In de afdelingen bestemd voor kindergraven van een kind jonger dan één jaar voor de “Oosterbegraafplaats en begraafplaats Noorthey”:

 

 

 

 

voor de eerste tien jaar ( 1 laags)

112,00

 

 

voor de eerste twintig jaar ( 1 laags)

193,00

 

 

voor elke verlenging met vijf jaar ( 1 laags)

56,00

 

 

voor elke verlenging met tien jaar ( 1 laags)

112,00

 

 

voor elke verlenging met twintig jaar ( 1 laags)

193,00

 

1.1.4a

In de afdelingen bestemd voor kindergraven van een kind jonger dan één jaar voor de “Oosterbegraafplaats en begraafplaats Noorthey”:

 

 

 

 

voor de eerste tien jaar ( 2 laags)

224,00

 

 

voor de eerste twintig jaar ( 2 laags)

386,00

 

 

voor elke verlenging met vijf jaar ( 2 laags)

112,00

 

 

voor elke verlenging met tien jaar ( 2 laags)

224,00

 

 

Voor elke verlenging met 20 jaar ( 2 laags)

386,00

 

1.1.4b.

In de afdelingen bestemd voor kindergraven van een kind jonger dan één jaar voor de “Oosterbegraafplaats en begraafplaats Noorthey”

 

 

 

 

voor elke verlenging met vijf jaar ( 3 laags)

168,00

 

 

voor elke verlenging met 10 jaar ( 3 laags)

336,00

 

 

voor elke verlenging met 20 jaar ( 3 laags)

579,00

 

1.1.5

In de afdelingen bestemd voor kindergraven van een kind tot twaalf jaar voor de “Oosterbegraafplaats en begraafplaats Noorthey”:

 

 

 

 

voor de eerste tien jaar ( 1 laags)

280,00

 

 

voor de eerste twintig jaar ( 1 laags)

495,00

 

 

voor elke verlenging met vijf jaar ( 1 laags)

140,00

 

 

voor elke verlenging met tien jaar ( 1 laags)

280,00

 

 

voor elke verlenging met twintig jaar ( 1laags)

495,00

 

1.1.5a

In de afdelingen bestemd voor kindergraven van een kind tot twaalf jaar voor de “Oosterbegraafplaats en begraafplaats Noorthey”:

 

 

 

 

voor de eerste tien jaar ( 2 laags)

560,00

 

 

voor de eerste twintig jaar ( 2 laags)

990,00

 

 

voor elke verlenging met vijf jaar ( 2 laags)

280,00

 

 

voor elke verlenging met tien jaar ( 2 laags)

560,00

 

 

voor elke verlenging met twintig jaar ( 2 laags)

990,00

 

1.1.5b

In de afdelingen bestemd voor kindergraven van een kind tot twaalf jaar voor de “Oosterbegraafplaats en begraafplaats Noorthey”:

 

 

 

 

voor elke verlenging met vijf jaar ( 3 laags)

420,00

 

 

voor elke verlenging met tien jaar ( 3 laags)

840,00

 

 

voor elke verlenging met twintig jaar ( 3 laags)

1.485,00

 

1.2

Indien de verlenging van de uitgiftetermijn op grond van artikel 16, zevende en achtste lid van de Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg 2017 noodzakelijk is, wordt per jaar van verlenging 1/10 deel van de tarieven berekend, zoals vermeld per type graf in het onderdeel 1.1 van deze tabel bij de regel `voor elke verlenging met tien jaar´.

 

 

 

1.3

Het recht tot het bijzetten van een asbus of urn bedraagt onverminderd hetgeen krachtens het bepaalde in de volgende artikelen worden geheven, bedraagt voor:

 

 

 

1.3.1

Het bijzetten van een urn in een urnennis voor de “Oosterbegraafplaats en begraafplaats Noorthey”:

 

 

 

 

voor het eerste tijdvak van vijf jaar

334,00

 

 

voor elke verlenging van dat tijdvak met vijf jaar

334,00

 

1.3.2

Het bijzetten van een asbus of urn in een urnenkelder voor de “Oosterbegraafplaats en begraafplaats Noorthey”:

 

 

 

 

voor het eerste tijdvak van vijf jaar

434,00

 

 

voor elke verlenging van dat tijdvak met vijf jaar

434,00

 

1.3.3

Het bovengronds plaatsen van een urn op één van de urnenheuvels voor de “Oosterbegraafplaats en begraafplaats Noorthey”:

 

 

 

voor het eerste tijdvak van vijf jaar

408,00

 

voor elke verlenging van dat tijdvak met vijf jaar

408,00

1.3.4

Het bijzetten van een asbus in een plaats in de urnenvijver voor de “Oosterbegraafplaats”

 

 

 

voor het eerste tijdvak van vijf jaar (inclusief granieten bol 50cm)

945,00

 

voor het eerste tijdvak van vijf jaar (inclusief granieten bol 40cm)

865,00

 

voor het eerste tijdvak van vijf jaar (inclusief granieten bol 30cm)

825,00

 

voor elke verlenging van dat tijdvak met vijf jaar

450,00

 

Inscriptie in bol per teken

4,50

1.3.5

Het laten plaatsen van een strooi-urn op de “Oosterbegraafplaats” (Kosten van de strooi-urn zie hfdst 3.)

 

 

 

 

voor het eerste tijdvak van 15 jaar

300,00

 

 

voor elke verlenging met 5 jaar

100,00

 

 

voor elke verlenging met 10 jaar

200,00

 

1.3.5a

Indien de verlenging van de uitgiftetermijn op grond van artikel 16, zevende en achtste lid van de Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg 2017 noodzakelijk is, wordt per jaar van verlenging 1/10 deel van de tarieven berekend, zoals vermeld in het onderdeel 1.3.5 van deze tabel bij de regel `voor elke verlenging met tien jaar´.

 

 

 

1.3.6

Het recht voor het plaatsen van een gedenkplaatje op het herdenkingsmonument voor het eerste tijdvak van 5 jaar:

 

 

 

 

(inclusief gedenkplaatje met inscriptie van maximaal 40 letters)

136,00

 

 

porseleinen foto

56,00

 

 

meer dan 40 letters

20,00

 

 

voor elke verlenging van dat tijdvak met 5 jaar

104,00

 

 

Hoofdstuk 2 Begraven / bijzetten van urnen en overboekingsrecht

 

 

 

2.1

Het recht voor het begraven van stoffelijke overschotten bedraagt voor:

 

 

 

2.1.1

Het begraven van het stoffelijk overschot van een persoon van twaalf

jaar en ouder op de “Oosterbegraafplaats en begraafplaats Noorthey”

 

 

923,00

 

2.1.1a

Het begraven van het stoffelijk overschot van een persoon van twaalf

jaar en ouder op de begraafplaats aan de Parkweg

 

 

1.209,00

 

2.1.2

Het begraven van het stoffelijk overschot van een kind tot twaalf jaar

447,00

 

2.2

Het begraven van een asbus of urn in een particulier graf als bedoeld in onderdeel 1.1 van deze tabel of in een urnenkelder of plaats in de urnenvijver

 

 

166,00

 

2.2.1

Het plaatsen van een urn in een urnennis

36,00

 

2.3

a. De vastgestelde tijden van begraven van een stoffelijk overschot of

het bezorgen van as, krachtens artikel 11, lid 1 en 2, van de

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke

begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg zijn:

 • *

  op werkdagen van 09.00 uur tot 15.00 uur;  

 • *

  op zaterdagen van 09.00 uur tot 13.30 uur.

   

 

 

 

 

 

b. Voor het begraven van een stoffelijk overschot of bezorgen van as op

zaterdag tussen 9.00 en 13.30 uur worden de rechten als bedoeld in

de onderdelen 2.1, 2.2 en 5.2 van de tarieventabel verhoogd met 50%.

 

 

 

 

c. Wanneer op grond van artikel 11, lid 4 van de Verordening op het beheer

en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen Leidschendam-

Voorburg in bijzondere gevallen wordt afgeweken van de vastgestelde

tijden, worden de rechten als bedoeld

in de onderdelen 2.1, 2.2 en 5.2 van de tarieventabel verhoogd met:

 • *

  op werkdagen na 15.00 uur 50%

 • *

  op werkdagen na 17.30 uur 100%

 • *

  op zaterdagen na 13.30 uur  100%

 

 

 

 

 

d. Wanneer alleen gebruik wordt gemaakt van de aula en/of condoleanceruimte op zaterdag tussen 9.00 en 13.30 uur worden de rechten als bedoeld in de onderdelen 3.1 en 3.4 van de tarieventabel verhoogd met 50%.

 

 

 

 

e. Wanneer wordt afgeweken van de vastgestelde tijden en er alleen gebruik wordt gemaakt van de aula en/of condoleanceruimte, worden de rechten als bedoeld in de onderdelen 3.1 en 3.4 van de tarieventabel verhoogd met:

 • *

  op werkdagen na 15.00 uur 50%

 • *

  op werkdagen na 17.30 uur 100%

 • *

  op zaterdagen na 13.30 uur  100%

 

 

 

 

2.4

Het recht voor het overschrijven, bedoeld in artikel 18 van de Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg bedraagt

 

 

27,00

 

 

Hoofdstuk 3 Tarief gebruik van faciliteiten

 

 

 

3.1

Het tarief voor het gebruik van de aula bedraagt voor het eerste half uur

282,00

 

3.1.1

Het tarief voor het gebruik van de aula voor elke verlenging van een kwartier bedraagt

141,00

 

3.2

Het tarief voor gebruik orgel incl. toegewezen organist (verplicht) in de aula 1e half uur

99,00

 

3.3

Het tarief voor gebruik orgel incl. toegewezen organist (verplicht) in de aula voor elk opvolgend kwartier

30,00

 

3.4

Het tarief voor het gebruik van de condoleanceruimte op de begraafplaats bedraagt per half uur

 

 

121,00

 

3.4.1

Het tarief voor het gebruik van de condoleanceruimte voor elke verlenging van een kwartier bedraagt

60,50

 

3.5

Het tarief voor het gebruik van de mobiele muziekinstallatie bedraagt

38,00

 

3.6

Het tarief voor het groen maken van een graf ten behoeve van

een begrafenis of bijzetting bedraagt

 

 

67,00

 

3.7

Het tarief voor het op verzoek verwijderen van de zandkist (geldt niet op Parkweg)

92,00

 

3.8

Het tarief voor het, op verzoek, of indien er geen reactie van rechthebbende/contactpersoon komt na aanschrijven van beheerder, uitvoeren van werkzaamheden op of om een graf door een medewerker van de begraafplaats per half uur.

22,00

 

3.9

Levering en plaatsen van een grafkelder (incl. transportkosten)

 

 

 

 

éénlaags grafkelder

Kostprijs

 

 

tweelaags grafkelder

Kostprijs

 

 

drielaags grafkelder

Kostprijs

 

3.10

Overname van reeds gebruikte grafkelder

 

 

 

 

éénlaags grafkelder

998,00

 

 

tweelaags grafkelder

1.334,00

 

 

drielaags grafkelder

1.590,00

 

3.11

Levering en plaatsen van een strooi-urn

Kostprijs

 

 

Hoofdstuk 4 Tarief opgraven/herbegraven

 

 

 

4.1

Het recht voor het opgraven van een stoffelijk overschot, én voor ieder stoffelijk overschot, dat in verband daarmee tijdelijk moet worden gelicht, bedraagt per stoffelijk overschot

  

  

420,00

 

4.2

Het recht voor het opgraven van een asbus of urn bedraagt

171,00

 

4.3

Leveren van beenderenkist voor herbegraven / cq vervoer crematorium

Kostprijs

 

4.4

Voor het opnieuw begraven van een stoffelijk overschot of asbus of urn worden de rechten genoemd in hoofdstuk 2 geheven.

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Tarief ruimen van graven/verstrooien van as

 

 

 

5.1

Het recht voor het op verzoek ruimen (ten behoeve van samenvoeging) van een particulier graf bedraagt per stoffelijk overschot

254,00

 

5.1.1

Voor het opnieuw begraven van de samengevoegde stoffelijke overschotten worden de rechten genoemd in hoofdstuk 2 geheven.

 

 

 

5.2

Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven.

 

 

 

5.2.1

Het recht voor het uitstrooien op de verstrooiingsplaats van een asbus welke niet op de begraafplaats heeft gestaan of begraven is geweest, bedraagt per asbus

  

  

110,00

 

5.2.2

Het recht voor het uitstrooien op de verstrooiingsplaats van een asbus welke op de begraafplaats heeft gestaan of begraven is geweest, of het uitstrooien van een asbus in een particulier graf als bedoeld in onderdeel 1.1 van deze tabel of in een  strooi-urn, bedraagt per asbus

   

   

67,00

 

   

Hoofdstuk 6 Tarief gedenkteken/onderhoud begraafplaats        

 

 

 

6.1

Het recht voor het hebben van grafbedekking bedraagt indien het betreft:

 

 

 

6.1.1

Een particulier graf (waaronder mede wordt verstaan keldergraf, keuzegraf en particulier kindergraf) op de “Oosterbegraafplaats en begraafplaats Noorthey”

 

194,00

 

6.1.1.a

Een particulier graf (waaronder mede wordt verstaan keldergraf, keuzegraf) op de begraafplaats aan de Parkweg

 

 

253,00

 

6.1.2

Een algemeen graf

74,00

 

6.1.3

Urnenkelder of plaats in de urnentuin

84,00

 

6.2

Onderhoud begraafplaats:

 

 

 

6.2.1

Het recht voor het tijdelijk verplaatsen van een gedenkteken en/of beplanting als bedoeld in onderdeel 6.1 bedraagt op een particulier graf

 

 

337,00

 

6.3

De gemeente onderhoudt de begraafplaats. U betaalt hiervoor onderhoudsrecht.

Het tarief per jaar is alleen van toepassing voor rechthebbenden die tot 31-12-2005 gekozen hebben voor jaarlijkse betalen van het onderhoud (geldt ook voor begraafplaats Parkweg). Vanaf 1-1-2006 is jaarlijkse betaling niet meer mogelijk.

 

 

 

6.3.1

Het onderhoudsrecht horend bij een particulier graf (waaronder mede wordt verstaan keldergraf, keuzegraf) bedraagt per jaar

110,00

 

6.3.1a

Het onderhoudsrecht horend bij een particulier kindergraf van een kind jonger dan één jaar bedraagt per jaar

25,00

 

6.3.1b

Het onderhoudsrecht horend bij een particulier kindergraf van een kind tot twaalf jaar bedraagt per jaar

71,00

 

6.3.2

 

Het onderhoudsrecht horend bij een particulier graf (waaronder mede wordt verstaan keldergraf, keuzegraf en particulier kindergraf) waarop geen gedenkteken of enige vorm van beplanting is aangebracht, bedraagt per jaar

43,00

 

6.4

De gemeente onderhoudt de begraafplaats. U betaalt hiervoor onderhoudsrecht.

 

 

 

6.4.1

Het in het artikel 6.4 bedoelde recht voor de “Oosterbegraafplaats en begraafplaats Noorthey” voor particuliere graven (waaronder mede wordt verstaan keldergraf, keuzegraf):

 

 

 

 

voor de eerste twintig jaar

1.624,00

 

 

voor elke verlenging met vijf jaar

406,00

 

 

voor elke verlenging met tien jaar

812,00

 

 

voor elke verlenging met twintig jaar

1.624,00

 

6.4.1.a

Het in het artikel 6.4 bedoelde recht voor de “Oosterbegraafplaats en begraafplaats Noorthey” voor kindergraven van een kind jonger dan één jaar:

 

 

 

 

voor de eerste tien jaar

195,00

 

 

voor de eerste twintig jaar

390,00

 

 

voor elke verlenging met vijf jaar

98,00

 

 

voor elke verlenging met tien jaar

195,00

 

 

voor elke verlenging met twintig jaar

390,00

 

6.4.1.b

Het in het artikel 6.4 bedoelde recht voor de “Oosterbegraafplaats en begraafplaats Noorthey” voor kindergraven van een kind tot twaalf jaar:

 

 

 

 

voor de eerste tien jaar

568,00

 

 

voor de eerste twintig jaar

1.168,00

 

 

voor elke verlenging met vijf jaar

284,00

 

 

voor elke verlenging met tien jaar

568,00

 

 

Voor elke verlenging met twintig jaar

1.168,00

 

6.4.1c

Het in het artikel 6.4 bedoelde recht voor de begraafplaatsen aan de Parkweg:

 

 

 

 

voor de eerste twintig jaar

2.128,00

 

 

voor elke verlenging met vijf jaar

532,00

 

 

voor elke verlenging met tien jaar

1.064,00

 

 

voor elke verlenging met twintig jaar

2.128,00

 

6.5

Het onderhoudsrecht horend bij een urnennis, urnenkelder,plaats in de urnentuin of plaats in de urnenvijver bedraagt:

 

 

 

 

voor de eerste vijf jaar

248,00

 

 

voor elke verlenging met vijf jaar

248,00

 

6.6

Het onderhoudsrecht horend bij een plaats voor een strooi-urn

 

 

 

 

voor de eerste vijftien jaar

294,00

 

 

voor elke verlenging met vijf jaar

98,00

 

 

voor elke verlenging met 10 jaar

196,00

 

6.7

Het onderhoudsrecht behorend bij een algemeen graf bedraagt éénmalig

263,00