Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leidschendam-Voorburg

Verordening op de heffing en invordering van Marktgeld 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeidschendam-Voorburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van Marktgeld 2019
CiteertitelVerordening Marktgeld 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Marktgeld 2018.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-01-2020nieuwe regeling

13-11-2018

gmb-2018-270292

664

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van Marktgeld 2019

De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet;

Besluit vast te stellen:

De verordening op de heffing en invordering van Marktgeld 2019

Artikel 1 – Belastbaar feit

Ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten voor het uitstallen, aanbieden of verkopen van goederen op markten en openbare plaatsen en daarmee verband houdende handelingen en/of bij het gebruik daarvan verstrekte hulpmiddelen, en ter zake van het gebruik van het ter beschikking stellen van een gedeelte van een voor het houden van openbare markten aangewezen terrein, wordt onder de naam "marktgeld" een recht geheven overeenkomstig de navolgende bepalingen.

 

Artikel 2 – Belastingplicht

Het recht wordt geheven van degene aan wie een standplaats is toegewezen c.q. die een standplaats inneemt.

 

Artikel 3 - Maatstaf van heffing en tarieven

 • 1.

  Het marktgeld wordt geheven naar het aantal standplaatsen. (Standplaats: de ruimte die voor de duur van de markt op het marktterrein is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel. Een standplaats heeft een lengte van vier meter. Voor een (extra) ingenomen gedeelte van een standplaats wordt een hele standplaats gerekend.)

 • 2.

  Het marktgeld bedraagt per standplaats of gedeelte daarvan:

a. per dag of gedeelte daarvan € 15,50

b. per kalenderkwartaal € 155,00

 

Artikel 4 – Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

 

Artikel 5 - Wijze van heffing

 • 1.

  Het in artikel 3, tweede lid sub a, verschuldigde bedrag wordt geheven bij wege van een mondelinge kennisgeving van een door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaar.

 • 2.

  Het in artikel 3, tweede lid sub b, verschuldigde bedrag wordt geheven bij wege van aanslag.

 

Artikel 6 - Ontstaan belastingschuld en bepalingen omtrent aanvang en einde van de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak

 • 1.

  Het recht, bedoeld in artikel 3, tweede lid sub b, is verschuldigd bij de aanvang van het kalenderkwartaal of, indien de belastingplicht in de loop van het kalenderkwartaal aanvangt, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het kalenderkwartaal eindigt, wordt voor de rechten bedoeld in artikel 3, tweede lid sub b, op aanvraag ontheffing verleend over zoveel maanden als er in dat kalenderkwartaal, na het tijdstip van eindigen van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Het recht, bedoeld in artikel 3, tweede lid sub a, is verschuldigd op het moment dat de in artikel 5, eerste lid, bedoelde ambtenaar de standplaats toewijst.

 

Artikel 7 - Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet moet het recht bedoeld in artikel 3, eerste lid, sub a, op eerste aanzegging aan de door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaar worden voldaan. De ambtenaar die het per dag verschuldigde marktgeld int, is verplicht voor elke betaling een bewijs af te geven, waaruit blijkt dat het verschuldigde is voldaan. Het bewijs van betaling moet op verzoek worden getoond aan de door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren, belast met het toezicht op de heffing en invordering van deze rechten.

 • 2.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet wordt het recht bedoeld in artikel 3, eerste lid, sub b, geheven bij wege van aanslag. De belastingaanslagen zijn invorderbaar in één termijn, welke vervalt uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 

Artikel 8 - Bevoegdheden

Onverminderd het bepaalde in de Gemeentewet en de Marktverordening 2010 is de in het eerste lid van artikel 5 bedoelde ambtenaar bevoegd ieder die nalatig is het verschuldigde te voldoen, van het marktterrein te doen verwijderen en de ingenomen standplaats te doen ontruimen.

 

Artikel 9 – Ontheffing

Indien de belastingplichtige door omstandigheden buiten zijn wil, geen gebruik heeft kunnen maken van zijn standplaats, waarvoor het in artikel 3, tweede lid, sub b bedoelde marktgeld is voldaan, bestaat aanspraak op ontheffing, met dien verstande dat hij altijd het bedrag verschuldigd is indien het tarief als bedoeld in artikel 3 sub a, zou zijn toegepast.

 

Artikel 10 - Kwijtschelding

Bij de invordering van het marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 11 - Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van het marktgeld.

 

Artikel 12 - Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening marktgelden 2018” vastgesteld bij raadsbesluit van 31 oktober 2017 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening Marktgeld 2019'.

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg

d.d. 13 november 2018.

de griffier, de voorzitter,

mr. G.A. van Egmond , K. Tigelaar