Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leidschendam-Voorburg

Verordening Participatieraad Maatschappelijke ondersteuning en Sociale Zaken Leidschendam-Voorburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeidschendam-Voorburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Participatieraad Maatschappelijke ondersteuning en Sociale Zaken Leidschendam-Voorburg
CiteertitelVerordening Participatieraad Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale zaken Leidschendam-Voorburg 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 150
 2. Wet maatschappelijke ondersteuning, artikelen 3 en 11
 3. Wet werk en bijstand, artikel 47
 4. Wet sociale werkvoorziening, artikel 2
 5. Wet Ioaz en Wet Ioaw, artikel 42 resp 42
 6. Wet investeren in jongeren, artikel 12, eerste lid, onderdeel d

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201001-01-2018nieuwe regeling

14-12-2010

geen

461196 / 507025

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Participatieraad Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Leidschendam-Voorburg

De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg;

gezien het voorstel van het college d.d. 28 sept 2010 (registratienummer raadsvoorstel 507025);

gelet op artikel 150 van de Gemeentewet, artikel 3 en 11 van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), artikel 47 van de Wet werk en bijstand (Wwb), artikel 2 van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), artikel 42 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) en artikel 42 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) en artikel 12, eerste lid, onderdeel d, van de Wet investeren in jongeren (Wij);

overwegende dat het wenselijk is een brede Participatieraad voor cliëntenparticipatie inzake Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken in te stellen;

b e s l u i t :

vast te stellen de Verordening Participatieraad Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Leidschendam-Voorburg.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Participatieraad: adviesraad voor inspraak en cliëntenparticipatie over het gemeentelijk beleid Maatschappelijke ondersteuning en Sociale Zaken, waaronder de Wwb, Wsw, Ioaz, Ioaw, Wij en Inburgering;

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Doelstelling

 • 1.

  De raad en het college beogen met het instellen van de Participatieraad te voldoen aan de wettelijke verplichtingen om belanghebbenden en hun vertegenwoordigers te betrekken bij de ontwikkeling van het gemeentelijke beleid betreffende Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken.

 • 2.

  Het doel van de inspraak en cliëntenparticipatie is om vanuit verschillende invalshoeken tot breed gedragen voorstellen en adviezen te komen ter bevordering van een integraal en evenwichtig gemeentelijk beleid op genoemde beleidsterreinen.

Artikel 3 Structuur en taak van de Participatieraad

 • 1.

  De Participatieraad zorgt voor de cliëntenparticipatie volgens de Wwb, Wsw, Ioaz, Ioaw, Wij, Wmo en Wmo gerelateerde zaken en bereidt adviezen voor betreffende het gemeentelijk beleid; waar mogelijk in coproductie.

 • 2.

  Het college benoemt de leden van de Participatieraad.

 • 3.

  De Participatieraad staat onder voorzitterschap van een onafhankelijk voorzitter die, de leden van de Participatieraad gehoord hebbende, door het college wordt benoemd.

 • 4.

  De Participatieraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de raad en het college over het gemeentelijke beleid, zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid..

 • 5.

  De voorzitter zorgt voor een integrale benadering bij de advisering door de Participatieraad.

Artikel 4 Taak en samenstelling Deelraad

 • 1.

  De Participatieraad bestaat uit veertien tot zeventien personen en wordt breed samengesteld uit betrokken cliëntgroepen, ingezetenen en in de gemeente belanghebbende burgers en rechtspersonen. Hierbij wordt ook gezorgd voor inbreng van kleine doelgroepen.

 • 2.

  De zittingsduur van de leden van Participatieraad bedraagt vier jaar. Leden zijn maximaal één keer herbenoembaar, met dien verstande dat nooit meer dan tweederde van de zittende leden gelijktijdig kan aftreden.

 • 3.

  Het lidmaatschap van de leden eindigt:

  • a.

   door het verstrijken van de periode waarvoor het lid is benoemd, behoudens herbenoeming;

  • b.

   door schriftelijke opzegging van het lid;

  • c.

   door verlies van de hoedanigheid waarin het lid benoemd is;

  • d.

   door overlijden.

Artikel 5 Nadere regeling Participatieraad

 • 1.

  De Participatieraad stelt een Huishoudelijk reglement op waarin onder meer de werkwijze, de vergaderorde en het rooster van aftreden van de leden van de Participatieraad wordt geregeld. Het Huishoudelijk reglement en wijzigingen daarop wordt door de Participatieraad ter kennisname voorgelegd aan het college.

 • 2.

  De Participatieraad stelt een secretaris aan voor de administratieve en beleidsmatige ondersteuning en een penningmeester voor het financiële beheer. De secretaris en de penningmeester ondersteunen beide Deelraden.

Artikel 6 Vergaderingen en adviezen

 • 1.

  De Participatieraad bepaalt zelf hun vergaderfrequentie welke nodig is ter uitvoering van hun taken.

 • 2.

  Alle leden van de Participatieraad kunnen onderwerpen voor de agenda van de vergaderingen bij de secretaris aandragen.

 • 3.

  De vergaderingen van de Participatieraad zijn openbaar. De deuren kunnen op verzoek van de voorzitter of een van de leden worden gesloten, om gewichtige redenen en bij meerderheid van stemmen.

 • 4.

  De adviezen van de Participatieraad worden schriftelijk gegeven en zijn openbaar.

 • 5.

  De adviezen worden afhankelijk van de spoedeisendheid tussen vier en tien weken na de adviesaanvraag van het college gegeven.

Artikel 7 Periodiek overleg met het college

 • 1.

  De Participatieraad voert minimaal twee keer per jaar overleg met het college.

 • 2.

  De Participatieraad kan voorbereidend overleg voeren met de betrokken leden van het college.

 • 3.

  Alle deelnemers aan het overleg kunnen onderwerpen voor de agenda aandragen.

Artikel 8 Informatieverstrekking en beleidsondersteuning

 • 1.

  Het college draagt zorg voor het tijdig verstrekken van alle informatie die nodig is voor het uitoefenen van de taken van de Participatieraad en een adequate deelname aan periodieke overleggen.

 • 2.

  Ter inhoudelijke ondersteuning stelt de Participatieraad een beleidsmedewerker aan die zorg draagt voor alle relevante informatie die de leden van de Participatieraad nodig hebben voor de uitvoering van hun taken.

Artikel 9 Vergoedingen

 • 1.

  De Participatieraad ontvangt voor de uitvoering van de taken een vergoeding voor de organisatiekosten, zoals huisvesting, materiaal en scholing, en voor de kosten van secretariële ondersteuning en inhuur van inhoudelijke deskundigheid.

 • 2.

  De leden van de Participatieraad ontvangen een vaste onkostenvergoeding in overeenstemming met de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden.

Artikel 10 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college in overleg met de voorzitter van de Participatieraad.

Artikel 11 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening Participatieraad Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Leidschendam-Voorburg 2010” en treedt in werking op 1 juli 2010.

 • 2.

  De Verordening Participatieraad Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Leidschendam-Voorburg, vastgesteld op 11 juni 2008, wordt op 1 juli 2010 ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de

gemeente Leidschendam-Voorburg van 14 december 2010

de griffier,de plv. voorzitter,

mr. G.A. van Egmond, mr. A.J.W. van Baalen-van Eekelen