Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaal

Verklaring op grond van de Wet Markt en Overheid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerklaring op grond van de Wet Markt en Overheid
CiteertitelVerklaring op grond van de Wet Markt en Overheid
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Mededingingswet, art. 5
 2. Mededingingswet, art. 6

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-04-2015nieuwe regeling

05-03-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 27-03-2015

Z-15-09320 / INT-15-04480

Tekst van de regeling

Intitulé

Verklaring op grond van de Wet Markt en Overheid

De raad van de gemeente Lingewaal;

 

gelet op het bepaalde in Hoofdstuk 4 b van de Mededingingswet en meer in het bijzonder op artikel 25h leden 5 en 6 van die wet;

 

tevens gelet op het bepaalde in de Verordening leningen gemeente Lingewaal, zoals vastgesteld in de raad van 5 maart 2015;

besluit:

Te verklaren:

 • a.

  dat de verstrekking van leningen uit hoofde van de Verordening leningen gemeente Lingewaal (hierna: de Verordening) in het algemeen belang plaatsvindt;

 • b.

  dat de verstrekking van de bedoelde leningen aan de in de Verordening genoemde doelgroep naar het oordeel van de raad in beginsel geen economische activiteit vormt, aangezien reguliere financiële instellingen geen krediet plegen te verstrekken aan organisaties die tot die doelgroepen behoren, althans niet voor de in de Verordening neergelegde doelstellingen, te weten de nieuwbouw, verbouw en renovatie van accommodaties;

 • c.

  dat de Verordening bovendien een subsidiair karakter heeft in die zin dat verstrekking van leningen door de gemeente uitsluitend aan de orde kan komen als de betrokken organisatie redelijkerwijs niet in staat is om in haar financieringsbehoefte te voorzien door middel van een lening van een reguliere financiële instelling;

 • d.

  dat voor zover in bepaalde gevallen toch van een economische activiteit zou kunnen worden gesproken, het algemeen belang van een gezond en krachtig verenigingsleven ter behoud van de leefbaarheid in de kernen, zoals beschreven in het Manifest van Lingewaal, de verstrekking van de in de Verordening bedoelde leningen rechtvaardigt;

 • e.

  dat het bepaalde in hoofdstuk 4 b “Overheden en overheidsbedrijven“ als gevolg van deze verklaring krachtens artikel 25 h lid 6 van de Mededingingswet niet van toepassing is op de verstrekking van leningen krachtens de Verordening.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lingewaal van 5 maart 2015.

De griffier, De voorzitter,

H.H. Dame, mevr. L.H.M. van Ruijven-Van Leeuwen