Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaal

Aanwijzings- en delegatiebesluit Wabo en Wro 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzings- en delegatiebesluit Wabo en Wro 2015
CiteertitelAanwijzings- en delegatiebesluit Wabo en Wro 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Aanwijzings- en delegatiebesluit Wabo en Wro, vastgesteld op 2 december 2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 156
 2. Wet ruimtelijke ordening, art. 3.6
 3. Wet ruimtelijke ordening, art. 6.12
 4. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 2.12
 5. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 2.27
 6. Besluit omgevingsrecht, art. 6.5
 7. Algemene wet bestuursrecht, art. 10.1.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-07-201501-07-2019nieuwe regeling

02-07-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 17-07-2015

Z-15-10324 / INT-15-05362

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzings- en delegatiebesluit Wabo en Wro 2015

De raad van de gemeente Lingewaal;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 april 2015;

 

overwegende dat het wenselijk is het raadsbesluit van 2 december 2010 inzake een algemene verklaring van geen bedenkingen op grond van artikel 2.27 van de Wabo en artikel 6.5 van het Bor in te trekken en te vervangen door een besluit waarin de (categorieën van) gevallen zijn aangewezen waarin een dergelijke verklaring van geen bedenkingen niet is vereist;;

 

gelet op het bepaalde in artikel 156 van de Gemeentewet, 3.6 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) , artikel 2.12 en 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), artikel 6.5 van het besluit omgevingsrecht en artikel 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit:

 • 1.

  Het besluit van 2 december 2010 in te trekken;

 • 2.

  Het Aanwijzings- en delegatiebesluit Wabo en Wro 2015 vast te stellen.

Artikel 1  

Voor zover het college op grond van artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevoegd is om te beslissen op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, is een verklaring van geen bedenkingen niet vereist, indien sprake is van een project dat past binnen de in Bijlage I genoemde categorieën van gevallen.

Artikel 2  

Voor zover het college op grond van artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevoegd is te beslissen op een omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van een bestemmingsplan of van een beheersverordening, is het college op grond van artikel 6.12, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening eveneens bevoegd om een besluit te nemen over vaststellen van een exploitatieplan dat betrekking heeft op het project waarvoor de omgevingsvergunning wordt verleend.

Artikel 3  

Voor zover het college op grond van artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening bevoegd is tot het wijzigen van een bestemmingsplan, is het college op grond van artikel 6.12, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening eveneens bevoegd tot het vaststellen van het exploitatieplan behorend bij de wijziging van het bestemmingsplan.

Artikel 4  

Het Aanwijzings- en delegatiebesluit Wabo en Wro , vastgesteld op 2 december 2010. wordt ingetrokken.

Artikel 5  

Dit besluit kan worden aangehaald als: Aanwijzings- en delegatiebesluit Wabo en Wro 2015.

Artikel 6  

Dit besluit treedt een dag na de dag van bekendmaking in werking.

Aldus vastgesteld door de raad van Lingewaal,

in zijn openbare vergadering van 2 juli 2015,

De griffier, De voorzitter,

H. H. Dame, L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen

Bijlage 1 bij Aanwijzings- en delegatiebesluit Wabo en Wro 2015

 

Lijst categorieën van gevallen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen niet vereist is

 

A. Wonen

(Bouw)projecten ten behoeve van woonfuncties, mits deze projecten passen binnen het door de gemeenteraad vastgestelde Bouwprogramma

 

B. Agrarische functie

(Bouw)projecten ten behoeve van agrarische functies in het buitengebied, met uitzondering van intensieve veehouderijen

 

C. Werken

(Bouw)projecten ten behoeve van kleinschalige bedrijvigheid (milieucategorie 1 en 2 VNG bedrijven- en milieuzonering).

 

D. Maatschappelijke functies

(Bouw)projecten voor functies op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, cultuur, sport, religie en dienstverlening door de overheid, voor zover deze passen binnen het beleid als bepaald in het Manifest van Lingewaal

 

E. Recreatie

(Bouw)projecten voor recreatie, voor zover het project geen onevenredige belemmering vormt voor de omliggende functies of woningen.

 

F. Infrastructuur

(Bouw)projecten voor de aanleg van en aanpassing van bestaande weg-, water-, parkeer-, en groenvoorzieningen, alsmede daar naar aard en omvang aan gelijk te stellen infrastructurele werken.

 

G. Natuur

(Bouw)projecten voor het ontwikkelen van natuur binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en (bouw)projecten tot het behoud van bestaande natuur.

(Bouw)projecten voor bouwwerken geen gebouwen zijnde, met uitzondering van windturbines.

 

H. Overige (openbare) voorzieningen

 • 1.

  (Bouw)projecten voor openbare nutsvoorzieningen, met uitzondering van het realiseren van een 150/20 kV-transformatorstation, of een voorziening die qua aard en omvang vergelijkbare of meer ingrijpende ruimtelijke gevolgen heeft.

 • 2.

  (Bouw)projecten voor voorzieningen voor het openbaar vervoer.

 

J. Bouwwerken geen gebouwen zijnde

(Bouw)projecten voor bouwwerken geen gebouwen zijnde, met uitzondering van windturbines.

 

K. Onbebouwde gronden

Projecten voor het wijzigen van de functie van onbebouwde gronden.