Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaal

Besluit van het college van burgemeester en wethouders houdende regels omtrent arbeidsvoorwaarden van medewerkers Lokale IKB-regeling 2016 gemeente Lingewaal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders houdende regels omtrent arbeidsvoorwaarden van medewerkers Lokale IKB-regeling 2016 gemeente Lingewaal
CiteertitelLokale IKB-regeling 2016 gemeente Lingewaal
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling vervangt de cafetariaregeling gemeente Lingewaal.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 125 Ambtenarenwet
 2. art. 160 Gemeentewet
 3. Wet op de loonbelasting 1964
 4. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
 5. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
 6. hoofdstuk 3 CAR-UWO
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-01-2017nieuwe regeling

20-12-2016

Gemeenteblad 2017, 6932

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Lokale IKB-regeling 2016 gemeente Lingewaal

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Lingewaal

besluit:

 • gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet;

 • gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

 • gelet op Wet op de loonbelasting 1964

 • gelet op Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011

 • gelet op Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965

 • gelet op hoofdstuk 3 van de CAR-UWO;

 • na overeenstemming in de commissie voor Georganiseerd Overleg;

 

tot het vaststellen van de navolgende regeling en deze op te nemen in de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Lingewaal

 

Lokale IKB-regeling 2016 gemeente Lingewaal

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 

Fiscale ruimte

Het verschil - met betrekking tot de vergoeding voor woon-werkverkeer - tussen het bedrag dat fiscaal onbelast mag worden vergoed aan een medewerker en het bedrag dat daadwerkelijk door de werkgever voor woon-werkverkeer wordt vergoed.

 

Individueel KeuzeBudget (IKB)

In geldwaarde uitgedrukte aanspraken resulterend in een saldo dat de medewerker kan aanwenden voor de landelijke in de CAR-UWO neergelegde en lokaal aangewezen doelen.

 

Medewerker

De ambtenaar in de zin van artikel 1:1, onder a van de CAR-UWO.

 

Vakbond

Organisatie, zoals bedoeld in artikel 12:1, lid 1, sub c en artikel 12:1, lid 3 van de CAR-UWO.

 

Vakbondscontributie

Het geldbedrag dat moet worden betaald voor het lidmaatschap van een vakbond.

 

Werkgever

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Lingewaal.

Artikel 2 Uitgesloten van deelname

De politieke ambtsdragers van gemeente Lingewaal kunnen niet deelnemen aan de (lokale) IKB-regeling.

Paragraaf 2 Lokale bronnen

Artikel 3 Lokale bronnen van het IKB

 • Lid 1

  Op basis van artikel 3:28 lid 6 van de CAR-UWO geldt de feestdagenuitkering als lokale bron.

Artikel 4 Feestdagenuitkering

 • Lid 1

  Jaarlijks wordt het IKB van de medewerker verhoogd door middel van een extra storting ten bedrage van € 75 netto bij een dienstverband vanaf 18 uur en € 37,50 netto bij een dienstverband tot 18 uur.

   

 • Lid 2

  De in lid 1 genoemde extra storting in het IKB ontvangt de medewerker in de maand december.

   

 • Lid 3

  De feestdagenuitkering is een vast bedrag, niet pensioengevend en ondergaat geen verhoging of indexatie.

Paragraaf 2 Lokale doelen

Artikel 5 Lokale doelen

 • Lid 1

  Naast de in artikel 3:29 van de CAR-UWO vermelde landelijke doelen (kopen van vakantie-uren, extra inkomen door uitbetaling en financieren van een opleiding, indien en voor zover deze niet door de werkgever wordt vergoed en met inachtneming van de geldende fiscale regelgeving) gelden de volgende lokale doelen:

  • fiets;

  • fitnessabonnement;

  • vakbondscontributie;

  • fiscale uitruil woon-werkverkeer.

Artikel 6 Fiets

 • Lid 1

  De medewerker kan eenmaal in de 36 maanden de keuze maken om het IKB te gebruiken voor de aanschaf van één fiets.

   

 • Lid 2

  Door deze keuze te maken, verklaart de medewerker de fiets voor meer dan de helft van het voor hem of haar van toepassing zijnde aantal werkdagen voor het woon-werkverkeer gebruikt. De fiets mag ook in het voor- of natransport worden gebruikt (naar de bus, de trein of naar de carpoolparkeerplaats). Het niet voldoen aan deze voorwaarden kan leiden tot naheffingen en/of boetes. Door de keuze verklaar je te voldoen aan de fiscale voorwaarden voor deze regeling.

   

 • Lid 3

  De keuze van het type fiets is in die zin beperkt, dat de medewerker geen kinderfietsen of motorisch aangedreven fietsen mag kiezen. Fietsen met elektrische trapondersteuning, ook wel e-bikes genoemd, zijn toegestaan.

   

 • Lid 4

  Het maximale bedrag dat hiervoor kan worden aangewend is € 749 bruto. Een duurdere fiets aanschaffen mag wel, maar alleen tot € 749,- kan fiscaal voordelig uit het IKB besteed worden. Je kunt 3 jaar lang € 82,- euro uit je bruto budget besteden voor het netto aanschaffen van accessoires of onderhoud van je fiets. Voor de fietsverzekering geldt geen maximum.

   

 • Lid 6

  De medewerker kan de keuze alleen maken indien hij of zij voldoende IKB heeft. Het is wel mogelijk om de verrekening over meerdere maanden te verdelen ten behoeve van de reeds aangeschafte fiets.

   

 • Lid 7

  De medewerker dient bij de keuze de factuur van de aanschaf van de fiets te overleggen.

  Dit dient de medewerker te doen door een ondertekende uitdraai van de IKB module met bewijsstukken in te leveren bij de salarisadministratie.

   

 • Lid 8

  De werkgever is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door verlies, diefstal of beschadiging van de fiets, voor enige schade die het gevolg is van het gebruik van de fiets of voor eventuele andere gevolgen die deelname aan deze regeling voor de medewerker met zich meebrengt.

Artikel 7 Fitnessabonnement

 • Lid 1

  De medewerker kan het IKB gebruiken voor de aanschaf (van een deel) van zijn of haar fitnessabonnement bij een sportschool.

 • Lid 2

  Het maximale bedrag dat hiervoor jaarlijks kan worden aangewend is € 300 bruto.

   

 • Lid 3

  De medewerker kan het IKB één per jaar aanwenden voor het doel fitnessabonnement. De medewerker kan de keuze alleen maken indien hij of zij voldoende IKB heeft.

   

 • Lid 4

  De medewerker dient een betalingsbewijs van het fitnessabonnement te overleggen. Dit dient de medewerker te doen door een ondertekende uitdraai van de IKB module met bewijsstukken in te leveren bij de salarisadministratie.

   

Artikel 8 Vakbondscontributie

 • Lid 1

  Indien de medewerker lid is van een vakbond die de belangen van medewerkers in de gemeentelijke sector behartigt, kan hij of zij één keer per jaar het IKB aanwenden voor het doel vakbondscontributie.

   

 • Lid 2

  De medewerker dient bij de keuze de jaaropgave van de vakbond en het betalingsbewijs te overleggen. Dit dient de medewerker te doen door een ondertekende uitdraai van de IKB module met bewijsstukken in te leveren bij de salarisadministratie.

   

Artikel 9 Fiscale uitruil woon-werkverkeer

 • Lid 1

  De medewerker kan - indien hier fiscale ruimte toe is - maandelijks het IKB aanwenden voor de fiscale uitruil woon-werkverkeer.

   

 • Lid 2

  Hiertoe wordt fiscale ruimte bepaald die maandelijks belastingvrij kan worden uitgeruild.

   

 • Lid 3

  De medewerker kan via de IKB-module aangeven gebruik te willen van de fiscale uitruil woon-werkverkeer.

   

 • Lid 4

  In geval van verhuizing dient de medewerker dit direct aan de werkgever door te geven.

   

 • Lid 5

  Bij een aanpassing van het aantal dagen waarop de medewerker werkt, wordt dienovereenkomstig het uit te ruilen bedrag aangepast.

 • Lid 6

  In geval van afwezigheid of ziekte van de medewerker van meer dan zes weken wordt de uitruil stop gezet.

   

 • Lid 7

  Indien de medewerker de maandelijkse uitruil wil stoppen dan dient de medewerker dit in de IKB-module aan te geven. Het initiatief hiertoe rust uitdrukkelijk bij medewerker.

   

Artikel 10 Gevolgen keuzes

Het bepaalde in artikel 3:33 van de CAR-UWO is van toepassing op deze regeling.

Paragraaf 3 Slotbepalingen

Artikel 11 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 12 Citeertitel en looptijd

Deze regeling kan worden aangehaald als de “Lokale IKB-regeling 2016 gemeente Lingewaal” en treedt in werking met ingang van 1-1-2017. Vanaf de datum van inwerkingtreding van deze regeling vervalt de cafetariaregeling gemeente Lingewaal.

Ondertekening:

namens het college van burgemeester en wethouders,

ir. C. Verweij

Secretaris