Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaal

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lingewaal houdende regels omtrent dode gezelschapsdieren Verordening dode gezelschapsdieren Lingewaal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Lingewaal houdende regels omtrent dode gezelschapsdieren Verordening dode gezelschapsdieren Lingewaal
CiteertitelVerordening dode gezelschapsdieren Lingewaal
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Destructieverordening gemeente Lingewaal.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Dieren

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-05-2017nieuwe regeling

13-04-2017

Gemeenteblad 2017, 71559

Z-16-14677

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening dode gezelschapsdieren gemeente Lingewaal

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: Wet Dieren;

 • b.

  houder: eigenaar of houder van een dood gezelschapsdier;

 • d.

  gezelschapsdieren: dieren die de mens in of rond het huis houdt en verzorgt om zichzelf te plezieren, waaronder honden, katten, knaagdieren, kooi- en volièredieren, duiven en vissen. Konijnen, kippen, kalkoenen, kwartels, parelhoenders, eenden, ganzen en fazanten behoren tot de categorie gezelschapsdieren indien er geen commerciële opbrengst aan verbonden is zoals de productie van vlees, wol, pels, eieren, pluimen of huiden. Landbouwhuisdieren, zoals runderen, schapen, paarden, (dwerg)geiten, varkens, hangbuikzwijnen en herten worden niet gerekend tot de categorie gezelschapsdieren;

 • e.

  ondernemer: eigenaar of exploitant van een door onze minister erkend categorie 1-verwerkingsbedrijf of een categorie 2-verwerkingsbedrijf als bedoeld in artikel 3.5 van de wet.

Artikel 2 Verzamelplaats

Burgemeester en wethouders wijzen de gemeentewerf in Heukelum (Achterweg 26) aan als locatie waar dode gezelschapsdieren in ontvangst worden genomen.

Artikel 3 Aangeven, bewaren, ophalen en overdragen

 • 1.

  De houder is verplicht dode gezelschapsdieren uiterlijk op de eerste werkdag, die volgt op de dag waarop zij dood zijn aangetroffen, af te geven op een aangewezen verzamelplaats, of aan de ondernemer.

 • 2.

  Tot het tijdstip van afgifte moet de houder de dode gezelschapsdieren zodanig bewaren dat vermenging met ander materiaal wordt voorkomen.

Artikel 4 Begraven en cremeren,

In afwijking van artikel 3 kan de houder dode gezelschapsdieren afgeven aan een dierenbegraafplaats of –crematorium of begraven op een hem ter beschikking staand terrein.

Artikel 5 Intrekking oude regeling

De Destructieverordening gemeente Lingewaal, zoals vastgesteld op 12 juni 1995, wordt ingetrokken.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening dode gezelschapsdieren Lingewaal.

Aldus vastgesteld tijdens de openbare vergadering van de gemeenteraad van Lingewaal.

De griffier,

H. H. Dame

De voorzitter,

L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen

Toelichting Verordening dode gezelschapsdieren

Algemeen

 

De destructie van dode dieren en dierlijk afval dient de hygiëne en voorkomt zoveel mogelijk dat de gezondheid van mensen in gevaar komt. Ook de verspreiding van besmettelijke dierziekten wordt hierdoor beperkt.

 

Per 1 januari 2008 is de Destructiewet op basis waarvan een gemeente een Destructieverordening moest hebben buiten werking gesteld. Bovengenoemde zaken werden vanaf dat moment geregeld in de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren (GWWD). Destructie heet in deze wet “verwerking”. Vervolgens is de artikel 81h, eerste lid van de GWWD vervallen. De verplichting om een verordening op te stellen ligt nu besloten in artikel 3.5 van de Wet Dieren. Dit artikel verplicht tot een gemeentelijke verordening waarin regels zijn gesteld ten aanzien van het afgeven, bewaren, ophalen en het overdragen van dode gezelschapsdieren aan een erkend verwerkingsbedrijf binnen wiens gebied het materiaal zich bevindt.

 

In de Wet Dieren wordt gesproken over gezelschapsdieren. Gezelschapsdieren: dieren die de mens in of rond het huis houdt en verzorgt om zichzelf te plezieren. Tot deze categorie behoren onder meer honden, katten, knaagdieren, kooi- en volièrevogels, duiven en vissen.

 

Gezelschapsdieren hoeven overigens op grond van de Wet Dieren niet overgedragen te worden maar mogen ook begraven of gecremeerd worden. Voor gezelschapsdieren die de houder laat inslapen door tussenkomst van een dierenarts, zorgt de dierenarts dat dit dier ter verwerking wordt aangeboden.

 

De Wet Dieren bevat geen nadere bepalingen over de aangifte, bewaring, het ophalen en vervoer en de overdracht van dode gezelschapsdieren. Een gemeentelijke verordening is de plaats waar eenvoudige regels hierover moeten staan. De verzamelplaats waar dode gezelschapsdieren in de gemeente Lingewaal kunnen worden gebracht is de gemeentewerf in Heukelum.