Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaal

01 Financiële beheersverordening gemeente Lingewaal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regeling01 Financiële beheersverordening gemeente Lingewaal
CiteertitelFinanciële beheersverordening gemeente Lingewaal
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening treedt in de plaats van de ”Financiële beheersverordening gemeente Lingewaal” vastgesteld door de raad op 27 maart 2003 en de wijziging op 13 oktober 2005.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 212

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200820-08-2012Nieuwe regeling

17-10-2007

Lingewaaljournaal, 17-12-2008

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

01 Financiële beheersverordening gemeente Lingewaal

Financiële beheersverordening

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  sectoren: iedere organisatorische eenheid binnen de gemeentelijke organisatie met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid aan het college.

 • b.

  administratie: het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, het functioneren en het beheersen van de organisatie van de gemeente Lingewaal en ten behoeve van de verantwoording die daarover moet worden afgelegd.

Hoofdstuk 2 Begroting en verantwoording

Artikel 2 Programma-indeling

De raad stelt bij de vaststelling van de programmabegroting de indeling voor het komende jaar vast.

Artikel 3 Inrichting begroting en jaarstukken

 • 1

  Bij de uiteenzetting van de financiële positie van de begroting wordt van de nieuwe investeringen het benodigde investeringskrediet weergegeven.

 • 2

  In de jaarrekening wordt van de investeringen de uitputting van de geautoriseerde investeringskredieten en de actuele raming van de totale uitgaven weergegeven.

Artikel 4 Autorisatie begroting en investeringskredieten en begrotingswijzigingen

 • 1

  De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting de totale lasten en de totale baten per programma en het overzicht algemene dekkingsmiddelen.

 • 2

  Bij de begrotingsbehandeling geeft de raad aan van welke nieuwe investeringen hij op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen. De overige nieuwe investeringen worden bij de begrotingsbehandeling met het vaststellen van de financiële begroting geautoriseerd.

 • 3

  Het college is bevoegd overschrijdingen van de geautoriseerde lasten en onderschrijdingen van de geautoriseerde baten per programma te dekken uit onvoorzien. Dit nadat deze is getoetst aan de drie o’s, te weten: onvoorzienbaar, onvermijdelijk en onuitstelbaar. Bij overschrijding van de post onvoorzien wordt in afwachting van de tussenrapportages beslag gelegd op de algemene reserve.Bij de behandeling van de tussenrapportages in de raad doet het college voorstellen voor wijziging van de geautoriseerde budgetten en investeringskredieten en bijstelling van het beleid. 

 • 4

  Voor investeringen in de loop van het begrotingsjaar die niet in de begroting zijn opgenomen, legt het college vooraf aan het aangaan van verplichtingen een investeringsvoorstel en een voorstel voor het autoriseren van een investeringskrediet aan de raad voor.

Artikel 5 Tussentijdse rapportage

 • 1

  Het college informeert de raad tweemaal per jaar door middel van tussentijdse (financiële) rapportages over de realisatie van de begroting.

 • 2

  De tussenrapportage bevat een uiteenzetting over de uitvoering en de bijstelling van het beleid en een overzicht met de bijgestelde raming van:

  • a.

   de baten en lasten per programma;

  • b.

   de (beoogde) toevoegingen en onttrekkingen aan reserves en voorzieningen;

  • c.

   het resultaat na bestemming, volgend uit de onderdelen a en b;

  • d.

   een realisatie van de investeringskredieten.

   

 • 3

  In de tussenrapportage worden afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van de baten en lasten en investeringskredieten in de begroting groter dan € 25.000 toegelicht.

Hoofdstuk 3 Financieel beleid

Artikel 6 Nieuw Artikel

 • 1

  Geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief en het saldo van agio en disagio worden lineair in 10 jaar afgeschreven.

 • 2

  Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie gebracht.

 • 3

  De materiële vaste activa met economisch nut worden lineair afgeschreven in maximaal:

  TABEL

  Indien een actief is opgebouwd uit verschillende componenten, wordt met de langste afschrijvingsduur gerekend.Afschrijvingen vinden plaats over de boekwaarde per 1 januari. Over investeringen in de loop van het jaar wordt met ingang van het volgende boekjaar afgeschreven.Activa met economisch nut en een verkrijgingprijs van minder dan € 10.000 worden niet geactiveerd, maar rechtstreeks ten lasten van de exploitatie gebracht. Een uitzondering vormen gronden en terreinen, deze worden altijd geactiveerd. 

 • 4

  aankoop en vervaardiging van activa met een meerjarig maatschappelijk nut worden onder aftrek van bijdragen van derden ten laste van de exploitatie gebracht. Indien hiervan bij raadsbesluit wordt afgeweken, wordt het actief lineair afgeschreven over de verwachte levensduur van het actief of een kortere, door de raad aan te geven.

Artikel 7 Kostprijsberekening

 • 1

  Voor het bepalen van de geraamde kostprijs van goederen, werken en diensten wordt een systeem van kostentoerekening gehanteerd. Bij de kostentoerekening worden naast de directe kosten alleen die indirecte kosten betrokken, die rechtstreeks samenhangen met de door de gemeente verleende diensten.

 • 2

  Bij de indirecte kosten worden betrokken de bijdragen aan en onttrekkingen van voorzieningen voor de noodzakelijke vervanging van de betrokken activa, de kapitaallasten van de in gebruik zijnde activa voor rioolrechten en de compensabele BTW.

 • 3

  De omslagrente voor de rentetoerekening aan de activa bij de begroting en de jaarstukken wordt bepaald aan de hand van de rente op de kapitaalmarkt. Voor- of nadelige saldi komen ten laste of ten gunste van de algemene dekkingsmiddelen.

Artikel 8 Vaststelling hoogte belastingen, rechten, heffingen en prijzen

 • 1

  Het college doet de raad bij het aanbieden van de begroting een voorstel voor de hoogte van de gemeentelijke tarieven voor belastingen en rioolrechten.

 • 2

  Het college beoordeelt bij het aanbieden van de begroting de wenselijkheid tot het aanpassen van de prijzen voor de verkoop en verhuur van gronden en doet daartoe een voorstel aan de gemeenteraad.

 • 3

  Het college beoordeelt bij het aanbieden van de begroting de wenselijkheid tot het aanpassen van de prijzen van gemeentelijke diensten anders dan genoemd in het tweede lid.

Artikel 9 Financieringsfunctie

De kaders voor de financieringsfunctie zijn opgenomen in het treasurystatuut.

Hoofdstuk 4 Financieel beheer en interne controle

Artikel 10 Administratie

De administratie is zodanig van opzet en werking, dat zij dienstbaar is voor:

 • a.

  het sturen en het beheersen van activiteiten en processen in de gemeente als geheel en in de sectoren;

 • b.

  het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van activa met economisch nut, activa met maatschappelijk nut, voorraden, vorderingen, schulden en contracten;

 • c.

  het verschaffen van informatie over uitputting van de toegekende budgetten en investeringskredieten en voor het maken van kostencalculaties;

 • d.

  het verschaffen van informatie over indicatoren met betrekking tot de gemeentelijke productie van goederen en diensten en de maatschappelijke effecten van het gemeentelijke beleid;

 • e.

  het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving;

 • f.

  de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan ontleende informatie, alsmede voor de controle op de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving.

Artikel 11 Interne controle

Het college zorgt ten behoeve van het getrouwe beeld van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de baten en lasten en de balansmutaties voor de jaarlijkse interne toetsing. Dit met betrekking tot de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van de beheershandelingen. Bij afwijkingen neemt het college maatregelen tot herstel.

Artikel 12 Misbruik en oneigenlijk gebruik

Het college zorgt voor en legt vast de regels voor het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van gemeentelijke regelingen en eigendommen.

Hoofdstuk 5 Financiële organisatie

Artikel 13 Financiële organisatie

Het college zorgt voor en legt vast:

 • 1.

  een eenduidige indeling van de gemeentelijke organisatie en een eenduidig toewijzing van degemeentelijke taken aan de sectoren;

 • 2.

  een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, zodat aan de eisen van interne controle wordt voldaan en de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie aan beleids- en beheersorganen is gewaarborgd;

 • 3.

  de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten laste van de toegekende budgetten en investeringskredieten;

 • 4.

  de regels voor taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening van de financieringsfunctie;

 • 5.

  de kostenverdeelsleutels voor het eenduidig toewijzen van de lasten en baten aan de producten van de productraming en de productrealisatie.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 14 Inwerkingtreding

 • 1

  Deze verordening treedt in werking met ingang van het begrotingsjaar 2008. De stukken voor dit begrotingsjaar en latere begrotingsjaren voldoen aan de bepalingen van deze verordening.

 • 2

  Deze verordening treedt in de plaats van de ”Financiële beheersverordening gemeente Lingewaal” vastgesteld door de raad op 27 maart 2003 en de wijziging op 13 oktober 2005.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt in de gemeentelijke stukken aangehaald onder de naam “Financiële beheersverordening gemeente Lingewaal”.

Gemeente Lingewaal, 17-10-2007