Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaal

Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2014
CiteertitelEerste wijziging Legesverordening 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Legesverordening 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Paspoortwet, art. 2, lid 2
 2. Paspoortwet, art. 7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2015intrekking

11-12-2014

Elektronisch Gemeenteblad, 24-12-2014

Onbekend.
10-03-201410-03-201401-01-2015Wijziging artikel 2 en 3 en hoofdstuk 2 van titel 1

06-03-2014

Officiële Bekendmakingen

Z-14-06530
01-10-201031-03-2010Nieuwe regeling

03-06-2010

Lingewaaljournaal, 03-06-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2014

Eerste wijziging Legesverordening 2014

Artikel 1  

 • A

  Artikel 2 wordt vervangen door:

  Artikel 2 Belastbaar feit

  Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

  een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • B

  Artikel 3 wordt vervangen door:

  Artikel 3 Belastingplicht

  Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

 • C

  Hoofdstuk 2 van titel 1 van de bij de Legesverordening 2014 behorende tarieventabel wordt gewijzigd als volgt:

  Hoofdstuk 9 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

   

   

Artikel 2  

De bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd, blijven van toepassing op de belastbare feiten die zich voor de in artikel III, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.

Artikel 3  

Deze verordening treedt in werking met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing.

De datum van ingang van de heffing is 9 maart 2014 of, zo dit later is, de datum waarop de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet, zoals deze worden gewijzigd door het voorstel van rijkswet tot Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart (Kamerstukken I 2013/2014, 33440 (R1990), nr. A) in werking treden.

Artikel 4  

Deze verordening wordt aangehaald als: Eerste wijziging Legesverordening 2014.

Gemeente Lingewaal, 6 maart 2014

Tarieventabel 1  

Kijk voor de volledige gewijzigde legesverordening in de pdf aan de rechterkant op internetpagina http://www.lingewaal.nl/gemeenteloket/verordeningen_41377/.