Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaal

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lingewaal houdende regels omtrent leningen Verordening leningen gemeente Lingewaal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Lingewaal houdende regels omtrent leningen Verordening leningen gemeente Lingewaal
CiteertitelVerordening leningen gemeente Lingewaal
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-02-2018nieuwe regeling

14-12-2017

gmb-2018-27115

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lingewaal houdende regels omtrent leningen Verordening leningen gemeente Lingewaal

De raad van de gemeente Lingewaal;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, en titel 4.2 'Subsidies' van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 september 2017 en

gezien het amendement II van de gemeenteraad van 12 oktober 2017 en het amendement III van de gemeenteraad van 14 december 2017;

 

overwegende dat de gemeente ten behoeve van de publieke taak geldleningen mag verstrekken;

 

overwegende dat het aanbeveling verdient een verordening vast te stellen inzake het verstrekken van leningen door de gemeente Lingewaal voor het deelgebied sport.

 

Besluit vast te stellen de gewijzigde doorlopende tekst van de

 

Verordening leningen gemeente Lingewaal

Artikel 1: Begripsbepalingen

 • a.

  lening: een door de gemeente Lingewaal te verstrekken lening in de vorm van een hypothecaire dan wel een onderhandse lening voor nieuwbouw, verbouwing of renovatie van onroerende zaken die deel uitmaken van de accommodatie van een in Lingewaal gevestigde organisatie;

 • b.

  financiële instelling: al dan niet commerciële instellingen zoals banken, leveranciers, leasemaatschappijen, waarborgfondsen die bijvoorbeeld hypothecaire leningen en onderhandse leningen kunnen verstrekken.

 • c.

  organisatie: vereniging of stichting met als doelstelling sport.;

 • d.

  accommodatie: het gebouw c.q. de gebouwen die ten dienste staan van de organisatie die een aanvraag indient om voor een lening in aanmerking te komen, alsmede het daarbij behorende buitenterrein. De sportvelden behoren tevens tot de accommodatie.

 • e.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Lingewaal.

Artikel 2: Kring van rechthebbenden

 • 1.

  Leningen worden slechts verstrekt aan organisaties op het gebied van sport.

 • 2.

  Leningen worden slechts verstrekt ten behoeve van de nieuwbouw, verbouw of renovatie van accommodaties van organisaties.

 • 3.

  Organisaties mogen geen winstoogmerk hebben.

 • 4.

  Organisaties dienen de rechtsvorm van een vereniging of stichting te hebben.

 • 5.

  Organisaties moeten in de gemeente Lingewaal in hoofdzaak actief zijn.

Artikel 3: Subsidieplafond

 • 1.

  De raad kan een subsidieplafond instellen waarbij wordt aangegeven wat het maximale bedrag is dat in een kalenderjaar beschikbaar is voor het verstrekken van leningen uit hoofde van deze verordening.

 • 2.

  Een aanvraag wordt in ieder geval geweigerd indien honorering daarvan zou leiden tot overschrijding van een subsidieplafond als bedoeld in de vorige leden.

 • 3.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

Artikel 4: Inhoudelijke criteria

 • 1.

  De gevraagde lening moet nodig zijn in het kader van de uitvoering van een publieke taak van de gemeente Lingewaal. Dat wil zeggen dat de lening moet passen binnen en bijdragen aan het gemeentelijk beleid en het openbaar belang. Tevens moet er met de financiering een voor de gemeente relevant maatschappelijk doel worden gediend.

 • 2.

  De te financieren zaken moeten essentieel zijn voor het voortbestaan of het in voldoende mate kunnen functioneren van de aanvrager.

 • 3.

  De te financieren zaken moeten in overwegende mate ten goede komen aan de inwoners van de gemeente Lingewaal.

 • 4.

  De zaken zijn zonder gemeentelijke lening niet te realiseren. Eerst dienen zelfwerkzaamheid, eigen middelen, subsidiegelden, middelen uit sponsoring etc. door de aanvrager te worden benut.

 • 5.

  De aanvrager is desgevraagd verplicht om medewerking te verlenen aan de vestiging van een recht van hypotheek of andere door het college te vragen zekerheden te bieden.

 • 6.

  Een lening wordt niet verstrekt indien de te financieren zaken of andere beschikbare zekerheden onvoldoende zekerheid bieden voor verhaal van rente en aflossing van de te verstrekken lening.

Artikel 5: Financiële criteria

 • 1.

  Een aanvraag voor een lening wordt geweigerd als de betreffende lening zonder onoverkomelijke bezwaren voor de aanvrager door een financiële instelling kan worden verleend.

 • 2.

  Uitsluitend een rentevoordeel ten opzichte van een financiële instelling is onvoldoende reden voor verstrekking van een lening door de gemeente.

 • 3.

  De financiële positie en prognoses van de aanvrager moeten zodanig zijn dat rente en aflossing betaald kunnen blijven worden.

 • 4.

  Geen of slechts een gedeeltelijke lening is mogelijk voor zover een beroep kan worden gedaan op een voorziening in de vorm van een waarborgfonds.

 • 5.

  De lening bedraagt ten hoogste 80% van de totale investering en nooit meer dan € 50.000.

 • 6.

  De termijn voor aflossing van de lening wordt in overleg met de organisatie bepaald en is nooit langer dan 20 jaar.

 • 7.

  Een aanvrager kan tijdens de looptijd van een lening die is vertrekt aan aanvrager geen nieuwe aanvraag voor een lening indienen.

Artikel 6: De aanvraag

 • 1.

  Aanvragen moeten vóór het aangaan van verplichtingen met betrekking tot de gevraagde lening schriftelijk worden ingediend bij het college.

 • 2.

  Aanvragen moeten zijn voorzien van:

  • a.

   een exemplaar van de statuten en van eventuele huishoudelijke reglementen

  • b.

   een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel

  • c.

   een opgave van de bestuurssamenstelling

  • d.

   tekeningen en een technische omschrijving van de verbouwing, nieuwbouw of renovatie

  • e.

   de jaarrekening over het laatste boekjaar

  • f.

   de goedkeurende controleverklaring van een gecertificeerde accountant met betrekking tot de onder e bedoelde jaarrekening, dan wel een daaraan naar het oordeel van het college gelijk te stellen document.

  • g.

   een exploitatiebegroting voor de te plegen investering en een overzicht van de wijze waarop de aanvrager die investering wil financieren.

 • 3.

  De aanvrager is verplicht op verzoek van het college ook andere stukken te overleggen dan in lid 2 bedoeld, wanneer dat ter beoordeling van de aanvraag nodig is.

Artikel 7: Het besluit op de aanvraag

 • 1.

  Het college beslist op een aanvraag binnen 13 weken nadat deze is ontvangen.

 • 2.

  Onverminderd het elders bepaalde in deze verordening, wordt een verzoek om een lening in ieder geval afgewezen indien het college onvoldoende zekerheid heeft dat:

  • a.

   de investeringen zullen plaatsvinden

  • b.

   de aanvrager zal voldoen aan de aan de lening verbonden verplichtingen, waaronder de verplichting tot betaling van rente en aflossing

  • c.

   de aanvrager in het kader van de aanvraag juiste of volledige gegevens heeft verstrekt.

 • 3.

  Het college is bevoegd om aan het besluit op de aanvraag voorschriften, voorwaarden en nadere verplichtingen voor de aanvrager te verbinden, waaronder de voorwaarde dat de aanvrager medewerkt aan de totstandkoming van een overeenkomst ter uitvoering van het besluit.

 • 4.

  Het college geeft in het besluit op de aanvraag aan op welke wijze de ontvanger verantwoording aflegt over de realisering van de activiteiten waarvoor de lening is verstrekt. De aanvrager kan daarbij verplicht worden om periodiek op door het college aan te geven data inlichtingen aan het college te verstrekken, bijvoorbeeld een exploitatiebegroting, een financieel verslag en andere stukken die van belang kunnen zijn bij de beoordeling van het financiële beheer van de aanvrager.

Artikel 8: Overige criteria en uitgangspunten

 • 1.

  De hoogte van het in rekening te brengen rentepercentage en de verdere voorwaarden waaronder een lening wordt verstrekt, worden bepaald door het college.

 • 2.

  Eventuele kosten die verband houden met de verstrekking van de lening, waaronder de kosten van vestiging van een eventueel hypotheekrecht, zijn voor rekening van de aanvrager.

 • 3.

  De looptijd van de lening zal nooit langer zijn dan de te verwachten technische of economische levensduur van de activa, dan wel de gebruiksduur daarvan als deze korter is.

 • 4.

  De gemeente sluit in beginsel alleen lineaire leningen af.

 • 5.

  Gedurende de looptijd vindt een volledige aflossing plaats waardoor het financiële risico van de gemeente in de loop der jaren steeds verder afneemt.

 • 6.

  De aanvrager heeft een instandhouding- en onderhoudsverplichting van de accommodatie. De aanvrager verplicht zich daarom, tenzij sprake is van sportvelden, tot het afsluiten van opstal- en inboedelverzekeringen en het in goede staat houden van de accommodatie gedurende de gehele looptijd van de lening.

 • 7.

  Als aannemelijk is dat één of meer van de activiteiten waarvoor de lening is verstrekt niet of niet geheel zullen worden verricht of dat niet of niet geheel aan de aan de lening verbonden verplichtingen zal worden voldaan, meldt de betrokken stichting of vereniging dat onverwijld aan het college.

 • 8.

  Het college kan nadere regels vaststellen ter uitwerking van het bepaalde in deze verordening.

 • 9.

  De Algemene subsidieverordening Gemeente Lingewaal 2017 is, behoudens artikel 9a, niet van toepassing op de verstrekking van leningen als bedoeld in artikel 1, onder a respectievelijk b.

Artikel 9: Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van het bepaalde in deze verordening, voor zover een strikte toepassing daarvan gelet op het belang van de aanvrager leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. De motivering om af te wijken wordt vermeld in het besluit.

Artikel 10: Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop zij bekend is gemaakt.

Artikel 11: Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening leningen gemeente Lingewaal”.

 

Aldus gewijzigd vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lingewaal van 14 december 2017.

De griffier,

H.H. Dame,

De voorzitter,

L.H.M. van Ruijven-Van Leeuwen